News: I Turniej Mini Koszykówki rocz. 2002 i m³. Pisz 21-23.VI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 20:41:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej Mini Koszykówki rocz. 2002 i m³. Pisz 21-23.VI.2013
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 21-23.06.2013 r. w Piszu odby³ siê I Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Ch³opców r. 2002 o Puchar Burmistrza Pisza - "Dni Pisza 2013". Pocz±tkowo turniej by³ zaplanowany na 8 zespo³ów, niestety a¿ 6 zespo³ów z ró¿nych przyczyn zrezygnowa³o z udzia³u w zawodach. Organizatorzy - klub TSK "Ro¶" Pisz i Burmistrz Pisza Jan Alicki zmienili nieco formu³ê turnieju. Sze¶æ dru¿yn zagra³o systemem "ka¿dy z ka¿dym" 4x10 minut "brudnej gry". Ka¿dy zespó³ rozegra³ wiêc po 5 spotkañ, a jak siê pó¼niej okaza³o ostatnie, niedzielne mecze, decydowa³y o zajêciu wy¿szego miejsca w ca³ym turnieju.

Oprócz samej koszykówki, uczestnicy mogli skorzystaæ z nowo otwartej  po przebudowie EKO MARINY  (k±piel w jeziorze "Ro¶", kajaki, rowery wodne), z basenu oraz uczestniczyæ w obchodach "Dni Pisza 2013". Uroczyste otwarcie imprezy wokalnym wystêpem u¶wietni³y uczennice Samorz±dowego Gimnazjum Publicznego w Piszu, które na co dzieñ szlifuj± swoje umiejêtno¶ci w Piskim Domu Kultury, a na zakoñczenie imprezy pokaz tañca "break dance" dali ch³opcy z grupy "Gastro Squad".

Dru¿yny przyjezdne zakwaterowano  w komfortowych warunkach Internatu Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Piszu, za¶ rozgrywki odbywa³y siê na pobliskiej hali Szko³y Podstawowej nr 1 w Piszu. Po rozegraniu 15 meczów okaza³o siê, ¿e Puchar Burmistrza Pisza zdoby³a dru¿yna gospodarzy TSK „Ro¶” Pisz, która w ostatnim meczu pokona³a zaprzyja¼niony UKS "Nanufar" 5 E³k 12-oma punktami. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy, trzy pierwsze zespo³y medale. Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê i czapeczkê z daszkiem. Burmistrz Pisza Jan Alicki wraz z Przewodnicz±c± Rady Miejskiej Pisza - Lill± Bednarek oraz Prezesem TSK - Zbigniewem Bessman, wrêczyli tak¿e statuetki i dyplomy za wyró¿nienia indywidualne. Na koniec, dziêki licznym i hojnym sponsorom, odby³o siê losowanie nagród rzeczowych. Wszyscy uczestnicy turnieju z u¶miechem na ustach opuszczali halê SP nr 1 w Piszu i zapewniali, ¿e chêtnie wróc± do Pisza za rok.

HAS£O przewodnie turnieju:
„GRAM, BO LUBIÊ !”


 TABELA KOÑCOWA TURNIEJU

1.    TSK „Ro¶” Pisz    5    0    10    256:137
2.    UKS „Nenufar 5” E³k    4    1    9    248:128
3.    UKS Basket 47 Bia³ystok    3    2    8    216:129
4.    BSK KADET Bia³a Podlaska    2    3    7    204:155
5.    UKS „ Ku¼nia” Strzegowo    1    4    6    93:270
6.    UKS La Basket Warszawa    0    5    5    67:265


 MVP Turnieju:  Karol Deptu³a  (TSK Ro¶ Pisz)

TOP 10 najlepsi strzelcy turnieju:

1. Patryk Zapert (TSK Ro¶ Pisz)  111 pkt.
2. Bart³omiej Januszewski (Nenufar 5 E³k) 66 pkt.
3. Adam Walak (Nenufar 5 E³k)  63 pkt.
4. Filip Izdebski (Kadet Bia³a Podlaska) 62 pkt.
5. Bartek Bielski (Basket 47 Bia³ystok) 55 pkt.
6. Krystian Stelmach (Basket 47 Bia³ystok) 43 pkt.
7. £ukasz Kaszuba (Basket 47 Bia³ystok) 35 pkt.
8. Maciej Denysiuk (Kadet Bia³a Podlaska) 34 pkt.
9. Albin K³os (TSK Ro¶ Pisz)  31 pkt.
10. Oskar Ciupak (La Basket Warszawa) 29 pkt.

Najm³odszy zawodnik turnieju: Kacper Kujawa (Nenufar 5 E³k)


 Pierwsza pi±tka turnieju:

Adam Walak (Nenufar 5 E³k),
Bart³omiej Kucisz (TSK Ro¶ Pisz),
Krystian Stelwach (UKS Basket 47 Warszawa),
Filip Izdebski (BSK Kadet Bia³a Podlaska),
Jakub Wojciechowski (UKS Ku¼nia Strzegowo).

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie:

Bart³omiej Januszewski (Nenufar 5 E³k),
Oskar Ciupak ( UKS La Basket Warszawa),
Filip Maliszewski (BSK Kadet Bia³a Podlaska),
Bart³omiej Góralczyk (TSK Ro¶ Pisz),
Bartek Bielski (UKS Basket 47 Bia³ystok),
Andrzej Zaj±czkowski (UKS Ku¼nia Strzegowo).

FOTO ORGANIZATOR

WYNIKI MECZÓW:


UKS Nenufar 5 E³k - UKS La Basket Warszawa 46:8 (10:0, 21:4, 11:0, 4:4)
Nenufar: Bart³omiej Stra¿ewicz, Bart³omiej Januszewski 4, Jakub Wiêcko 2, Adam Walak 8, Adam Chartanowicz 6, Tomasz Duba 4, Kacper Kujawa 2, Franciszek Biñczak 2, Grzegorz Borzeñski 7, Micha³ Kwiatkowski, Kacper Mik, Aleks Banaszewski 1, Oskar Chrzanowski 10.
La Basket: Olaf Wi¶niewski, Oskar Ciupak 2, Janek So³yga 2, Aleks Albrewczyñski, Krystian Potyra, Jakub Prejzner, Pawe³ Szeliga 4, Stanis³aw Gajewski.

UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Ku¼nia Strzegowo 56:11 (21:3, 9:4, 8:0, 18:4)

Basket 47: Jakub Biszczuk 4, Bartek Bielski 4, Patryk Iwaszczuk 4, Konrad Panglisz 4, Dawid Szczepaniak 1, Miko³aj Andrzejuk 2, £ukasz Kaszuba 10, Rafa³ Radziszewski, Adam £apiñski 10, Damian Andrukiewicz 3, Jakub Gisztarowicz, Krystian Stelmach 14.  
Ku¼nia: Jakub Kowalewski, Kamil ¯ó³tañski, Jakub Szczepaniak, Andrzej Orzechowski 4, Adam Pa³uba, Robert £uczkowski 2, Mateusz Gralewicz, Grzegorz Zalewski, Micha³ Wasiñski, Andrzej Zaj±czkowski 5, Cezary Kra¶niewski, Jakub Wojciechowski.

TSK Ro¶ Pisz – BSK Kadet Bia³a Podlaska 39:29 (12:2, 5:6, 12:6, 10:15)
TSK Ro¶: Albin K³os 4, Konrad Mielnicki, Micha³ Szablak 2, Damian Mielnicki 1, Karol Deptu³a, Bart³omiej Góralczyk, Kacper Kwiatkowski 4, Jakub Uliszewski, £ukasz Bessman 2, Krzysztof Przyby³owski, Mateusz Lesiñski, Bartek Kucisz, Kacper Serwatko 2, Patryk Zapert 24.
Kadet: Mateusz Trocewicz, Mateusz Tarasiuk 4, Rafa³ Ko¶ciuczuk 2, Bart³omiej Filipiuk, Maciej Najdyhor, Mateusz Jakimiuk, Maciej Denisiuk, £ukasz Derlukiewicz 2, Jakub Chmielowiec 2, Filip Izdebski 11, Jakub Janik 6, Filip Maliszewski 2, Mateusz Golczewski, Adrian Kowalczuk.

UKS La Basket Warszawa - UKS Basket 47 Bia³ystok 12: 66 (4:14, 7:11, 1:17, 0:24)

La Basket: Olaf Wi¶niewski, Oskar Ciupak 5, Janek So³yga 4, Aleks Albrewczyñski, Krystian Potyra 2, Jakub Prejzner 1, Pawe³ Szeliga, Stanis³aw Gajewski.
Basket 47: Jakub Biszczuk, Bartek Bielski 10, Patryk Iwaszczuk 8, Konrad Panglisz 2, Dawid Szczepaniak, Miko³aj Andrzejuk 3, £ukasz Kaszuba 20, Rafa³ Radziszewski, Adam £apiñski, Damian Andrukiewicz 7, Jakub Gisztarowicz 2, Krystian Stelmach 14. 

TSK Ro¶ Pisz - UKS Ku¼nia Strzegowo 75:26 (18:8, 32:2, 13:8, 12:8)

TSK Ro¶: Albin K³os 10, Konrad Mielnicki 12 (2x3), Micha³ Szablak 2, Damian Mielnicki 2, Karol Deptu³a, Bart³omiej Góralczyk 3 (1x3), Kacper Kwiatkowski 10, Jakub Uliszewski 8, £ukasz Bessman 4, Krzysztof Przyby³owski, Mateusz Lesiñski 2, Bartek Kucisz 2, Kacper Serwatko, Patryk Zapert 20.
Ku¼nia: Jakub Kowalewski, Kamil ¯ó³tañski 7, Jakub Szczepaniak, Andrzej Orzechowski, Adam Pa³uba, Robert £uczkowski 4, Mateusz Gralewicz 8, Grzegorz Zalewski, Micha³ Wasiñski, Andrzej Zaj±czkowski 2, Cezary Kra¶niewski, Jakub Wojciechowski 5.

UKS Nenufar 5 E³k - BSK Kadet Bia³a Podlaska 54:30 (13:8, 18:6, 13:3, 10:13)
Nenufar: Bart³omiej Stra¿ewicz, Bart³omiej Januszewski 10, Jakub Wiêcko, Adam Walak 26, Adam Chartanowicz, Tomasz Duba, Kacper Kujawa, Franciszek Biñczak 6, Grzegorz Borzeñski 4, Micha³ Kwiatkowski 2, Kacper Mik 2, Aleks Banaszewski 4, Oskar Chrzanowski.
Kadet: Mateusz Trocewicz, Mateusz Tarasiuk, Rafa³ Ko¶ciuczuk, Bart³omiej Filipiuk, Maciej Najdyhor, Mateusz Jakimiuk, Maciej Denisiuk 4, £ukasz Derlukiewicz, Jakub Chmielowiec, Filip Izdebski 12, Jakub Janik 6, Filip Maliszewski 4, Mateusz Golczewski 2, Adrian Kowalczuk 2.

UKS Basket 47 Bia³ystok - TSK Ro¶ Pisz 28:41 (4:11, 6:9, 10:9, 8:12)

Basket 47: Jakub Biszczuk, Bartek Bielski 10, Patryk Iwaszczuk 8, Konrad Panglisz, Dawid Szczepaniak, Miko³aj Andrzejuk 2, £ukasz Kaszuba 2, Rafa³ Radziszewski, Adam £apiñski 2, Damian Andrukiewicz, Jakub Gisztarowicz , Krystian Stelmach 4.
TSK Ro¶: Albin K³os 2, Konrad Mielnicki 4, Micha³ Szablak, Damian Mielnicki 9, Karol Deptu³a, Bart³omiej Góralczyk, Kacper Kwiatkowski 2, Jakub Uliszewski 3, £ukasz Bessman, Krzysztof Przyby³owski, Mateusz Lesiñski 2, Bartek Kucisz, Kacper Serwatko, Patryk Zapert 19.

TSK Ro¶ Pisz - UKS La Basket Warszawa 52:17 (2:8, 18:0, 12:5, 20:4)

TSK Ro¶: Albin K³os 4, Konrad Mielnicki 7, Micha³ Szablak, Damian Mielnicki 2, Karol Deptu³a, Bart³omiej Góralczyk 5, Kacper Kwiatkowski 4, Jakub Uliszewski 4, £ukasz Bessman 2,  Krzysztof Przyby³owski 2, Mateusz Lesiñski, Bartek Kucisz, Kacper Serwatko 2, Patryk Zapert 20.
La Basket: Olaf Wi¶niewski, Oskar Ciupak 6, Janek So³yga 3, Aleks Albrewczyñski, Krystian Potyra, Jakub Prejzner 4, Pawe³ Szeliga 4, Stanis³aw Gajewski.

UKS Ku¼nia Strzegowo - UKS Nenufar 5 E³k 10:66 (4:19, 2:10, 0:20, 4:17)
Ku¼nia: Jakub Kowalewski, Kamil ¯ó³tañski, Jakub Szczepaniak, Andrzej Orzechowski, Adam Pa³uba, Robert £uczkowski 2, Mateusz Gralewicz 2, Grzegorz Zalewski, Micha³ Wasiñski, Andrzej Zaj±czkowski, Cezary Kra¶niewski, Jakub Wojciechowski 6.
Nenufar: Bart³omiej Stra¿ewicz 2, Bart³omiej Januszewski 27, Jakub Wiêcko 11, Adam Walak 2, Adam Chartanowicz 2, Tomasz Duba 6, Kacper Kujawa, Franciszek Biñczak 4, Grzegorz Borzeñski 2, Micha³ Kwiatkowski, Kacper Mik, Aleks Banaszewski 4, Oskar Chrzanowski 6.

BSK Kadet Bia³a Podlaska - UKS La Basket Warszawa 75:7 (21:5, 17:0, 21:2, 16:0)

Kadet: Mateusz Trocewicz 2, Mateusz Tarasiuk, Rafa³ Ko¶ciuczuk 15, Bart³omiej Filipiuk, Maciej Najdyhor, Mateusz Jakimiuk, Maciej Denisiuk 10, £ukasz Derlukiewicz 2, Jakub Chmielowiec 8, Filip Izdebski 20, Jakub Janik, Filip Maliszewski 4, Mateusz Golczewski, Adrian Kowalczuk 14.
La Basket: Olaf Wi¶niewski 2, Oskar Ciupak 3, Janek So³yga, Aleks Albrewczyñski, Krystian Potyra, Jakub Prejzner 2, Pawe³ Szeliga, Stanis³aw Gajewski.

UKS Nenufar 5 E³k - UKS Basket 47 Bia³ystok 45:31 (11:4, 11:4, 10:7, 13:16)
Nenufar: Bart³omiej Stra¿ewicz, Bart³omiej Januszewski 13, Jakub Wiêcko 4, Adam Walak 14, Adam Chartanowicz 3, Tomasz Duba, Kacper Kujawa, Franciszek Biñczak 1, Grzegorz Borzeñski 8, Micha³ Kwiatkowski, Kacper Mik, Aleks Banaszewski, Oskar Chrzanowski 2.
Basket 47: Jakub Biszczuk 2, Bartek Bielski 19, Patryk Iwaszczuk 3, Konrad Panglisz, Dawid Szczepaniak, Miko³aj Andrzejuk, £ukasz Kaszuba 1, Rafa³ Radziszewski, Adam £apiñski, Damian Andrukiewicz 4, Jakub Gisztarowicz , Krystian Stelmach 2.

BSK Kadet Bia³a Podlaska - UKS Ku¼nia Strzegowo 50:20 (12:2, 11:6, 12:6, 15:6)
Kadet: Mateusz Trocewicz, Mateusz Tarasiuk, Rafa³ Ko¶ciuczuk 4, Bart³omiej Filipiuk, Maciej Najdyhor, Mateusz Jakimiuk, Maciej Denisiuk 15, £ukasz Derlukiewicz 2, Jakub Chmielowiec 8, Filip Izdebski 15, Jakub Janik, Filip Maliszewski 2, Mateusz Golczewski, Adrian Kowalczuk 4.
Ku¼nia: Jakub Kowalewski, Kamil ¯ó³tañski 4, Jakub Szczepaniak, Andrzej Orzechowski 6, Adam Pa³uba, Robert £uczkowski 2, Mateusz Gralewicz, Grzegorz Zalewski, Micha³ Wasiñski 2, Andrzej Zaj±czkowski 4, Cezary Kra¶niewski, Jakub Wojciechowski 2.
Niedziela 23.06.2013

UKS La Basket Warszawa - UKS Ku¼nia Strzegowo 23:26 (4:6, 6:7, 3:7, 10:6)
La Basket: Olaf Wi¶niewski 2, Oskar Ciupak 13, Janek So³yga 2, Aleks Albrewczyñski, Krystian Potyra, Jakub Prejzner 3, Pawe³ Szeliga 3, Stanis³aw Gajewski.
Ku¼nia: Jakub Kowalewski, Kamil ¯ó³tañski 1, Jakub Szczepaniak, Andrzej Orzechowski 4, Adam Pa³uba, Robert £uczkowski, Mateusz Gralewicz 2, Grzegorz Zalewski, Micha³ Wasiñski, Andrzej Zaj±czkowski 8, Cezary Kra¶niewski 8, Jakub Wojciechowski 3.

UKS Basket 47 Bia³ystok - BSK Kadet Bia³a Podlaska 35:20 (15:3, 4:10, 4:7, 12:0)
Basket 47: Jakub Biszczuk, Bartek Bielski 12 (1x3), Patryk Iwaszczuk 4, Konrad Panglisz, Dawid Szczepaniak, Miko³aj Andrzejuk, £ukasz Kaszuba 2, Rafa³ Radziszewski, Adam £apiñski, Damian Andrukiewicz 7, Jakub Gisztarowicz  1, Krystian Stelmach 9.
Kadet: Mateusz Trocewicz, Mateusz Tarasiuk, Rafa³ Ko¶ciuczuk 3, Bart³omiej Filipiuk, Maciej Najdyhor, Mateusz Jakimiuk, Maciej Denisiuk 5, £ukasz Derlukiewicz, Jakub Chmielowiec 2, Filip Izdebski 4, Jakub Janik, Filip Maliszewski 6, Mateusz Golczewski, Adrian Kowalczuk.

TSK Ro¶ Pisz - UKS Nenufar 5 E³k 49:37 (17:4, 2:15, 15:12, 15:6)
TSK Ro¶: Albin K³os 11, Konrad Mielnicki 3, Micha³ Szablak 2, Damian Mielnicki 1, Karol Deptu³a, Bart³omiej Góralczyk, Kacper Kwiatkowski, Jakub Uliszewski 1, £ukasz Bessman 1,  Krzysztof Przyby³owski, Mateusz Lesiñski, Bartek Kucisz, Kacper Serwatko 2, Patryk Zapert 28.
Nenufar:
Bart³omiej Stra¿ewicz, Bart³omiej Januszewski 12, Jakub Wiêcko 2, Adam Walak 13, Adam Chartanowicz 4, Tomasz Duba 2, Kacper Kujawa, Franciszek Biñczak, Grzegorz Borzeñski, Micha³ Kwiatkowski, Kacper Mik, Aleks Banaszewski, Oskar Chrzanowski 4.SK£ADY:

TSK Ro¶ Pisz: Albin K³os 31, Konrad Mielnicki 26, Micha³ Szablak 6, Damian Mielnicki 15, Karol Deptu³a, Bart³omiej Góralczyk 8, Kacper Kwiatkowski 20, Jakub Uliszewski 16, £ukasz Bessman 9,  Krzysztof Przyby³owski 2, Mateusz Lesiñski 4, Bartek Kucisz 2, Kacper Serwatko 6, Patryk Zapert 111.Trener: Pawe³ Szary.

NENUFAR E³k:
Bart³omiej Stra¿ewicz 2, Bart³omiej Januszewski 66, Jakub Wiêcko 19, Adam Walak 63, Adam Chartanowicz 15, Tomasz Duba 12, Kacper Kujawa 2, Franciszek Biñczak 13, Grzegorz Borzeñski 21, Micha³ Kwiatkowski 2, Kacper Mik 2, Aleks Banaszewski 9, Oskar Chrzanowski 22. Trener: Edward Trzaskowski.

UKS Basket 47 Bialystok: Jakub Biszczuk 6, Bartek Bielski 55, Patryk Iwaszczuk 27, Konrad Panglisz 6, Dawid Szczepaniak 1, Miko³aj Andrzejuk 7, £ukasz Kaszuba 35, Rafa³ Radziszewski 0, Adam £apiñski 12, Damian Andrukiewicz 21, Jakub Gisztarowicz 3, Krystian Stelmach 43. Trener: Marcin Puci³owski.

UKS KADET Bia³a Podlaska: Mateusz Trocewicz 2, Mateusz Tarasiuk 4, Rafa³ Ko¶ciuczuk 24, Bart³omiej Filipiuk 0, Maciej Najdyhor 0, Mateusz Jakimiuk 0, Maciej Denisiuk 34, £ukasz Derlukiewicz 6, Jakub Chmielowiec 20, Filip Izdebski 62, Jakub Janik 12, Filip Maliszewski 18, Mateusz Golczewski 2, Adrian Kowalczuk 20. Trenerzy: Ma³gorzata Denisiuk i Filip Korpak.

UKS Ku¼nia Strzegowo: Jakub Kowalewski 0, Kamil ¯ó³tañski 12, Jakub Szczepaniak0, Andrzej Orzechowski 14, Adam Pa³uba 0, Robert £uczkowski 10, Mateusz Gralewicz 12, Grzegorz Zalewski 0, Micha³ Wasiñski 2, Andrzej Zaj±czkowski 19, Cezary Kra¶niewski 8, Jakub Wojciechowski 16. Trener: Przemys³aw Pa³uba.

UKS La Basket Warszawa: Olaf Wi¶niewski 4, Oskar Ciupak 29, Janek So³yga 11, Aleks Albrewczyñski 0, Krystian Potyra 2, Jakub Prejzner 10, Pawe³ Szeliga 11, Stanis³aw Gajewski 0. Trener: Marcin Bielak.

Uczestnicy turnieju otrzymali:
pami±tkowe koszulki i czapeczki dla wszystkich uczestników, puchary i dyplomy dla wszystkich dru¿yn, medale dla trzech pierwszych  dru¿yn, statuetki dla MVP turnieju, pierwszej pi±tki turnieju, najlepszych zawodników w dru¿ynach, najlepszego strzelca, najm³odszego zawodnika turnieju, sprzêt sportowy i inne nagrody rzeczowe, nieodp³atny wstêp na basen dla wszystkich uczestników turnieju.

Organizatorzy turnieju:

Burmistrz Pisza Jan Alicki, TSK „Ro¶” Pisz.

Sponsorzy:
Urz±d Miejski w Piszu, Dyrektor SP nr 1 Szymon Werra, TELMEX Sp. z o.o., FH LIDER Maja Szary, Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST, BUDROL Waldemar Mielnicki, AUTO-NAPRAWA MOBILEK Micha³ Mielnicki, Centrum Rowerowe FART Ma³gorzata i Dariusz Wiscy, ASTRA Marzena i Marek Komosiñscy, PHU Renoma, Hurtownia CYTRUS Jaros³aw Dzwonkowski, Kantor Wymiany Walut Mieczys³aw Skrzatek, Piekarnia Bigda, Warmiñsko-Mazurski Bank Spó³dzielczy w Piszu, Agencja Reklamowa MAZURY Marek Fiertek,  Stowarzyszenie Joannici – Dzie³o Pomocy (opieka medyczna).


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pszczyna 2007
Pszczyna 2007
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi