News: Puchar ¦l±ska dla MKS Zabrze - ¯ory 19.V.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 26 2018 11:35:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Puchar ¦l±ska dla MKS Zabrze - ¯ory 19.V.2012
Minikosz
Po sezonie zasadniczym bez pora¿ki pozostawa³ zespó³ gospodarzy Hawajskie Koszule. Jedn± pora¿kê na swym koncie mia³ zespó³ MKS Zabrze, natomiast po trzy pora¿ki mia³y zespo³y z Katowic i Chorzowa. Pierwsze mecze pokazywa³y jasno, ¿e mistrzostwo ¦l±ska rozstrzygnie siê pomiêdzy zespo³ami gospodarzy i dru¿yn± z Zabrza.

W pierwszym meczu dru¿yna Hawajskich Koszul pewnie pokonuje zespó³ MOS - u Katowice 51:30. W drugim spotkaniu MKS Zabrze pewnie wygrywa z zespo³em Hajduków Chorzów 66:35.
W kolejnym meczu Hawajskie Koszule wygrywaj± z zespo³em z Chorzowa 50:36. Natomiast Zabrze ogrywa MOS Katowcie 59:40.

Po pierwszych 4 meczach staje siê jasne, ¿e dru¿yny MOS - u Katowice bêd± rywalizowa³y o III miejsce, natomiast zespó³ z Zabrza i ¯or o I miejsce.
Mecz o III miejsce pomiêdzy zespo³em z Katowic i Chorzów pocz±tkowo wynik oscylowa³ wokó³ remisu jednak w 4 kwarcie zespó³ z Katowic uzyskuje nieco wiêksz± przewag± wygrywaj±c ostatecznie 47:36.

W finale spotka³y siê dwie najlepsze dru¿yny obecnych rozgrywek. Od pocz±tku niewielk± przewagê zyskuje dru¿yna gospodarzy, która na koniec kwarty wynosi 7 punktów. Druga po³owa to walka punkt za punkt, zespo³owi z Zabrza udaje siê doprowadziæ do remisu na 2 minuty przed koñcem. Koñcówka meczu to woja nerwów, z której zwyciêsko wychodzi zespól z Zabrza wygrywaj±c ostatecznie 52:46.

Tak wiêc koñcowa klasyfikacja wygl±da w nastêpuj±cy sposób:
I miejsce - MKS Zabrze
II miejsce - KS Hawajskie Koszule ¯ory
III miejsce - MOS Katowice
IV miejsce - UKS Hajduki Chorzów.

Zdobycie drugiego miejsca przez m³odych koszykarzy Hawajskich Koszul jest najwy¿szym osi±gniêciem w historii krótkiej ¿orskiej koszykówki. Jednak po tak fantastycznym sezonie w wykonaniu zespo³u (20 wygranych z rzêdu - tylko jedna pora¿ka) widaæ by³o ogromny niedosyt na twarzach m³odych zawodników.
Na uznanie zas³uguje ca³y zespó³, który ciê¿k± i ¿mudn± prac± doszed³ do II miejsca, w którym jest bez w±tpienia Ci m³odzi ch³opcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa.

Szczególne podziêkowania za pomoc i wsparcie dla: Urzêdu Miasta ¯ory, MOSiR - u ¯ory, Centrum Organizacji Pozarz±dowych w ¯orach, Szkole Podstawowej Nr 15 , Zak³adowi Aktywno¶ci Zawodowej, Firmie KR Center oraz Aspect oraz sponsorowi technicznego firmie Kokott.
Na szczególne wyrazy uznania oraz ogromne podziêkowania zas³uguj± rodzice ch³opców za wsparcie, pomoc oraz ogromn± wyrozumia³o¶æ.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi