News: Fina³ IX Gimnazjady rocz.1997/99 Radom 2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:18:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³ IX Gimnazjady rocz.1997/99 Radom 2013
Szkolne
 VIII OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W GRACH ZESPO£OWYCH
Radom 13-19.06.2013r.

Podsumowanie Gimnazjady M³odzie¿y Radom 2013

Niespe³na miesi±c po zakoñczonych w Opalenicy Mistrzostwach Polski Kadetów U 16 do rywalizacji o tytu³y przyst±pili gimnazjali¶ci, czyli reprezentacji szkó³, które zdoby³y pierwsze miejsca w swoich województwach. Nie jest tajemnic±, ¿e wiêkszo¶æ klubów koszykarskich w Polsce skupia swoich zawodników w jednej szkole, czy nawet klasie st±d mo¿na powiedzieæ, ¿e  gimnazjada to jakby powtórka wcze¶niejszych Mistrzostw Polski a co za tym idzie mo¿liwo¶æ zrewan¿owania siê przeciwnikom z wcze¶niejszego turnieju. Podobnie by³o i tym razem, mo¿e z ma³ymi wyj±tkami. Z ósemki finalistów do Radomia nie wstawili siê Mistrz Mazowsza Polonia Warszawa), któr± zast±pi³a Ochota, a tak¿e WKK Wroc³aw oraz Pyra Poznañ, które  swoje rywalizacje przegra³y ju¿ na szczeblu województwa. W 16-tce zabrak³o równie¿ przedstawicieli województwa lubelskiego, którzy najprawdopodobnie ze wzglêdu na finanse nie mogli przybyæ  do Radomia.

 Podsumowuj±c „sportowo” gimnazjadê mo¿na by rzec, ¿e wiêkszych niespodzianek nie odnotowano. Wygrali wicemistrzowie Polski UKS 7 Trefl Sopot, którzy w finale ograli Gimnazjum Przemy¶l, wcze¶niej za¶ w walce o fina³ pokonuj±c podobnie jak w MP Opalenicê- warto jednak dodaæ, ¿e ju¿ wcze¶niej u³o¿ona drabinka nie pozwoli³aby na powtórkê klasyfikacji z Mistrzostw Polski, gdy¿ Warszawa, Sopot oraz Opalenica znale¼li siê w jednej grupie co sprawi³o, ¿e do rozdania dla nich zosta³y tylko dwa medale i tak te¿ siê sta³o- z³oto dla Sopotu, br±z dla Opalenicy (Polonia Warszawa zrezygnowa³a z udzia³u w turnieju). Je¿eli chodzi o poziom sportowy da³o siê niestety odczuæ, ¿e wakacje s± ju¿ tu¿, ¿e niektórym zawodnikom zabrak³o ju¿  „pr±du” lub najnormalniej w ¶wiecie chêci na ten turniej. Inn± spraw± by³o te¿, ¿e w wielu dru¿ynach zabrak³o kontuzjowanych zawodników, a tak¿e czê¶æ zawodników po prostu nie reprezentuje danego gimnazjum st±d nie by³o ich na tym turnieju. Z pewno¶ci± trudno te¿ by³o o utrzymanie  wysokiego poziomu sportowego, gdy gra siê trzeci mecz w ci±gu jednego dnia – ale to ju¿ bardziej kwestia organizacyjna. Warto te¿ zwróciæ uwagê na du¿± ró¿nice w umiejêtno¶ciach  poszczególnych dru¿yn, ale to by³o wiadomo od pocz±tku- w kilku województwach dru¿yny by³y typowo „amatorskie” oparte na przygotowaniu przez nauczycieli WF za co równie¿ im wielka chwa³a, ¿e zdecydowali siê wyst±piæ w turnieju.

Co do organizacji- zaczê³o siê dobrze, skoñczy³o trochê gorzej. Wspania³e dono¶ne otwarcie ze zniczem olimpijskim, hymnem narodowym, zaproszonymi go¶æmi.  Zakoñczenie – szybkie rozdanie pucharów i medali dla trzech dru¿yn, które pozosta³y na parkiecie- zabrak³o powagi, któr± bardzo dobrze wyeksponowano na rozpoczêciu.  Co do samego turnieju- wspomniane ju¿ kilka meczów w jeden dzieñ – zdarzy³o siê, ¿e niektóre dru¿yny gra³y dwa mecze po sobie – to z pewno¶ci± nie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu zawodów. Warto pomy¶leæ o innej formule, bo przy takim uk³adzie nikt do koñca nie bêdzie traktowa³ powa¿nie tego turnieju. Nie mo¿na narzekaæ na zakwaterowanie, wy¿ywienie- jak na tak wielk± imprezê Radom spe³ni³ oczekiwania (oprócz koszykówki w tym samych czasie odbywa³ siê turniej siatkarski oraz pi³ki rêcznej dziewczyn).
 Jak ju¿ zosta³o wspomniane niespodzianek nie by³o, co jeszcze dodaje smaczku w finale zarówno szkó³ podstawowych jak i gimnazjum spotka³y siê te same dru¿yny, czyli Sopot i Przemy¶l. Czy to oznacza, ¿e w tych o¶rodkach najlepiej szkol± dzieci i m³odzie¿? Co do dzieci z pewno¶ci± tak – raczej na tym etapie nie ma jeszcze transferów i ¶ci±gania zawodników z Polski, co do m³odzie¿y z Gimnazjum tu ju¿ wychowanków jest coraz mniej. Czy to dobrze czy ¼le, tu niech ka¿dy odpowie sobie sam.
 Na koniec jeszcze ma³a uwaga- oprócz trenera Dawida Mazura (asystenta kadry rocznika 97) i oczywi¶cie trenerów, którzy brali udzia³ w zawodach nikt inny nie pojawi³ siê na trybunach radomskich hal. Mo¿e w¶ród tych blisko 180 zawodników mo¿na by³o poszukaæ jeszcze talentów, którzy z racji tego, ze ich dru¿yny nie dotar³y do szczebla rozgrywek centralnych nie zostali wcze¶niej zauwa¿eni?


 
o 13 miejsce – STARGARD - £OWICZ 55 : 37
o 11 miejsce - D¡BROWA GÓRNICZA - PRUDNIKIEM 64 : 25
o 9 miejsce –  BIA£YSTOK - GORZÓW WIELKOPOLSKI 46 - 43 
o 7 miejsce - WARSZAWA - ELBL¡G  42 : 46
o 5 miejsce  - W£OC£AWEK - KRAKÓW 60 : 55
o 3 miejsce - OPALENICA - WA£BRZYCH 69 : 47 
o 1 miejsce - SOPOT - PRZEMY¦L  52: 29 


 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE (Trzy pierwsze zespo³y)

MICHA£ KOLENDA 
GIM NR 3 SOPOT

 KACPER MAJKA 
GIM NR 2 PRZEMY¦L

 HUBERT STOPIERZYÑSKI 
GIM OPALENICA


FILMIKI - ZIBI

FOTO ZIBIKLASYFIKACJA KOÑCOWA

GIMNAZJUM NR 3 w SOPOCIE - MISTRZ POLSKI SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH rocznik 1997/99 GIMNAZJADA RADOM 2013
wice-MISTRZ POLSKI PRZEMY¦L ( Podkarpackie)  III - MIEJSCE  OPALENICA (Wielkopolskie)IV MIEJSCE WA£BRZYCH (Dolno¶l±skie)
     
V MIEJSCE W£OC£AWEK  (Kujawsko-Pomorskie) VI MIEJSCE KRAKÓW (Ma³opolskie)  VII MIEJSCE ELBL¡G   (Warmiñsko-Mazurskie)
     
VIII MIEJSCE  WARSZAWA (Mazowieckie)IX MIEJSCE BIA£YSTOK (Podlaskie)
X MIEJSCE GORZÓW WLKP. (Zachodniopomorskie) 
     
XI MIEJSCE D¡BROWA GÓRNICZA (¦l±skie)  XII MIEJSCE PRUDNIK  (Opolskie )  XIII MIEJSCE STARGARD SZCZ.Zachodniopomorskie
       
XIV MIEJSCE  £OWICZ  (£ódzkie)  XV MIEJSCE STARACHOWICE (¦wiêtokrzyskie) 
     

Zespo³y które zajê³y miejsca w grupach III  - IV  PLAY-OFF o miejsca IX-XVI

BIA£YSTOK
- D¡BROWA GÓRNICZA
50 : 41
£OWICZ - STARACHOWICE  33 : 28
PRUDNIK - GORZÓW WLKP.  33 : 63
SRARGAD SZCZECIÑSKI - awansem bez gry


GRUPY PÓ£FINA£OWE
(Zespo³y walcz±ce o miejsca I-VIII)

Grupa A 
( I i II miejsca z grup I i III z zaliczeniem wyników )


SOPOT - KRAKÓW  53 : 44
WARSZAWA - OPALENICA  55 : 73 
KRAKÓW - WARSZAWA  64 : 41
SOPOT - OPALENICA  61 : 48
- KRAKÓW  WARSZAWA -   - WARSZAWA  - OPALENICA 

 GIMNAZJUM MPKT  Z P P-ZP-S BILANS
 1SOPOT 3 6  3 0       
 2OPALENICA  3 5 2 1     
 3KRAKÓW 3 4 1 2   
 4WARSZAWA 3 3 0 4    

GRUPA B  ( I i II miejsca z grup II i IV z zaliczeniem wyników)

PRZEMYSL - ELBL¡G  58 : 26
WA£BRZYCH - W£OCLAWEK  64 : 55
ELBL¡G - WA£BRZYCH  49 : 71
PRZEMY¦L - W£OC£AWEK  46 : 37

 GIMNAZJUM  MPKT Z PP-ZP-SBILANS
 1PRZEMY¦L 3 6  3 0     
 2WA£BRZYCH 3 5 2 1     
 3W£OC£AWEK 3 4  1 2     
 4ELBL¡G 3 3 0 3   

Grupa I 

mazowieckie - GIM 17 Warszawa (MKS Ochota) Trener: Tomasz Foder i Piotr Ko³pak
podlaskie - PG 19 Bia³ystok (¯ubry) Trener: Tomasz Kujawa
pomorskie – GIM 3 Sopot (UKS 7 Trefl) Trener: Bart³omiej Pyrzanowski
³ódzkie - GIM 2 £owicz trener:

Warszawa
- £owicz 54 : 32
Bia³ystok - Sopot  41 : 78
£owicz - Sopot  24 : 56
Warszawa - Bia³ystok  61 : 39
£owicz - Bia³ystok  28 : 62
Sopot - Warszawa  75 : 46

  PKT Z  PK-Z K-S BILANS
 1 SOPOT  3  6   3 0   
 2WARSZAWA  3 5  2 1    
 3BIA£YSTOK 3 4  1 2   
 4£OWICZ 3 3  0 3    

Grupa II

Dolno¶l±skie – PG Sportowe nr 11 Wa³brzych (Górnik)
Opolskie - GIM nr 1 Prudnik (Smyk) Trener: Tomasz Michalak
zachodniopomorskie – GIM nr 4 Stargard Szczeciñski  (Spójnia)
podkarpackie - GIM nr 2 Przemy¶l (Gimbasket)

Przemy¶l - Wa³brzych 56 : 39
Prudnik - Stargard Szczeciñski 41 : 35
Przemy¶l - Stargard Szczeciñski 80 : 39
Wa³brzych - Prudnik 91 : 37
Przemy¶l - Prudnik  60 : 37
Stargard Szczeciñski - Wa³brzych 23 : 67

 GIMNAZJUM MPKT Z  PP-Z P-S BILANS
 1PRZEMY¦L  3  6 3 0    
 2WA£BRZYCH 3 5  2 1   
 3PRUDNIK 3 4 1 2    
 4STARGARD SZCZ. 3 3 0 3   

Grupa III

Wielkopolskie - GIM Opalenica (Basket Team) Trener: Aleksander Ziobro
ma³opolskie - GIM Sportowe nr 76 Kraków (Wis³a) Trener: Piotr Piecuch
¶l±skie –  Gim Sportowe D±browa Górnicza (MKS) Trener: Maciej Glik
¶wiêtokrzyskie - GIM nr 4 Starachowice

Opalenica  - Starachowice  83 - 45
Kraków - D±browa Górnicza 71-66
D±browa Górnicza - Starachowice  55 : 40
Opalenica - Kraków  71 : 61
Starachowice - Kraków   29 : 68
D±browa Górnicza - Opalenica  68 : 81

 GIMNAZJUM
 M PKT  ZP
P-Z
P-S
BILANS
 1OPALENICA  3 6 3 0   
 2KRAKÓW 3 5 2 1   
 3D¡BROWA GÓRNICZA 3 4 1 2   
 4STARACHOWICE 3 3 0 3   

Grupa IV

warmiñsko –mazurskie GIM nr 4  Elbl±g (Truso) trener: Majewski
lubuskie - GIM nr 13  Gorzów
kujawsko-pomorskie - GIM nr 4 W³oc³awek (TKM) Trener: Wojciech Kobielski
lubelskie - rezygnacja

W³oc³awek - Gorzów Wlkp. 71 : 56
Elbl±g - Gorzów Wlkp.  61 : 54
W³oc³awek - Elbl±g - 67 : 53 po dogrywce

 GIMNAZJUM MPKT  ZP K-Z K-S BILANS
 1 W£OC£AWEK  2 4  2 0    
 2ELBL¡G 2 3  1 1    
 3GORZÓW WLKP 2 2  0 2    


Komentarze
MJ dnia maj 09 2013 22:00:17
Czyli Camp naborowy rocznika 97 w Radomiu po raz drugi
MJ dnia czerwiec 19 2013 21:46:27
Wygrana Sopotu to ¿adna niespodzianka. Mega sensacja to przegrana Mazowsza w Warmi± i Mazurami. Pokazuje to, ¿e w stolicy bardzo ciê¿ko porozumieæ siê (ponad podzia³ami) w sprawie szkolenia wybitnych graczy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Robert £apot r.93 Ruda ¦l±ska
Robert £apot r.93 Ruda ¦l±ska
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi