News: MP U-14 rocz.1999 Fina³ - ¯ary 2013 PODSUMOWANIE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:05:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-14 rocz.1999 Fina³ - ¯ary 2013 PODSUMOWANIE
U-14 M³odzicy St.
 To by³y moje siódme fina³y MP U-14 (od rocznika 1993) Dru¿yny które stanê³y na podium Chromik, ¦l±sk i Piotrówka nigdy wcze¶niej nie widzia³em z medalami – Brawo ch³opaki !. Pierwszy raz w historii Mistrzostw Polski U-14 Tytu³ najlepszej dru¿yny w Polsce zdoby³ klub z niedu¿ego miasta - ,,ma³ego i m³odego,, o¶rodka koszykarskiego z ¯ar. Ch³opcy trenera £ukasza  Rubczyñskiego wznie¶li siê na wy¿yny swych koszykarskich umiejêtno¶ci, trafili z form± w turniej fina³owy i w imponuj±cym stylu zdobyli Puchar i Flagê Mistrzów U-14 nie przegrywaj±c wcze¶niej ¿adnego meczu w lidze, a nastêpnie w æwieræfina³ach, pó³fina³ach i Finale,
 
,,M³odzi drukarze,, Chromik wykorzystali atut w³asnego parkietu co nie zawsze siê zdarza. Na sze¶ciu ostatnich fina³ach U-14 tylko raz - gospodarze z Poznania stanêli na najwy¿szym podium, a w tegorocznych rozgrywkach U-20, U-18 i U-16 gospodarze oddali z³oto dru¿yn± przyjezdnym. Micha³ Kêpiñski , Maciej Leszczyñski to niekwestionowani liderzy Chromika, ale bez wsparcia kolegów nie stworzyli by tak wspania³ego teamu.

 Fina³y MP rozpoczê³y siê od cudownych wyrównanych pojedynków z dogrywk±. W trzecim dniu Fina³ów ostatnie mecze grupowe decydowa³y o tym kto zagra w strefie medalowej. W spotkaniu Piotrówki Radom z UKS 7 Trefl Sopot ch³opcy nie panowali nad w³asnym zachowaniem – faule techniczne czy dyskwalifikuj±ce - tego nie powinno byæ w tej kategorii wiekowej. Na treningach uczmy siê nie tylko techniki , taktyki ale tak¿e kultury boiskowej - dotyczy to zarówno zawodników jak i trenerów. Wis³a Kraków, Novum Bydgoszcz czy Polonia Warszawa to zespo³y które równie dobrze mog³y zagraæ w pó³fina³ach - mo¿e mecze w innych parach pó³fina³owych by³y by bardziej ciekawsze bo pary pó³fina³owe Chromik-Piotrówka i ¦l±sk – WKK nie przynios³y kibicom oczekiwanych emocji (ró¿nica punktowa oko³o 30) za to mecze o miejsca 5 i 7 by³y ciekawymi pojedynkami nikt nie odpuszcza³ jak to mia³o miejsce na Fina³ach kadetów. W meczu o VII miejsce zagra³y zespo³y o ogromnym potencjale koszykarskim z wieloma utalentowanymi zawodnikami , wiêkszo¶æ ch³opaków z tych klubów bêdzie za nied³ugo tworzyæ trzon kadr wojewódzkich ! Ma³ym magnesem do zwyciêstw by³o przyznawanie po ka¿dym rozegranym spotkaniu nagrody MVP –meczu to pewnie te¿ ch³opaków elektryzowa³o do zwyciêstwa ,mo¿na by³o siê o tym przekonaæ ile rado¶ci by³o po wrêczeniu statuetki i nagrody ( 18 wyró¿nieñ BRAWA dla organizatorów)

 Mecz o V miejsce Polonia vs UKS 7 Trefl Sopot, marzeniem tych ch³opaków by³o powtórzenie sukcesu ich starszych kolegów. W Opalenicy MP U-16  taki by³ fina³. Je¶li w sk³adzie ma siê 5 ch³opców z rocz. 2000 to 5-miejsce w Polsce jest ogromnym sukcesem tym bardziej ¿e zespó³ z trójmiasta powsta³ dopiero w wrze¶niu 2012. W tym miejscu jeszcze chcia³bym wspomnieæ o czym¶  co mnie bardzo zasmuci³o. Najm³odszy zespó³ w Fina³ach UKS 7 Trefl Sopot nie mia³ ani jednego kibica nikt z rodziny tych ch³opaków nie przyjecha³ do ¯ar, zawodnicy z Polonii jeden tata i to wszystko. Czy w dobie gonitwy za ,,kas±,, zapomina siê o w³asnych dzieciach ? To by³y przecie¿ ich pierwsze powa¿ne Mistrzostwa w ¯yciu mo¿e wasze wsparcie i kibicowanie jeszcze mocnie by mich anga¿owa³o w grze. W ma³ym finale Piotrówka Radom kontra WKK Wroc³aw rewan¿ za Fina³y Energia Basket Cup kiedy to w Ergo Arenie SP 67 czyli WKK zdoby³o z³oto, po roku wiele siê zmieni³o do Radomia przyby³ nowy Trener Dawid Mazur z WKK przed samymi fina³ami odeszli synowie Adama Wójcika. Teraz mo¿na tylko gdybaæ co by by³o gdyby zespo³y gra³y w pe³nych sk³adach - Piotrówka wygrywa kibice siê ciesz± ..Perkins,, z kolegami zadowolony z br±zu , a wroc³awianie na pocieszenie otrzymuj± od rodziców torta.

 Wielki Fina³ sala wype³niona po brzegi (mo¿e 600) WKS ¦lask Wroc³aw vs Chromik ¯ary zespo³y które znaj± siê doskonale - rozegra³y sze¶æ pojedynków z czego tylko raz wygra³ ¦l±sk .Mecz godny fina³ów - wyrównany pojedynek od pocz±tku do koñca. W ostatnich fragmentach gry Micha³ Kepiñski decyduje o losach spotkania jego indywidualne skuteczne wej¶cia na kosz daj± Chromikowi MISTRZOSTWO POLSKI.

W hali MOSRiW wszyscy oszaleli z rado¶ci, ³zy szczê¶cia w oczach wielu kibiców ..a ch³opcy z ¯ar i Wroc³awia ciesz± siê razem to ich ¶wiêto…. ¦WIÊTO MISTRZÓW – wiceMISTRZÓW. W czasie dekoracji konfetti posypa³y siê na g³owy srebrnych ch³opaków z ,,Mieszczañskiej,, Mistrzowie z ¯ar zlani szampanami przez ch³opaków z Radomia .Rado¶æ Prezesa Lubuskiego Zwi±zku Koszykówki który w tym dniu mia³ swoje urodziny. Ma³e województwo LUBUSKIE wygrywa w najstarszej (PLK) i najm³odszej U-14 kategorii wiekowej

SKM gratuluje i dziêkuje za zaproszenie na te wspaniale niepowtarzalne Fina³y z Gwiazdami NBA na ¶cianach hali o której tak g³o¶no. Ogromne podziêkowania nale¿± siê sponsorom imprezy i rodzicom ¿e dbali o zawodników i go¶ci  (przepyszne ciasta smaczny chleb z boczkiem czy topion± s³onin± i do tego ogórki) go¶cinno¶æ i serdeczno¶æ przeogromna (dziêkujê za mi³y podpis na koszulce)

Na koniec chcia³bym pogratulowaæ wszystkim ch³opakom za serce do gry za wszystko . Moim skromnym zdaniem rocznik 1999 jest bardzo perspektywicznym rocznikiem z znakomitymi zawodnikami na obwodzie ( Kolenda, Wilczek, Nowakowski, Chrobot, Skiba, Leszczyñski czy MVP turnieju Kêpiñski. Wysocy gracze ( Skowroñski, Pacho³ek, Jakubek, Nowakowski, Zdeb, Bardadyn czy Matusiak mo¿e jeszcze nie w pe³ni ,,motoryczni,, pisze to dlatego bo najlepszymi zbieraj±cymi byli zawodnicy o g³owê mniejsi (Galus ,Kêpiñski) Kto z tych ch³opaków zagra za dwa lata MP U-16 ile dru¿yn pozostanie w niezmienionym sk³adzie tego nie wie nikt


Pozdrawiam i do zobaczenia na turniejach towarzyskichMVP:
Micha³ Kepiñski
Chromik ¯ary


 ALL -STARS:

Micha³ Kêpiñski
Chromik ¯ary
Maciej Leszczyñski
Chromik ¯ary
Dominik Wilczek
¦l±sk Wroc³aw
£ukasz Horn
WKK Wroc³aw
Jakub P³atos
Piotrówka Radom

Zespo³y bez pora¿ki:
 UKS Chromik ¯ary 
Najlepszy atak: UKS Chromik ¯ary 428 pkt.
Najlepsza obrona: WKK Wroc³aw 339 pkt.

 Rekordy  
PunktyMicha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 38
Asysty: Krystian Nowakowski - TWIS£A Kraków 14
Zbiórki: Liam Junger WKS ¦l±sk Wroc³aw 18
Przechwyty: Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 12
Bloki: Patryk Pacho³ek - WIS£A Kraków 4
Celne rzuty za 3:Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 5
Eval: Maciej Leszczyñski - Chromik ¯ary 39 (Foto)
Triple-Double: (1) Krystian Nowakowski
Double-Double  
(5) Micha³ Kêpiñski, Adrian Kwiatkowski,  
(4) Dominik Wilczek, Dawid Golus,  
(3) Kacper Grzelak,  
(2) Patryk Pacho³ek  
(1) Bartosz Sitko, Artur Skowroñski, Bogdan Izrailewski, Liam Junger, Jakub P³atos, Adam Skiba,


 TOP 10  Strzelcy (sumy)

1 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 138 punktów 5 meczy
2 £ukasz Kolenda - UKS 7 Trefl Sopot 102  (4 m.)
3 Artur Skowroñski - Polonia Warszawa 91  (4 m.)
4 Dominik Wilczek - ¦l±sk Wroc³aw 90  (4 m.)
5 Maciej Leszczyñski - Chromik ¯ary 89
6 Micha³ Chrabota - WIS£A Kraków 87  (4 m.)
7 £ukasz Horn - WKK Wroc³aw 84
8 Jakub P³atos - Piotrówka Radom 80
9 Carlos Brzozowski - NOVUM Bydgoszcz 71  (4 m.)
10 Krystian Nowakowski - WIS£A Kraków 68  (4 m.) TOP 10 Zbiórki
(sumy)


1 Dawid Golus - Piotrówka Radom 68 zbiórek 5 m.
2 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary
54
3 Dominik Wilczek - ¦l±sk Wroc³aw 51 (4 m.)
4 Liam Junger - ¦l±sk Wroc³aw 48 (4 m.)
5 Patryk Cichoñ - ¦l±sk Wroc³aw 47
6 Miko³aj Krakowiak - Piotrówka Radom 46
7 Patryk Pacho³ek - WIS£A Kraków 42 (4 m.)
8 Kacper Grzelak - NOVUM Bydgoszcz 41 (4 m.)
9 Adrian Kwiatkowski - WKK Wroc³aw 37
10 Fryderyk Matusiak - WKK Wroc³aw 37


 TOP 10 Asysty
(sumy)


1 Krystian Nowakowski - WIS£A Kraków 32 asysty 4 m.
2 Maciej Leszczyñski - Chromik ¯ary 20
3 Adam Skiba - NOVUM Bydgoszcz 14  (4 m.)
   £ukasz Horn - WKK Wroc³aw 14
5 Adrian Góralczyk - UKS 7 Trefl Sopot 13  (4 m.)
   Kacper Grzelak - NOVUM Bydgoszcz 13  (4 m.)
7 Alex Moon - ¦l±sk Wroc³aw 11
8 Jakub P³atos - Piotrówka Radom 10
9 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 9
   Aleksander Wolszczak - Piotrówka Radom 9
   Maksymilian Jakubek - WIS£A Kraków 9 TOP 10 Przechwyty
(sumy)


1 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary  26 przechwytów 5 meczy
2 Adam Skiba - NOVUM Bydgoszcz  25   (4 m.)
3 £ukasz Kolenda - UKS 7 Trefl Sopot  15   (4 m.)
   £ukasz Horn - WKK Wroc³aw  15
5 Adrian Góralczyk - UKS 7 Trefl Sopot
14
   Maciej Leszczyñski - Chromik ¯ary 14   (4 m.)
7 Bogdan Izrailewski - Polonia Warszawa
12
   Dominik Wilczek - ¦l±sk Wroc³aw 12   (4 m.)
9 Kacper Grzelak - NOVUM Bydgoszcz 11   (4 m.)
   Jakub Tenderenda - Polonia Warszawa 11   (4 m.)


 TOP 10 Bloki  
(sumy)


1 Patryk Pacho³ek - WIS£A Kraków  9 bloków 4 mecze
2 Dawid Golus - Piotrówka Radom 6
  Krystian Nowakowski - WIS£A Kraków (4 m.)
  Cezary Bardadyn - WKK Wroc³aw  6
5 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary
5
  Alexander Rumian - WIS£A Kraków (4 m.)
  Jakub Zdeb - ¦l±sk Wroc³aw 5
  Micha³ Omasta - WKK Wroc³aw
5
  Karol Nowakowski - ¦l±sk Wroc³aw 5
  Sebastian Walda - UKS 7 Trefl Sopot (4 m.)

TOP 9  ,,Za trzy,, (sumy)


  1 Krystian Nowakowski - WIS£A Kraków 11 x 3  (4 m.)
1 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 11 x 3 5 meczy
3 £ukasz Kolenda - UKS 7 Trefl Sopot 10  (4 m.)
4 Micha³ Chrabota - WIS£A Kraków  (4 m.)
5 Micha³ Mochnacz - UKS 7 Trefl Sopot (4 m.)
6 Dominik Wilczek - ¦l±sk Wroc³aw  5 (4 m.)
  Jakub Pawiñski - Chromik ¯ary

8 Micha³ Omasta - WKK Wroc³aw 4
9 £ukasz Szopiñski - UKS 7 Trefl Sopot 4 (4
m.)

 TOP 10 Eval (sumy)

1 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 139
2 Maciej Leszczyñski - Chromik ¯ary 96
3 Dominik Wilczek - ¦l±sk Wroc³aw 94
4 Patryk Pacho³ek - WIS£A Kraków 88
5 Kacper Grzelak - NOVUM Bydgoszcz 81
6 Dawid Golus - Piotrówka Radom 77
7 £ukasz Kolenda - UKS 7 Trefl Sopot 77
8 Krystian Nowakowski - WIS£A Kraków 73
9 Liam Junger - ¦l±sk Wroc³aw 64
10 Artur Skowroñski - Polonia Warszawa 62

Najd³u¿ej na parkiecie:


1 Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary 142:59
2 Dawid Golus - Piotrówka Radom 139:17
3 Maciej Leszczyñski - Chromik ¯ary
138:25
4 £ukasz Horn - WKK Wroc³aw
136:08
5 Micha³ Omasta - WKK Wroc³aw 132:10
6 Jakub P³atos - Piotrówka Radom 128:54
7 Fryderyk Matusiak - WKK Wroc³aw
124:51
8 Norbert Zió³ko - Piotrówka Radom 122:17
9 Miko³aj Krakowiak - Piotrówka Radom 120:50
Micha³ Chrabota TS WIS£A Kraków 120:15

FOTO-ZIBI

FILMIKI - ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  SK£AD.PUNKTY.MECZE.ÆWIERÆFINA£.PÓ£FINA£.FINA£  
1   UKS CHROMIK ¯ARY

1 Micha³ Kêpiñski  269 / 11
2 Maciej Leszczyñski  233 / 11
3 Jakub Pawiñski 112 / 11
4 Bartosz Sitko 106 / 11
5 Dominik Pawiñski 85 / 10
6 Rados³aw Talarek 82 / 10
7 Dawid Bielicki 48 / 10
8 Micha³ Nowicki  48 / 10
9 Igor Mróz 12 / 10
10 Adrian Szklarz  10 / 10
11 Krystian Fidor 9 / 6
12 Rados³aw Skubiñski  5 / 8  (rocz.2000)
13 Mateusz K³obuszyñski  5 / 2
14 Kacper Rak  0 / 3
15 Jakub Koczan  0 / 3  (rocz.2000)

Trener:
£ukasz Rubczyñski
 2  WKS ¦L¡SK WROC£AW

1 Dominik Wilczek  193 / 10
2 Jakub Zdeb  115 / 11
3 Patryk Chrobot  89 / 10
4 Liam Junger  88 / 10
5 Karol Nowakowski  85 / 11
6 Patryk Cichoñ  66 / 11
7 Alex Moon  52 / 11
8 Mi³osz Szelczyñski  42 / 10
9 Patryk Garbaciak  42 / 10
10 £ukasz Uberna   35 / 9
11 Jêdrzej Waszkowiak  22 / 11
12 Micha³ Olejniczak  10 / 7
13 Micha³ Bembenek  7 / 4
14 Sebastian Mydlak  4 / 4
15 Kacper Wielebiñski  2 / 2
16 Patryk Grabowski  0 / 1
Trener: Rados³aw Czerniak
 3  MKS PIOTRÓWKA RADOM

1 Jakub P³atos 162 / 11
2 Dawid Golus 149 / 11
3 Norbert Zió³ko  106 / 11
4 Miko³aj Krakowiak 76 / 11
5 Patryk Lis 68 / 6
6 Bart³omiej ¯uk 67 / 11
7 Kamil Waniewski  59 / 5
8 Arkadiusz Adamczyk 45 / 11
9 Wojciech Nowak  42 / 11
10 Aleksander Wolszczak 39 / 11
11 Patryk Wo¼niak 28 / 8
12 Kacper Rojek  20 / 3  (rocz.2000)
13 Kacper Wierzga³a 12 / 11
14 Sebastian Kotowski 7 / 7
15 Maksymilian Czapla 0 / 3

Trener: Dawid Mazur
 4  WKK WROC£AW

1 £ukasz Horn 161 / 11
2 Fryderyk Matusiak 82 / 10
3 Szymon Wójcik 79 / 6
4 VMicha³ Omasta 77 / 11
5 Dominik Tarkiewicz  76 / 11
6 Cezary Bardadyn  71 / 11
7 Adrian Kwiatkowski 52 / 11
8 Dominik Kwiatkowski  46 / 11
9 Jan Wójcik 45 / 6
10 Wiktor Boguszewski 33 / 11
11 Dominik Michalski  21 / 10
12 Wiktor Karczewski 12 / 10
13 Mateusz Trêbowicz 3 / 5  (rocz.2000)
14 Filip Florek 0 / 7

Trener: Marek Ochman
 5  UKS 7 TREFL SOPOT

1 £ukasz Kolenda 204 / 10
2 Adrian Góralczyk  133 / 10
3 £ukasz Zander  112 / 10
4 Sebastian Walda  111 / 10  (rocz.2000)
5 £ukasz Szopiñski  57 / 10
6 Kacper Pokojski 57 / 10
7 Micha³ Mochnacz 38 / 10  (rocz.2000)
8 Patryk Pu³kotycki  19 / 10  (rocz.2000)
9 Micha³ Pawlak 12 / 10  (rocz.2000)
10Dariusz Ka¿mierczak 5 / 6  (rocz.2000)
11 Hubert Popowicz  3 / 6
12 Igor Kubów 2 / 4
13 Micha³ Penkal  2 / 7
14 Igor Grzyma³a  0 / 3
15 Dominik Groth  0 / 1  (rocz.2000)

Trener: Tomasz Chwia³kowski
 6  MKS POLONIA WARSZAWA

1 Artur Skowroñski 221 / 10
2 Bogdan Izrailewski 124 / 10
3 Rados³aw Wieteska  92 / 10
4 Jakub Mendak  73 / 10
5 Krzysztof Markiewicz  64 / 10
6 Jakub Tenderenda  51 / 10
7 Jakub Nitecki  44 / 10
8 Micha³ Tomczuk  28 / 10
9 Cezary Bo¶ka 24 / 10
10Filip Drewniak 6 / 7
11 Patryk B±k 6 / 9
12Aleks Badzi±g  5 / 3
13 Maciej Chrzanowski  5 / 10

Trener: Karol Gryko

 7  MKS NOVUM BYDGOSZCZ

1 Adam Skiba 155 / 10
2 Carlos Brzozowski 138 / 10
3 Kacper Grzelak  123 / 10
4 Kacper Jêdrzejczak 98 / 10
5 Dawid Rutnowski 91 / 10
6 Miko³aj Majchrzak 68 / 10
7 Kacper D±bkowski 38 / 8
8 Kamil Podkrólewicz 34 / 10
9 Gracjan Gruszka 25 / 9
10 Mateusz Bergmann  22 / 9
11 Tomasz Stawowski 7 / 9
12 Mi³osz Bannach 4 / 6
13Artur Olszewski  2 / 5
14 Rafa³ Jaszczyk 2 / 2
15 Wiktor Banaszak 0 / 1

Trener: Maciej Kulczyk
 8  TS WIS£A KRAKÓW

Micha³ Chrabota 210 / 10
Krystian Nowakowski 165 / 10
Patryk Pacho³ek 126 / 10
Maksymilian Jakubek 57 / 10
Alexander Rumian 51 / 10
Mateusz Nowacki  44 / 10
Hubert Szeliga 31 / 9
Miko³aj Leja  24 / 10
Piotr Partyka  7 / 9
Maciej Zyskowski 3 / 8
Miko³aj Garbacz 2 / 5
Grzegorz ¦wigoñ  0 / 6
Aleksander Muzyka 0 / 9
Kamil Ig³a  0 / 4

Trener: Piotr Piecuch


OFICJALNA STRONA PZKOSZ MP U-14
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi