News: Gimnazjalny O¶rodek Sportowego Szkolenia Ch³opców- PZKosz KATOWICE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 08:41:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Gimnazjalny O¶rodek Sportowego Szkolenia Ch³opców- PZKosz KATOWICE
SMS / GOSSM
PLAN ORGANIZACJI SZKOLENIA GIMNAZJALNEGO O¦RODKA SPORTOWEGO SZKOLENIA M£ODZIE¯Y  PZKosz Katowice Ch³opców w roku 2013

KADRA  ZAWODNIKÓW
W roku 2013 w programie sportowym GOSSM PZKosz Katowice uczestniczy 24 zawodników z rocznika 1997 (Nazwisko i imiê alfabetycznie) 
   
Biñkowski Mateusz Klub Sportowy Junior Basket Katowice
Boryka Dawid Miejski Klub Sportowy D±browa Górnicza
Bieñ Olaf Klub Sportowy Królewscy Chorzów
Choroba Daniel M³odzie¿owy Koszykarski Klub Sportowy Rybnik
Grocki Artur M³odzie¿owy Koszykarski Klub Sportowy Rybnik
Jagie³a £ukasz Klub Sportowy Junior Basket Katowice
Klimek Bartosz Klub Sportowy Hawajskie Koszule ¯ory
Klimek Pawe³ Miejskie Centrum Kultury i Sportu Jaworzno
Koczy Rafa³  M³odzie¿owy Koszykarski Klub Sportowy Rybnik
10 Królikowski Rafa³ M³odzie¿owy Koszykarski KlubSportowy Rybnik
11 Kurek Maciej Miêdzyszkolny Klub Sportowy Zabrze
12 £ubkowski Sylwester Klub Sportowy Junior Basket Katowice
13 £ojewski Wojciech Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Gliwice
14 Marsza³ek Szymon M³odzie¿owy Koszykarski Klub Sportowy Rybnik
15 Strzelec Przemys³aw Klub Sportowy Junior Basket Katowice
16 Usendiah Bassey Miejski O¶rodek Sportu M³odzie¿owego Tychy
17 Wojaczek £ukasz M³odzie¿owy Koszykarski Klub Sportowy Rybnik
18 Wojciechowski Sebastian Klub Sportowy Junior Basket Katowice
19 Gêbala Maciej Towarzystwo Sportowe Wis³a Kraków
20 Derebas Hubert Towarzystwo Sportowe Wis³a Kraków
21 Kulasiak Adam Uczniowski Klub Sportowy Regis Wieliczka
22 Natkaniec Jakub Towarzystwo Sportowe Wis³a Kraków
23 Palmowski Tomasz Uczniowski Klub Sportowy Regis Wieliczka
24 Rachelski Marcin Towarzystwo Sportowe Wis³a Kraków

KADRA   SZKOLENIOWA       

1. Marek Juszkiewicz  -  Trener koordynator
2. Adam Kubaszczyk  -  Trener
2. Grzegorz Adamczyk -  Trener
3. Rados³aw Fudali  - Trener
4  Golec Maciej  -   Trener

G£ÓWNE  ZADANIA  SPORTOWE  W ROKU 2013

1.  CELE SZKOLENIA I ICH REALIZACJA:
a) Przygotowanie uczniów GOSSM PZKosz Katowice do gry w m³odzie¿owych reprezentacjach narodowych, jak równie¿ w przysz³o¶ci w Kadrze Polski seniorów.
b) Wyrównanie poziomu przygotowania ogólnego grupy w zakresie wszystkich zdolno¶ci motorycznych ze szczególnym uwzglêdnieniem profilaktyki w odniesieniu do typowych urazów i kontuzji, rozwijanie indywidualnego wyszkolenia technicznego, podniesienie poziomu umiejêtno¶ci wspó³pracy w ataku i obronie oraz weryfikacja efektów szkolenia w warunkach startowych.
c) Wyposa¿enie zawodników w wiedzê i umiejêtno¶ci niezbêdne do realizacji zadañ taktycznych w grze, podejmowania w³a¶ciwych decyzji strategicznych, kontroli emocji i rozwijania motywacji wewnêtrznej.
d) Selekcja m³odzie¿y pod k±tem naboru do SMS PZKosz Cetniewo

2. FORMY  SZKOLENIA I  ICH REALIZACJA:
a) Udzia³ w konsultacjach szkoleniowych,
b) Udzia³ zespo³u GOSSM PZKosz Katowice w turniejach krajowych i miêdzynarodowych,
c) Udzia³ zawodników GOSSM PZKosz Katowice w rozgrywkach MP (w swoich macierzystych klubach).

Formy kontroli procesu treningowego:
1)  testy diagnostyczne sprawno¶ci motorycznej
• Miêdzynarodowy Test Sprawno¶ci Fizycznej
• Test Seergenta (wyskok dosiê¿ny)
2) testy diagnostyczne sprawno¶ci specjalnej
• test rzutowy,
• próba z techniki szybko¶ciowej,
3) arkusze statystyczne walki sportowej
• tradycyjny arkusz statystyczny FIBA,
4)   rejestracja video
• spotkañ w trakcie turniejów miêdzynarodowych i ogólnopolskich

III. OKRES I MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Szkolenie zawodników odbywa siê na zasadzie konsultacji szkoleniowych, b±d¼ startowych (starty w turniejach towarzyskich). Ograniczenia finansowo-organizacyjne nie pozwalaj± na realizacjê szkolenia w trybie stacjonarnym. Zawodnicy uczestnicz± w jednej akcji w ka¿dym miesi±cu. Poni¿ej plan akcji w roku 2013.

12 - 14 kwietnia    Konsultacja szkoleniowa Chybie
czerwiec    Turniej Ogólnopolski
05 - 07 wrze¶nia   Konsultacja szkoleniowa Chybie
pa¼dziernik   Turniej Ogólnopolski
25 – 27  pa¼dziernika  Konsultacja szkoleniowa Chybie
grudzieñ    Turniej Miêdzynarodowy

TRE¦CI ZAJÊÆ TRENINGOWYCH
Przygotowanie fizyczne:
• W procesie szkolenia m³odych koszykarzy wa¿na jest sprawno¶æ fizyczna, jako baza do nowoczesnej gry - szybkiej, dynamicznej. Z zakresu motoryki szczególna uwaga zwrócona bêdzie na zdolno¶ci koordynacyjne, szybko¶æ i gibko¶æ. Zawodnicy bêd± równie¿ systematycznie wdra¿ani do treningu si³owego, g³ównie o charakterze funkcjonalnym, w oparciu o æwiczenia kszta³tuj±ce obrêcz barkow±, si³ê r±k i nóg, oraz miê¶ni tu³owia i grzbietu, miê¶ni stabilizuj±cych najwa¿niejsze stawy. Stosowane bêd±  æwiczenia wykorzystuj±ce naturalne formy ruchu i w³asny ciê¿ar cia³a, jak równie¿ przybory i przyrz±dy, m.in. pi³ki lekarskie.
• W odniesieniu do zdolno¶ci motorycznych stymulowanych w czasie szkolenia zawodnicy zostan± poinstruowani co do samodzielnej pracy w tym zakresie w klubie macierzystym.
 
Przygotowanie techniczne:
• technika indywidualna ataku - gra bez pi³ki (umiejêtno¶æ ofensywnego poruszania siê - ¶ciêcie, obiegniêcie, uwolnienie siê od obroñcy, wyj¶cie do pi³ki  i uzyskania swobody dzia³ania), technika operowania pi³k± - koz³owanie (g³ównie w tzw. pozycji otwartej ze zmian± rêki koz³uj±cej przed sob±, pod nog± i za plecami), podania w ruchu doskonal±ce technikê szybko¶ciow±, rzuty do kosza w wyskoku i z biegu w ró¿nych sytuacjach (z miejsca, po miniêciu koz³em, po ró¿nych zatrzymaniach) umiejêtno¶æ gry 1x1 z wykorzystaniem zwodów
• technika indywidualna obrony - prawid³owa postawa defensywna w zale¿no¶ci od sytuacji zawodnika z pi³k±, zachowanie prawid³owej pozycji na boisku wzglêdem pi³ki i zawodnika ataku bez pi³ki, podstawowe sposoby poruszania siê w obronie (krok odstawno-dostawny, stepowy, skrzy¿ny), zasady indywidualnego postêpowania w kryciu gracza z pi³k± i bez pi³ki.

Przygotowanie taktyczne:
• W oparciu o kszta³towane i doskonalone elementy wyszkolenia indywidualnego rozwijana bêdzie u zawodników umiejêtno¶æ gry w ataku i obronie i rozwi±zywania sytuacji w grach 1x1, oraz wspó³pracy z partnerami na wszystkich pozycjach 1 - 5, w sytuacjach 2x2, 3x3 i 5x5.
• W zakresie taktyki ataku g³ówny nacisk bêdzie skierowany na umiejêtno¶æ gry wed³ug zasad zarówno przeciwko obronie „ka¿dy swego” jak i strefowej.
• W zakresie taktyki obrony g³ówny nacisk bêdzie skierowany na w³a¶ciwe funkcjonowanie zawodników w systemie zespo³owej obrony „ka¿dy swego” z uwzglêdnieniem ró¿nych wysoko¶ci boiska (na ca³ym boisku, na ¾ i ½ boiska) i zró¿nicowanego stopnia nacisku na gracza z pi³k± i stosowanie podwojeñ.
• Wszystkie zadania taktyczne, zarówno w ataku, jak i w obronie, bêd± realizowane z uwzglêdnieniem zasady wszechstronno¶ci i wymienno¶ci pozycji.
• Istotn± rzecz± bêdzie weryfikacja realizacji indywidualnych i zespo³owych zadañ taktycznych postawionych przed zawodnikami w meczach kontrolnych

Opracowa³: Marek Juszkiewicz

Inne O¶rodki w Polsce

GOSS M³odzie¿y PZKOSZ Stalowa Wola
GOSS M³odzie¿y PZKOSZ Warszawa
GOSS M³odzie¿y PZKOSZ Gdañsk
Komentarze
Gosciu dnia kwiecie 03 2013 22:58:57
Ta lista jest ca³y czas ta sama od 2 lat . S± DZI¦ zawodnicy lepsi , ktorzy poczynili postêp w ostatnich 2 latach i nie dostali nawet szansy sprawdzenia siê ! Dobrym przyk³adem tego jest to , ¿e z dru¿yny mistrzów ¶l±ska (D±browy) jest tylko jeden zawodnik. Nie ma wiêcej dobrych zawodników w D±browie czy w innych klubach ? W±tpie. Czy to mo¿e problem systemu , ktory nie pozwala na dobieranie nowych zawodników. Troche mnie to dziwi , poniewa¿ w kadrze szkoleniowej jest trener Grzegorz Adamczyk(MKKS Rybnik) , ktory mia³ mo¿liwo¶æ przez ostatnie 2 lata spotkaæ siê ze wszystkimi druzynami na ¶l±sku i dziwi mnie to , ¿e nie zauwazyl zadnych graczy o wiekszych umiejêtno¶ciach , ktorzy zrobili postêp. Nie dziwi mnie jednak fakt , ze chlopcy ze slaska uciekaj± w Polske do innych druzyn.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi