News: I Wieliczka Cup rocz.2002 Wieliczka 14-16.III.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 06:47:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Wieliczka Cup rocz.2002 Wieliczka 14-16.III.2014
Turnieje Podsumowanie
 I Ogólnopolski Turniej mini koszykówki ch³opców rocznik 2002      
WIELICZKA CUP 2014


TURNIEJOWE FAKTY

W turnieju bra³o udzia³ 12 zespo³ów z sze¶ciu województw (ma³opolskie, lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, ¶l±skie i dolno¶l±skie) oko³o 150 zawodników. Najwiêcej by³o z Grójca 18-tu
Czterech fotografów wykona³o i zamie¶ci³o w sieci ponad 1000 zdjêæ !
Zawodnicy zwiedzali Kopalnie Soli w Wieliczce
W Auli Kampusu ogl±dali najlepsze akcje Michela Jordana
Wytypowani zawodnicy przez trenerów brali udzia³ w trzech  konkursach: Sprawno¶ciowym, rzutów osobistych i rzutów za trzy punkty
Odby³ siê Mecz Gwiazd  SILESIA Team  –  ,,Reszta Polski,,
Po ka¿dym spotkaniu zosta³ wybrany gracz meczu, zawodnik otrzyma³ Magazyn MVP wydanie specjalne z 18 plakatami !
Ka¿dy zawodnik otrzyma³ pami±tkow± koszulkê, ok³adkê na zeszyt i d³ugopis oraz Magazyn MVP , trenerzy teczki (wszytko z logo turnieju)
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y: Puchary  z wielickiej soli oraz   dyplomy,
18-tu wyró¿nionym   zawodnikom wrêczono statuetki  
Najm³odszy zawodnik £ukasz Siemieniec  2005 rocznik  tak¿e otrzyma³ statuetkê
Nagrody wrêczali: Wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Wojciech Kozak
Starosta Wielicki: Jacek Juszkiewicz
Prezes Powiatowego Parku Rozwoju: Micha³ Roehlich
Prezes Krakowskiego Zwi±zku Koszykówki Zdzis³aw Kassyk

Sk³adam serdeczne podziêkowanie dla redakcji Magazynu MVP za otrzymane Magazyny Koszykarskie MVP , szczególne podziêkowania dla pana Brzozowskiego który dowióz³ magazyny na Ochotê
SKM sk³ada serdecznie podziêkowania organizatorom za zaproszenie na turniej, dru¿ynie KS Pogoñ Ruda ¦l±ska za transport


 MVP:
Maciej £atka
Hawajskie Koszule ¯ory


 ALL-STARS


Dawid Krzystek
- HK ¯ory
Filip Izdebski - Kadet Bia³a Podlaska
Bartosz Jakubczak - MKS Grójec
Kacper K³aczek -Pogoñ Ruda ¦l±ska
Sebastian Ferenczak - Regis Wieliczka

FOTO ZIBI
FILMIKI WGRYWAJ¡ SIÊ CO GODZINÊ JEDEN     FILMIKI ZIBI
FOTO EDYTA
FOTO-MICHA£


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA
 (Wyró¿nienie trenera)


1 HK ZORY  -  Daniel Seku³a
2 KADET BIA£A PODLASKA  -  Jakub Janik
3 MKS GRÓJEC  - Bartosz Trzaska
4 POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  - Tomasz Pustelnik
5 REGIS WIELICZKA - Maciej Jêdrzejczyk
6 UKS SP 27 KATOWICE  -  Wiktor Koz³owski
7 WKK WROC£AW  -  Zbigniew Stasieñko
8 MOSiR PRZEWORSK  -  Mi³osz Zaj±c
9 MKS D¡BROWA GÓRNICZA  - Damian Witelus
10 WIS£A KRAKÓW  - Mateusz Przêczek
11 MKS OCHOTA WARSZAWA  -  Micha³ Gierczuk
12 CRACOVIA 1906 KRAKÓW  - Bartosz Weso³owski


ALL STARS GAME:

 DRU¯YNA ¦L¡SKA

(trenerzy: Marzena Rudolf, Grzegorz Marciak)


HK ¯ORY:

Maciej £atka, Daniel Seku³a, Dawid Krzystek
UKS SP 27 KATOWICE:
£ukasz Fr±c, Nikodem Kañczuka, Kuba Materna
MKS D¡BROWA GÓRNICZA:
(Damian Witelus, Przemek Paduch, Mateusz Grzyb
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA:
(Rados³aw Pyplok, Kacper K³aczek, Tomasz Pustelnik DRU¯YNA ,,RESZTA POLSKI,,
 
(Ma³gorzata Danisiuk, Piotr Gliniak)


KADET BIA£A PODLASKA:
Filip Izdebski, Jakub Janik
MKS OCHOTA WARSZAWA:
Kacper Kozaczuk, Micha³ Gierczuk
MOSiR PRZEWORSK: Mi³osz Zaj±c, Kacper Krzanowski
WKK WROC£AW: Miko³aj Koelner, £ukasz Wo¼niakiewicz
MKS GROJEC: Franciszek Malesa, Lukasz Kowacz
REGIS WIELICZKA: Olek Busz, Kuba Trzciñski i £ukasz Siemieniec


 MVP MECZU GWIAZD
(wybiera³ Filip Ca³ka Kadra Polski U-16)
ch³opak graj±cy na tej samej pozycji co ja! Jednak nie dlatego go wybra³em, ma du¿o zalet które mi siê spodoba³y:  Szuka kolegów na boisku , nie boi siê  podejmowaæ decyzji -Jako jeden z niewielu obserwuje co siê dzieje na boisku koz³uj±c pi³kê -I co spodoba³o mi siê najbardziej ze gdy zagwizda³em mu faul, pokornie siê do niego przyzna³
Tomasz Pustelnik
Pogoñ Ruda ¦l±ska

 KONKURS TRÓJEK
Milosz Zaj±c
MOSiR Przeworsk
 Konkurs Sprawno¶ciowy

1 Kacper Krzanowski 22.53 sekund MOSiR Przeworsk
2 Daniel Nowak 23.19  Wis³a Kraków
3 Mi³osz Zaj±c 23.36  MOSiR Przeworsk
4 Adam Siwek 23,52 Wis³a Kraków
5 Sebastian Ferenczuk 23,69 Regis Wieliczka
6 Zbigniew Stasieñko 24.03  WKK Wroc³aw
7 Jan Matoga 24,05 Cracovia Kraków
8 Bartosz Kaletka 24.07 HK ¯ory
9 Maciej Denisiuk 24,15  Kadet Bia³a Podlaska
10 Rados³aw Pyplok 24,29 Pogoñ Ruda ¦l±ska
 Konkurs rzutów osobistych        
   

1 Aleksander  Dziekañski 9 na 10  MKS D±browa G.
2 Filp Maliszewski 8 Kadet Bia³a Podlaska
3 Jakub Merda 6 HK ¯ory
4 Wiktor Koz³owski 5 UKS SP 27 Katowice
   Szymon  Jurkiewicz 5 MOSIR Przeworsk
   Cyprian Jarosz 5 WKK Wroc³aw 
   


WYNIKI


GRUPA  A


Pogoñ  Ruda ¦l±ska – Wis³a Kraków 70 : 11  (22-0, 19-4, 11-2, 18-5)
MKS Grójec – MKS D±browa Górnicza 44 : 35  (7-9, 9-8, 10-11, 18-7)
Pogoñ Ruda ¦l±ska – D±browa  Górnicza 38 : 31  (13-2, 2-13, 13-8, 10-8)
MKS Grójec – Wis³a Kraków 42 : 36  (7-6, 8-10, 17-4, 10-16)
Wis³a Kraków - MKS D±browa  Górnicza  37 : 50  (4-15, 18-16, 4-11, 11-8)
Pogoñ Ruda ¦l±ska – MKS  Grójec  46 : 29  (7-7, 10-14, 15-6, 14-2)

1 Pogoñ Ruda ¦l±ska 6 pkt
2 MKS Grójec 5 pkt.

3 MKS D±browa Górnicza 4 pkt.
4 Wis³a Kraków 3 pkt.    
       

GRUPA B

Regis Wieliczka  – UKS SP 27 Katowice  55 : 28  (17-4, 8-2, 8-7, 22-13)
MKS Ochota – MOSiR Przeworsk  23 : 28  (0-12, 14-2, 7-2, 2-12)
Regis Wieliczka  – MOSiR Przeworsk  68 : 32 (16-10, 17-2, 19-8, 16-12)    
MKS Ochota – UKS SP 27 Katowice  27 : 58  (6-10, 8-13, 9-20, 4-15)
Regis Wieliczka  – MKS Ochota  59 : 32  (19-13, 19-10, 15-2, 6-7)
MOSiR  Przeworsk – UKS SP 27  Katowice 49 : 57  (12-23, 7,11,12-14, 18-9)

1 UKS REGIS Wieliczka  6 pkt.
2 UKS 27 Katowice  5 pkt.

3 MOSiR Przeworsk  4 pkt.
4 Ochota Warszawa  3 pkt.
        

GRUPA C

HK ¯ory – WKK Wroc³aw  82 : 23  (22-7, 15-4, 17-4, 28-8)
Kadet Bia³a Podlaska –  Cracovia Kraków  63 : 11  (13-3, 17-2, 7-4, 26-2)
Kadet Bia³a Podlaska – WKK  Wroc³aw 47 : 33  (7-12, 12-4, 18-8, 10-9)         
HK ¯ory –  Cracovia  Kraków  87 : 16  (29-0, 26-2, 15-10, 17-4)
SOBOTA  8.00    Kadet – ¯ory      
SOBOTA  9.10    Cracovia – WKK      

1 Kadet Bia³a Podlaska  4 pkt.
2 Hawajskie Koszule  ¯ory  4 pkt.

3 WKK Wroc³aw  2 pkt.
4 Cracovia  Kraków  2pkt.


GRUPA D (o miejsca I-VI)

UKS SP 27 Katowice – Pogoñ Ruda ¦l±ska  46 : 70  (13-18, 18-28, 5-14, 10-10)
Pogoñ Ruda ¦l±ska - HK ¯ory  49 : 40  (8-20, 12-7, 8-14, 12-8)
UKS SP 27 Katowice – HK ¯ory  73 : 24  (6-17, 12-31, 4-14, 2-11

1 HK ¯ory 4 pkt
2 Pogoñ Ruda ¦l±ska 3
3 UKS SP 27 Katowice

GRUPA E (o miejsca I-VI)
MKS Grójec - Regis Wieliczka  26 : 36  (10-6, 7-7, 6-8, 3-15)
MKS Grójec – Kadet Bia³a Podlaska 34 : 44  (4-7, 6-14, 12-10, 12-13)
Regis Wieliczka - Kadet  Bia³a Podlaska 47 : 49  (12-12, 12-11, 10-10, 16-14)


1 Kadet Bia³a Podlaska 4 pkt.

2 MKS Grójec 3 pkt.
3 UKS Regis Wieliczka 2 pkt.

GRUPA F (o miejsca VII-XII)
MKS Ochota Warszawa – MKS D±browa Górnicza 17 : 49  (4-20, 2-9, 7-10, 4-10,
WKK Wroc³aw – MKS Ochota Warszawa  64 : 17  (16-6, 12-0, 15-5, 21-6)
MKS D±browa Górnicza - WKK  Wroc³aw  41 : 23  (8-10, 2-18, 6-8, 7-5)

1 WKK Wroc³aw 4 pkt.

2 MKS D±browa Gornicza 3 pkt.
3 MKS Ochota Warszawa 2 pkt.


GRUPA G  (o miejsca VII-XII)
Wis³a Kraków – MOSiR Przeworsk  23 : 57  (12-1,14-2, 7-12, 2-31)
Wis³a Kraków - Cracovia Kraków  39 : 15  (9-8, 8-1, 14-2, 8-5)
MOSiR Przeworsk - Cracovia Kraków  88 : 16  (28-2, 18-4, 14-5, 28-7)

1 MOSiR Przeworsk 4 pkt.

2 Wis³a Kraków 3 pkt.
3 Cracovia Kraków 2 pkt.


MECZE O MIEJSCA


mecz o miejsce XI:  Cracovia Kraków - MKS Ochota Warszawa  22 : 42
mecz o miejsce IX: Wis³a Kraków - MKS D±browa Górnicza  29 : 50
mecz o miejsce VII: WKK Wroc³aw - MOSiR Przeworsk  46 : 38
mecz o V miejsce: Regis Wieliczka - UKS SP 27 Katowice  46 : 27
mecz o III miejsce: Pogoñ Ruda ¦l±ska - MKS Grójec  33 : 37
FINA£: HK ¯ory - Kadet Bia³a Podlaska  43 : 24
 

MVP SPOTKAÑ: (ka¿dy zawodnik otrzyma³ Magazyn MVP wydanie specjalne z 18 plakatami


 HK ¯ORY: Dawid Krzystek Tobiasz Tyburowski, Maciej £atka, Olszewski Szymon, Jakub Myrda, Dominik Bednarz
KADET BIA£A PODLASKA: Jakub Chmielowiec, Filip Zdebski, Mateusz Trocewicz, Pawe³ Wiedeñczyk
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA: Tomasz Pustelnik, Kacper K³aczek, Sebastian Szewczyk, Kamil Dosa
MOSIR PRZEWORSK: Mi³osz Zaj±c, Kacper Krzanowski, Kuba Marko
REGIS WIELICZKA: Maciej Jêdrzejczyk, Jakub Trzciñski, Jakub Domaga³a, Sebastian Ferenczak

WKK WROC£AW: Patryk Dochniak, Miko³aj Koelner, £ukasz Wo¼niakiewicz, Adrian Herda
MKS GRÓJEC: Bartosz Jakupczak, Kacper Poracki, £ukasz Ko³acz, Dawid Pietrusiñski
UKS SP 27 KATOWICE: £ukasz Fr±c, Nikodem Koñczuga
MKS D¡BROWA GÓRNICZA: Damian Witelus
, Mateusz Grzyb, Przemek Paduch
WIS£A KRAKÓW: Przêczek Mateusz
MKS OCHOTA WARSZAWA: Bartek G±siorek

 TOP 10
  Najlepsi Strzelcy  po drugim dniu Turnieju


1 Kacper K³aczek  116 pkt. Pogoñ Ruda ¦l±ska
2 Mi³osz Zaj±c 96 MOSiR Przeworsk
3 Maciej Jêdzrzejczyk 88 Regis Wieliczka
4 Pustelnik Tomasz 77 Pogoñ Ruda ¦l±ska
5 Chmielowiec 55 Kadet Bia³a Podlaska
6 Dawid Krzystek 49  HK ¯ory
7 B³a¿ej Krupa  47 UKS SP 27 Katowice
  Damian Witelus 47 MKS Dabrowa Górnicza
9 Daniel Sekó³a  45 HK ¯ory
10 Paduch 39 MKS D±browa Górnicza


Turniej towarzysz±cy dla rocznika 2004

Najm³odsi koszykarze Regisu Wieliczka najlepsi w Ma³opolsce!


Dnia 15 marca 2014 roku w Wieliczce w ramach I Turnieju Koszykówki „Wieliczka Cup „ zosta³ rozegrany I Turniej mini –koszykówki dla ch³opców urodzonych w roku 2004 i m³odszych. Zwyciê¿y³a dru¿yna gospodarzy UKS Regis Wieliczka prowadzona przez trenerów Huberta So³tysika i Dariusza Mulika, pozostawiaj±c w pokonanym polu dru¿yny SP 100 Kraków (Wis³a Kraków) oraz MKS Limanowa.  W pierwszym  meczu Turnieju spotka³y siê dru¿yny z Limanowej i Krakowa. Po wyrównanym meczu zwyciê¿y³a reprezentacja SP 100, w której sk³adzie wyst±pi³o te¿ cztery dziewczynki. Wynik meczu 21 – 15.  W nastêpnym meczu Regis Wieliczka spotka³ siê z MKS Limanowa i zwyciê¿y³ zdecydowanie 37-12, natomiast w bardziej wyrównanym meczu z SP 100 ch³opcy z Wieliczki zwyciê¿yli 28- 15. Najwiêcej punktów w Turnieju dla zwyciêzców zdobyli Jakub Nosal 18, Krzysztof Dusza 12 ,Marcin Bankowicz 11 oraz Kacper Smagur 9 pkt. MVP Turnieju zosta³ wybrany Jakub Nosal z Regisu, a MVP dru¿yny Kacper Smagur  z Regisu, Micha³ Pacyga z SP 100 oraz Wiktor W³odarczyk z Limanowej. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali pami±tkowe medale, puchary i upominki.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jezrzy Szambelan trener
Jezrzy Szambelan trener
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi