News: VIII Puchar Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Bonin 14.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 16:58:33
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII Puchar Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Bonin 14.III.2013
Turnieje Podsumowanie
 Dnia 14 marca 2013 roku na sali gimnastycznej ZSCKR w Boninie odby³ siê
VII Turniej koszykówki ch³opców o Puchar Zachodniopomorskiego Zrzeszenia
LZS, Starosty Koszaliñskiego i Dyrektora szko³y w Boninie.

Uroczystego otwarcia turnieju dokona³a oraz przywita³a go¶ci , dru¿yn i ich trenerów  : Dyrektor ZSCKR w Boninie  Pani Dorota - Kinga Grabarek

Udzia³ wziê³o 8 dru¿yn :z Powiatu Koszaliñskiego, Miasta Koszalina i
dru¿yna gospodarzy ZSCKR w Boninie.


Uroczysto¶æ otwarcia u¶wietni³y swoim wystêpem dziewczêta z
Koszaliñskiego klubu karate pod przewodnictwem senseja Pana Cezarego
Banasiaka

 Zawody te co roku ciesz± siê du¿± popularno¶ci± w¶ród gimnazjalistów .
Organizowane zawody pozwalaj±  m³odzie¿y na mi³e spêdzenie wolnego czasu .
oderwanie siê od komputera , zawi±zanie nowych przyjazni a tak¿e
poznanie szko³y , jej otoczenia oraz kierunków kszta³cenia. M³odzie¿ 
uczy siê sportowej rywalizacji fair play. M³odzie¿ naszej szko³y przygotowywa³a siê na przyjazd zawodników  szkó³ gimnazjalnych. Pod kierunkiem nauczycieli z Technikum ¿ywienia piek³a ciasta, obs³ugiwa³a go¶ci ,zawodników i ich opiekunów. M³odzie¿ pod kierunkiem nauczycieli z Architektury Krajobrazu wykonywa³a dekoracje sali oraz sto³ów . W tym dniu równie¿ w naszej szkole odby³ siê" Dzieñ Promocji Zdrowia". Pracownicy sto³ówki internatu przygotowali  ciep³y posi³ek dla
zawodników i ich trenerów .


 Zwyciêstwo i Puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS oraz 
z³ote medale zdoby³o gimnazjum nr 6(II) Koszalin.
Zwyciêska dru¿yna gra³a w sk³adzie;
1. Maciej Gaziñski - kapitan zespo³u
2.Oskar Waszczyk
3.Jaros³aw Konczak
4.Patryk £yszyk
5.Piotr Kwiatkowski
6.Jakub Tr±biñski
7.Igor ³ukojko
8 Dymitr Lubczyk
Trenerem zespo³u jest: Robert Krawczyk

Puchar Starosty Koszaliñskiego i srebrne medale zdoby³o gimnazjum nr 5
Koszalin

Trenerem zespo³u jest :Jacek Czarnota  .

 Puchar Dyrektora ZSCKR w Boninie i br±zowe medale zdoby³o gimnazjum nr
6(I) Koszalin
(opiekunem zespo³u jest Aleksandra Talarczyk),
 które po emocjonuj±cym meczu pokona³o gimnazjum w Bobolicach.

Gimnazjum to  zajê³o IV miejsce

MVP turnieju zosta³ Igor £ukojko z gimnazjum nr 6(II) Koszalin.
Najlepiej punktuj±cym zawodnikiem Wojciech K³odowski z gimnazjum nr 7
Koszalin.
Najlepszym obroñc±  Jaros³aw Konczak z gimnazjum nr 6(II) Koszalin.
Najlepszym rozgrywaj±cym Daniel Bigos z gimnazjum nr 5 Koszalin.
W dru¿ynie gimnazjum nr 6(II) Koszalin zosta³ wyró¿niony Jakub Tr±biñski
nagrod± najlepszego zawodnika swojej dru¿yny.

Odby³ siê konkurs rzutów za trzy punkty, którego zwyciêzc± zosta³
zawodnik gimnazjum nr 6(II) Koszalin- Oskar Waszczyk.
Konkurs rzutów osobistych wygra³ zawodnik gospodarzy ZSCKR Bonin-
Oficja³ Damian, który zosta³ równie¿ wyró¿niony nagrod± najlepszego
zawodnika swojej dru¿yny.

Zawody te nie mog³y by siê odbyæ bez wydatnej pomocy sponsorów :
Za co organizatorzy  sk³adaj± im  serdeczne podziêkowania:

1. Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS
2. Starostwo Powiatowe w Koszalinie
3. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Koszalinie
4. Rada Rodziców przy ZSCKR w Boninie

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
2 GTK Gliwice- Mosm Bytom
2 GTK Gliwice- Mosm Bytom
¦KM sezon 07/08 U-13 rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi