News: WINTER STREETBALL CHALLENGE - D±browa Górnicza 23.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 21:27:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

WINTER STREETBALL CHALLENGE - D±browa Górnicza 23.III.2013
Streetball
WINTER STREETBALL CHALLENGE 2013 - podsumowanie
23 marca 2013 na Hali Widowiskowo-Sportowej CENTRUM w D±browie Górniczej odby³a siê II edycja turnieju koszykówki  na zasadach ulicznych 3na3 - WINTER STREETBALL CHALLENGE 2013. Organizatorami tego koszykarskiego ¶wiêta byli: Stowarzyszenie ODFRONTU, Centrum Sportu i Rekreacji oraz I-ligowy klub koszykarski MKS Dabrowa Górnicza.
Do rozgrywek przyst±pi³o 36 zespo³ów w trzech kategoriach wiekowych: M£ODZICY, KADECI oraz JUNIORZY + OPEN. Za gramofonami DJ Funky, prowadzenie Stoper.  Tego dnia Hala Widowiskowo-Sportowa CENTRUM wype³ni³a siê niesamowit± atmosfer±, która udzieli³a siê wszystkim zgromadzonym.
Podczas przerwy miêdzy rozgrywkami odby³y siê konkursy: rzut z po³owy i rzuty za 3pkt, a w nich wziêli udzia³ wybrani przedstawiciele dru¿yn. Szczê¶cie wiadomo sprzyja lepszym
Rzut z po³owy wygra³ Jakub Pru¶ - otrzyma³ on voucher na 50z³ do wykorzystania w Pizzerii Raj oraz koszulkê Sconopi.
Rzuty za 3pkt wygra³ Damian Szastak (rok temu na turnieju wygra³ on konkurs rzutu z po³owy), nagrodê w postaci zestawu od¿ywek ufundowa³ Fitness Klub Salsa, dodatkowo Sconopi do³o¿y³o koszulkê.
.
Rozgrywki wy³oni³y nastêpuj±cych zwyciêzców:
M£ODZICY
I miejsce - MILI PANOWIE w sk³adzie: Oliwier Gordon, Adam Szkriba oraz Sebastian Stêpieñ;
II miejsce – GRUBO PONAD  1,20m w sk³adzie: Damian Pos³uszny, Patryk Molenda oraz Dawid Rasztabiga;
III miejsce – BOBKI w sk³adzie: Kacper Bril, Konrad Belicki oraz Jakub Radziszewki.
KADECI
I miejsce – SZTIFLER i ZIOMECZKI w sk³adzie: Dominik Rajczak, Maciej Koæma oraz Piotr Serczyñski;
II miejsce – ALKUSY w sk³adzie: Dawid Boryka, Sylwester £ubkowski oraz Jakub Pru¶;
III miejsce – RUDY i 2óch CZARNUCHÓW w sk³adzie: Szymon Lipka, Marek Bienioszek oraz Szymon Ki¶luk.
JUNIOR + OPEN
I miejsce – NO NAME w sk³adzie: Przemek Hauzer, Artur Lewicki, Artur Bubel oraz Mariusz Soja;
II miejsce – TE TYPY w sk³adzie: Artur Donerstag, Olek Ma¶lanka oraz Bartek Wilczyñski;
III miejsce – ZROBILI SIE SK£¡D I KOZACZOM w sk³adzie: Mateusz Bobrowski, Robert £apot oraz Robert Sgodzcej.

Z tego miejsca Stowarzyszenie ODFRONTU pragnie podziêkowaæ:
- Urzêdowi Miasta D±browa Górnicza za przyznan± dotacjê bez której nie odby³by siê turniej;
- Centrum Sportu i Rekreacji za pomoc przy organizacji turnieju;
- partnerom: Sklep Koszykarza, Fitness Klub SALSA, Pizzeria Raj, Sconopi.pl, Studio ER, MKS D±browa Górnicza oraz WSB D±browa Górnicza za wsparcie, nagrody i promocjê koszykówki w regionie;
- portalom internetowym i gazetom: Twoje Zag³êbie, dg.pl, kurianblox.pl, skm.basketmania.pl, tvzaglebie.pl oraz helikfoto za patronat medialny nad imprez±;
- wolontariuszom (Stowarzyszenie ODFRONTU) za wiarê, cierpliwo¶æ i wspóln± zabawê:)
- sêdziom/obserwatorom za sprawiedliw± ocenê gry i profesjonalne podej¶cie do zawodów (Karolina Wieczorek, Maciej Dyoniziak oraz Andrzej Sass).

z wyrazami szacunku
Ekipa Stowarzyszenia ODFRONTU

FOTO ORGANIZATOR

FOTO-TWOJE-ZAG£ÊBIE


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ch³opcy grupa A
Ch³opcy grupa A
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi