News: Miêdzynarodowy Turniej Juniora rocz.1996 Wieliczka 20-22.IX.2013 2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 20:30:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej Juniora rocz.1996 Wieliczka 20-22.IX.2013 2013
Turnieje Podsumowanie
 Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Starosty Wielickiego Jacka Juszkiewicza
i Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozio³a.


W uroczysto¶ci zakoñczenia turnieju uczestniczyli przedstawiciele samorz±dów – Wicestarosta Powiatu Wielickiego Miros³aw Mrozowski , Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Urszula Rusecka a tak¿e Prezes Krakowskiego Okrêgowego Zwi±zku Koszykówki bêd±cy równocze¶nie Wice prezesem Polskiego Zwi±zku Koszykówki Zdzis³aw Kassyk. Turniej w Wieliczce by³ równie¿ centraln± imprez± obchodzonego w tym roku 15-lecia istnienia UKS REGIS Wieliczka. Z tej okazji odznaczenia dostali dzia³acze i trenerzy UKS REGIS Wieliczka. Z³ot± odznakê PZKosz otrzyma³ Dariusz Zawi¶lan, Srebrn± Grzegorz Siemieniec a br±zow± trenerzy Marek Paulisch, Micha³ Sarota i Hubert So³tysik. Starosta Wielicki Miros³aw Mrozowski oraz Zastêpca Burmistrza Urszula Rusecka ¿yczyli klubowi dalszych wielu lat tak prê¿nej dzia³alno¶ci i licznych sukcesów sportowych.

Ciekawostki, liczby, rekordy:
4x3  w jednym meczu: Zakrzewski Micha³, Kapa Micha³
31 pkt. w jednym meczu: Rodak Bart³omiej
168 pkt. Najwiêcej punktów w jednym meczu (¦LASK – Kezmarok)
Slam – Dunk Jakub Nizo³, Oskar Sanny, Marcel Kliniewski, Jakub Godula, Wiktor Sewio³
Najstarszy zespó³: WKS SL¡SK Wroc³aw
Najm³odszy zespó³: GIM 92 Przemy¶l
Problemy zdrowotne – kontuzje :Regis Wieliczka 4 zawodników
Kadrowicze Polski: Jakub Nizo³, Micha³ Kapa, Piotr ¦cibisz, Wiktor Sewio³, Jan Rerak
Trenerzy kadr Polski: Tomasz Niedbalski i £ukasz Grudniewski
Na widowni: Prezes KOZKosz i Wice-Prezes PZKosz Zdzis³aw Kasyk
15 lecie Klubu REGIS WIELICZKA !
Puchary dla dru¿yn i wyró¿nionych zawodnik z kamienia solnego z kopalni Wieliczka
212 cm Marcel Kilniewski
Najlepsza akcja turnieju - slam dunk Jakuba Nizo³a
ZIBI: Foto 344, Filmiki, spikerka, muzyka
Zakwaterowanie, wyzywienie, hala na wysokim poziomie MVP:
Wiktor Sewio³ 
(WKK Wroc³aw)

 Najlepszy Strzelec

1 Rodak Bart³omiej 94 pkt. (WKK Wroc³aw)
2 Nizio³ Jakub 90 PKT. (SL¡SK Wroc³aw)
3 Kolber Kamil 85 pkt. (REGIS Wieliczka)
4 Laputka Dean 72 pkt. (MSK Kezmarok)
Ko³kowski Dawid 72 pkt. (¦L¡SK Wroc³aw)
6 Zakrzewski 65 pkt. (WKK Wroc³aw)
7 Reichert Bart³omiej 64 pkt (GIM 2 Przemy¶l)
8 Kulasiak Adam 64 pkt. (REGIS Wieliczka)
9 Natkaniec Jakub 63 pkt. (WIS£A Kraków)
10 Osikowicz Mateusz 59 pkt. (GIM 2 Przemy¶l)


 ALL-STARS


Jakub Natkaniec (WIS£A Kraków)
Kamil Kolber (REGIS Wieliczka)
Jakub Nizo³ (¦L¡SK Wroc³aw)
Micha³ Zakrzewski (WKK Wroc³aw)
Emiljian Skoczylas (GIM 2 Przemy¶l)

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI TOP 10 Najlepsi Strzelcy ,,za trzy punkty,,

1. Zakrzewski Micha³  12 x 3  (WKK Wroc³aw)
2. Natkaniec Jakub  10 x 3  (WIS£A Kraków)
3. Nizio³ Jakub  9 x 3  (¦l±sk Wroc³aw)
4. Laputka Dean 8 x 3   (MSK Ke¿marok)
5. Majka Kacper  7 x 3 
(WIS£A Kraków)
6  Dubiel Konrad 6 x 3 (¦L¡SK Wroc³aw)
    Kapa Micha³ 6 x 3 (WKK Wroc³aw)
    ¦ledziowski Micha³ 6 x 3 (REGIS Wieliczka)
9 Cepuchowicz Dawid 5 x 3 (WIS£A Kraków)
10 Reischert Bart³omiej 5 x 3 (GIM 2 Przemy¶l)

FOTO-WIS£A

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
oraz zdobycze punktowe wszystkich zawodników

  sk³ad........punkty.................................
 1   WKK WROC£AW

4 Rodak Bart³omiej 16+20+12+31+15 = 94

6 ¦cibisz Piotr 12+11+11+X+X = 34
7 Kapa Micha³ 10+9+18+x+6 = 43
8 Cetera Fabian 4+5+4+13+8 = 34
9 Stachowiak Iwo 12+10+5+14+0 = 41
10 Krucza³a Karol 4+14+2+13+9 = 42
11 Sewio³ Wiktor 14+14+8+x+18 = 54
12 Wo³kanowski Micha³ 11+6+0+19+X = 36
14 Zakrzewski Micha³ 11+7+16+19+12= 65
15 Godula Jakub 4+6+0+17+8 = 35

Trener: Niedbalski Tomasz
 2   ¦L¡SK WROC£AW

6 Fidura Mateusz 2+11+6+6+0= 25
8 Dubiel Konrad 15+10+7+13+10= 55
9 Nizio³ Jakub 28+18+25+13+6 = 90

11 Sanny Oskar 10+4+8+10+X = 32
12 Marcinkowski Witek 0+17+13+11+4 = 46
13 Ko³kowski Dawid 9+18+18+4+23 = 72
15 ¯ele¼niak Tomasz 2+12+0+0+4 = 22
20 Kliniewski Marcel 3+10+11+10+10 = 44
22 Poniatowski Jan 0+6+8+3+0 = 17
25 Misiak Patryk 0+14+2+13+0 = 29

Trener: Grudniewski £ukasz
 3   WIS£A KRAKÓW

4 ¯aczek Jakub 20+6+15+10+6 = 57
5 Nowacki Jan 0+4+2+3+2 = 11
6 Gêbala Maciej 0+16+2+2+17 = 37
7 D±bek Sebastian 2+11+4+2+9 = 28
8 Cepuchowicz Dawid X+10+0+5+6 = 21
9 Bogusz Piotr 5+6+2+6+5 = 24
10 Rachelski Marcin 2+2+0+0+2 = 6
11 Sowiñski Arkadiusz 2+8+2+2+8 = 22
12 Natkaniec Jakub 2+0+17+27+17 = 63

13 Majka Kacper 12+7+8+12+19 = 58
14 Rerak Jan 13+10+3+6+0 = 32
15 Grabda Sebastian 5+9+0+4+15 = 33
16 Miszkurka Jakub X+2+0+X+7 = 11

Trener: Piecuch Piotr
 4  UKS REGIS WIELICZKA

5 Wo¼niak Maciej  6+2+1+0+6 = 15
8 Kot Krzysztof 17+9+6+3+12 = 47
9 Kulasiak Adam  12+2+12+11+27 = 64
10 Kozaczyñski Micha³ 12+5+7+1+4 = 29
11 Kolber Kamil 18+17+4+25+21 = 85
12 Ca³ka Filp 9+8+2+X+X = 19
13 Rola Jakub 9+2+2+0+3 = 16
15 ¦ledziowski Micha³ 15+6+10+7+X = 38
16 Trojañski Daniel  2+0+X+X+X = 2
17 Huta Adrian  2 +2+0+0+0 = 4
18 Palmowski Tomasz X+X+23+2+X = 25

Trener: Paulisch Marek
 5  GIM 2 PRZEMY¦L

4 ¦liwiñski Dawid  0+0+2+2+x = 4
5 Skoczylas Emilian  9+14+18+0+16 = 56
6 Mazur Hubert  2+1+5+0+0 = 8
7 Reben Aleksander  0+2+0+4+0 = 6
8 Dul Jakub  0+2+0+2+X = 4
9 Reichert Bart³omiej 6+5+9+16+28 = 64
10 Osikowicz Mateusz 8+6+11+26+8 = 59
11 Majka Wiktor  5+12+18+11+5 = 51
12  Ku¶mierz Krystian 2+0+8+0+0 =10
14 Cie¶la Kamil 2+0+2+0+0 = 4
15 Siwak Marcin 11+4+7+8+12 = 42

Trener: M³ot Krzysztof i Milan Maciej
 6  MSK KEZMAROK

4 Ponik Martin  8+5+6+7+4 = 30
6 Brunari Miroslav  0+3+12+2+12 = 29
11 Fecko Samuel  2+0+0+0+0 = 2
13 Klorus Jozef  4+4+3+0+8 = 19
16 Banas Matej   11+11+10+5+0 = 37
23 Laputka Dean  25+11+22+X+14 = 72

24 Bicko Michal  5+4+6+0+7 = 22

Trener: Juhasz Jozef


Wyniki rozegranych spotkañ

REGIS Wieliczka – MSK Ke¿marok 104 : 55 (39-8, 15-21, 30-12, 20-14)
REGIS: Wo¼niak 6, Kot 17, Kulasiak 12, Kozaczyñski 12, Kolber 18, Ca³ka 9 (1x3), Rola 9 (1x3), ¦ledziowski 15 (1x3), Trojañski 2, Huta 4, Palmowski -
KEZMAROK: Ponik 8, Fecko 2, Klorus 4, Banas 11, Laputka 25 (3x3), Bicko 5

WIS£A Kraków – ¦L¡SK Wroc³aw 63 : 65 (15-13, 25-10, 11-28, 12-14)
WIS£A: ¯aczek 20 (2x3), D±bek 2, Bogusz 5, Rachelski 2, Sowiñski 2, Natkaniec 2, Majka 12 (2x3), Rerak 13 (1x3), Grabda 5, Miszczurka –
¦L¡SK: Fidura 2, Dubiel 11 (1x3), Nizio³ 28 (2x3), Sanny 10, Ko³kowski 9, ¯ela¿niak 2, Kliniewski 3

GIM 2 Przemy¶l – WKK Wroc³aw 45 : 98 (14-19, 12-21, 13-28, 16-30)
GIM 2: Skoczylas 9, Mazur 2, Reichert 6 (2x3), Osikowicz 8, Majka 5 (1x3), Ku¶mierz 2, Cie¶la 2, Siwak 11 (1x3)
WKK: Rodak 16, ¦cibisz 12, Kapa 10 (2x3), Cetera 4,Stachowiak 12, Krucza³a 4, Sewio³ 14 (1x3) Wo³kanowski 11, Zakrzewski 11 (3x3), Godula 4

¦L¡SK Wroc³aw – MSK Ke¿marok 120 : 48 ( 27-13, 27-17, 27-5, 39-13)
¦L¡SK: Fidura 11, Dubiel 10 (1x3), Nizio³ 18 (4x3), Sanny 4, Marcinkowski 17 (2x3), Ko³kowski 18, ¯ela¿niak 12 , Kliniewski 10, Poniatowski 6, Misiak 14
KEZMAROK: Ponik 5 , Brunari 3, Fecko 0, Klorus 4, Banas 11, Laputka 21 (3x3), Bicko 4

REGIS Wieliczka - WKK Wroc³aw 53 : 102 (6-19, 21-28, 9-26, 17-29)
REGIS: Wo¼niak 2, Kot 9, Kulasiak 2, Kozaczyñski 5 (1x3), Kolber 17 (1x3), Ca³ka 8, Rola 2, ¦ledziowski 6 (2x3), Huta 2
WKK: Rodak 20, ¦cibisz 11 (1x3), Kapa 9, Cetera 5 (1x3) , Stachowiak 10, Krucza³a 14 (1x3), Sewio³ 14 (2x3), Wo³kanowski 6, Zakrzewski 7 (1x3), Godula 6

WIS£A Kraków – GIM 2 Przemy¶l 91 : 46 (16-15, 23-10, 20-16, 32-5)
WIS£A: ¯aczek 6, Nowacki 4, Gêbala 16, D±bek 11 (3x3) , Cepuchowicz 10 (2x3), Bogusz 6, Rachelski 2, Sowiñski 8, Majka 7 (1x3), Rerak 10 (1x) , Grabda 9 (1x3), Miszczurka 2
GIM 2: Skoczylas 14, Mazur 1, Reben 2 , Dul 2, Reichert 5, Osikowicz 6, Majka 12 , Siwak 4

MSK Ke¿marok – GIM 2 Przemy¶l 59 : 80 (9-22, 17-27, 13-18, 20-13)
KEZMAROK: Ponik 6 , Brunari3 12, Klorus 3 (1x3), Banas 10, Laputka 22 (2x3), Bicko 6 (1x3)
GIM 2: ¦liwiñski 2, Skoczylas 18, Mazur 5 (1x3), Reichert 9, Osikowicz 11,Majka 18 , Ku¶mierz 8 (2x3) , Cie¶la 2 (1x3), Siwak 7

REGIS Wieliczka – ¦L¡SK Wroc³aw 67 : 98 (24-27, 19-28, 6-27, 18-16)
REGIS: Wo¼niak 1, Kot 6 , Kulasiak 12 (1x3) , Kozaczyñski 7 , Kolber 4 , Ca³ka 2, Rola 2, ¦ledziowski 10 (1x3), Palmowski 23
¦L¡SK: Fidura 6, Dubiel 7 (1x3), Nizio³ 25 (2x3), Sanny 8 (1x3), Marcinkowski13 , Ko³kowski 18, Kliniewski 11 , Poniatowski 8 (1x3), Misiak 2

WIS£A Kraków – WKK Wroc³aw 55 : 76 (15-9, 17-19, 14-28, 9-20)
WIS£A: ¯aczek 15 (1x3), Nowacki 2, Gêbala 2, D±bek 4, Bogusz 2, Sowiñski 2, Natkaniec 17 (3x3), Majka 8, Rerak 3 (1x3)
WKK: Rodak 12, ¦cibisz 11 (1x3), Kapa 18 (4x3), Cetera 4 , Stachowiak 5 (1x3), Krucza³a 2, Sewio³ 8, Zakrzewski 16 (4x3), Godula 0

¦L¡SK Wroc³aw – GIM 2 Przemy¶l 83 : 64 (22-6, 26-15, 21-23, 14-20)
¦L¡SK: Fidura 6, Dubiel 13 (3x3), Nizio³ 13 (1x3), Sanny 10, Marcinkowski 11 (1x3), Ko³kowski 4, Kliniewski 10, Poniatowski 3, Misiak 13 (1x3)
GIM 2: ¦liwiñski 2, Reben 2, Dul 2, Reichert 16 (1x3), Osikowicz 26,Majka 6, Siwak 8

WKK Wroc³aw - MSK Ke¿marok 126 : 14 (27-3, 29-4, 32-4, 38-3)
WKK: Rodak 31, Cetera 13 (1x3), Stachowiak 14, Krucza³a 13 (1x3) , Wo³kanowski 19 Zakrzewski 19 (3x3), Godula 17
KEZMAROK: Ponik 7, Brunari 2, Banas 5

REGIS Wieliczka - WIS£A Kraków 49 : 79 (9-24, 12-23, 19-19, 9-13)
REGIS: Kot 3, Kulasiak 11 (2x3), Kozaczyñski 1 , Kolber 25, ¦ledziowski 7 (2x3), Palmowski 2
WIS£A: ¯aczek 10, Nowacki3 , Gêbala2 , D±bek 2 ,Cepuchowicz 5(1x3) , Bogusz 6, Sowiñski 2, Natkaniec 27 (4x3) ,Majka 12 (2x3) ,Rerak 6 (2x3), Grabda 4 ,

WIS£A Kraków – MSK Ke¿marok 109 : 49 (31-19, 31-7, 25-17, 22-6)
WIS£A: ¯aczek 6 , Nowacki2 , Gêbala 17 , D±bek 9 (2x3), Cepuchowicz 6 (2x3), Bogusz 5, Rachelski 2, Sowiñski 8, Natkaniec 17 (3x3), Majka 19 (2x3), Grabda 11 (2x3), Miszczurka 7
KEZMAROK: Ponik 8, Brunari 12, Klorus 8 (2x3), Laputka 14, Bicko 7 (1x3)

REGIS Wieliczka – GIM 2 Przemy¶l 73 : 69 (16-20, 26-13, 17-15, 14-21
REGIS: Wo¼niak 6, Kot 12 (1x3), Kulasiak 27, Kozaczyñski 4, Kolber 21 (1x3), Rola 3
GIM 2:  Skoczylas 16, Reichert 28 (2x3), Osikowicz 8, Majka 5, Siwak 12 (1x3)

WKK Wroc³aw – ¦L¡SK Wroc³aw 83 : 57 (23-17, 13-16, 21-10, 26-14)
WKK: Rodak 15 (1x3), Kapa 6, Cetera 8, Krucza³a 9 (1x3), Sewio³ 18, Wo³kanowski - Zakrzewski 12 (1x3), Godula 8, Jêdrzejewski 7
¦L¡SK: Dubiel 10 (1x3), Nizio³ 6, Marcinkowski 4, Ko³kowski 23 (2x3), ¯ela¿niak 4, Kliniewski 10

TABELA

  M PKT Z P P-Z P-S BILANS
1WKK Wroc³aw 5  10  5  0 485224  261
2¦L¡SK Wroc³aw 5  9 4  1 423325    98
3WIS£A Kraków 5  8 3 2 397285   112
4REGIS Wieliczka 5  7 2  3346403  -43
5GIM 2 Przemy¶l 5  6 1 4 304404  -100
6MSK Ke¿marok  5  5 0  5 225539  -314

WSPOMNIEÑ CZAR...byli¶cie wtedy kadetami

TURNIEJ-KADETA-1996-WIELICZKA-2011


Komentarze
kedar1968 dnia wrzesie 21 2013 23:38:34
¦L¡SK BEZ DUDKA, KAMBERDKIEGO, SKORKA.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
klasa sportowa
klasa sportowa
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi