News: PRZE¯YJMY TO JESZCZE RAZ SKM W ROKU 2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:12:33
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

PRZE¯YJMY TO JESZCZE RAZ SKM W ROKU 2013
Serwis Koszykówki M³odzie¿owej to nie tylko portal internetowy ale to tak¿e pamiêtnik opisuj±cy moje podró¿e po Polsce i Europie. Ka¿dego roku jestem  na wielu Eventach koszykarski, wszystkie wspominam bardzo mile. ¦rodowisko Koszykarskie jest bardzo przyjazne do mojej osoby. Jestem zapraszany na wiele Turniejów za co bardzo dziêkuje. Czasami bywa tak  ¿e w jeden weekend s± 4 imprezy i co tu wybraæ ? Bardzo siê cieszê ¿e w tym roku uda³o mi siê pozyskaæ sponsorów SKM – Sklepkoszykarza, Skillsy, Lyke i WIELKI REKLAMODAWCA Soko³ów Podlaski . Do pomocy w³±czaj± siê tak¿e organizatorzy imprez rodzice, BARDZO WAM DZIÊKUJE. To dziêki wam nie mój a wasz Portal mo¿e dalej funkcjonowaæ.

8 976 451 Unikalnych wizyt
do dzi¶     
STYCZEÑ: Pierwszy Turniej w Nowym Roku odby³ siê we Wroc³awiu na Kosynierce, tam po raz pierwszy spotka³em dru¿ynê Chromik ¯ary z któr± siê od razu zaprzyja¼ni³em. Trenerzy  o turnieju wypowiadaj± siê bardzo pozytywnie. Mówi± ¿e do samego Hotelu warto przyjechaæ .Tak bogatego ¶niadania w ¿yciu nie widzia³em. Na fotce to tylko cze¶æ zestawów .Same zawody Na bardzo dobrym poziomie a mecz pomiêdzy ¦l±skiem a Chromikiem emocjonuj±cy kto by wtedy pomy¶la³  ¿e za pó³ roku te dru¿yny zagraj± o Fina³y MP U-14
RELACJA SKM 5500 Wej¶æ
STYCZEÑ: Kolejny Turniej to wyjazdu do  zaprzyja¼nionego klubu TKM W³oc³awek. W³oc³awek Cup by³ rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych rocz.1998 i 2000.
Byæ we  W³oc³awku to zobaczyæ mecz Ekstraklasy
co dla mnie jest rzadko¶ci±

Relacja SKM 6400 Wej¶æ

LUTY:  Mecz Gwiazd PLK  organizowany przez SKM . Gdy z³apali¶my ,,dêtkê,, na 50 km przed Wroc³awiem ju¿ my¶la³em ¿e nie uda siê dowie¼ na mecz 50-osobowej grupy. Mieli¶my trochê szczê¶cia po drodze by³ warsztat wywiany kó³

Relacja SKM 2200 Wej¶æ


     
MARZEC:  Doczeka³em siê ELBASKETU. Zawsze chcia³em byæ na tym Turnieju  o którym s³ysza³em du¿o dobrego. Organizacja przy 32 dru¿ynach w jednej hali  profesjonalna. Pobyt z Pogoni± Ruda ¦l±ska w Elbl±gu pozostawi³ mi³e wspomnienia
Relacja SKM 6800 Wej¶æ
MARZEC: Choceñ ma³a miejscowo¶æ niedaleko W³oc³awka gdzie Marek Malak organizuje turniej dla kadeta. UKS 7 Trefl Sopot wygrywa i zaznacza wszystkim ¿e  w MP U-16 powalcz± o medal. Pan Marek Malak rozdaje trenerom zawodnikom i mi Bluzy i koszulki Partizana Belgrad w których chodzê do dzi¶
Relacja SKM 9000 Wej¶æ
MARZEC: Trener i menad¿er ¦l±ska Wroc³aw G³adys³aw zawsze zaprasza mnie do siebie na Turnieje. Kiedy¶ w hali Kosynierce by³y wielkie mecze WKS, teraz wspaniale m³odzie¿owe imprezy promowane prze FIBA. M³odzi zawodnicy zakwaterowani i ¿ywieni jak  reprezentanci kraju

Relacja SKM 3600 Wej¶æ
      
MARZEC: II RBC Radom . Super impreza i ¶wietny mini Camp rocz.2001, pamiêtacie jak wszyscy tañczyli. Znakomita obsada w roczniku 2000  TKM, Nied¼wiadki Cztery-Trzy i Ku¼nia. Konkursy mecz Ekstraklasy Rosy, warto zg³aszaæ siê na turnieje do Radomia

Relacja SKM 11500 Wej¶æ

KWIECIEÑ: Organizatorzy Turnieju w Miêdzychodzie zaprosili mnie po raz drugi do siebie. Wszyscy tam staraj± siê jak mog± by w tym niewielkim o¶rodku koszykarskim zrobiæ ¶wietny Turniej i wychodzi im to w 100% Polecam wybraæ siê do Krainy 100 Jezior

Relacja SKM 4900 Wej¶æ
MAJ: Pó³fina³y MP U-16 Zibi komentatorem i nie tylko. Cz³uchów, Wa³brzych, Moskwa takie by³y zaproszenia na majowy weekend.  Z Turnieju w Miêdzychodzie nie wracam do domu jadê do W³oc³awka gdzie spêdzam  tydzieñ z koszykówka i przyjació³mi z Kujaw, pierwsze i ostanie pó³fina³y na 6 dru¿yn 
Relacja SKM 23000 Wej¶æ
  
MAJ: Obieca³em ch³opakom z ¯ar ¿e przyjadê do nic na MP i tak te¿ siê sta³o. Pierwszy raz by³em w ¯arach i od razu piêkne wyró¿nienie mojej osoby. Mo¿e komu¶ nie odpowiadaæ ta hala, ale dla mnie osobi¶ci to serce basketu z graczami NBA na  ¶cianach - ZWYCIʯAJ BEZ PYCHY PRZEGRYWAJ BEZ NIENAWI¦CI


Relacja SKM 4700 Wej¶æ
MAJ: Strumieñ ma³a miejscowo¶æ na ¦l±sku to tu odbywa³y siê pó³fina³y OOM. Jak zawsze te same województwa: Opolskie Dolno¶l±skie , Lubuskie i ¦l±skie wa³czy³y o dwa miejsca premiowane do udzia³u w Finale OOM i jak ostatnio Strumieñ szczê¶liwy dla kadr ¦l±skiego i Dolno¶l±skiego. Kadrowicze ¦l±ska przygotowali specjalna koszulkê dla mnie

Relacja SKM 2300 Czytañ
MAJ: Opalenica czas na rewan¿ za m³odzika .Wprawdzie nie uda³o siê zdobyæ  z³ota ch³opcom Olka Ziobry, ale graj±c wychowankami z ma³ej miejscowo¶ci musieli przeciwstawiæ siê silnej Polonii i Sopotowi . Po fina³ach ch³opcy z Basket Team weszli na górê,  wy¿ej by³o ju¿ tylko niebo.  Przed nimi jeszcze Gimnazjada . Organizacje fina³ów mogli by im pozazdro¶ciæ kategorie U-18 i U-20
Relacja SKM 11300 Wej¶æ

CZERWIEC: Pogoñ Ruda ¦l±ska - moja dru¿yna, moje miasto. Po raz pierwszy od wieków Pogoñ organizuje Turniej a ja pomagam z ca³ej mocy. Konkursy, piêkne mecze wielkie shov. Dzieciaki w nowym Aqadromie w Rudzie - nie zapomniane chwile. Uczestnicy turnieju poznali pierwszego MP w trójka pana Romana Dancha. Wieliczka i inni odwiedzaj± w domu ,,zibiego,, i jego niespotykana kolekcje

Relacja SKM 3500 Wej¶æ
CZERWIEC: Wielki Fina³ MP U-14 w ¯arach. Wielka impreza w ma³ej miejscowo¶æ, trybuny na meczach gospodarzy wype³nionej po brzegi mi³a i ciep³a atmosfera . Ci co nie mogli obejrzeæ meczy na ¿ywo mogli relacje wideo ogl±daæ na ¿ywo w Internecie. Ja najbardziej zapamiêtam z tej imprezy ³zy trenerów nie wa¿ne jakich .Go¶cinno¶æ organizatorów przeogromna .Szkoda ¿e ch³opcy nie pojechali do Moskwy na Turniej Mistrzów Krajowych ( nie odby³ siê)
Relacja SKM 10600 Wej¶æ
CZERWIEC: Energa Basket Cup / MP SP - to chyba najbardziej spektakularna impreza dzieciêcej koszykówki w Polsce. Pe³en profesjonalizm , wielkie pieni±dze. Dzieciaki docenione i zachwycone - wspania³y  fina³ PRZEMY¦L –SOPOT w Ergo Arenie WIELKIE UK£ONY I SZACUNEK DLA SPONSORÓW I ORGANIZATORÓW. Dziêkuje panu Chwia³kowskiemu za pomoc w moim pobycie  podczas MP 
Relacja SKM 8300 Wej¶æ
  
CZERWIEC; W koñcu uda³o mi siê zaliczyæ GIMNAZJADÊ  Wracaj±c z Gdañsk z Przemy¶lem wysiad³em w Radomiu . Pobyt w Radomiu to praktycznie powtórka z Opalenicy , szkoda tylko ¿e zabrak³o Polonii Warszawa, i szkoda ¿e Gimnazjada nie jest robiona z takim rozmachem jak Fina³ Krajowy Podstawówek . Otwarcie imprezy ciekawe, ale ju¿ zakoñczenie  mizerne
Dziêkuje panu Kotowskiemu za pomoc w zakwaterowaniu i wy¿ywieniu
Relacja SKM 10500 Wej¶æ
CZERWIEC: Z Radomia nie wracam do domu tylko przemieszczam siê na kolejny turniej w Wielkopolsce . W go¶cinnym Ko¶cianie spêdzam kolejne czerwcowe dni . Fajnie ¿e uda³o siê namówiæ organizatorów na mecz m³odzi vs starsi.
Dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej i Grila


Relacja SKM 3500 Wej¶æ

LIPIEC Fina³ OMM Kutno 2013 – ACH ta Wielkopolska , gdy na koniec imprezy robi³em fotkê Kadrze Wielkopolski wszyscy pokazali cztery palce – co to oznacza³o CZWARTY RAZ MP KADR WOJEWÓDZKICH. Zaskoczeniem dla wszystkich by³a kadra Podkarpacia, ch³opcy trenera Krzysztofa M³ota po wygranym pó³finale  ¶piewali MEDAL JU¯ MAMY NIKOMU GO NIE ODDAMY. Z tego miejsca chcia³bym podziêkowaæ organizatorom za pobyt w Kutnie
Relacja SKM 9200 Wej¶æ


 
LIPIEC: Czas na wypoczynek. Trzeci rok z rzêdu Trener z Elku Edward Traskowski zabiera mnie do Gor±cej Italii. Ka¿dy pobyt w Fermo dla mnie i wszystkich uczestników jest wspania³ym prze¿yciem , granie turniejowe, pla¿owanie zwiedzanie , nawet siê cz³owiek nie odwróci i mija te kilka cudownych dniRelacja SKM 1400 Wej¶æ

LIPIEC: Czy Koszykówka bez pomocy rodziców mia³a by miejsce w Polsce…chyba nie. Wspaniali rodzice pomagaj± nie tylko swoim dzieciom ale tak¿e klubom i mnie czyli SKM. To dziêki grupie rodziców mog³em wylecieæ do Kijowa na ME U-16 jeszcze raz kieruje do was ogromne podziêkowanie !Sam pobyt w Kijowie jak ka¿dy inny wspominam mi³o. Dopingiem pomagali¶my naszej kadrze . Pewnego dnia zostawi³em moj± flagê SKM na hali do dzi¶ jej nie odzyska³em

Relacja SKM 10500 Wej¶æ

SIERPIEÑ: Z Kijowa jadê Kolejami Ukraiñskimi i Polskimi do Kozienic gdzie mia³em prowadziæ dru¿ynê na Draft Campie. Plany siê trochê pokrzy¿owa³y bo dosta³em telefon by poprowadziæ zespó³ Juniorów z E³ku w Estonii . Nenufar to najbardziej zaprzyja¼niony mój klub wiêc decyzja mog³a byæ tylko jedna. Poby³em trzy dni na Draft Campie w piêknym miejscu. Bardzo du¿o uczestników a same dobieranie zespo³ów rewelacja. Mo¿e uda mi siê w przysz³ym roku pobyæ d³u¿ej

Relacja SKM 1800 Wej¶æ

     
SIERPIEÑ: Zawsze marzy³em pojechaæ na zagraniczny Turniej i prowadziæ dru¿ynê jako trener i wygraæ. Marzenia siê spe³niaj± w ESTONII prowadzi³em Nenufar E³k rocz.1997 i m³odsi.Dziêkuje zawodnikom za z³oto
WRZESIEÑ: Nowy sezon rozpocz±³ siê od mocnego uderzenia. Czo³ówka krajowa rocznik 1998 ju¿ kadeci zje¿d¿a siê  do Warszawy. ,,Przemeblowane,, sk³ady nowi trenerzy. Podziêkowania dla pana dyrektora z Gim 92 Ursynów wielki pasjonat basketu. Takiego Dyrektora powinna mieæ ka¿da szko³a ! . ¦wietny turniej a w chwilach wolnych ogl±damy w TV Mistrzostwa Europy na S³owenii
Relacja SKM 8800 Wej¶æ
WRZESIEÑ: Na raz na dwa i WKK - tak g³o¶nych kibiców dawno nie s³ysza³em. Fantastyczni rodzice rocznika 2001 organizuj± Miêdzynarodowy  Turniej we Wroc³awiu. Znakomita obsada, Francuzi z Dunkierki Niemcy z Alby Berlin i polska czo³ówka krajowa. Konkursy grill dla wszystkich. Wielkie uk³ony dla  rodziców-organizatorów  X-FAKTOR dla was

Relacja SKM 4200 Wej¶æ
     
WRZESIEÑ: Wieliczka czêsto tu zagl±dam, nie po to by zwiedzaæ Kopalnie Soli bo by³em ju¿ nie raz .Turnieje które s± organizowane w piêknej hali Solnego Miasta zakwaterowanie w piêknym hotelu , puchary ze Soli no i ja , Trzy w jednym,, Spiker , Fotograf  i DJ. Wielkie podziêkowania dla Pana Grzegorza Siemieñca Za zaproszenia na turnieje. Turniej Juniorów wypad³ pozytywnie tylko szkoda st³uczonych podziêkowañ

Relacja SKM 10100 Wej¶æ
WRZESIEÑ: Rawicz to kolejny zaliczony o¶rodek Koszykarski w Polsce przez SKM. Organizatorzy opanowali do perfekcji organizacje imprezy która odbywa siê w tym mie¶cie od kilku lat. Zibi przyjecha³ i  poprosi³ o mecz Kadeci Gwiazdy Turnieju – Doro¶li. Wszyscy byli za wiêc mecz siê odby³y i to przy du¿ej publiczno¶ci. Po raz pierwszy zobaczyli¶my w akcji nowy klub KK Kobierzyce . Zespó³ prowadzony jest przez ikony polskiego basket,,  Adama Wójcika i Jerzego Biñkowskiego
Relacja SKM 3600 Wej¶æ
PA¬DZIERNIK: Partizan Belgrad w Bydgoszczy nie mieli sobie równych pokazali klasê. M³odzi Serbowie z ka¿dego zwyciêstwa nawet wysokiego cieszyli siê jak by zdobywali Mistrzostwo ¦wiata Przed meczem profesjonale przygotowanie potem gra o najwy¿szej jako¶ci a po meczach przeogromna rado¶æ !Turniej organizacyjnie z najwy¿szej pó³ki. Dziêkuje panu Maækowi za zaproszenie a kadrze ma³opolski za transport

Relacja SKM 4400 Wej¶æ


     
PA¬DZIERNIK: Po roku przerwy powraca PIVOT CUP. Z Piastowa pan Marek Kirkowski dyrektor Turnieju przeniós³ siê do Legionowa . Turniej dla najm³odszych dziewczynek i ch³opców . Nie by³o rzutu butem i i s³odkiego konkursu…ale za to by³ mecz gwiazd i konkurs wsadów gdzie wygra³a dziewczyna  i nowy system zawodnicy zmieniali siê ca³ymi pi±tkami co piêæ minut . Wszyscy czekamy na X Jubileuszowy PIVOT CUP gdziekolwiek by nie by³ – dla dzieciaków i dla nas doros³y ¶wietna zabawa i fajne wspomnienia
Relacja SKM 5900 Wej¶æ
PA¬DZIERNIK: Z legionowa szybko przemieszczam siê do Piastowa. Ostatni dzieñ turnieju ogl±dam tylko fina³y ,,Wilczki z Piastowa,, znowu  najsilniejsze i te wsady Go³ka. Najlepszy by³ spiker podczas meczu fina³owego mia³em wyobra¿enie ¿e relacje telewizyjn± . Na fotce ch³opcy którzy wygrali Marcin Gortat CampRelacja SKM 3400 Wej¶æ
PA¬DZIERNIK: Z Piastowa nie wracam do domu jadê na kolejny Turniej zatrzymuj±c siê na noc w Bia³ymstoku .Rano wyruszam w dalsz± podró¿ do E³ku - TU WRACAM. Nenufar Cup rocznik 2001 pan Edward Traskowski zawsze dba o najdrobniejsze szczegó³y by turniej wyszed³ na ,,pi±tkê,, Turniej wygrywa znakomity zespó³ z Bia³orusi z fantastycznie graj±cym Nowojczikiem (MVP)

Relacja SKM 2800 Wej¶æ
     
LISTOPAD: Daleka podró¿ do Cz³uchowa z postojem w ¯arach. Pierwszy powa¿ny przegl±d rocznika 1999 moim zdaniem bardzo silnego rocznika. W drodze do Cz³uchowa zatrzyma³em siê w ¯arach by nastêpnego dnia z kadra Lubuskiego pojechaæ do Cz³uchowa. Zdecydowanie lepsza impreza ni¿ rok temu w ¦lesinie. By³y silne kadry i by³y te s³absze dopiero w drugim i trzecim dniu turnieju ciekawe widowiska


Relacja SKM 10500 Wej¶æ 
LISTOPAD: Do Nowego Targu jak zwykle udajê siê z kadr± ¦l±sk. Jak zawsze organizatorzy pozwalaj± mi prowadziæ turniej , spikerka, muzyka fotki i filmiki. Jestem pod wra¿eniem kadry Dolno¶l±skiego tak wysokiego zespo³u 14 Latków jeszcze nie widzia³em 10-zawodników powy¿ej 190 cm jedynie ma³opolska próbowa³a im siê przeciwstawiæ . Nasuwa mi siê pytanie czy Mistrzowie z Pó³nocy Pomorze i Mistrzowie z po³udnia dolno¶l±skie zagraj± w  wielkim Finale OOM  - Wszyscy s± pod³amani ¿e ma byæ to ostania Olimpiada 
Relacja SKM 8800 Wej¶æ
LISTOPAD: Wojan Cup w Paw³owicach. W piêknej hali ogl±damy ciekawe pojedynki m³odzików m³odszych na ¶cianie z mojego projektora mecze NBA . Po dwóch latach zwyciêstw  Wojana tym razem na najwy¿szym podium stanêli ,,wê¿e z Ostrawy,, Konkursy wsadów, osobistych basen, dobre jednym zdaniem wszyscy zadowoleni , szkoda tylko ¿e zabrak³o zespo³u WKK Wroc³aw by³o by pewniej g³o¶niej


Relacja SKM 4100 Wej¶æ
     
GRUDZIEÑ: MTB Katowice bardzo pomagam w
organizacji tego turnieju.Pocz±wszy od
sprowadzania zespo³ów, zwo¿eniu materacy po
koordynacje Turnieju. W tym roku zajmowa³em siê rocznikiem `1999 i my¶lê ¿e ch³opakom i trenerom siê podoba³o, co prawda grupy nierówne ale trenerzy zadowoleni . Z roku na rok turniej jest lepiej organizowany i ju¿ dzi¶ zapraszam za rok na Barbórkê z Koszykówk±
Relacja SKM 8600 Wej¶æ
Piaseczno turniej kadeta m³odszego i starszego razem. Do Piaseczna udajê siê z GOSSM Katowice , kadrowicze na turnieju nie mieli sobie równych. Organizacja Turnieju bez zarzutu w tym miejscu gdzie obok siebie s± dwie hale po 3 boiska powinny byæ organizowane Festiwale Mini koszykówki . Puchary jakie przygotowa³ organizator przeogromne. Koszulki dla ka¿dego, p³ywalni± konkursy postarali siê organizatorzy oby jak najwiêcej imprez koszykarskim w tym mie¶cie 
Relacja SKM 3200 Wej¶æ
Po raz drugi na turnieju jestem u Adama Hilchena czarodzieja z Bielan - wielkiego Fana Koszykówki. Pierwszy raz goszczê w Sochaczewie no i oczywi¶cie trafiam z po³owy boiska za i to za pierwszym razem . Z turnieju wszyscy zadowoleni ...by³y koszulki, by³ basen dla relaksu i by³y piêkne medale. Wszystkim wam ¿yczê w 2014  o takiej jako¶ci medali i takich pucharów jak w Piasecznie …do zobaczenia w 2014

DO ZOBACZENIA W ROKU 2014
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKS MOS Pruszkow.
MKS MOS Pruszkow.
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi