News: Puchar Burmistrza Che³mna rocz.1995 Che³mn 17-19.V.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 21:11:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Burmistrza Che³mna rocz.1995 Che³mn 17-19.V.2013
Turnieje Podsumowanie

W dniach 17-19 maja 2013 roku odby³ siê Wiosenny Turniej Koszykówki Juniorów o Puchar Burmistrza Miasta Che³mna. Wyst±pi³o w nim 5 dru¿yn: AZS Energa Koszalin, MKS Katarzynka Toruñ, SKS ?Nowa Era? Kasprowicz Inowroc³aw, MMKS Pierniki Toruñ oraz gospodarze, MChKK Che³mno.

Trzydniowe potyczki sportowe od rana do wieczora przyci±ga³y du¿± liczbê kibiców, dziêki czemu hala nieustannie têtni³a ¿yciem. Dodatkow± atrakcjê turnieju stanowi³ All Star Game, który odby³ siê sobotniego wieczoru. W dwóch pierwszych kwartach przedstawiciele dru¿yny gospodarzy oraz obu ekip z Torunia stanêli na parkiecie przeciwko   przedstawicielom z Koszalina i Inowroc³awia.
Dwie kolejne kwarty meczu gwiazd wywo³a³y najwiêkszy entuzjazm kibiców, a tak¿e i zawodników, gdy¿ przedstawiciele wszystkich dru¿yn wyst±pili przeciwko swoim trenerom, sêdziom oraz organizatorom turnieju.

Tego dnia mia³ miejsce równie¿ konkurs rzutów za trzy punkty, w którym zarówno zawodnicy jak i kibicie mieli okazjê sprawdziæ swoje si³y.

Turniej uroczy¶cie zakoñczono w niedzielê, tj. 19.05., o godzinie 13:45. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y nagrody, w ka¿dym zespole wy³oniono najlepszego zawodnika, nadano równie¿ tytu³ Króla Strzelców oraz MVP turnieju.

Burmistrz Miasta Che³mna, pan Mariusz Kêdzierski, wrêczy³ kapitanowi zwyciêskiej dru¿yny tytu³owy Puchar.

Klasyfikacja koñcowa turnieju:

1.  AZS Energa Koszalin
2. SKS Kasprowicz Inowroc³aw
3. MChKK Che³mno
4. MMKS Pierniki Toruñ
5. MKS Katarzynka Toruñ

Najlepsi zawodnicy:

Patryk M±czyñski (AZS Koszalin), Daniel G³owacki (Kasprowicz Inowroc³aw), Jakub Ko³odko (MChKK Che³mno), Maciej Krzywdziñski (Pierniki Toruñ), Igor Kamiñski (Katarzynka Toruñ)

Król Strzelców: Hubert Kruszczyñski (MChKK Che³mno)

MVP: Damian Kropisz (AZS Energa Koszalin)

Dziêkujemy wszystkim dru¿ynom za przybycie i zawziêt± walkê fair-play, kibicom za dzielenie sportowych emocji oraz wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê turnieju.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
7 AZS Katowice r.94
7 AZS Katowice r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi