News: VII Praga Cup rocz.2000 Warszawa 4-6.X.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 13:05:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Praga Cup rocz.2000 Warszawa 4-6.X.2013
Turnieje Podsumowanie
 ZAPRASZA NA VII EDYCJÊ TURNIEJU KOSZYKÓWKI M£ODZIE¯OWEJ
 
W dniach 04-06.X.2013 w hali Dzielnicowego O¶rodka Sportu i Rekreacji „Prawy Brzeg” przy ul. Jagielloñskiej 7 odby³a siê VII edycja turnieju koszykówki m³odzie¿owej Praga Cup 2013.  Organizatorem Turnieju By³ UKS Jagiellonka, a wspó³organizatorami DOSiR Praga Pó³noc oraz Zespó³ Szkó³ Nr 45 w Warszawie. Honorowy patronat nad turniejem obj±³ burmistrz dzielnicy Pragi Pó³noc pan Piotr Zalewski.

W tym roku turniej odby³ siê w kategorii m³odzików U-14. Uczestnicy: Pivot Gim 1 Piastów, MKS Batory 18 Bia³ystok, MKS Piotrówka Radom, MKS Ochota Warszawa, Gim 92 Ursynów oraz UKS Jagiellonka Warszawa. Turniej jak zawsze sta³ na wysokim poziomie, ¶wiadczyæ mog± o tym pojedynki pierwszych trzech dru¿yn turnieju. Wszystkie mecze pomiêdzy Pivotem, Piotrówk± i Jagiellonk± rozstrzyga³y siê w samych koñcówkach meczy. Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ okoliczno¶ciow± koszulkê oraz pi³kê.

 Praga CUP po raz trzeci dla Pivota !


MVP turnieju wybrano piastowianina Miko³aja Jasiñskiego.
 

W tym roku prym wiod³y mazowieckie zespo³y na czele z piastowskimi „wilczkami” wystêpuj±cymi w turniejach towarzyskich pod nazw± Pivot Gim 1 Piastów z racji uczêszczania cz³onków zespo³u do klasy 1a w Gimnazjum nr 1.

To ju¿ 10. wygrany turniej ogólnopolski przez piastowski zespó³.

Spo¶ród stukilkudziesiêciu zespo³ów w roczniku 2000 rywalizuj±cych w Polsce na poziomie klubowym - kilkadziesi±t z nich korzysta z mo¿liwo¶ci nauki i treningu w jednej klasie, u³atwiaj±cej godzenie obowi±zków szkolnych i sportowych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ Gimnazjum nr 1 w przeciwieñstwie do licznych gimnazjalnych „patronów” koszykarskich nie ma statusu szko³y sportowej, mimo licznych sukcesów w ró¿nych dyscyplinach sportu. Zawodnicy Pivot’a ucz± siê w „normalnej” klasie razem ze swoimi kole¿ankami nie uprawiaj±cymi „na co dzieñ” sportu. W planie lekcji maj±, jak wszyscy 4 h w-f, w trakcie których æwicz± ró¿ne dyscypliny sportu – z jednym wszak¿e wyj±tkiem – nie ma w nich…. koszykówki. Ta jest uprawiana kilka razy w tygodniu po lekcjach szkolnych. Nauka obok sportu w tej klasie jest traktowana powa¿nie co powoduje du¿e obci±¿enie psychiczne i fizyczne dla ch³opaków. Ale ta „inwestycja” psychofizyczna bêdzie procentowaæ w doros³ym ¿yciu.

Przy okazji nale¿y podziêkowaæ za szkolne zaanga¿owanie: Pani Wandzie Wojtczuk - Dyrektorowi Gimnazjum nr 1, Pani Alicji Kuziemskiej - wychowawcy 1 A oraz nauczycielom ucz±cym w tej klasie. Kolejno¶æ koñcowa

1 Pivot Gim 1 Piastów

Sk³ad zwyciêskiego zespo³u:
Go³ek Przemys³aw, Jasiñski Miko³aj, Kania Krzysztof, Konecki Sebastian, Kwietniak Bart³omiej, Nowak Patryk, Owczarek Damian, Panasiuk Jacek, Partyka Jan, Radomski Oskar, R¿ysko Patryk, Szynkiewicz Daniel, Umbrasewicz Jurand, Wojtaszek Bart³omiej, trener: Jaros³aw Kurdziel
Prezes MUKS „PIVOT” Jaros³aw Kurdziel
2 MKS Piotrówka Radom
3 UKS Jagiellonka Warszawa
4 MKS Ochota Warszawa
5 UKS Gim 92 Ursynów
6 MKS Batory 18 Bia³ystok


Dwa ostatnie zespo³y to krajowa czo³ówka, z którymi MUKS „Pivot” Piastów w tym sezonie rywalizowaæ bêdzie w eliminacjach Mistrzostw Polski U-14 o czo³owe miejsce w strefie mazowiecko – podlaskiej.


Wyniki


Jagiellonka – Gim 92 64:36
Ochota – Piotrówka 38:63
Pivot – Batory 84:10
Piotrówka – Jagiellonka 53:47
Gim 92 - Batory 63:45
Ochota – Pivot 38:70
Piotrówka – Batory 73:27
Jagiellonka – Ochota 75:47
Pivot – Gim 92 77:40
Jagiellonka – Batory 78:35
Piotrówka – Pivot 70:75
Ochota – Gim 92 72:51
Piotrówka – Gim 92 85:33
Batory – Ochota 31:67
Pivot – Jagiellonka 64:57
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi