News: XIII Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta ¯yrardowa rocz.1998 15-17.XI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 11:57:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIII Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta ¯yrardowa rocz.1998 15-17.XI.2013
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 15-17.11.2013r. w hali OSiR w ¯yrardowie odbywa³ siê XIII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Ch³opców (8 dru¿yn)  i Dziewczyn (8 dru¿yn) z rocznika 1998 i m³.
Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie cztero zespo³owe grupy. Najlepsze dwa zespo³y zapewni³y sobie awans do pó³fina³ów, a dru¿yny z miejsc 3-4 walczy³y o miejsca 5-7.


CH£OPCY
W grupie A los skojarzy³ ze sob± Niwê I O¶wiêcim, ¯SM Mariampol(Litwa), GOSSM Katowice i UKS Pi±tkê Lublin. Najlepsz± dru¿yn± tej grupy okaza³a siê dru¿yna z Katowic, a wraz z ni± do pó³fina³ów awans wywalczyli Litwini. W grupie B przeciwnikami OSiR-u Trójki ¯yrardów byli Niwa II O¶wiêcim, Tukuma Sporta Skola(£otwa) i BK Krnov(Czechy). Z tej grupy najlepszym zespo³em zosta³a dru¿yna Niwy II O¶wiêcim, a wraz z ni± do czwórki wesz³a dru¿yna z Krnova.

W meczach o miejsca 5-7 Niwa I O¶wiêcim przegra³a z £otyszami, a gospodarze z ¯yrardowa okazali siê lepsi od UKS Pi±tki Lublin. W meczach pó³fina³owych spotkali siê GOSSM Katowice z BK Krnov(Czechy) i ¯SM Mariampol(Litwa) z Niw± II O¶wiêcim. W obu przypadkach do fina³u awansowali ci pierwsi.

W meczu o 7 miejsce UKS Pi±tka Lublin pewnie pokona³a Niwê 99 O¶wiêcim. W potyczce o 5 miejsce uda³ siê rewan¿ miejscowej Trójce, która wygra³a z Tukum± Sport± Skol±(£otwa) wyra¼nie. Na najni¿szym stopniu podium stanêli m³odzi ch³opcy reprezentuj±cy Niwê II O¶wiêcim. Fina³ za¶ nale¿a³ do GOSSM Katowice, który po wyrównanym meczu wygra³ z litewskim ¯SM Mariampol.

Po zakoñczeniu fina³u odby³a siê ceremonia zakoñczenia na której wrêczono pami±tkowe  puchary dla najlepszej trójki ca³ych zawodów. Wyró¿niono te¿ najlepszych zawodów wszystkich dru¿yn, oraz wybrano MVP turnieju oraz króla strzelców.

Grupa A:

UKS Pi±tka Lublin - Niwa I O¶wiêcim 82:23
¯SM Mariampol - GOSSM Katowice 46:55
UKS Pi±tka Lublin - GOSSM Katowice 20:88
Niwa I O¶wiêcim - ¯SM Mariampol 22:81
UKS Pi±tka Lublin - ¯SM Mariampol 39:60
Niwa I O¶wiêcim - GOSSM Katowice 21:114

1. GOSSM Katowice 6 pkt 257:87

2. ¯SM Mariampol(Litwa) 5 pkt 187:116
3. UKS Pi±tka Lublin 4 pkt 141:171
4. Niwa I O¶wiêcim 3 pkt 66:277

Grupa B:


OSiR Trójka ¯yrardów - Niwa II O¶wiêcim 40:57
Tukuma Sporta Skola - BK Krnov 31:54
OSiR Trójka ¯yrardów - BK Krnov 43:49
Niwa II O¶wiêcim - Tukuma Sporta Skola 58:40
OSiR Trójka ¯yrardów - Tukuma Sporta Skola 50:57
BK Krnov - Niwa II O¶wiêcim 38:49

1. Niwa II O¶wiêcim 6 pkt 164:118

2. BK Krnov(Czechy) 5 pkt 141:123
3.Tukuma Sporta Skola(£otwa) 4 pkt 128: 162
4. OSiR Trójka ¯yrardów 3 pkt 133:163

Mecze o miejsca 5-7:

UKS Pi±tka Lublin - OSiR Trójka ¯yrardów 34:54
Niwa I O¶wiêcim - Tukuma Sporta Skola 16:59

Pó³fina³y:
GOSSM Katowice - BK Krnov 39:28
¯SM Mariampol - Niwa II O¶wiêcim 48:43


Mecz o 7 miejsce: UKS Pi±tka Lublin - Niwa I O¶wiêcim 82:17
Mecz o 5 miejsce: OSiR Trójka ¯yrardów - Tukuma Sporta Skola 59:27
Mecz o 3 miejsce: BK Krnov - Niwa II O¶wiêcim 34:60
Fina³: GOSSM Katowice - ¯SM Mariampol 57:41

 Klasyfikacja koñcowa:


1. GOSSM PZKosz Katowice

2. ¯SM Mariampol(Litwa)
3. Niwa II O¶wiêcim
4. BK Krnov(Czechy)
5. OSiR Trójka ¯yrardów
6. Tukuma Sporta Skola(£otwa)
7. UKS Pi±tka Lublin
8. Niwa I O¶wiêcim

Król strzelców:  Sebastian Bo¿enko - Niwa II O¶wiêcim.

 NAJLEPSI ZAWODNICY DRU¯YN

MKS „START-PI¡TKA” LUBLIN JAN STAWECKI
BK KRNOV TOMA¦ ZAPALKA
TUKUMS SPORTA SKOLA EDGARS KRASOVSKIS
®SM MARJAMPOLE ALGIRDAS KULIKAUSKAS
GOSSM KATOWICE SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI
KS „NIWA” O¦WIÊCIM I PAWE£ KARASEK
KS „NIWA” O¦WIÊCIM II OLIWER COPIK
OSIR TRÓJKA ¯YRARDÓW £UKASZ DÊBSKI
 MVP: Mateusz Bortliczek - GOSSM PZKosz Katowice

MVP:  Julia Niemojewska  OSiR Trójka ¯yrardów

FOTKI - Z- TURNIEJU

DZIEWCZYNY

Zespó³ OSiR Trójka ¯yrardów wygra³ XIII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Dziewczyn z rocznika 98. W finale podopieczne Bartosza S³omiñskiego i Adama Wielgosza pokona³y GOSSM PZKosz Kraków.

W dniach 15-17.11.2013r. w hali OSiR w ¯yrardowie odbywa³ siê XIII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Dziewczyn z rocznika 98, w którym udzia³ wziê³o osiem dru¿yn. W¶ród nich reprezentuj±cy nasze miasto OSiR Trójka ¯yrardów oraz zespó³ rodem z Litwy ¯SM Mariampol. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie czterozespo³owe grupy. Najlepsze dwa zespo³y zapewni³y sobie awans do pó³fina³ów, a dru¿yny z miejsc 3-4 walzy³y o miejsca 5-7. W grupie A przeciwnikami OSiR-u Trójki ¯yrardów byli UKS Pi±tka Lublin, Pa³ac M³odzie¿y Tarnów i SKS 12 Warszawa. Natomiast w grupie B zagra³y ze sob± ¯SM Mariampol, MKS Konin, Lider Pruszków i GOSSM PZKosz Kraków. Z grupy A pewny awans do pó³fina³ów uzyska³y dru¿yny OSiR-u Trójki ¯yrardów i SKS 12 Warszawa. Natomiast z grupy B do czwórki wesz³y GOSSM PZKosz Kraków i Lider Pruszków. W meczach o miejsca 5-7 zagra³y ze sob± Pa³ac M³odzie¿y Tarnów z ¯SM Mariampol i UKS Pi±tka Lublin z Liderem Pruszków.

W pierwszym przypadku wygra³a dru¿yna z Tarnowa, w drugim z Pruszkowa. Pary pó³fina³owe utworzy³y natomiast OSiR Trójka ¯yrardów i MKS Konin oraz SKS 12 Warszawa i GOSSM Kraków. W tych meczach nie by³o niespodzianki i do fina³u awansowa³y gospodynie oraz krakowianki. W meczu o 7 miejsce po wyrównanej walce Litwinki z Mariampola pokona³y zespó³ z Lublina. Pi±te miejsce przypad³o dziewczynom z Tarnowa.

Na najni¿szym stopniu podium do¶æ niespodziewanie stanê³y zawodniczki SKS-u 12 Warszawa. W meczu fina³owym po emocjonuj±cym przez wiêkszy fragment pojedynku podopieczne Bartosza S³omiñskiego i Adama Wielgosza pokona³y zespó³ GOSSM PZKosz Kraków. Po zakoñczeniu meczu fina³ego odby³a siê ceremonia zakoñczenia na której wszyscy otrzymali pami±tkowe dyplomy, a najlepsze trzy dru¿yny medale i puchary. Wyró¿niono tak¿e najlepsze zawodniczki wszystkich zespo³ów oraz wybrano MVP i króla strzelców. Najlepsz± zawodniczk± Trójki ¯yrardów zosta³a Klaudia Stasiak.

Grupa A:


OSiR Trójka ¯yrardów - UKS Pi±tka Lublin 63:21
SKS 12 Warszawa - Pa³ac M³odzie¿y Tarnów 35:32
Pa³ac M³odzie¿y Tarnów - UKS Pi±tka Lublin 20:53
OSiR Trójka ¯yrardów - SKS 12 Warszawa 85:43
OSiR Trójka ¯yrardów - Pa³ac M³odzie¿y Tarnów 43:34
SKS 12 Warszawa - UKS Pi±tka Lublin 36:29

1. OSiR Trójka ¯yrardów 6 pkt 191:98
2. SKS 12 Warszawa 5 pkt 114:146

3. UKS Pi±tka Lublin 4 pkt 103:119
4. Pa³ac M³odzie¿y Tarnów 3 pkt 86:131

Grupa B:

¯SM Mariampol - MKS Konin 28:62
Lider Pruszków - GOSSM Kraków 9:81
¯SM Mariampol - GOSSM Kraków 12:95
MKS Konin - Lider Pruszków 32:13
Lider Pruszków - ¯SM Mariampol 50:33
GOSSM Kraków - MKS Konin 79:25

1. GOSSM Kraków 6 pkt 255:46
2. MKS Konin 5 pkt 119:120

3. Lider Pruszków 4 pkt 72:146
4. ¯SM Mariampol(Litwa) 3 pkt 73:207

Mecze o miejsca 5-7
Pa³ac M³odzie¿y Tarnów - ¯SM Mariampol 61:14
UKS Pi±tka Lubli - Lider Pruszków 29:32

Pó³fina³y:
OSiR Trójka ¯yrardów - MKS Konin 47:35
SKS 12 Warszawa - GOSSM Kraków 30:60

Mecz o 7 miejsce: ¯SM Mariampol - UKS Pi±tka Lublin 32:29
Mecz o 5 miejsce: Pa³ac M³odzie¿y Tarnów - Lider Pruszków 39:25
Mecz o 3 miejsce: SKS 12 Warszawa - MKS Konin 34:23
Fina³: OSiR Trójka ¯yrardów - GOSSM Kraków 66:56

 Klasyfikacja koñcowa:

1. OSiR Trójka ¯yrardów
Klaudia Stasiak, Oliwia Nowak, Martyna Sabatowska, Natalia Gejcyg, Paulina Ciesielska, Dominika Stefañska, Olga Chech³acz, Zuzanna Szczepaniak, Emilia Fenig, Julia Niemojewska, Marta Nitkiewicz, Patrycja Sankowska, Kamila Soszka, Milena Krzy¿aniak i trenerzy: Bartosz S³omiñski i Adam Wielgosz

2. GOSSM PZKosz Kraków
3. SKS 12 Warszawa
4. MKS Konin
5. Pa³ac M³odzie¿y Tarnów
6. Lider Pruszków
7. ¯SM Mariampol(Litwa)
8. UKS Pi±tka Lublin

 NAJLEPSZE ZAWODNICZKI DRU¯YN:

®SM MARJAMPOLE NEMEJA GRIMALAUSKAITE
SKS 12 WARSZAWA OLIWIA MATYJASIAK
GOSSM KARAKÓW ADGELIKA OSTASIEWICZ
MKS PA£AC M£ODZIE¯Y TARNÓW WERONIKA SKRABACZ
MKS “START-PI¡TKA” LUBLIN JAGODA JAKIMIUK
PTS „LIDER” PRUSZKÓW KAMILA DYLICKA
MKS KONIN WERONIKA PRZYBYLAK
OSIR- „TRÓJKA” ¯YRARDÓW KLAUDIA STASIAK

Król strzelców:  Marta Nitkiewicz. - OSiR Trójka ¯yrardów

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
3.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi