News: V Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” dz. i ch³. rocz.2001 Bia³ystok 8-11.XI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 19:06:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” dz. i ch³. rocz.2001 Bia³ystok 8-11.XI.2013
Turnieje Podsumowanie
 IV Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2001

W dniach 8 - 11.11.2013r.  – w naszej szkole odby³ siê IV Ogólnopolski Turniej "NIEPODLEG£O¦CI" w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznika 2001.

Wziê³o w nim udzia³ czterna¶cie zespo³ów – sze¶æ dru¿yn dziewcz±t: z  Dzia³dowa, E³ku, Kartuz, Olsztyna, Rybnika, Warszawy , sze¶æ dru¿yn ch³opców z:  Bia³o³êki, Dzia³dowa, E³ku, Grodna na Bia³orusi, Sopotu, Torunia i oczywi¶cie zawodniczki oraz zawodnicyUKS „Basket 47” , czyli uczniowie VI B, prowadzeni przez p. Katarzynê Wens³aw i p. Miros³awa Wierzbickiego.

216 m³odych koszykarek i koszykarzy przez cztery dni rywalizowa³o ze sob± o zwyciêstwo. Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a zwyciêzców poznali¶my 11 listopada, w poniedzia³ek.

8 listopada, w pi±tek, o godz. 18.00 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju z udzia³em zaproszonych go¶ci – pani Prezydent Renaty Przygodzkiej, pana Adama Kurluty – dyrektora Departamentu Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta, pana Marka M±ki – przedstawiciela firmy Rosti (Polska) Sp. z o.o., pani Haliny Hapunik – dyrektora SP 47, pani Marleny Sokó³ i Urszuli Jurczykowskiej – wicedyrektorów SP 47. Wszystkich zebranych powita³y zawodniczki UKS „BASKET 47” – Karolina Dulko i Natalia Ostaszewska. Potem go¶cie wziêli udzia³ w konkursie rzutów osobistych dla VIP-ów. Statuetki zdobyli pani Prezydent Renata Przygodzka, pan Marek M±ka i – po dogrywce – pani Urszula Jurczykowska.

Na uroczystym otwarciu zaprezentowa³y siê wszystkie zespo³y bior±ce udzia³ w turnieju, a potem – jak to jest u nas w zwyczaju, przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku kolorowych reflektorów i muzyce wbiegli na boisko zawodnicy meczu inauguruj±cego turniej BASKET S.A. Toruñ i UKS „Basket 47” Bia³ystok.

W dniu 11.11.2013r. o godz. 15.30 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y w¶ród dziewcz±t i ch³opców – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, pierwsze i drugie pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP. Na koniec odby³o siê losowanie – pi³ek, skarpet i zegarów – ufundowanych przez UKS „ BASKET47”.

 CH£OPCY

1. UKS „Bia³o³êka” Warszawa

2. UKS „Nenufar 5” E³k
3. BC Region 2010 Grodno
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
5. UKS „Trójka” Dzia³dowo
6. UKS „7 Trefl” Sopot
7. BASKET S.A. Toruñ

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP - najlepszy zawodnik turnieju :
Damian Skowroñski UKS „Bia³o³êka” Warszawa
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: B³a¿ej Kulikowski UKS „Nenufar 5” E³k
Najlepszy obroñca turnieju: Vladislav Savon    BC Region 2010 Grodno

All Stars turnieju


UKS „Bia³o³êka” Warszawa – Aleksander Szymañski
UKS „Nenufar 5” E³k – Jakub Zalewski
BC Region 2010 Grodno – Alekei Navoichic
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Micha³ Wiszniewski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Szymon Boñkowski

II pi±tka turniejowa


UKS „Bia³o³êka” Warszawa – Filip Turkowski
UKS „Nenufar 5” E³k – Patryk Suchañski
BC Region 2010 Grodno – Timur Mirzaev
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Marcin Laskowski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Hubert Anczewski

 Najlepsi zawodnicy w zespole

UKS „Bia³o³êka” Warszawa – Kacper Piechowicz
UKS „Nenufar 5” E³k – Kacper Matoszko
BC Region 2010 Grodno – Ernest Shundrik
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Dawid Chojnowski
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Kacper B±balicki
UKS „7 Trefl” Sopot – £ukasz Klawa
BASKET S.A. Toruñ – Jakub Jagodziñski

WYNIKI


1. Bia³ystok – Toruñ 45 : 37
2. Dzia³dowo – E³k 28 : 44
3. Bia³o³êka – Grodno 40 : 36
4. Toruñ – E³k 27 : 39
5. Grodno – Sopot 42 : 28
6. Dzia³dowo – Bia³o³êka 24 : 28
7. Bia³ystok – Sopot 40 : 28
8. E³k – Bia³o³êka 30 : 44
9. Toruñ – Sopot 37 : 42
10. Dzia³dowo – Grodno 32 : 50
11. 8.00 Bia³ystok – Bia³o³êka 31 : 29
12. E³k – Grodno 43 : 40
13. Dzia³dowo – Sopot 38 : 18
14. Toruñ – Bia³o³êka 16 : 31
15. Dzia³dowo – Bia³ystok 30 : 54
16. E³k – Sopot 42 : 36
17. Toruñ – Grodno 27 : 50
18. Bia³o³êka – Sopot 41 : 20
19. Bia³ystok – Grodno 61 : 62
20. Dzia³dowo – Toruñ 45 : 37
21. E³k – Bia³ystok 60 : 27

OTWARCIE

DZIEÑ II TURNIEJU

DZIEÑ III TURNIEJU

DZIEÑ IV TURNIEJU

ZAKOÑCZENIE

Turniej opisuje i zamieszcza fotki najlepsza strona w warmiñsko-mazurskim prowadzona przez trener NENUFAR 5 E³k Edwarda Traskowskiego 

 DZIEWCZÊTA

1. UKS „La Basket” Warszawa
2. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
3. UKS „Trops” Kartuzy
4. RMKS Rybnik
5. KKS „Energa” Olsztyn
6. UKS „Trójka” Dzia³dowo
7. UKS „Trójka” E³k


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Wiktoria Grobelska – UKS „La Basket” Warszawa
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Martyna Fierka – UKS „Trops” Kartuzy
Najlepsza obroñczyni turnieju: Karolina Maciorowska – UKS „BASKET 47” Bia³ystok

All Stars turnieju

UKS „La Basket” Warszawa – Emilia Ko¶la
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Julia Kotowska
UKS „Trops” Kartuzy– Aneta Likwic
RMKS Rybnik – Oliwia Szczepanik
KKS „Energa” Olsztyn – Marta Stawicka

II pi±tka turniejowa
UKS „La Basket” Warszawa – Natalia Dominiak
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –Wiktoria Biry³o
UKS „Trops” Kartuzy– Julia Dymek
RMKS Rybnik – Nikola Ponikowska
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Natalia Kucka

 Najlepsze zawodniczki w zespole

UKS „La Basket” Warszawa – Vanessa Engele
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Karolina Dulko
UKS „Trops” Kartuzy – Anna Adamczyk
RMKS Rybnik – Ma³gorzata Struzik
KKS „Energa” Olsztyn – Marta Szt±berska
UKS „Trójka” Dzia³dowo – Weronika Komoszyñska
UKS „Trójka” E³k – Maria Korsak

WYNIKI

1. E³k – Dzia³dowo 34 : 39
2. Warszawa – Kartuzy 34 : 29
3. Bia³ystok – Olsztyn 41 : 20
4. Rybnik – E³k 50 : 18
5. Warszawa – Dzia³dowo 40 : 29
6. Olsztyn – Kartuzy 14 : 24
7. Bia³ystok - Rybnik 45 : 35
8. E³k – Warszawa 27 : 44
9. Dzia³dowo – Kartuzy 22 : 39
10. Rybnik – Olsztyn 48 : 34
11. Bia³ystok – Warszawa 37 : 49
12. E³k – Kartuzy9 : 36
13. Dzia³dowo – Olsztyn 22 : 35
14. Rybnik – Warszawa 37 : 49
15. Bia³ystok – Dzia³dowo 42 : 24
16. E³k – Olsztyn 12 : 39
17. Kartuzy – Rybnik 42 : 33
18. Warszawa – Olsztyn 40 : 31
19. Bia³ystok – Kartuzy 36 : 34
20. Dzia³dowo – Rybnik 32 : 45
21. E³k – Bia³ystok 22 : 39 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MS
MS
Lubelskie
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi