News: Energa Basket Cup 2013 Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:24:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Energa Basket Cup 2013 Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych
Szkolne
 4 marca br. we Wroc³awiu odby³ siê pierwszy fina³ wojewódzki. W kolejnych rozgrywkach wy³onione zostan± 32 najlepsze dru¿yny z ca³ej Polski - 16 zespo³ów dziewcz±t oraz tyle samo ch³opców. Fina³ krajowy turnieju ENERGA Basket Cup zostanie rozegrany 16 czerwca 2013 roku w hali sportowej Ergo Arena w Gdañsku.

Szko³a Podstawowa nr 67 czwarty raz z rzêdu Mistrzami Województwa dolno¶l±skiego Szkó³ Podstawowych. SKM od o¶miu lat (od rocznika 1993 – 1999) relacjonuje wydarzenia Pierwszych Mistrzostw Polski m³odych koszykarzy. Od rocznika 1996 mecenasem rozgrywek jest Koncern Energetyczny Energa. W naszym portalu nie bêdziemy opisywaæ rozgrywek, zachêcamy do zagl±dania na oficjalna stronê Energa Basket Cup

 Patronat honorowy nad programem obj±³ Rzecznik Praw Dziecka i Polski Komitet Olimpijski.

Ambasadorami programu s±
Adam Wójcik i Andrzej Pluta.


Oficjalna Strona ENERGA BASKET CUP 2013

 SZKO£A PODSTAWOWA NR 7 Z SOPOTU
MISTRZEM POLSKI ENERGA BASKET CUP
MVP: SEBASTIAN WALDA

FOTO - ZIBI

FILMIKI - ZIBI

 

MISTRZYNIE WOJEWÓDZTW MISTRZOWIE WOJEWÓDZTW
Szko³a Podstawowa nr 67 Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Szko³a Podstawowa nr 67 Wroc³aw
MVP: Mateusz Trêbowicz SP 67 Wroc³aw
Szko³a Podstawowa nr 2 G³ucho³azy
OPOLSKIE
Szko³a Podstawowa nr 1  Prudnik
Szko³a Podstawowa  Ma³ogoszcz¦WIÊTOKRZYSKIESzko³a Podstawowa nr 13 Starachowice
    
 Szko³a Podstawowa nr 47  Bia³ystok
PODLASKIE
  Szko³a Podstawowa nr 47   Bia³ystok
    
 Szko³a Podstawowa  Olsztynek
WARMIÑSKO
MAZURSKIE
 Szko³a Podstawowa nr 11 Elbl±g
     
 Szko³a Podstawowa nr 30  Lublin   LUBELSKIE Szko³a Podstawowa nr 43  Lublin
     
 Szko³a Podstawowa nr 1  Bochnia   MA£OPOLSKIE Szko³a Podstawowa nr 100 Kraków
     
 Szko³a Podstawowa nr 45  Sosnowiec
 MVP: Barbara Nowak (Sosnowiec)
      ¦L¡SKIESzko³a Podstawowa nr 15 ¯ory
MVP: £ukasz Kania (¯ory)
     
 Szko³a Podstawowa  Wierzawice
 MVP: Magdalena Hajduczka (Wierzawice)
 PODKARPACKIESzko³a Podstawowa nr 14 Przemy¶l
MVP: Wiktor Karpiñski  (Przemy¶l)
     
 Szko³a Podstawowa nr 60  Bydgoszcz
 
MVP: Wiktoria Watkowska (Bydgoszcz)
     KUJAWSKO
     POMORSKIE
Szko³a Podstawowa nr 23 W³oc³awek
MVP: Andrzej Pluta (W³oc³awek)
     
 Szko³a Podstawowa Ujazd
 MVP: Aleksandra £opyta (Ujazd)
       £ÓDZKIE Szko³a Podstawowa  nr 4  Sieradz
     
 Szko³a Podstawowa nr 1  Wschowa
 MVP: Julia Pierzcha³a (Wschowa)
      LUBUSKIESzko³a Podstawowa nr  5  ¯ary
MVP: Radek Skubiñski (¯ory)
     
Szko³a Podstawowa  K³ecko
MVP: Agata Ksi±¿kiewicz (K³ecko) 
 WIELKOPOLSKIE Szko³a Podstawowa nr 1 Ostrów Wielkopolski
MVP: Konrad Kobylarek (S³upca)
     
 Sportowa Szko³a Podstawowa nr 14 Gdynia    POMORSKIESzko³a Podstawowa nr 7 Sopot
MVP: Sebastian Walda (Sopot)
     
 Szko³a Podstawowa nr 16  Szczecin
 MVP: Weronika Baszak (Szczecin)
    ZACHODNIO
      POMORSKIE
Szko³a Podstawowa nr  56 Szczecin
MVP: Bartek ¦miechowski (Szczecin)
     
 Szko³a Podstawowa nr 3 ¯yrardów   MAZOWIECKIE Szko³a Podstawowa nr 152 w Warszawa

FOTO ZIBI: Fina³ Województwa ¦l±skiego Ch³opcy Sosnowiec 2013

FILMIKI ZIBI: Fina³ Województwa ¦l±skiego Ch³opcy Sosnowiec 2013

WSPOMNIEÑ CZAR - SKM NA FINA£ACH MP SP

rok-organizator
rocznik
FOT MISTRZA INFORMACJAKadrowicze ...Polski...........................................................
2013

GDAÑSK

rocznik 2000
 
?
 
2012

GDAÑSK

rocznik 1999
 
 SP 67 WROC£AW

DOLNO¦L¡SKIE 
INFORMACJE   
2011

ELBL¡G

rocznik 1998
 SP 67 WROC£AW

DOLNO¦L¡SKIE
INFORMACJE
?
Po piêciu latach mojej obecno¶ci na fina³ach Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych (SP) w tym roku nie mog³em byæ w Elbl±gu.Powodem mojej nieobecno¶ci by³y Wielkie Imprezy Koszykarskie w Katowicach w których to imprezach musia³em wzi±æ udzia³
2010

TORUÑ

rocz.1997
 SP 67 WROC£AW

DOLNO¦L¡SKIE

INFORMACJE
?
Najbardziej zapamiêtam z tych fina³ów przemarsz wszystkich uczestników przez piêkne Stare Miasto Torunia. Szkoda, ¿e nie mog³em zobaczyæ fina³ów. W sobotê spakowa³em rzeczy i uda³em siê na fina³ Mistrzostw Polski U-14 do Warszawy.
2009

S£UPSK

rocznik 1996
 SP 4 PRUSZCZ
GDAÑSKI

POMORSKIE

INFORMACJEIgor WadowskiPierwsze fina³y z bogatym sponsorem ENERGA. Wielkie BRAWA za wspania³e nagrody i oprawê. To siê nale¿y dzieciakom. Tylko ¿eby nie nak³±da³y siê te same terminy Fina³ów SP z Fina³ami U-14. Po obejrzeniu meczy grupowych uda³em siê poci±geim do Poznania na Fina³ Mistrzostw Polski U-14.
2008

KRAKÓW

rocznik 1995
 SP SIERAKÓW

WIELKOPOLSKIE

INFORMACJEKamil Zywert
Marek Zywert
Filp Pruefer
Te fina³y mog³yby siê wcale nie odbyæ, gdyby nie starania Pana Piwoñskiego z Krakowa. Szkoda ¿e tylko 9-ciu Mistrzów przyjecha³o do Krakowa. Fantastyczna dru¿yna z Sierakowa wygra³a te Mistrzostwa. Dzi¶ zawodnicy z Sierakowa znani s± w Polsce, Europie i na ¶wiecie. Filip Prufer spotka³ siê z samym Michaelem Jordanem dawn± gwiazd± koszykówki NBA z USA a braci Zywertów chcia³by ka¿dy klub w Polsce.
2007

G£UCHO£AZY

rocznik 1994
 SP KOLBUDY

POMORSKIE


INFORMACJEDaniel Szymkiewicz Trochê ma³e boiska ale atmosfera jest przyjazna i sportowa w¶ród uczestników. Widaæ bardzo fajn± atmosferê rywalizacji. Znowu nie by³o 16 Mistrzów. Pamiêtam jak musia³em na jeden dzieñ wyskoczyæ do Zabrza (I ¦l±ska Gala Koszykówki M³odzie¿owej). Bezkonkurencyjni byli ch³opcy z Kolbud, a ich lider Daniel Szymkiewicz by³ nie do zatrzymania.
2006

KATOWICE

rocznik 1993
 SP 5 OSTRÓW
WIELKOPOLSKI


WIELKOPOLSKIE

 Ponitka Mateusz
Matczak Filp
Pietrzak Micha³
Maksymiuk Jakub
Rutkowski Mateusz
£abuda Mateusz
Kowalczyk Seba
By³y to moje pierwsze Fina³y Mistrzostw Polski. Wtedy nie pomy¶la³bym ¿e fotografowanie i relacje z m³odzie¿owych imprez sportowych stan± siê czê¶ci± mojego ¿ycia. S± to cudowne chwile do których wracamy klikaj±c w galerie zdjêæ i filmów z meczy w sieci internetowej. Osobi¶cie jestem dumny z tego, ¿e to rocznik 1993 zdoby³ Wicemistrzostwo ¦wiata a Mateusz Ponitka jest znany w ¶rodowisku koszykarskim na ca³ym ¶wiecie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi