News: VI Jedynka Cup rocz.1999 Ko¶cian 21-23.VI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 01:24:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Jedynka Cup rocz.1999 Ko¶cian 21-23.VI.2013
Turnieje Podsumowanie
 VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Jedynka Cup 2013
Ch³opcy rocznik 1999/2000
Ko¶cian, 21-23.06.2013r.


W dniach od 21 do 23 czerwca 2013r. w Ko¶cianie 6 dru¿yn rywalizowa³o w VI Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki „Jedynka Cup 2013”. W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny KK StarBol Boles³awiec, MKS Wrze¶nia, MKS Gwardia Wroc³aw, UKS GIM 92 Ursynów Warszawa, Kadra Wojewódzka M³odzików „Wielkopolska” ’99 oraz gospodarze turnieju UKS Jedynka Ko¶cian.£±cznie rozegranych zosta³o 15 spotkañ w sali sportowej ZS 1 w Ko¶cianie, w których rywalizowa³o ze sob± 71 zawodników. Wszystkie dru¿yny rywalizowa³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W pi±tek zespo³y rozegra³y po 1 spotkaniu, a w sobotê i niedzielê po 2 spotkania.

W pi±tek o godz. 16 zespo³y zgromadzi³y siê na oficjalnej prezentacji, w której udzia³ wziêli tak¿e zaproszeni go¶cie w osobach Pana Macieja Kasprzaka – zastêpcy Burmistrza Miasta Ko¶ciana, Pana Piotra Ruszkiewicza – Przewodnicz±cego Rady Miasta Ko¶ciana, Pani Ma³gorzaty Ratajczak – Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie, Pana Macieja Zielonki – zastêpcy Przewodnicz±cego Rady Miasta Ko¶ciana, Pana Tadeusza Dudziñskiego – Wiceprezesa WZKosz ds. Szkoleniowych, Pana Grzegorza Wierzbickiego – Prezesa BC Obra Ko¶cian, Pana Mieczys³awa Andersza – Wiceprezesa BC Obra Ko¶cian oraz gospodarza Pana Bogus³awa Kiszki – Prezesa UKS Jedynka Ko¶cian. Zawodnicy i go¶cie mogli podziwiaæ wystêpy zespo³ów tanecznych z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie.

 Po pierwszym dniu rywalizacji zespo³y, w ramach odnowy biologicznej, uda³y siê na ko¶ciañski basen, gdzie mia³y zapewniony nieodp³atny wstêp. W sobotni wieczór zawodnicy i zgromadzeni kibice bawili siê na pokazowym meczu, tzw. Meczu Gwiazd, gdzie zmierzy³y siê zespo³y z³o¿one z zawodników (AllStar U14 – po 2 wybranych reprezentantów ka¿dej dru¿yny) i trenerów (Trenerzy/Go¶cie – trenerzy poszczególnych zespo³ów oraz prezes UKS Jedynka i Zibi, czyli przedstawiciel portalu internetowego SKM – Serwis Koszykówki M³odzie¿owej). Mecz nieznacznie i to dopiero w samej koñcówce wygrali Trenerzy/Go¶cie 56 : 44. 

Zmagania sportowe sta³y na bardzo wyrównanym poziomie. Ogl±dali¶my wiele ciekawych i zaciêtych spotkañ. Najwiêcej emocji kibicom gospodarzy przynios³y mecze UKS Jedynki z dru¿ynami MKS Gwardia Wroc³aw, MKS Wrze¶nia i UKS GIM 92 Ursynów Warszawa. Znakomita gra w obronie wszystkich zespo³ów sprawi³a , ¿e licznie przybyli kibice prze¿ywali emocje do samego koñca. We wszystkich trzech spotkaniach od pocz±tku do koñca trwa³a zaciêta walka, a w trakcie meczy prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k. Koñcówki spotkañ to gra kosz za kosz, z których to tylko inauguracyjny mecz gospodarzy zakoñczy³ siê nieznaczn± przegran± ko¶ciañskiego zespo³u, natomiast dwa pozosta³e dreszczowce rozstrzygniête zosta³y na korzy¶æ dru¿yny prowadzonej przez trenera Michalczyka (z Wroc³awiem pora¿ka 4 punktami, z Wrze¶ni± wygrana 2 punktami i z Warszaw± wygrana 1 punktem).  Najwiêksze znaczenie dla uk³adu tabeli mia³ niedzielny pojedynek Jedynki z Ursynowem – by³o to spotkanie, w którym stawk± by³o miejsce na najni¿szym stopniu podium. Pora¿ka spycha³a gospodarzy, a¿ na samo dno turniejowej klasyfikacji, zwyciêstwo natomiast dawa³o upragnione „pud³o”. Zawodnicy Jedynki stanêli na wysoko¶ci zadania i pokazali charakter wygrywaj±c to spotkanie, pomimo i¿ w ca³ym turnieju nie prezentowali zbyt wysokiej formy.

 W turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna KWM Wielkopolska, która wszystkie mecze wygra³a do¶æ wyra¼nie, ale nale¿y nadmieniæ, i¿ by³ to zespó³ z³o¿ony z najlepszych zawodników z rocznika 1999, którzy zostali wyselekcjonowani do kadry z wszystkich klubów z naszego województwa. Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ podobnie jak przed rokiem zawodnik KK StarBol Boles³awiec – Maciej Leszczyñski, który w 5 meczach zdoby³ 140 punktów. Kilka tygodni wcze¶niej ten zawodnik zdoby³ Mistrzostwo Polski U14 wraz z zespo³em Chromika ¯ary, gdzie by³ czo³ow± postaci± tych mistrzostw.

Na zakoñczenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, w tym koszulki z logo imprezy, a zespo³y pami±tkowe statuetki za udzia³ w imprezie. Wszystkie dru¿yny odebra³y okaza³e puchary i nagrody rzeczowe. Dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci plecaków, sprzêtu elektronicznego i koszulek otrzymali wyró¿nieni zawodnicy, których wytypowali trenerzy, organizatorzy i sêdziowie w kategoriach – MVP (Najbardziej Warto¶ciowy Zawodnik), Wyró¿nienie w dru¿ynie, Najlepszy Strzelec, Najlepiej Rzucaj±cy za 3 punkty. Wszystkie nagrody wrêczali przybyli na zakoñczenie go¶cie w osobach Pana Micha³a Jurgi – Burmistrza Miasta Ko¶ciana, Pani Ewy Zborowskiej – Przewodnicz±cej Rady Rodziców w Zespole Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie, Pana Piotra Ruszkiewicza – Przewodnicz±cego Rady Miasta, Pana Tadeusza Dudziñskiego – Wiceprezesa WZKosz ds. Szkoleniowych oraz Pana Bogus³awa Kiszki – Prezesa UKS Jedynka Ko¶cian.

 Impreza o nazwie „Jedynka Cup” organizowana przez UKS Jedynka w Ko¶cianie we wspó³pracy z Gmin± Miejsk± Ko¶cian, odby³a siê ju¿ po raz 6, a z roku na rok staje siê coraz wiêkszym wydarzeniem sportowym i przedsiêwziêciem organizacyjnym, dlatego  organizatorzy pragn± podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego aby nasz turniej móg³ odbyæ siê w tej formie i z takim rozmachem, a w szczególno¶ci Burmistrzowi Miasta Ko¶ciana Panu Micha³owi Jurdze, Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie Pani Ma³gorzacie Ratajczak, Radzie Rodziców ZS 1 w Ko¶cianie oraz firmom: Coccodrillo, Hurtownia Rolnik, „Outlet” Markowe Obuwie i Odzie¿ Sportowa, Nenufar Club, Bank Spó³dzielczy w Ko¶cianie, Mag-Mir, Seven Komputery, „Magik” Ch³odnictwo i Klimatyzacja, Sk³ad Opon „Drew-Gum”, Big Art., GS „Samopomoc Ch³opska” Ko¶cian, Ewmar.Podziêkowania sk³adamy tak¿e rodzicom zawodników, cz³onkom zarz±du UKS Jedynka a tak¿e wszystkim wolontariuszom, którzy  w³±czyli siê w organizacjê imprezy, a w szczególno¶ci: Panu Leszkowi Zielonce, Pani Honoracie Fryder-Michalczyk, Panu Mariuszowi Klimczokowi, Pañstwu Aleksandrze i S³awomirowi Sobiech, Pani Barbarze Karpiñskiej-Kiszka oraz Panu Józefowi Abraszkiewiczowi.

Na ogromne s³owa podziêkowania zas³u¿y³ równie¿ Pan Zbigniew „Zibi” Bytomski, który wprowadzi³ w trakcie turnieju atmosferê koszykarskiego ¶wiêta jakiej na ¿adnym ko¶ciañskim turnieju jeszcze nie by³o.  W tym miejscu serdecznie zapraszamy do odwiedzania Serwisu Koszykówki M³odzie¿owej, czyli najwiêkszego jedynego i najpopularniejszego portalu internetowego w Polsce pisz±cego o koszykówce dzieci i m³odzie¿y, który skorzysta³ z naszego zaproszenia, zawita³ do Ko¶ciana i przeprowadza³ na swojej stronie bie¿±c± relacjê z VI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Jedynka Cup” 2013.

autor: Marcin Michalczyk


 MVP:
Szymon Rosik
Kadra Wielkopolski


 Najlepszy strzelec za ,,trzy punkty,,
Daniel Kotwasiñski 5x3
Kadra Wielkopolski

Miko³aj Smarzy  4X3 Kadra
Bartosz Czeremys 4x3 Wrze¶nia
Aleksander Adamczak 4x3 Ko¶cian
Konrad Zawadzki 4x3 Ursynów
TOP 10
NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU

 1 LESZCZYÑSKI WOJCIECH 140 pkt. STARBOL BOLES£AWIEC
2 MO¦CICKI KACPER  92 pkt. GIM 92 URSYNÓW Warszawa
3 CZEMERYS BARTOSZ 74 pkt.  MKS Wrze¶nia
4 KOTWASIÑSKI DANIEL  63 pkt. KADRA Wielkopolski

5 RAU MIKO£AJ  59 pkt. JEDYNKA Ko¶cian
6 ZWOLAK HUBERT 58  pkt. MKS Wrze¶nia
7 ADAMCZAK ALEKSANDER 54  pkt. JEDYNKA Koscian
8 WITCZAK DAWID  52 pkt. GWARDIA Wroc³aw
9 ROSIK SZYMON 51 pkt. LADRA Wielkopolski
10 MOCNY WOJCIECH 46 pkt. STARBOL Boles³awiec

FILMIKI - ZIBI

FOTO ZIBI


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ..................................................................Wyró¿nienie w dru¿ynie
1  KADRA WIELKOPOLSKI 99
 
Idziak Jakub 2  0  = 2 pkt.
Banaszak Micha³ 5  6 1 7 = 19 pkt.
Smarzy Miko³aj 7 6 17 0 11 = 41 pkt.
Krajewski Adam 0 3 8  3 = 14 pkt.
Rosik Szymon 15  10 14 12 = 51 pkt.
Walczak Miko³aj 5 4 2 9 3 = 23 pkt.
Kotwasiñski Daniel 15 16 16  16 = 63 pkt.
Tamborski Stanis³aw 2 6 8 7 0 = 23 pkt.
Le¶niczak Piotr 2 0 4 2 7 = 15 pkt.
Lisek Mi³osz 2 3 0 4 2 = 11 pkt.
Popiel Mateusz 2 2 10 6 = 20 pkt.
Bogucki Adrian 6 14 0 11 12 = 43 pkt. >>>>>
Szczypkowski Micha³ 1 4 2 6 1 = 14 pkt.
Zachcia³ Dawid   5 9
0 = 14 pkt.
trener: Tomasz Eichert

  2  STARBOL BOLES£AWIEC

Koz³owski Kacper 0 0 0 0 4 = 4 pkt.
Borecki Nikodem 2 4 3 4 2 = 15 pkt.
Giergielewicz Mateusz 0 2 6 8 4 = 20 pkt.>>>
Strojek Dawid 0 0 0 0 2 = 2 pkt.
Mocny Wojciech 12 4 8 11 11 = 46 pkt.
Myjkowski Jacek 0 0 0 0 0 = 0 pkt.
Miko³ajewski Mateusz 6 16 6 4 2 = 34 pkt.
¦liwiñski Oskar 0  0 0 = 0 pkt.
Leszczyñski Maciej 15 34 21 31 39
= 140 pkt.


trener: Leszczyñski i Myjkowski


 
 3  UKS JEDYNKA KO¦CIAN


Walkowiak Filip 2 0 0 7 0 = 9 pkt.
Wabiñski Filip 0 0 0 0 0 = 0 pkt.
Dratwiñski Tomasz 0 0 0 2 2 = 4 pkt.
Zielonka Stanis³aw 0 6 4 1 8 = 19 pkt.
Szymanowski Jêdrzej  0 0 0 0 = 0 pkt.
Ró¿czka B³a¿ej  0 0 0 2 = 2 pkt.
Jó¼wiak Filip 8 0 2 0 0 = 10 pkt.
Zborowski Filip 0 1 2 0 7 = 10 pkt.
Maciejewski Szymon 2 4 14 6 1 = 27 pkt.
Adamczak Aleksander 13 8 20 5 8 = 54 pkt.
Rau Miko³aj 11 9 14 15 10 = 59 pkt. >>>>>>>
Glapiak Jan  0 0 0 0 + 0 pkt.

trener:
Marcin Michalczyk
 
 4  UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA


Fiziar Maciej 2 2 0 0 2 = 6 pkt.
Puchalski Bartosz 0 0 0 2 0 = 2 pkt.
Maszkiewicz Szymon 7 17 8 5 0 = 37 pkt.
Baczyñski Adrian 3 4 0 0 3 = 10 pkt.
Bawkiewicz Szymon 0 0 7 0 0 = 7 pkt.
Mo¶cicki Kacper 17 23 9 16 27 = 92 pkt. >>>>
Mianowski Eryk 0 0 0 4 0 = 4 pkt.
Zawadzki Konrad 0 3 8 0 0 = 11 pkt.
Wi¶niewski £ukasz 2 0 0 0 0 = 2 pkt.
¯ywiek Tadeusz 5 0 3 6 2
  = 16 pkt.

Trener: Jarek £ukasiewicz
 
  5
  MKS WRZE¦NIA

Frydryszak Filip 0 4 0 0 0 = 4 pkt.
Maliñski Olaf 0 3 5 2 6 = 16 pkt
Piechowiak Tomasz   0 0 1 = 1 pkt.
Matczak Jakub  0 0 0 = 0 pkt.
Czy¿ Aleksander 0 6 4 1 2 = 13 pkt.
Nowak Piotr 12 0 0 1 2 = 15 pkt.
Jankowiak Sebastian 4 9 4 2 4 = 23 pkt.
Zwolak Hubert 4 12 20 12 10 = 58 pkt.
Marciniak Micha³ 4 6 4 4 0 = 18 pkt.
Czemerys Bartosz 4 14 17 28 11 = 74 pkt.>>
Bednarek Jakub 0 1 0 0
0 = 0 pkt


trener: Rakowski Zbigniew
 
 6  MKS GWARDIA WROC£AW

Borsuk Damian     2 = 0 pkt.
Chmielewski Mateusz  4 0 0 = 4 pkt.
Cho³uj Patryk 2 0 0 2 12 = 18 pkt.
Esangbedo Aaron 1 2 0 7 = 10 pkt.
Esangbedo Joachim 2 5 0 2 4 = 13 pkt.
H±cia Konrad 8  4 6 18 = 36 pkt.
Krzemieniewski Hubert 2 0 0 2 2 = 6 pkt.
Lesisz Krzysztof 0 0 0 0 = 0 pkt.
£ukawski Damian 9 3 4 2 0 = 18 pkt.
Mayer Amadeusz  2 0 0 0 = 2 pkt.
Mierzejewski Marcin 0 2 0 0 0 = 2 pkt.
Tarankow Maciej  2 3 0 0 = 5 pkt.
Witczak Dawid 16 13 11 7 5 = 52 pkt. >>>>>
Wyszomierski Mateusz  6 0 0 6
= 12 pkt.
trener: Hajnsz Jerzy i Anna
 

MECZ POKAZOWY:  ALL-STARS U14 - Trenerzy/Go¶cie
sêdziowie: Nawrot Dominik i Rau Emil gra: 2 x 15 minut

 ALL-STARS U-14               44 punkty
                MVP
Trenerzy/Go¶cie    56 punktów
     
WYSZOMIRSKI MATEUSZ - WROC£AW
LESISZ KRZYSZTOF - WROC£AW
BOGUCKI ADRIAN - KADRA WPLKP
ROSIK SZYMON - KADRA WLKP
CZEMERYS BARTEK - WRZE¦NIA
ZWOLAK HUBERT - WRZE¦NIA
ADAMCZAK ALEKSANDER - KO¦CIAN
RAU MIKO£AJ - KO¦CIAN
¯YWEK TADEUSZ - WARSZAWA
MO¦CICKI KACPER - WARSZAWA
BORECKI NIKODEM - BOLES£AWIEC
MIKO£AJEWSKI MATEUSZ - BOLES£AWIEC

TRENER: HAJNSZ JERZY
 MVP U14:
BARTOSZ CEMERYS

MVP TRENERZY
ANNA HAJNSZ
SZYMANEK GRZEGORZ - KADRA WLKP
BYTOMSKI ZBIGNIEW - SKM
MICHALCZYK MARCIN - KO¦CIAN
RAKOWSKI ZBIGNIEW - WRZE¦NIA
KISZKA BOGUS£AW - PREZES
£UKASIEWICZ JAREK - URSYNÓW
HAJNSZ ANNA - WROC£AW
MYJKOWSKI ADRIAN - STARBOL

TRENER: EICHERT TOMASZ

 KONKURS RZUTÓW WOLNYCH
DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:


1 ROSIK SZYMON - KADRA WPLKP 9/10
2 MALINOWSKI OLAF 7/10
   MO¦CICKI KACPER 7/10


WYNIKI, PUNKTY


Wrze¶nia – Gim 92 Ursynów 
30 : 35 (5-9, 2-9, 16-11, 7-6)
MKS: Nowak 12, Jankowiak 4, Zwolak 4, Marciniak 4, Czemerys 4, Maliñski 2
Gim 92: Mo¶cicki 17, Maszkiewicz 7 (1x3), ¯ywiek 5, Baczyñski 3, Fiziar 2, Wi¶niewski 2

StarBol Boles³awiec – Wielkopolska  35 : 64 (11-9, 13-18, 4-22, 7-15)

SrarBol: Leszczyñski 15, Mocny 12, Miko³ajewski 6, Borecki 2
Kadra: Kotwasiñski 15 (1x3), Rosik 15 (1x3), Smarzy 7 (1x3), Bogucki 6, Walczak 5, Banaszak 5 (1x3), Idziak 2, Tamborski 2, Le¶niczak 2, Lisek 2, Popiel 2,


Jedynka Ko¶cian – Gwardia Wroc³aw 36 : 40  (6-12, 16-12, 7-6, 7-10)

Jedynka: Adamczak 13, Rak 11, Jó¼wiak 8 (1x3), Walkowiak 2, Maciejewski 2
Gwardia: Witczak 16, £ukawski 9, H±cia 8, Krzemieniewski 2, Cho³uj 2, Esangbedo J. 2, Esangbedo A. 1


Wrze¶nia – Boles³awiec  55 : 60 (9-22, 10-11, 17-14, 19-13)

MKS: Frydryszak 4, Maliñski 3, Czy¿ 6, Jankowiak 9 (1x3), Zwolak 12, Marciniak 6, Czemerys 14 (2X3), Bednarek 1
Starbol: Borecki 4, Gierkiezewicz 2, Mocny 4, Miko³ajewski 16, Leszczyñski 34


Wielkopolska – Ko¶cian  65 : 28 (13-17, 3-16, 5-18, 7-14)

Kadra: Zachcia³ 2, Zaworski 5, Smarzy 6 (1x3), Krajewski 3, Walczak 4, Kotwasiñski 16 (2x3), Tamborski 6, Lisek 3, Popiel 2, Bogucki 14, Szczypkowski 4
Jedynka: Zborowski 1, Maciejewski 4 (1x3), Adamczak 8 (1x3), Rau 9,


Ursynów – Wroc³aw 49 : 39 (16-7, 13-9, 9-10, 11-13)
GIM92: Fiziar 2, Maszkiewicz 17, Paczyñski 4, Mo¶cicki 23, Zawadzki 3 (1x3)
Gwardia: Esangbedo A. 2, Wyszomierski 6, Mierzejewski 2, Chmielewski 4, Esangbedo J. 5, Majer 2, Karankanow 2, £ukawski 3, Witczak 13


Ko¶cian – Wrze¶nia 56 : 54 (9-14, 22-17, 10-6, 14-17)
Jedynka: Zielonka 4, Jó¼wiak 2, Zborowski 2, Maciejewski 14, Adamczak 20 (3x3), Rau 14
MKS: Maliñski 5 (1x3(, Jankowiak 4, Czy¿ 4 (1x3), Zwolak 20, Marciniak 4, Czemerys 17 (1x3)


Boles³awiec – Ursynów 44 : 35 (19-9, 9-8, 8-6, 9-12)

Starbol: Borecki 3, Giergezewicz 6, Mocny 8, Miko³ajewski 6, Leszczyñski 21
GIM 92: Maszkiewicz 8, Bawkiewicz 7 (1x3), Mo¶cicki 9, Zawadzki 8 (2x3), ¯wek 3


Wroc³aw – Wielkopolska 22 : 98 (6-27, 7-20, 4-25, 5-26)
Gwardia: H±cia 4, Tarankanow 3, £ukawski 4, Witczak 11
Kadra: Zachcia³ 5, Zaworski 10, Samrzy 17 (1x3), Krajewski 8, Rosik 10, Walczzak 2, Kotwasiñski 16, Tomborski 8, Le¶niczak 4, Popiel 10, Szczypkowski 2


Boles³awiec – Ko¶cian 58 : 36 (7-11, 12-33, 12-10, 5-15)
Starbola: Borecki 4, Gierkezewicz 8, Mocny 11, Miko³ajewski 4, Leszczyñski 31
Jedynka: Dratwiñski 2, Zielonka 1, Maciejewski 6, Adamczak 5, Rau 15, Walkowiak 7 (1x3)


Wrze¶nia – Wroc³aw 50 : 40 (13-8, 8-14, 19-6, 10-12)
MKS: Maliñski 2, Czy¿ 1, Nowak 1, Jankowiak 2, Zwolak 12, Marciniak 4, Czemerys 28
Gwardia: Esangbedo A. 7, Krzemieniewski 2, Cho³uj 2, Esangbedo J. 2, H±cia 6, £ukawski 2, Witczak 7

Ursynów – Wielkopolska 33 : 77 (1-16, 10-23, 9-20, 13-18)
GIM92: Kuchulski 2, Muszkiewicz 5 (1x3), Mo¶cicki 16 (1x3), ¯ywek 6
Kadra: Zachcia³ 9, Zaworski 8, Banaszak 1, Rosik 14, Walczak 9, Tamborski 7, Lisek 4, Popiel 6, Bogucki 11, Szczypkowski 6, Le¶niczak 2

Wroc³aw – Boles³awiec 49 : 64 ( 17-18, 10-20, 10-14, 12-12)
Gwardia: Wyszomierski 6, Borsuk 2, Krzemieniewski 2, Cho³uj 4, Esangbedo J. 4, H±cia 18, Witczak 5
Starbol: Koz³owski 4, Borecki 2, Giergezewicz 4, Strjek 2, Mocny 11, Miko³ajewski 2, Leszczyñski 39

Ko¶cian – Ursynów 38 : 37 (10-10, 11-9, 99-9, 8-9)
Jedynka: Drawiñski 2, Zielonka 8, Ró¿czka 2, Zborowski 7, Maciejewski 1, Adamczak 8, Rau 10
GIM92:
Fiziar 2, Baczyñski 3, Mo¶cicki 27, Zawarski 3 (1x3), ¯ywek 2

Wielkopolska – Wrze¶nia 78 : 39 (23-7, 10-10, 29-6, 16-16)

Kadra: Zaworski 4, Banaszak 7 (1x3), Smarzy 11 (1x3), Krajewski 3, Rosik 12, Walczak 3, Kotwasiñski 16 (1x3), Le¶niczak 7, Lisek 2, Bogucki 12, Szczypkowski 1
MKS: Maliñski 6, Jankowiak 4, Czy¿ 2, Nowak 2, Zwolak 10, Piechowiak 1, Czemerys 11 (1x3)

Uczestnicy turnieju otrzymali:


- Koszulka pami±tkowa dla wszystkich zawodników
- Puchary dla dru¿yn i wyró¿nionych zawodników
- Nagrody rzeczowe i inne upominki
- Nieodp³atny wstêp na basen dla wszystkich uczestników turnieju.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
KS Pogon - AZS Gliwice.
KS Pogon - AZS Gliwice.
¦KM sezon 07/08 U-18 rocznik 90-91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi