News: IX Puchar Dyrektora ZS NR 11 ch. dz. rocz.2001 Koszalin 15-17.XI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 01:18:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Puchar Dyrektora ZS NR 11 ch. dz. rocz.2001 Koszalin 15-17.XI.2013
Turnieje Podsumowanie

 WYNIKI IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MINIKOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW O PUCHAR DYREKTORA
ZESPO£U SZKÓ£ NR 11 im. ks. J. TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE  15-17.11.2013

DZIEWCZÊTA:

1 SP 56 Szczecin trener: Adrian Licht

2 SP 16 Szczecin trener: Micha³ Bartnik
3 UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp. trener: Joanna Zemska
4 UKS SP 10 Koszalin trener: Helena Pacynko
5 SP3 Koszalin trener: Bo¿ena Suszyñska

MVP TURNIEJU:
Aleksandra Maækowiak – SP 56 Szczecin
KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU:
Aleksandra Maækowiak - SP 56 Szczecin 9 pkt/mecz

PIERWSZA 5 TURNIEJU


Ewelina £ukaszewska
- SP 56 Szczecin
Paulina Andruszkiewicz - SP 56 Szczecin
Aleksandra Oleszkiewicz - SP 16 Szczecin
Kinga Wo¼nisiñska - SP 16 Szczecin
Anastazja Grzyb - UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp.

DRUGA 5 TURNIEJU

Zuzanna Jechorek - SP 56 Szczecin
Wiktoria Stadnicka - SP 16 Szczecin
Barbara Narojczyk - UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp.
Wiktoria Januszek - UKS SP 10 Koszalin
Martyna Kij - SP 3 Koszali

ZAWODNICZKI WYRÓ¯NIONE W KA¯DEJ DRU¯YNIE:


UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp. - Gabriela Pluciñska
SP56 Szczecin - Katarzyna Dec
SP16 Szczecin - Marianka Czaczkowska
UKS SP10 Koszalin - Anna Michalska
SP 3 Koszalin - Aleksandra Smo³a

FOTO - DAREK

 CH£OPCY:


1 MOS Stargard Szczeciñski trener: Micha³ Trypuæ

2 SP 16 Szczecin trener: Micha³ Bartnik
3 UKS JAR Elbl±g trener: Janusz Krasowski
4 ¯AK Koszalin trener: Zbigniew Bieæ/Dariusz Krajewski
5 UKS HERKULES Bia³ogard trener: Jaros³aw Cichocki


KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU: Konrad Jakimowicz - UKS JAR Elbl±g 23 pkt/mecz
MVP TURNIEJU: Bart³omiej Górzyñski – MOS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski

PIERWSZA 5 TURNIEJU


Mateusz De Weyher - MOS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski
Jakub Kiernicki - MOS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski
Jakub Nied¼wiecki - SP 16 Szczecin
Piotr Skoczyk - SP 16 Szczecin
Konrad Jakimowicz - UKS JAR Elbl±g


DRUGA 5 TURNIEJU

Micha³ Wirkus - MKKS ¯AK Koszalin
Eryk Borowski - MKKS ¯AK Koszalin
Mateusz Bo³±kowski - SP 16 Szczecin
Patryk Zielke - UKS JAR Elbl±g
Kacper Skrzycki - UKS HERKULES Bia³ogard


ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI W KA¯DEJ DRU¯YNIE:


UKS JAR Elbl±g - Przemys³aw Or³owski
SP 16 Szczecin - Aleks Pietruski
MOS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski – Mateusz Soboñ
UKS HERKULES Bia³ogard - Jakub Tkaczyk
SP 3-10-17 ¯AK Koszalin - Karol Kêpa

Nagroda dla najlepszej dru¿yny z regionu – bilet wstêpu na lodowisko ALASKA oraz do SQUASH KLUB ADRIA

dziewczêta: UKS SP 10 Koszalin
- trener: Helena Pacynko
ch³opcy: SP 3-10-17 ¯AK Koszalin - trener: Zbigniew Bieæ/Dariusz Krajewski

Nagroda dla drugiej dru¿yny z regionu bilet wstêpu na 90min. na basen ZOS oraz do krêgielni MK BOWLING

dziewczêta: SP 3 Koszalin - trener: Bo¿ena Suszyñska
ch³opcy: UKS HERKULES Bia³ogard - trener: Jaros³aw Cichocki

WYNIKI KONKURSÓW RZUTOWYCH

1. Rzuty osobiste

ch³opcy
I. Tymoteusz Miciak – UKS JAR Elbl±g
II. Mateusz Bukowski – SP 3-10-17 ¯AK Koszalin
III. Kacper ¦wirko – UKS JAR Elbl±g


dziewczêta
  
                                          
I. Karolina Wójcik – SP 56 Szczecin          
II. Ewelina £ukaszewska – SP 56 Szczecin    
III. Aleksandra Maækowiak – SP 56 Szc zecin


2. Rzuty dru¿ynowe na czas (30s)

ch³opcy
I. SP 3-10-17 ¯AK Koszalin (33)
II. SP 16 Szczecin (34)
III. UKS JAR Elbl±g (30)

dziewczêta

I. SP-56 Szczecin (26)

II. SP-16 Szczecin (24)
III. UKS „PI¡TKA“ Ostrów Wlkp.(24)


3. Rzuty za 3 pkt. dla trenerów


I. Adrian Licht – SP 56 Szczecin
II. Micha³ Bartnik – SP 16 Szczecin
II. Dariusz Krajewski – SP 3-10-17 ¯AK Koszalin

W turnieju wziê³o udzia³ 116 dziewcz±t i ch³opców trenuj±cych minikoszykówkê. £±cznie wyst±pi³o 10 dru¿yn: 5 dziewczêcych i 5 ch³opiêcych. Dru¿yny rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿dym.Wszystkich uczestników IX Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki
o Puchar Dyrektora ZSnr11 w Koszalinie powita³ Pan Eugeniusz ¯uber – Wiceprzewodnicz±cy Rady Miejskiej w Koszalinie a uroczystego otwarcia dokona³a Pani Wioleta Maksymowicz – Wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 11 im. ks. J. Twardowskiego. Podczas uroczysto¶ci obecny by³ tak¿e Pan Andrzej Kondek – Przewodnicz±cy Rady Rodziców przy ZS nr11 w Koszalinie oraz Pan Waldemar Strach – wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 oraz animator sportu w Koszalinie. Specjalny apel do uczestników turnieju odczyta³a kol. Bo¿ena Suszyñska – nauczycielka wychowania fizycznego w naszej szkole.

Podczas rywalizacji na ka¿dej sali zapewniona by³a opieka medyczna. Nad bezpieczeñstwem koszykarzy czuwali przedstawiciele Koszaliñskiego Sztabu Ratownictwa. Dru¿yny przed meczem korzysta³y z drugiej sali gimnastycznej  w celu wcze¶niejszej rozgrzewki, co znacznie usprawni³o punktualny przebieg turnieju.

W pierwszym dniu zawodów po meczach turniejowych odby³y siê konkursy rzutowe dla wszystkich uczestników turnieju. Konkurs rzutów osobistych, dru¿ynowe rzuty na czas dla dzieci oraz konkurs rzutów za 3 pkt dla trenerów. Ten ostatni okaza³ siê zaskoczeniem i wszyscy m³odzi koszykarze gromko wspierali swoich opiekunów. Ponadto drugiego dnia turnieju po rozgrywkach w godzinach wieczornych odby³ siê towarzyski mecz koszykówki TRENERZY – GWIAZDY TURNIEJU. Do meczu ka¿dy trener wybra³ po dwie zawodniczki oraz dwóch zawodników. W meczu by³o wiele udanych zagrañ. Zarówno zawodnicy jak i trenerzy stanêli na wysoko¶ci zadania daj±c pokaz wspania³ej rywalizacji. Kibice g³o¶no dopingowali obu dru¿ynom.

W pracy sêdziów pomagali uczniowie oraz absolwenci Gimnazjum Nr 3
w Koszalinie pisz±c protoko³y sêdziowskie, obs³uguj±c zegar sportowy oraz sêdziuj±c konkursy rzutowe. Ponadto na ka¿dym meczu prowadzone by³y obserwacje zdobytych punktów, zbiórek, przechwytów, asyst, bloków i strat. Pos³u¿y³y one do wy³onienia pierwszej i drugiej „PI¡TKI” turnieju – najlepszych zawodników. Ceremoniê otwarcia turnieju u¶wietni³ wystêp taneczny uczennicy Gimnazjum nr 3 w Koszalinie – Urszuli Dudzickiej Do organizacji turnieju bardzo aktywnie w³±czyli siê:

Urz±d Miasta Koszalina
ZS 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie
MKKS ¯AK Koszalin
AZS S.A. Koszalin
Polska Liga Koszykówki
Koszaliñski Sztab Ratownictwa Medycznego
Rada Osiedla ROKOSOWO
Rodzice uczniów gospodarzy turnieju: SP3, SP10, SP17  w Koszalinie
HONDA AUTO Mojsiuk
DAJAR Sp. z o.o.
TRAPER – sklep sportowy
SQUASH KLUB ADRIA Koszalin
Krêgielnia MK Bowling w Galerii KOSMOS
Lodowisko ALASKA Koszalin
Zarz±d Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê z logo turnieju
a dwie pierwsze dru¿yny komplet pi³ek do koszykówki. Wrêczono szereg statuetek, dyplomów oraz nagród indywidualnych. Za wyró¿nienie w dru¿ynie - statuetkê, za wybór do „DRUGIEJ” i „PIERWSZEJ PI¡TKI” turnieju – statuetkê, dyplom oraz pi³kê, za tytu³ „KRÓLA STRZELCÓW” oraz za wybór na najwszechstronniejszego zawodnika  „MVP” zawodnicy odebrali trofeum, dyplom oraz markow± nagrodê rzeczow± w postaci plecaka turystycznego. Dodatkowo dru¿yny z regionu koszaliñskiego mog³y liczyæ na nagrody w postaci dru¿ynowych zaproszeñ na lodowisko, basen, squash’a oraz krêgle. Nagrodê pocieszenia otrzyma³a Maritta Kempa z dru¿yny UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp., która w trakcie turnieju dozna³a urazu stawu skokowego.

Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz puchary wrêczali obecni na zakoñczeniu:
Leopold Ostrowski – Zastêpca Prezydenta Miasta Koszalina
Renata Sankowska – Dyrektor ZSnr11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie
Eugeniusz ¯uber – Wiceprzewodnicz±cy Rady Miejskiej w Koszalinie
Wojciech Jobda – zas³u¿ony wieloletni przewodnicz±cy Okrêgowego Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Grzegorz Zaganiacz – Przewodnicz±cy Okrêgowego Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Kazimierz Okiñczyc – Prezes MKKS ¯AK Koszalin
Krzysztof Szumski – v-ce prezes Sp. AZS S.A. Koszalin oraz v-ce prezes MKKS „¯AK” Koszalin
Irena Liszenkowska – Przewodnicz±ca Rady Osiedla ROKOSOWO
Andrzej Kondek – Przewodnicz±cy Rady Rodziców ZSnr11 w Koszalinie
Tomasz Staruch – HONDA Auto Mojsiuk

Na zakoñczenie Pan Leopold Ostrowski – Zastêpca Prezydenta Koszalina podziêkowa³ za udzia³ i po¿egna³ uczestników turnieju a Pani Renata Sankowska – Dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie dokona³a oficjalnego zamkniêcia zapraszaj±c do udzia³u w kolejnej edycji imprezy.

Tradycyjnie na po¿egnanie siê z turniejem wszystkie dru¿yny zaprezentowa³y swoje okrzyki sportowe.

Ze sportowym pozdrowieniem
Dariusz Krajewski
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny z MOSM Bytom pozuj± do fotki
dziewczyny z MOSM Bytom pozuj± do fotki
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi