News: III MTB Im. Jana Wartaka rocz. 1999, 2000 i 2002 Katowice 29.XI.1.XII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 21:27:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III MTB Im. Jana Wartaka rocz. 1999, 2000 i 2002 Katowice 29.XI.1.XII.2013
Turnieje Podsumowanie
  Zakoñczy³ siê III Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców im. Jana Wartaka Katowice 2013.

W dniach 29.XI.13 – 1.XII.13 w piêciu katowickich halach sportowych rozegrano 87 spotkañ w trzech kategoriach wiekowych. W Mini koszykówce zwyciê¿y³ zespó³ z Republiki Czeskiej BK Snakes Ostrawa, w kategorii m³odzika U-14 na najwy¿szym podium stanêli Nied¼wiadki Przemy¶l , natomiast w najstarszej kategorii turnieju m³odszy kadet U-15 z³ote medale otrzymali zawodnicy z PKK 99 Pabianice.

W sumie wrêczono 400 okoliczno¶ciowych koszulek turniejowych, 30 Pucharów, 135 medali i  80 dyplomów. Rozdano tak¿e nagrody i statuetki dla najlepszych zawodników w dru¿ynie, najlepsze pi±tki turnieju oraz MVP. W  sumie w trzech kategoriach wiekowych wrêczono 50 wyró¿nieñ indywidualnych.

 Ceremonia otwarcia turnieju odby³a siê z udzia³em  wszystkich uczestników turnieju w Gimnazjum nr 19 w Katowicach-Piotrowicach. Widzowie oraz go¶æ honorowy imprezy pose³ na sejm Jerzy Ziêtek  zgromadzeni na trybunach mogli podziwiaæ wystêpy artystyczne  oraz  Mecz Gwiazd  w którym ka¿dy zespó³ mia³ swojego reprezentanta
Organizatorzy dziêkuj± wszystkim uczestnikom III MTB za uczestnictwo, wielkie po¶wiêcenie oraz wspania³± rywalizacjê podczas turnieju. Postaramy siê aby w przysz³ym roku nasz turniej by³ jeszcze  bardziej atrakcyjny i przewidujemy wiele niespodzianek.

Podziêkowania kierujemy do wszystkich osób wspó³pracuj±cych z turniejem: sponsorów, wolontariuszy, sêdziów ¦ZKosz.
Zapraszamy ponownie wszystkich  za rok  na IV MTB Organizatorem Turnieju by³ Uczniowski Klub SP 27 w Katowicach. Wspó³organizatorami: Szko³a Podstawowa nr 27, Gimnazjum nr 19, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c±cych nr 7, Szko³a Podstawowa nr 9 oraz Zespó³ Szkó³ Prywatnych

FILMIKI-ZIBI

FOTO -ZIBI
FOTOGALERIA ZSO 7  
 ALL STARS GAME  ( Biali – Czarni)

Kategoria 1999: Kacper Mo¶cicki (Warszawa), Szymon Bernasiak (Pabianice) Tomek Wo¼ny (Katowice), Jakub Slavik (Ostrawa), Jan Klimczyk (Wieliczka), Wadim Stubieda (Grodno)


Kategoria 2000/01:
David Stancel (Ke¿marok), Daniel Wi¶niewski (Olkusz), Hubert Owczarek (¯ary)Bart³omiej Pelczar (Lublin) Krzysztof Kubecki (Warszawa), Dominik Krakowiak (Kraków), Kacper Wakuliñski (Siedlce) Wiktor S³aby (Przemy¶l), Olle Robo (Nitra), Dan Buroñ (Ostrawa), Hromada Branislav (Previdza)

Kategoria: 2002/03:
Kajetan Kuczawski (Katowice), Wiktor Kozal (Opalenica), Norbert Maciejak (¯ary), Maciej £atka (¯ory), Mateusz Go³êbiowski (Wroc³aw), £ukasz Fr±c (Katowice), Pawe³ Pietryk (Zgorzelec), Radek Janisch (Ostrawa), Pawe³ Szeliga (Warszawa), Nikodem Suski (Ostrów Wlkp.), Szymon Król (Bia³ystok), Leon Dubicki (Grodno) Tomasz Pustelnik ( Katowice)


Trenerzy: BIALI: Andrzej Dziedzielewicz (
Grodno) CZARNI: Kacper Lachowicz (Kraków)

ROCZNIK 1999


UKS SP 27 Katowice - Region 2010 Grodno  38 : 41
PKK 99 Pabianice - Regis Wieliczka  62 : 42
UKS SP 27 Katowice - Snakes Ostrawa  36 : 68
PKK 99 Pabianice - Gim 92 Ursynów Warszawa  62 : 33
Regis Wieliczka - Snakes Ostrawa 48 - 85
Region 2010 Grodno - Gim 92 Ursynów Warszawa 35 : 26
UKS SP 27 Katowice - PKK 99 Pabianice  39 : 57
Region 2010 Grodno - Snakes Ostrawa  42 : 59
UKS SP 27 Katowice - Gim 92 Ursynów Warszawa  55 : 39
Regon 2010 Grodno -  - Regis Wieliczka 28 : 53
PKK Pabianice - Snakes Ostrawa  65 : 48
Regis Wieliczka - Gim 92 Ursynów  Warszawa  62 : 40
UKS SP 27 Katowice - Regis Wieliczka  50 : 60
Gim 92 Ursynów Warszawa - Snakes Ostrawa  52 : 54
PKK 99 Pabianice - Region 2010 Grodno   32 : 33


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. PKK 99 Pabianice  (£ódzkie)  9 pkt.  (Marcin Lewandowski)
2. BK Snakes Ostrawa (Czechy)  9 pkt.
3. UKS Regis Wieliczka (Ma³opolskie) 8 pkt.
4. Region 2010 Grodno (Bia³oru¶)  8 pkt.
5. UKS SP27 Katowice  (¦l±skie)  6 pkt.
6. UKS Gim 92 Ursynów Warszawa  (Mazowieckie) 5 pkt.


MVP: Szymon Owczarek - PKK 99 Pabianice

ALL-STARS
Szymon Bernasiak - PKK PabianiceROCZNIK 2000


GRUPA A

Nied¼wiadki Przemy¶l - LA Basket Warszawa  43 : 35
BKM SPU Nitra  - Cztery/Trzy Start Lublin  33 : 42
Wis³a Kraków - Nied¼wiadki Przemy¶l  21 : 46
Snakes Ostrava - LA Basket Warszawa 47 : 44
Cztery/Trzy Start Lublin - Wis³a Kraków   58 : 34
Snakes Ostrava - BKM SPU Nitra 54 : 43
Wis³a Kraków - BKM SPU Nitra 34 : 56
LA Basket Warszawa - Cztery/Trzy Start Lublin 53 : 61
Snakes Ostrava - Nied¼wiadki Przemy¶l  46 : 65
Wis³a Kraków- LA Basket Warszawa 51 : 60
BKM SPU Nitra - Nied¼wiadki Przemy¶l 30 : 60
Snakes Ostrava - Cztery/Trzy Start Lublin  45 : 38
BKM SPU Nitra - LA Basket Warszawa 38 : 53
Wis³a Kraków - Snakes Ostrava 19 : 58
Nied¼wiadki Przemy¶l - Cztery/Trzy Start Lublin  52 : 33

1 Nied¼wiadki Przemy¶l (Podkarpackie)  10  pkt
2 BK Snakes Ostrava (Czechy) 9 pkt

3 UKS Cztery – Trzy Start Lublin (Lubelskie) 8 pkt.
4 UKS LA Basket Warszawa (Mazowieckie)  7 pkt.
5 BKM SPU Nitra (S³owacja)  6 pkt
6 Wis³a Kraków (Ma³opolskie)  5 pkt

GRUPA B 
Sokó³ Grodno  - SKK Siedlce  70 : 33
Chromik ¯ary - MSK Kazmarok  89 : 21
Olkuskie Osy Olkusz - BC Prievidza
10 : 94
Sokó³ Grodno - Chromik ¯ary  37 : 63
SKK Siedlce - BC Prievidza  23 : 75
Olkuskie Osy Olkusz -  MSK Kazmarok  12 : 89  
MSK Kazmarok  - BC Prievidza  23 : 80
Sokó³ Grodno  -  Olkuskie Osy Olkusz 78 : 5 
SKK Siedlce -  Chromik ¯ary  34 : 52
Sokó³ Grodno - MSK Kazmarok 90 : 31
SKK Siedlce - Olkuskie Osy Olkusz  87 : 17
Chromik ¯ary - BC Prievidza  42 : 72
MSK Kazmarok - SKK Siedlce 27 : 61
Olkuskie Osy Olkusz - Chromik ¯ary  11 : 97
BC Prievidza - Region 2010 Grodno  71 : 53

1 BC Prievidza (S³owacja)  10 pkt.
2 UKS Chromik ¯ary (Lubuskie) 9 pkt.

3 SK Sokó³ Grodno (Bia³oru¶) 8 pkt.
4 SKK Siedlce (Mazowieckie) 7 pkt.
5 BK MSK Kazmarok (S³owacja) 6 pkt.
6 Olkuskie Osy Olkusz (Ma³opolskie) 5 pkt.

MECZE O MIEJSCA
Mecz o XI miejsce: Olkuskie Osy Olkusz - Wis³a Kraków  7 : 87
Mecz o IX miejsc:
BK MSK Ke¿marok - BKM SPU Nitra  7 : 70
Mecz o VII miejsce:  SKK Siedlce - Labasket Warszawa  33 : 73
Mecz o V miejsce:  Region 2010 Grodno 
Cztery Trzy Lublin   35 : 51
Mecz o III miejsce: Chromik ¯ary - Snakes Ostrawa  49 : 55
FINA£:  BC Prievidza - Nied¼wiadki Przemy¶l  56 : 91


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / WYRÓ¯NIENIE TRENERA

 1 Nied¼wiadki Przemy¶l (Podkarpackie)  - Jakub Kucharski
2 BC Prievidza (S³owacja)  - Juri Tomas Hrabowsky
3 BK Snakes Ostrava (Czechy) - Jarda Bednar
4 UKS Chromik ¯ary (Lubuskie) - Hubert Owczarek
5 UKS Cztery – Trzy Start Lublin (Lubelskie) - Kamil Sobiñski
6 SK Sokó³ Grodno (Bia³oru¶) - Kiril Kohan
7 UKS LA Basket Warszawa (Mazowieckie) - Mateusz Waszczyszyn
8 SKK Siedlce (Mazowieckie) Mateusz Kurek
9 BKM SPU Nitra (S³owacja)  - Pato Kohut
10 BK MSK Kazmarok (S³owacja) - Radoslav Choma
11 Wis³a Kraków (Ma³opolskie)  - Pawe³ Macheta
12 Olkuskie Osy Olkusz (Ma³opolskie) - Dominik Prusek

MVP: Wiktor Karpiñski  - Nied¼wiadki Przemy¶l

ALL - STARS
Kacper Walciszewski - Nied¼wiadki Przemy¶l
Richard Sturcel - BC Priewidza
Bart³omiej Pelczar - Cztery Trzy Lublin
Dan Buroñ - Snakes Ostrawa
Jakub Koczan - Chromik ¯ary

ROCZNIK 2002

Grupa A

UKS SP 27 Katowice I - SP 5  Zgorzelec   64 : 27
¯ubry Bia³ystok - Basket Opalenica  48 : 41
UKS SP 27 Katowice I - WKS ¦l±sk Wroc³aw  78 : 36
Snakes Ostrawa - SP 5 Zgorzelec  86 : 4
¯ubry Bia³ystok - WKS ¦l±sk Wroc³aw  70 : 19
Basket Opalenica - Snakes Ostrawa 12 : 86
Snakes Ostrawa - WKS ¦l±sk Wroc³aw  111 : 14  FILM
UKS SP 27 Katowice I - ¯ubry Bia³ystok  67 : 78
Basket Opalenica  - SP 5  Zgorzelec  41 : 17
UKS SP 27 Katowice I - Snakes Ostrawa  35 : 95  FILM
¯ubry Bia³ystok - SP 5  Zgorzelec  44 : 20
Basket Opalenica - WKS ¦l±sk Wroc³aw 61 : 35
¯ubry Bia³ystok - Snakes Ostrawa  17 : 85  FILM
UKS SP 27 Katowice I - Basket Opalenica  59 : 15
WKS ¦l±sk Wroc³aw - SP5  Zgorzelec  28 : 34

1 BK Snakes Ostrawa (Czechy) 10 pkt.
2
PKK ¯ubry Bia³ystok (Podlaskie) 9 pkt.

3 UKS SP 27 Katowice I (¦l±skie) 8 pkt.
4  Basket Team Opalenica r.2003  (Wielkopolskie)  7 pkt.
5 SP 5 Zgorzelec (Dolno¶l±skie) 6 pkt
6 WKS ¦l±sk Wroc³aw r.2003  (Dolno¶l±skie)  5 pkt.

Grupa B

SP 27 Katowice II - Region 2010  Grodno  45 : 37
HK ¯ory - Stal Ostrów Wlkp. 52 : 17
Chromik ¯ary - La Basket Warszawa  76 : 19
SP 27 Katowice II - Stal Ostrów Wlkp. 43 : 41
HK ¯ory - La Basket Warszawa 76 : 5
Region 2010  Grodno - Chromik ¯ary  45 : 50
SP 27 Katowice II - HK ¯ory  30 : 32
Chromik ¯ary - Stal Ostrów Wlkp. 60 : 36
SP 27 Katowice II - La Basket Warszawa 47 : 29
Stal Ostrów Wlkp. - La Basket Warszawa  64 : 20
HK ¯ory - Region 2010  Grodno  47 : 34
Stal Ostrów Wlkp. - Region 2010  Grodno  12 : 53
HK ¯ory - Chromik ¯ary  30 : 21
SP 27 Katowice II - Chromik ¯ary  30 : 22
La Basket Warszawa - Region 2010  Grodno 11 : 55

1 HK ¯ory (¦l±skie) 10 pkt.
2 Katowice II (¦l±skie) 9 pkt
3 Chromik ¯ary (lubuskie) 8 pkt.
4 Region 2010  Grodno (Bia³oru¶)  7  pkt.
5 KS Stal Ostrów Wlkp. (Wielkopolskie) 6 pkt.
6 La Basket Warszawa (Mazowieckie) 5 pkt.

Mecz o XI miejsce: ¦l±sk Wroc³aw - Labasket Warszawa   32 : 36
Mecz o IX miejsce: SP Zgorzelec - KS Stal Ostrów Wielkopolski   28 : 30
Mecz o VII miejsce: Basket Team Opalenica - Region 2010 Grodno  30 : 52
Mecz o V miejsce: Chromik ¯ary - UKS SP 27 Katowice I   47 :  46
Mecz o III miejsce: PKK ¯ubry Bia³ystok - UKS SP 27 Katowice II   42 : 54
FINA£: Snakes Ostrawa - HK ¯ory  86 : 42
  FILM

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 1 BK Snakes Ostrawa (Czechy)

2 HK ¯ory (¦l±skie)
3 Katowice II (¦l±skie)
4 PKK ¯ubry Bia³ystok (Podlaskie)
5 Chromik ¯ary (lubuskie)
6 UKS SP 27 Katowice I (¦l±skie)
7
Region 2010  Grodno (Bia³oru¶) 
8
Basket Team Opalenica r.2003  (Wielkopolskie)  rocz.2003
9 KS Stal Ostrów Wlkp. (Wielkopolskie)
10 SP 5 Zgorzelec (Dolno¶l±skie)
11La Basket Warszawa (Mazowieckie)
12 WKS ¦l±sk Wroc³aw  (Dolno¶l±skie)
rocz.2003

Je¶li kto¶ z pañstwa posiada fotki z turnieju to poproszê o linka do galerii lub wys³anie na moj± pocztê zbyszekbytomski@gmail.com ( g³ownie rocznik 2002 i 1999)

V¹echny klasifikace, výsledky, ceny, fotografie a videa budou pøidány ode dne¹ka (nedìle 17.00 a¾ v úterý. Zùstaòte naladìni na tomto pøíbìhu

Ak kto ¹tátu má fotky z turnaja budem ¾iada» o odkaz na galériu alebo posla» na môj mail zbyszekbytomski@gmail.com (hlavne roèník 2002 a 1999)

 
1.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MUKK Pszczyna w ¯ylinie
MUKK Pszczyna w ¯ylinie
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi