News: VI Puchar Gorc Kadr wojewódzkich rocz.1998 Nowy Targ 22-24.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 03:08:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Puchar Gorc Kadr wojewódzkich rocz.1998 Nowy Targ 22-24.III.2013
U-15 Kadry Woj
 W hali nowotarskich Gorców rozegrano turniej kadr wojewódzkich  w koszykówce dziewcz±t i ch³opców o Puchar Gorców dla rocznika 1998/99. W¶ród dziewcz±t triumfowa³a reprezentacja Ma³opolski, a w rywalizacji ch³opców najlepszym teamem okaza³a siê kadra ¦l±ska.

Kobieca reprezentacja Ma³opolski po raz drugi w historii turnieju (Puchar Gorców/Tatr) triumfowa³a. Po raz pierwszy siêgnê³a po to trofeum w 2009 roku. Dwa razy najlepszy by³ ¦l±sk, a po jednym razie Dolny ¦l±sk i Pomorze. Ma³opolsce najwiêkszy opór stawi³y koszykarki Podkarpacia, najs³abszy zespó³ turnieju. Gospodynie by³y ju¿ chyba zdekoncentrowane i my¶lami w drodze do domów. Mimo, i¿ gra im siê nie uk³ada³o, potrafi³y zwyciê¿yæ.
O wiele wiêcej emocji by³o w turnieju ch³opców. Tutaj nie by³o ekipy, która nie pozna³aby smaku pora¿ki. ¦l±sk jednak móg³ byæ spokojny przed ostatnim meczem, gdy¿ zarówno przy zwyciêstwie Ma³opolski jak i Podkarpacia nie traci³ pierwszego miejsca. A to dlatego, ¿e przy równej ilo¶ci punktów by³ lepszy od obydwu ekip w bezpo¶rednim spotkaniu. Dla ¦l±ska jest to czwarty triumf w historii tych rozgrywek. Jest rekordzist± pod tym wzglêdem.

¼ród³o: sportowepodhale


131 Fotek w Galerii KOZKosz

FOTKI DO ¦CI¡GNIÊCIA

DZIEWCZÊTA

¦l±skie - Ma³opolskie 53 : 66 (17:14, 11:23, 10:10, 15:19)
Podkarpackie - £ódzkie 52 : 84 (4:29, 17:14, 17:19, 14:22)
Podkarpackie - ¦l±skie 25 : 75 (2:22, 6:15, 5:20, 12:18)
£ódzkie - Ma³opolskie 55 : 82 (22:15, 12:22, 12:19, 9:26)
£ódzkie - ¦l±skie 63 : 75 (15:23, 14:15, 14:18, 20:19)
Ma³opolskie - Podkarpackie 65 : 62 (19:8, 14:15, 17:19, 15:20)

 TABELA KOÑCOWA

1 Ma³opolskie 6 pkt.  213 : 170
trenerzy: Pawe³ Michalik, Marta Starowicz
2 ¦l±skie 5 pkt. 203 : 154
trener: Micha³ Wdowski
3 £ódzkie 4 pkt. 201 : 209
trenerzy: Piotrzy Rozwadowski, Micha³ Snochowski
4 Podkarpackie 3 pkt. 139 : 224
trener: Krzysztof Herbaciñski
Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach:


¦l±skie -  Klaudia Miszczak
£ódzkie -  Agata Maciejewska
Ma³opolskie -  Katarzyna Kocaj
Podkarpackie -   Kamila Czarnik

CH£OPCY

Ma³opolskie - ¦l±skie 64 : 70 (12:16, 6:13, 24:22, 22:19)
Podkarpackie - £ódzkie 75 : 40 (16:7, 24:13, 26:6, 9:14)
Ma³opolskie - £ódzkie 74 : 51 (25:19, 20:10, 16:11, 13:11)
¦l±skie - Podkarpackie 70 : 59 (26:12, 10:21, 21:16, 13:10)
£ódzkie - ¦l±skie 44 : 53 (8:8, 10:20, 21:6, 5:19)
Ma³opolskie - Podkarpackie 41 : 62 (4:15, 10:23, 19:13, 8:11)

 TOP 10 - Najlepsi strzelcy

1.Matuszczak Bartosz 3/40 ¶laskie
2.Szlesiñski Aleksander 3/36 podkarpackie
3.Bogusz Sebastian 3/35 ma³opolskie
4.Ca³ka Filip 3/31 ma³opolskie
5.Pawe³ek Mateusz 3/30 podkarpackie rocz.99
6.Wojciechowski Sebastian 3/28 ¶l±skie
   Bo¿enko Sebastian 3/28 ma³opolskie
8.Majka Wiktor 3/24 podkarpackie
   Ch³apek Krzysztof 3/24 ¶l±skie
10.Dzierzkowski Wojciech 3/23 podkarpackie


TABELA KOÑCOWA

  Fotka kadrysk³ad...punkty..........................  MVP  dru¿yny
 1 
¦L¡SKIE

1.Matuszczak Bartosz 3/40
2.Wojciechowski Sebastian 3/28
3.Ch³apek Krzysztof 3/24
4.Bortliczek Mateusz 3/22
5.Kondys Piotr 3/16
6.Sot Oskar   3/14   
7.Fiedukiewicz Kamil 3/14
8.Piszczatowski Patryk 3/10
9.Piwowarczyk £ukasz 3/10
10.Koneczny Daniel 3/8
11.Orpel B³a¿ej 3/5
12.Mróz Mi³osz 3/2
           
trenerzy: Jaros³aw Jakubiec,
Jacek Bortliczek

 
 2  PODKARPACKIE

1.Szlesiñski Aleksander 3/36
2.Pawe³ek Mateusz 3/30
3.Majka Wiktor 3/24
4.Dzierzkowski Wojciech 3/23
5.Schlage Simone 3/17
6.Cie¶la Kamil3/15
7.Chamera Kacper 3/12
8. Gorzelnik Sebastian 3/12
9.Ma³ecki Kacper 2/9
10.Skoczylas Emilian 3/8
11. Wo¼nik Szymon 3/6
12. Grzegorzak Kacper 3/4

trenerzy: Krzysztof M³ot,
Piotr Jakubiszyn

 
 3 
MA£OPOLSKIE

1.Bogusz Sebastian 3/35
2.Ca³ka Filip 3/31
3.Bo¿enko Sebastian 3/28
4.Gogola Kamil 3/18
5.P³awecki Mateusz 3/17
6.Michno Bartosz 3/12
7.Nowakowski Krystian 3/10
8.Walczyk Kacper 3/9
9.Piotrowski Jakub 3/8
10.Jakubek Maksymilian 3/5
11.Kalata Dawid 2/4
12.Pacho³ek Patryk 3/2
13.Idêæ Krystian 1/0

trenerzy: Janusz Stawarz,
Andrzej Suda, Wojciech Bychawski
 
 4 
£ÓDZKIE

1.Klam¿yñski Bart³omiej 3/27
2.Koz³owski Konrad 3/22
3.Kamiñski Micha³ 3/18
4.Szumilas Filip 3/14
5.Wo³owski Bart³omiej 3/12
6.Poznañski Maciej 3/10
7.Dró¿d¿ Bart³omiej 3/8
8.Graszka Kacper 3/8
9.Kowalski Micha³ 3/5
10.Knop Juliusz 3/4
11.Aniszewski Szymon 3/4
12.Kowalewski Micha³ 3/3

trener: Robert Zaj±c  

 


PE£NY-KOMUNIKAT

PUCHAR GORC HISTORIA od rocznika 1993 do rocz.1997

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kibice
kibice
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi