News: XX Turnieju im. Stanis³awa Pietraszka rocz.1998 Rawicz 27-29.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 15:09:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XX Turnieju im. Stanis³awa Pietraszka rocz.1998 Rawicz 27-29.IX.2013
Turnieje Podsumowanie
W Rawiczu zakoñczy³ siê XX Jubileuszowy Turniej Koszykówki Kadetów  U-16 (rocznik 1998 i m³odsi). W turnieju bra³o udzia³ 8 dru¿yn z czterech  województw: ¦l±skie 1, Dolno¶l±skie 2, Lubuskie 2 i Wielkopolskie 3) Serwis Koszykówki M³odzie¿owej mia³ okazje po raz pierwszy przebywaæ w Rawiczu przeprowadzaj±c dla was relacje z Turnieju. W tym miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ gospodarzom za zaproszenie .

Sam turniej by³ bardzo ciekaw± imprez± sportow±. Zespo³y uczestnicz±ce w turnieju o ,,ró¿norakiej sile,,: ZASTAL Zielona Góra , PYRA Poznañ czy MKS Wrze¶nia  to dru¿yny  z krajowej czo³ówki, POGOÑ Ruda ¦l±ska, GWARDIA Wroc³aw czy RAWIA Rawicz  to zespo³y o bogatych tradycjach koszykarskich. Dru¿yny m³odzie¿owe tych klubów nie odnosz± sukcesów na szczeblu krajowym, ale najwa¿niejsze to ci±g³e szkolenie m³odzie¿y  w tych historycznych klubach. Turniej uzupe³ni³y dwa m³odsze zespo³y z rocznika 1999 ZASTAL II Zielona Góra i KKS Kobierzyce. Zespó³ z Kobierzyc powsta³  latem tego roku. W Rawiczu rozegra³ historyczny pierwszy turniej i pierwsze mecze. Zawodnicy  KKS-u prowadzeni s± prze znakomite postacie koszykarskie : Adama Wójcika i Jerzego Biñkowskiego.

 Od pi±tku do niedzieli w dwóch piêknych halach rozegrano 20 spotkañ, do najciekawszych mo¿na zaliczyæ: mecz derbowy Pyry z Wrze¶ni± - os³abiona Pyra brakiem Gude³ajtisa i Waraczyñskiego nie sprosta³a zawodnikom MKS-u którzy tak¿e nie byli w pe³nym sk³adzie na turnieju. Wyrównane pojedynki to tak¿e; mecz o III miejsce: PYRA-POGOÑ  i mecz GWARDIA – ZASTAL II , ,,bazer biter,, zawodnika Zastalu przyniós³ zwyciêstwo zespo³owi z ,,Winnego Grodu,,  Wielki Fina³ to powtórka meczu grupowego ZASTAL I- MKS Wrze¶nia , w pierwszym meczu wysoka wygrana Zastalu W finale ju¿ tak ³atwo nie by³o. Podopieczni trenera Micha³a Siwickiego wygrali i zaliczyli pierwszy zwyciêski turniej w swoich woja¿ach, rado¶æ w zespole by³a ogromna ! MVP Turnieju dla Damiana Pogody – zawodnik z ,,zielonki,, ma du¿e szanse dostaæ siê do Kadry Polski. Królem strzelców zosta³ m³odziutki filigranowy zawodnik Zastalu Wiktor RAJEWCZ (2000) zdobywaj±c w 5 meczach 91 pkt co daje u¶rednia 18 pkt. na mecz, z KKS Kobierzyce zdoby³ 44 punkty  BRAWO ! Na koniec chcia³bym podziêkowaæ organizatorom za wyra¿enie zgody na rozegraniu ,,ALL STARS GAME,, -  wspania³a zabawa zawodników i Przyjació³ koszykówki a w przerwie konkurs TRÓJEK

Zapraszam do fotogalerii Zibiego i Beaty a tak¿e na filmiki które przedstawiaj± turniej w ca³ej okaza³o¶ci 

 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:

MVP:
Damian Pogoda
(ZASTAL Zielona Góra)

 KRÓL STRZELCÓW:

1 Rajewicz Wiktor 91 pkt. ZASTAL II Zielona Góra (rocz.2000 !)
2 Samu³a Kacper 90 pkt. RAWIA Rawicz
3 Nowakowski Karol 86 pkt. KKS Kobierzyce (rocz.1999)
4 Pogoda Damian 84 pkt. ZASTAL Zielona Góra
5 Brociek Dawid 81 pkt. PYRA Poznañ
6 Rudowski Micha³ 81 pkt. GWARDIA Wroc³aw
7 Komandzik Dawid 77 pkt. POGOÑ Ruda ¦l±ska
8 Janiszewski Micha³ 76 pkt. GWARDIA Wroc³aw
9 M±kowski Kacper 75 pkt. ZASTAL Zielona Góra
10 Czyz Miko³aj 70 pkt. MKS Wrze¶nia

Z powodu kontuzji zagrali tylko trzy spotkania: Gude³ajtis Kuba 65 pkt. (PYRA) i Junger Liam 33 pkt (KKS)
REKORD jednego meczu  44 pkt. Rajewicz Wiktor
Najwiêcej punktów w turnieju zdobyli zawodnicy ZASTALU Zielona Góra (416 pkt.)

FOTO-ZIBI

FOTO-BEATA

FILMIKI-ZIBI 

 TOP 5: Najlepsi Strzelcy w rzutach za trzy punkty


1 Gude³ajtis Kuba 7x3 PYRA Poznañ
2 Komandzik Dawid 6x3 POGOÑ Ruda ¦l±ska
   Panfil Jakub 6x3 GWARDIA Wroc³aw
   Brzózka Jakub 6x3 ZASTAL Zielona Góra
5 Kraszkiewicz Jaros³aw 5x3 MKS Wrze¶nia
   Czernielewski Patryk 5x3 MKS Wrze¶nia

REKORD jednego meczu 4x3 Czernielewski Patryk (MKS Wrze¶nia)
Najwiêcej ,,trójek,, wrzucili zawodnicy MKS Wrzesnia  22x3


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  .................................................. Wyró¿nienia Trenerów
1  ZASTAL I Zielona Góra:

4.Winiarski Mateusz
5.Olczyk Mariusz
6.Olasiñski Szymon
7.Traczyk Kacper
8.Starovoitov Alan
9.£opiñski Adrian
10.Brzózka Jakub
11.Krawczyk Mateusz
12.Wojty¶ Piotr
13.M±kowski Kacper >>>>>>>>>
14.Pogoda Damian
15.Schmidt Bartek

Trener: Siwicki Micha³ 
 
 2  MKS Wrze¶nia

5.Baranowski Maksymilian >>>>>
10.Szafraniak Miko³aj
11.Czernielewski Patryk
12.Staszak Krystian
13.Czyz Miko³aj
15.Kraszkiewicz Jaros³aw
18.G³owacki Micha³
22.Prêtkowski Piotr
33.Szelbierz Eryk

Trener: Kurzawski Cezary 
  
 3  POGOÑ Ruda ¦l±ska

5.Nowak Jakub
6.Kozera Batosz
7.Pustelnik Sebastian
9.Matukin Marcin
10.Wojciechowski Jakub
11.Komandzik Dawid >>>>>>>>>
12.Tabaszewski Dawid
13.Mieszczanin Adrian
14.Ko³odziej Pawe³
15.Heliñski Jan

Trener: Celiñski £ukasz
 
 4  PYRA Poznañ

11.Garczyk Bartosz
12.Lisek Mi³osz
17.Brociek Dawid >>>>>>>>>>>>>
18.Wo¼niak Miko³aj
21.Banaszak Micha³
24.Idziak Jakub
32.Dembski Kacper
41.Gude³ajtis Kuba
50.Nowak Przemys³aw
54.¯arnowski £ukasz

Trener: Tomczak Katarzyna 
 
 5  RAWIA Rawicz:

4.Koz³owski Pawe³
5.Ilnicki Jan
7.Kasperczak Pawe³
8.Przyby³ek Kamil
9.M³ynarz Dawid
10.Samu³a Kacper  >>>>>>>>>
11.Turbañski Kamil
12.Popiel Mateusz
14.Jamro¿y Mateusz
15.Kokociñski Jakub
16.Wacyra Ernest

Trener: Bawolski Jerzy
 
 6  ZASTAL II Zielona Góra:

4.Del±¿ek Maciej
5.Nowik Miko³aj
6.Nowicki Dawid
7.Rajewicz Wiktor
8.Strzelczyk Maciej
9.Makuszewski Karol
10.Sadurski Filip
11.Jackiewicz Mieszko >>>>>>>>>>>>
12.Ast Micha³
13.Lipczyñski Micha³
14.Wdowiñski Pawe³
15.Busz Micha³

Trener: Cielma Artur
 
 
 7  GWARDIA Wroc³aw:

4.Cho³yj Patryk
5.Rudowski Micha³
6.Wyszomierski Mateusz
8.Panfil Jakub
9.Król Filip
10.Palof £ukasz
11.Cie¶lak Jakub
12.Kisielewski Mateusz
13.Janiszewski Micha³
14.£ukawski Damian
15.Zych Damian

Trenerka: Anna Hajnsz
 
 8  KKS Kobierzyce:

6.Waligóra Micha³
8.Krawczyk Kacpr
9.Krawczyk Jakun
10.Wójcik Szymon
11.Nowakowski Karol
12.Krawczyk Micha³
14.Junger Liam
15.Wójcik Jan >>>>>>>>>>>>>>
16.Pa³gan Piotr

Trenerzy: Wójcik Adam 
Jerzy Biñkowski
 

GRUPA 1

 RAWIA Rawicz – ZASTAL Zielona Góra 50:86 (15-14, 16-21, 13-31, 6-20)
Rawia: Ilnicki 6, Samu³a 11 (1x3), Turbañski 13 (1x3), Popiel 6, Jamro¿y 11 (1x3), Kokociñski 2
Zastal: Winiarski 11(1x3), Olczyk 4, Traczyk 3 (1x3), £opiñski 4, Brzózka 9 (1x3), Wojty¶ 3, M±kowski 16 (1x3), Pogoda 24, Schmidt 10

GWARDIA Wroc³aw – MKS Wrze¶nia 50:98 (20-17, 11-25, 16-27, 3-29)
Gwardia: Cho³yj 3, Rudowski 17 (1x3), Panfil 4, Król 7 (1x3), Palow 1, Kisielewski 2, Janiszewski 10, £ukawski 2, Zych 4
MKS: Baranowski 11, Szafraniak 8, Czernielewski 6 (1x3), Staszak 6, Czy¿ 19, Kraszkiewicz 7, G³owacki 13(1x3), Prêdkowski 7 (1x3), Szalbierz 21 (2x3)

GWARDIA Wroc³aw – ZASTAL Zielona Góra 61-95 (24-11, 8-28, 11-28, 18-28)
Gwardia: Rudowski 13 (1x3), Wyszomierski 3, Panfil 12, Król 4, Palow 4, Janiszewski 19, Zych 6
Zastal: Winiarski 7 (1x3), Olczyk 2,Glasiñski 6, Traczyk 11,Starovoitov 4, £opiñski 4, Brzózka 13 (3x3), Krawczyk 3, Wojty¶ 5, M±kowski 20 (1x3), Pogoda 13, Schmidt 7

RAWIA Rawicz – MKS Wrze¶nia 54-67 (19-9, 13-17, 13-26, 9-15)
Rawia: Koz³owski 2, Ilnicki 5(1x3),Przyby³ek 8 (2x3), Samu³a 13 (1x3), Turbañski 2 , Popiel 6, Jamro¿y 15 , Kokociñski 3
MKS: Baranowski 7, Szafraniak 3, Czernielewski 18 (4x3), Staszak 4, Czy¿ 11, Kraszkiewicz 6 (1x3), G³owacki 10 (1x3), Prêdkowski 1 , Szalbierz 7 (1x3)

RAWIA Rawicz – GWARDIA Wroc³aw 44-53 (9-15, 12-15, 14-16, 9-7)
Rawia: Ilnicki 2,Przyby³ek 5 (1x3), Samu³a 13, Turbañski 3 (1x3) , Popiel 6, Jamro¿y 14 (2x3) , Kokociñski 1
Gwardia: Rudowski 13, Panfil 11 (3x3), Palow 2, Janiszewski 16, £ukawski 11

MKS Wrze¶nia – ZASTAL Zielona Góra 53-98 (18-22, 7-28, 8-34, 20-14)
MKS: Baranowski 6, Szafraniak 10, Czernielewski 4, Staszak 2, Czy¿ 12(1x3), Kraszkiewicz 8 (1x3), G³owacki 9 (1x3), Szalbierz 2
Zastal: Winiarski 8 (1x3), Olczyk 6, Glasiñski 2, Traczyk 9 (1x3), Brzózka 15 (3x3), Krawczyk 4, Wojty¶ 4, M±kowski 9 (1x3) , Pogoda 12, Schmidt 15

1 ZASTAL Zielona Góra  6 pkt.
2 MKS Wrze¶nia  5 pkt.

3 GWARDIA Wroc³aw 4 pkt.
4 RAWIA Rawicz 3 pkt.

GRUPA 2

 PYRA Poznañ – ZASTAL II Zielona Góra 92-37 (22-8, 28-6, 23-8, 19-15)
Pyra: Garczyk 9, Brociek 13, Wo¼niak 6, Banaszak 9(1x3), Idziak 17, Demcki 2, Gude³ajtis 17 (1x3), Nowak 13 (1x3), ¯arnowski 2
Zastal: Del±¿ek 2, Rajewicz 11, Makuszewski 6, Jackiewicz 4, Ast 2, Lipczyñski 2, Wdowiñski 2, Busz 8

POGOÑ Ruda ¦l±ska – KKS Kobierzyce 68-54 (13-15, 19-21, 15-6, 21-12 )
Pogoñ: Nowak 16(1x3), Kozera 6, Pustelnik 10(1x3), Matukin 6, Wojciechowski 2, Komandzik 19(1x3), Ko³odziej 1, Heliñski 8
KKS: Wójcik Sz. 7, Nowakowski 20, Junger 13, Wójcik J. 12

ZASTAL II Zielona Góra – POGOÑ Ruda ¦l±ska 50-68 (7-12, 15-17, 9-16, 19-23)
Zastal: Rajewicz 10 (1x3),Nowicki 1, Sadurski 2, Jackiewicz 11, Ast 4, Lipczyñski 9, Busz 10
Pogoñ: Nowak 2, Kozera 9, Pustelnik 19, Wojciechowski 2, Komandzik 13 (1x3), Tabaszewski 4,Mieszczanin 1, Heliñski 6, Ko³odziej 2, Matukin 9

PYRA Poznañ – KKS Kobierzyce 95-34 (28-8, 22-4, 19-12, 26-10)
Pyra: Garczyk 12, Brociek 17, Wo¼niak 2, Idziak 14, Gude³ajtis 24(3x3), Nowak 13 (1x3), ¯arnowski 13 (1x3)
KKS: Waligóra 2,Wójcik Sz. 2, Nowakowski 11,Krawczyk 4, Junger 6, Wójcik J. 7, Pa³gan 2

ZASTAL II Zielona Góra – KKS Kobierzyce 74-91 (23-24, 14-23, 22-23, 15-21)
Zastal: Nowik 1, Rajewicz 44, Makuszewski 10 (1x3), Sadurski 6,Jackiewicz 2, Ast 3, Lipczyñski 7, Wdowiñski 1
KKS: Krawczyk K. 2, Wójcik Sz. 20, Nowakowski 23, Krawczyk M. 8, Junger 14, Wójcik J. 21

POGOÑ Ruda ¦l±ska – PYRA Poznañ 32-71 (10-20, 6-14, 8-16, 8-21)
Pogoñ: Nowak 4, Kozera 2, Matukin 2, Wojciechowski 2, Komandzik 12, Mieszczanin 4, Heliñski 6
Pyra: Garczyk 5, Lisek 2, Brociek 20, Wo¼niak 2,Banaszak 3, Idziak 3,Demcki 2, Gude³ajtis 24(3x3), Nowak 7, ¯arnowski 3

1 PYRA Poznañ  6 pkt.
2 POGON Ruda ¦l±ska  5 pkt.
3 KKS Kobierzyce 99  4 pkt.
4 ZASTAL II 99 Zielona Góra 3 pkt.


PLAY-OFF V-VIII: RAWIA Rawicz - KKS Kobierzyce 59-53  (14-15, 19-11, 16-13, 10-14
Rawia: Ilnicki 13 (2x3), Przyby³ek 2, Samu³a 23 (1x3), Turbañski 6, Popiel 10, Jamro¿y 4, Kokociñski 1
KKS: Waligóra 2, Wójcik Sz. 13, Nowakowski 19, Junger 4, Wójcik J. 13 (1x3)

PLAY-OFF V-VIII: GWARDIA Wroc³aw - ZASTAL II Zielona Góra  64-66 (19-19, 19-13, 10-14, 16-20)
Gwardia: Cho³yj 2, Rudowski 12 (2x3), Panfil 9 (3x3), Palow 8, Janiszewski 29 (1x3), £ukawski 4,
Zastal: Rajewicz 16, Strzelczyk 2,  Makuszewski 9 (1x3), Sandurski5, Jackiewicz 15, Ast 2, Lipczyñski 8, Wdowiñski 2, Busz 9


PÓ£FINA£: ZASTAL I Zielona Góra – POGOÑ Ruda ¦l±ska 83-52 (22-15, 20-10, 18-20, 23-7)
Zastal: Winiarski 5 (1x3), Glasiñski 3, Traczyk 8 (1x3),Starovoitov 5, £opiñski 5, Brzózka 2, Krawczyk 4, Wojty¶ 6, M±kowski 16, Pogoda 15, Schmidt 14
Pogoñ: Nowak 3 (1x3), Pustelnik 11(1x3),Matukin 9, Komandzik 15(1x3), Mieszczanin 2, Ko³odziej 6 Heliñski 6

PÓ£FINA£:
 MKS Wrze¶nia - PYRA Poznañ 61-59 (13-14, 11-23, 22-12, 15-10)
MKS: Baranowski 2, Szafraniak 23 (2x3), Czernielewski 2, Czy¿ 10, Kraszkiewicz 15 (1x3), Szalbierz 4
Pyra: Garczyk 4, Brociek 19 (1x3), Banaszak 4 (1x3), Idziak 18 (2x3), Demcki 2, Nowak 2, ¯arnowski 12 (1x3)

MECZE O MIEJSCA:

MECZ O 7 MIEJSCE: KKS Kobierzyce – GWARDIA Wroc³aw 40-63 (9-16, 13-14, 9-15, 9-18)
KKS: Waligóra 1,Krawczyk J. 8(2x3), Wójcik Sz. 17, Nowakowski 3,Krawczyk M. 2, Wójcik J. 9
Gwardia: Rudowski 26,Wyszomierski 2, Panfil 9, Palow 18, Janiszewski 2, £ukawski 6

MECZ O 5 MIEJSCE: RAWIA Rawicz – ZASTAL II Zielona Góra 73-52 (20-11, 18-12, 12-10, 23-19)
Rawia: Koz³owski 2,Ilnicki 13 (1x3), Samu³a 29 (1x3), Turbañski 2 , Popiel 6, Jamro¿y 19 (1x3) , Kokociñski 2
Zastal: Nowik 6, Nowicki 2, Rajewicz 10, Sadurski 10,Jackiewicz 5, Ast 6, Lipczyñski 4, Wdowiñski 3, Busz 4, Strzelczyk 2

MECZ O 3 MIEJSCE: POGOÑ Ruda ¦l±ska – PYRA Poznañ 45-41 (16-11, 14-8, 7-15, 8-7 )
Pogoñ: Nowak 4, Kozera 10, Pustelnik 2, Komandzik 18(3x3), Ko³odziej 2, Heliñski 6
Pyra: Garczyk 2, Brociek 12, Banaszak 2, Idziak 7, Nowak 12, ¯arnowski 6

FINA£: ZASTAL I Zielona Góra – MKS Wrze¶nia 76-68 (20-19, 21-12, 18-19, 17-18)
Zastal: Winiarski 10 (1x3),Olczyk 8, Starovoitov 4, £opiñski 2, Brzózka 4, Krawczyk 3, Wojty¶ 2, M±kowski 14 (2x3), Pogoda 20, Schmidt 9 (1x3)
MKS: Baranowski 6 (1x3), Szafraniak 5, Staszak 4, Czy¿ 18, Kraszkiewicz 20 (2x3), G³owacki 1 , Prêdkowski 5 (1x3), Szalbierz 6 (1x3)

Trenerzy...Przyjaciele....Koszykówki:                                                   ALL STARS GAME: DREAM.....TEAM.....Turnieju: 
 
Cezary Kurzawski
Tomasz Szelagiew
(trenerzy: MKS Wrze¶nia)
Anna Hajnsz
(trenerka:  Gwardia Wroc³aw)
Artur Cielma
(trener: ZASTAL II Z.G.)
£ukasz Celiñski
(trener: Pogoñ Ruda ¦l.)
Robert Jamro¿y
Karol Przyby³ek
Zbigniew Bytomski
Marek Heliñski
(Pryjaciele koszykówki)
   
Pawe³ Kasperczak,
Kamil Turbañski

(RAWIA Rawicz)
Micha³ Lepczyñski,
Wiktor Rajewicz

(ZASTAL II Zielona G)
Jakub Nowak,
Jan Heliñski

(POGOÑ Ruda ¦l±ska)
Bart³omiej Schmidt,
Jakub Brzózka

(ZASTAL I Zielona Góra)
Micha³ Rudawski,
Jakub Panfil
(GWARDIA Wroc³aw)
Maksymilian Baranowski,
Miko³aj Szafraniak
(MKS Wrze¶nia)
MVP: Marek Heliñski
(Ruda ¦l±ska)
                1 punktem wygra³ zespó³ DREAM TEAM TURNIEJU
                    Mecz sêdziowa³ Prezes Rawi Rawicz pan Micha³
MVP: Bart³omiej Schmidt
(ZASTAL I Zielona G)


 Zwyciêzca konkursu „trójek”
Jakub Panfil
(GWARDIA Wroc³aw)

Pozostali uczestnicy konkursu:
Micha³ Banasiak (PYRA)
Mieszko Jackiewicz (ZASTAL II)
Pawe³ Ko³odziej (POGOÑ)
Jakub Brzózka (ZASTAL II)
Patryk Czenielewski (Wrze¶nia)
Jakub Panfil (GWARDIA)
Kamil Przyby³ek (RAWIA)

Podzieñkowanie dla Bartka Kozery (POGOÑ)
ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU Artyku³u
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wielkopolskie
Wielkopolskie
Lubelskie
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi