News: MP U-16 rocz.1997/98 Opalenica 2013 PODSUMOWANIE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:58:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-16 rocz.1997/98 Opalenica 2013 PODSUMOWANIE
U-16 Kadeci
 Trzeci Fina³ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w Opalenicy (dwa razy U-16 i raz U-14)  przeszed³ do historii. Organizatorzy ponownie spisali siê znakomicie. Zawodnicy, trenerzy, dzia³acze, kibice -  mówi± jednym g³osem TAKIE FINA£Y POWINNY BYÆ ZAWSZE. Gdy zapytano mnie czego jeszcze zabrak³o….. po chwili zastanowienia odpowiedzia³em jedynie czego zabrak³o to podium. Fina³y w Opalenicy przez 5 dni na trybunach obejrza³o ponad 5000 kibiców, a w¶ród nich: Trenerzy Kadr Polski U-18 Arkadiusz Mi³oszowski, U-16 Jerzy Szambelan, Sebastian Potoczny, U-15 Andrzej Kierlewicz i Rafa³ Knap, z ramienia PZKosz zawody obserwowali  Miros³aw Noculak i Grzegorz Zieliñski, redaktorzy znanych portali polskikosz Pawe³ £akomski czy polisshoops Marcin ¦widerski.

Do Opalenicy przyjechali trenerzy z zawodnikami z takich klubów  jak: Zastal Zielona Góra, Kasprowicz Inowroc³aw, Ochota Warszawa, £KS, £ód¼,  Basket Junior Suchy Las, Jedynka Ko¶cian, MIKST Miêdzychód, Kormoran Sieraków, byli tak¿e zawodnicy z SMS Pzkosz: Fatz, Olejniczak i Wieluñski. Rywalizacja w grupach bardzo zaciêta -  ,,ma³e tabelki,, decydowa³y która z dru¿yn zagra w pó³fina³ach


 Najliczniejsza i najg³o¶niejsza grupa kibiców (wy³±czaj±c gospodarzy)  to Fan Club Polonii Warszawa , tylko z Prudnika nikt nie przyjecha³ ? a szkoda bo Smyki od niepamiêtnych czasów wznie¶li siê na wy¿yny -zajmuj±c wysokie czwarte miejsce w Polsce. Ma³y fina³ –  o br±zowe medale MP U-16: Smyk Prudnik – Basket Opalenica … po przegranym meczu  trener Prudnika Marcin  £akis powiedzia³… gdyby nie te ,,trójki,, Opalenicy (Mateusz Kaczmarek 6x3) to on mia³by br±zowy medal. Zaraz po zakoñczeniu spotkania o trzecie miejsce wzruszaj±ce chwile - czerwone ró¿e wrêczane przez zawodników Basket Teamu  swoim mam±. W meczu Fina³owym Polonia Warszawa – UKS 7 Trefl  Sopot  po parkiecie biega³o ,, po³owa kadry Polski,, spotkanie emocjonuj±ce na wysokim poziomie ,,czarne koszule wziê³y rewan¿ za pora¿kê w grupie i w tym najwa¿niejszym meczu pokonali ,,¿ó³o czarnych,, Rado¶æ Polonistów i ich wiernych kibiców by³a przeogromna,  ³zy w oczach Adama Latosa który wreszcie doczeka³ siê Z£OTA ! Micha³ Kierlewicz i Tatarek nie mogli zagraæ w Finale z powodu kontuzji ale z KSP tworzyli Z£OT¡ DRU¯YNÊ

Zapomnia³em nagrodziæ £ukasza Kolendê -  ten  drobny niespe³na 13 latek z Mazur (E³k) zachwyca³ sw± gr± wszystkich. Za kilka dni zobaczymy jak bêdzie sobie radzi³ na MP U-14 w ¯arach
Wszystko co dzia³o siê w Opalenicy mo¿ecie zobaczyæ na moich filmikach - fotek macie ca³e mnóstwo - ponad `1000. Konkursy które robi³em dla was w czasie przerw chyba siê podoba³y. Dziêki organizatorom za nagrody. Widzimy siê na Gimnazjadzie mo¿e ju¿ zagra Dawid Gruszczyñski ,,wielki pechowiec,,  organizatorzy nie zapomnieli o nim dosta³ Statuetkê i nagrodê.

Jeszcze raz wielkie dziêki za zaproszenie do Opalenicy,  podziêkowania dla pana Wies³awa Sewio³a za transport
Pozdrawiam wszystkich uczestników Mistrzostw Polski i dziêkuje wam za wspaniale zawody........ ONI TU SA I GRAJ¡ DLA NAS


 MVP:

Szymon Walczak
Polonia Warszawa

 ALL STARS:

Maciej Bender
Polonia Warszawa
Jakub Mijakowski 
Polonia Warszawa
Karol Majchrzak
UKS 7 Trefl Sopot
Patryk Stankowski
BT Opalenica
Mateusz Moczulski
Smyk Prudnik
 Rekordy:

Punkty: 36 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Celne rzuty za "1": 12 Karol Majchrzak UKS 7 Trefl Sopot
Celne rzuty za "2": 15 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Celne rzuty za "3": 8 Mateusz Szczypiñski WKK Wroc³aw
Zbiórki: 28 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Asysty: 9 Piotr ¦cibisz WKK Wroc³aw
Przechwyty: 9 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik
Bloki: 6 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica
Faule wymuszone: 23 Wiktor Sewio³ UKS 7 Trefl Sopot
Eval: 50 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot
Najwiêcej na parkiecie: 186:19 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot
Najm³odszy na parkiecie: 95:01 £ukasz Kolenda R. 99 (21pkt. 5X3) UKS 7 Trefl Sopot
Double-Double
(4) Wiktor Sewio³
(3) Mateusz Moczulski, Maciej Bender
(2) Karol Majchrzak, Miko³aj Kurpisz, Hubert Stopierzyñski, Dominik Rutkowski, Eryk Chmielewski
(1)  Szymon Walczak, Micha³ Kolenda, Patryk Stankowski, Jakub Czyszczonik, Adam Mo³dawa, Bart³omiej Pietras, Kacper Kaczmarczyk, Jakub Skalski, Maciej Waraczyñski, Olaf Wysocki


 TOP 10 Fina³ów - PUNKTY:  

1 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 96
2 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 84
3 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 73
4 Micha³ Kapa WKK Wroc³aw 71/4
5 Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 71
6 Micha³ Kolenda UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 70
7 Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 66
8 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 65
9 Oliwer Topolski MKS Smyk Prudnik 64
10 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 61


 TOP 10 Fina³ów - ASYSTY:

1 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 28
2 Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 24
3 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 21
4 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 21
5 Piotr ¦cibisz WKK Wroc³aw 20/4
6 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 20
7 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 16
8 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 16
9 Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa  15
  Micha³ Skrzyek Basket Team Opalenica 15
  Oskar Blaszkiewicz UKS GIM 92 Ursynów 15

 TOP 10 Fina³ów - ZBIÓRKI:

1 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 80
2 Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 57
3 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 53
4 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 52
5 Jakub Czyszczonik MKS Smyk Prudnik 51
6 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 49/4
7 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 45
8 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 44
9 Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 42
10 Eryk Chmielewski MKK Pyra Poznañ 41/4

 TOP 5  Fina³ów - PRZECHWYTY: 

1 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 31
2 Micha³ Skrzypek Basket Team Opalenica 25
3 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 17
4 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 14
5 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 13
   Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 13
7 Oskar Blaszkiewicz UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 12
   Dominik Rutkowski WKK Wroc³aw 12
   Adam Chojnacki TKM W³oc³awek 12
9 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 11
    Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 11
  Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 11
  Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 11

 TOP 10 Fina³ów - BLOKI:


1 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 14
2 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 12
3 Jakub Skalski UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7
4 Mateusz Strzelec UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 6
   Rafa³ Komenda TKM W³oc³awek 6
6 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 5
   Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 5
   Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 5
   Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 5
10 Bart³omiej Pietras TKM W³oc³awek 4


 TOP 10 Fina³ów - RZUTY ZA TRZY:

1 Micha³ Kapa WKK Wroc³aw 13/4
2 Adam Mo³dawa MKS Smyk Prudnik 11
3 Mateusz Kaczmarek Basket Team Opalenica 10
4 Jakub Mijakowski MKS Polonia Warszawa 9
  Mateusz Szczypiñski WKK Wroc³aw 9/4
  Bartosz Matusiak TKM W³oc³awek 9/4
7 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 7
  Axel Olesiewicz UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 7/4
9 Bart³omiej Pietras TKM W³oc³awek 6/4
   Oliwer Topolski MKS Smyk Prudnik 5
   Fabian Cetera WKK Wroc³aw 5/4
   Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 5

 TOP 10 Fina³ów - EVAL:

1 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 121
2 Patryk Stankowski Basket Team Opalenica 96
3 Maciej Bender MKS Polonia Warszawa 93
4 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 82
5 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 79
6 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 76
7 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 74
8 Maciej Waraczyñski MKK Pyra Poznañ 73/4
9 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 73
10 Micha³ Kolenda UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 70


 TOP 10 Fina³ów - Najd³u¿ej na parkiecie:  

1 Damian Ciesielski UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 186:19
2 Karol Majchrzak UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 184:51
3 Wiktor Sewio³ UKS SIÓDEMKA Trefl Sopot 173:12
4 Miko³aj Kurpisz Basket Team Opalenica 169:34
5 Mateusz Moczulski MKS Smyk Prudnik 163:40
6 Hubert Stopierzyñski Basket Team Opalenica 162:15
7 Oliwer Topolski MKS Smyk Prudnik 161:07
8 Micha³ Skrzypek Basket Team Opalenica 159:44
9 Filip Ko³akowski MKS Polonia Warszawa 147:44
10 Szymon Walczak MKS Polonia Warszawa 144:42KLASYFIKACJA KOÑCOWA


  SK£AD...PUNKTY..MECZE...PÓ£FINA£. /.FINA£ 
 1  MKS POLONIA WARSZAWA

Szymon Walczak 145 / 10
Jakub Mijakowski 131 / 10
Filip Ko³akowski 102 / 10
Marcin Wiszomirski 81 / 10
Maciej Bender 66 / 5 
Olaf Wysocki 65 / 10
Damian Borowiec 41 / 8 
Franciszek Russek 33 / 10
Filip Adamek 25 / 9
Jakub Mucha 20 / 10
Dawid Bogusz 14 / 8
Oskar Janusz Meljon 14 / 8
Micha³ Kierlewicz 12 / 2

Trener Adam Latos
 2 
UKS 7 TREFL SOPOT

Wiktor Sewio³ 206 / 9 
Karol Majchrzak 170 / 9 
Micha³ Kolenda 148 / 9 
Damian Ciesielski 71 / 9
Kamil Samson 44 / 10
£ukasz Kolenda 21 / 5 
Jakub Zaszewski 21 / 7 
Adam Piotrowski 20 / 8 
Iwo Jankowiak 15 / 6 
Jonatan Wyszkowski 12 / 3
Pawe³ Samson 11 / 5
Miko³aj Wirkijowski 10 / 3
Cezary Grzybowski 2 / 7 

Trener: Bart³omiej Perzanowski


 3  BASKET TEAM OPALENICA

Hubert Stopierzyñski 187 / 10
Micha³ Skrzypek 139 / 10
Mateusz Kaczmarek 108 / 10
Miko³aj Kurpisz 107 / 10
Jakub Pi±tek 84 / 10
Arkadiusz Trojanowski 75 / 10
Patryk Stankowski 71 / 9
Filip Fabian 58 / 10
Dawid Gruszczyñski 30 / 2
Wiktor Król 2 / 2
Mateusz Ziobro 1 / 2

Trener: Aleksander Ziobro


 4 
MKS SMYK PRUDNIK

Mateusz Moczulski 155 / 10
Adam Mo³dawa 141 / 10 
Oliwer Topolski 100 10
Jakub Czyszczonik 93 / 10
Micha³ Krawiec 72 / 10 
Dawid Rêkowicz 60 / 10 
Dawid Braszka 20 / 6 
Mateusz £ukaszczykiewicz 12 / 6
Mateusz Wójcik 0 / 3 
Krzysztof Strza³kowski 0 / 3
Arkadiusz Bochenek 0 / 2

Trener: Marcin £akis

 5  WKK WROC£AW

Micha³ Kapa 161 
Mateusz Szczypiñski 127 
Dominik Rutkowski 95
Micha³ Jêdrzejewski 67 
Piotr ¦cibisz 54 
Fabian Cetera 49 
Karol Krucza³a 38 
Adrian Lewko 14 
Dominik Chowañski 8
Fabian Zieliñski 8
Dawid Oleksiñski 4
Jakub Kobel 3
Adrian Chodor 2 
Damian Jakubczyk 2

Trener: Krzysztof Wilkosz
 6  TKM W£OC£AWEK

Bart³omiej Pietras 111 / 9
Jakub Grzelak 80 / 9 
Bartosz Matusiak 76 / 9 
Rafa³ Komenda 76 / 9 
Adam Chojnacki 71 /
Stefan Marchlewski 54 / 9
Dominik Wasielewski 48 / 9
Micha³ Cie¶lewicz 26 / 7
Rados³aw Wojciechowski 23 / 9 
Micha³ Wi¶niewski 11 / 8
Jakub Tuszyñski 7 / 1 
Jakub Laskowski 6 / 3 
Micha³ Misiak 2 / 4

Trener: Maciej ¯ywiczka
 
 7  MKK PYRA POZNAÑ

Wojciech Fr±ckowiak 135 / 9
Eryk Chmielewski 108 / 9
Igor Dzioch 72 20 / 8 
Maciej Waraczyñski 53 / 9
Patryk Zdrojewski 46 / 8 
Maciej Jesse 45 / 9
Marek Lewandowski 44 / 7
Dawid Brociek 34 / 8
Jakub Libera 25 / 6 
Mateusz Madanowski 8 / 5
Maciej Mieczyñski 5 / 8 
Marcin Tomaszewski 4 / 4
Jakub Sopoæko 4 / 3
Przemys³aw Nowak 3 / 2
Dominik Skraburski 2 / 1
Pawe³ Kurzawski 0 / 4
 

Trener: Katarzyna Tomczak
 8  UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA

Jakub Skalski 113 pkt. / 8 mecze
Micha³ Stachowicz 103 / 8
Mateusz Strzelec 53 / 9 
Axel Olesiewicz 47 / 9 
Kacper Kaczmarczyk 37/ 9
Micha³ ¦ciborek 36 / 9 
Oskar Blaszkiewicz 33 / 9
Pawe³ Szymanowski 31 / 9
Tomasz Górka 29 16 / 9  
Wojciech Melone 21 /9
Michael Dobrzyñski 6 / 4
Artur Szóstakowski 2 / 3
Kacper Mo¶cicki 0 / 1
Patryk Jankowski 0 / 2
  

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz


FILMIKI-ZIBI

FOTO - ZIBI    FOTO - MICHA£ WKK   FOTO BEATA

PZKosz - Relacja, Statystyki, Fotki

http://www.polishhoops.pl/

Zapowiedzi Pó³fina³ów

Fina³ U-16 w Opalenicy na ¿ywo
VIDEO-LIVE
POLSKIKOSZ-RAPORT-KTO-B£YSZCZA£-NA-MP-U-16

Micha³ ¦widerski 2takty - SWEGO NIE ZNACIE
Komentarze
zibi dnia maj 28 2013 22:27:17
Na mojego maila przysz³o podziekowanie kibica ktory obserwowa³ MP U-16 Zamieszczam poni¿ej

Chcê podzieliæ siê moimi wra¿eniami z dopiero co zakoñczonych mistrzostw.
W tym roku uczestniczy³em w wielu turniejach pó³fina³owych oraz we wszystkich turniejach fina³owych Mistrzostw Polski w koszykówce mê¿czyzn w kategoriach U-16, U-18 i U-20 i stwierdzam, ¿e najlepiej przeprowadzonymi mistrzostwami by³y te, zorganizowane przez Basket Team Opalenica.
Niebanalne rozpoczêcie, które nawet mnie, nie lubi±cemu takich przyd³ugich wstêpów, przypad³o do gustu. Wszystko wydawa³o siê przemy¶lane i w odpowiednich proporcjach. By³o wszystko co byæ powinno na turnieju tej rangi: plakaty informuj±ce o tej sportowej imprezie, rozpropagowane nie tylko w ¶rodku i przed wej¶ciem do hali, ale tak¿e nawet na terenie ca³ego miasta, uporz±dkowane wprowadzenie dru¿yn, polska flaga , na ¿ywo, z wielkim przejêciem wykonywany hymn narodowy, rodem z amerykañskich fina³ów koszykówki, wystêpy zespo³ów tanecznych, nota bene, prowadzonych przez ¿onê trenera z Opalenicy r11; pani±r30;. Ziobro, w tym niesamowity, hip-hopowy popis m³odego tancerza.
Oprócz tego co powinno byæ standardem na ka¿dych mistrzostwach, a czego, niestety, na paru z nich zabrak³o, by³y jeszcze dodatkowe, zaskakuj±ce elementy, takie jak zdalnie sterowane modele helikopterów, unosz±ce flagê BTO, graj±cy na organach akustyk, zachêcaj±cy licznie zgromadzon± (my¶lê, ¿e tak¿e dziêki tym rozwieszonym plakatom) publiczno¶æ do dopingu. No w³a¶nie, publiczno¶æ - to kolejny, niestandardowy punkt opalenickiego turnieju. Niezwykle zaanga¿owana, kreatywna, zgrana i dobrze siê bawi±ca, kibicuj±ca nie tylko swoim zawodnikom. Widaæ, ze ca³e miasto r¿yjer1; koszykówk±. Do pozazdroszczenia..
Tak¿e zakoñczenie by³o ciekawe i dziêki wystêpowi zaproszonej orkiestry miejskiej, a tak¿e m³odej i utalentowanej wokalistki, bardzo uroczyste. Ponadto na terenie hali znajdowa³a siê kawiarenka i mini bufet z drobnymi przek±skami. Bezprzewodowy internet dostêpny dla wszystkich, relacje telewizyjne na ¿ywo, nie tylko ze wszystkich spotkañ, ale tak¿e z rozpoczêcia i z zakoñczenia. Ró¿ne konkursy, prowadzone przez niezast±pionego Zibiego, z nagrodami tak¿e przygotowanymi przez gospodarzy turnieju.
Widaæ, ¿e organizatorzy starali siê pomy¶leæ i czuwaæ nad wszystkim, co moim zdaniem im siê uda³o, za co im serdecznie dziêkujê.
Mam nadziejê, ¿e nastêpni organizatorzy przysz³ych mistrzostw utrzymaj± ten niezwykle wysoki poziom r11; czas poka¿e..smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kadeci Pogoni Ruda ¦l±ska wspólna fotka
Kadeci Pogoni Ruda ¦l±ska wspólna fotka
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi