News: U-20 MP 2014 Junior Starszy rocz.1994/95 przed pó³fina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:23:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2014 Junior Starszy rocz.1994/95 przed pó³fina³ami
U-20 Juniorzy St.
Do MP  U-20 (Junior Starszy) w Polsce zg³osi³o siê 36 dru¿yn z 13 województw. O piêæ mniej ni¿ w ubieg³ym sezonie. ¦wiêtokrzyskie, Podlaskie i Opolskie nie zg³osi³y zespo³ów  do rozgrywek ! W Fina³ach U-20 nie zobaczymy Mistrzów Polski U-14 i U-16 WKK Wroc³aw.......gdzie s±  ch³opcy z tamtych lat  (w tym sezonie Wroc³awski klub nie wystawi³ dru¿yny w Juniorach Starszych). Do grona faworytów nale¿±: Rosa Radom, Fundacja PBG Basket Junior, Zastal Zielona Góra i TKM W³oc³awek , pozosta³e zespo³y z pewno¶ci± w³±cz± siê do walki o medale U-20

Cztery grupy zostan± rozlosowane z nastêpuj±cego rozstawienia:

I: Fundacja PBG Poznañ, Trefl Sopot, Rosa Sport Radom, SKM Zastal Zielona Góra
II: TKM W³oc³awek, K¦ AZS Katowice, Wis³a Kraków, Start Lublin
III: Pyra Poznañ, SKS Starogard Gdañski, Polonia Warszawa, UKS Gimbasket Wroc³aw
IV: £KS SMS MG13 £ód¼, Mickiewicz Katowice, AZS AGH Alstom Kraków, Stal Stalowa Wola

I, II – zwyciêzcy stref
III, IV – dru¿yny z drugich miejsc
(miejsce zale¿y od rozstawienia podanego w komunikacie PZKosz)

Uwaga: Lista dru¿yn nie uwzglêdnia ewentualnych wycofañ – ostateczne zg³oszenia okrêgowe zwi±zki wysy³aj± do 10.02.


Strefa KATOWICE (6) Liga ¦l±ska (6)

W tym sezonie strefa Katowice bez dru¿yn z województwa Opolskiego.

1  K¦ AZS Katowice  10 /  18  
2  KKS Mickiewicz Katowice  10 / 18  
 
3  UKS MOSM Bytom 10 /  16    
4  MKS Zabrze  10 / 15 
5  SLSOS Salesia ¦wiêtoch³owice  10 / 13  
6  UKS SP 27 Katowice   10 / 10   

Strefa POZNAÑ (4) Wspólna Liga Wielkopolskie (2) / Zachodniopomorskie (2)

1  FUNDACJA PBG POZNAÑ    6  /  11
2
  MKK PYRA POZNAÑ    6  /  10  
3 AZS ENERGA KOSZALIN    6 /  9   
4  KT KOSZ KALISZ    6 /  6   

Strefa BYDGOSZCZ (7)

3 dru¿yn:
Kujawsko-Pomorskie


Po pierwszej rundzie Katarzynka Toruñ wycofa³a siê z rozgrywek
Dwie W³oc³awskie dru¿yny rozegra³y miêdzy sob± 4 mecze.

1  TKM   W³oc³awek  3  /   6   
2  AKM W³oc³awek     3  /   3    

4 dru¿yn: £ódzkie  

1    £KS SMS MG13 £ód¼    6 / 12  
2    AZS PWSZ Skierniewice   6 /  10 

3   PIOTRCOVIA Piotrków    6 / 8  
4   JUNAK Radomsko    6  /  6    

Turniej Strefowy

£KS KM    - AZS PWSZ 80 : 44
TKM - AZS PWSZ    97: 35
TKM - £KS 81 : 47   
               
Tabela koñcowa
1 TKM W³oc³awek    6 pkt.           
2 £KS KM £ód¼    5 pkt.               
3 AZS PWSZ Skierniewice    4 pkt.

Strefa WROC£AW (3) Wspólna Liga Dolno¶l±skie (2) / Lubuskie (1)

1  SKM Zastal Zielona Góra   4  /    8 
2
  UKS Gimbasket Wroc³aw   4  /   6  
3  KS Sudety Jelenia Góra   4   /  4  

Strefa WARSZAWA (4) Liga Mazowiecka (4)

1  KS Rosa Sport Radom     6  /  12
2
  MKS Polonia Warszawa     6  /  9  
3  UKS Komorów     6  /  9   
4  MKS Ochota Warszawa     6  / 6   

BARA¯:
UKS Komorów - MKS Polonia Warszawa 62: 73
MKS Polonia Warszawa - UKS Komorów 77: 52

  MKS Polonia Warszawa

Micha³ Kierlewicz 1997
Marcin Wieluñski 1996
  UKS Komorów

Jakub Karwowski 1996


Strefa RZESZÓW (4) Wspólna Liga Podkarpackie (2) - Lubelskie (2)

1 MKS START Lublin     6  /  10    (12)
2 ZKS STAL Stalowa Wola     6 /  10
   (10)
3 KU¬NIA Koszykówki St. Wola    6  /   10   (-22)
4 BSK KADET Bia³a Podlaska   6 /  6
 


Strefa KRAKÓW (5) Liga Ma³opolska (5)

1  TS Wis³a Kraków     7  / 14 
2  AZS AGH Alstom Kraków   7 /  13  
  
3  MKS Skawa Wadowice   7 /  10  
4  KS ZKS Unia MUKS 1811 Tarnów     8 / 10   
5  KS Niwa O¶wiêcim  7 /70


Strefa GDAÑSK (6) Wspólna Liga Pomorska (5) / Warmiñsko-Mazurskie (1) 


1    Trefl Sopot S.A.  10 /  18     
2    SKS Starogard Gdañski  10 /  17   Bara¿e 6 pkt
3   GTK Asseco Gdynia   10 /  16     Bara¿e 5 pkt
4   Czarni Mat - Bet S³upsk  10 /  16      
5   MTS Basket Kwidzyn  10 / 13     
Bara¿e 4 pkt.
6   SKF KS AS Mr±gowo  10  /  10    Bara¿e 3 pkt.
 

     GTK Asseco Gdynia 
Mateusz Jankowski 1997
Szymon Szymañski 1996
Adam Siewruk 1995

  
MTS Basket Kwidzyn

Mariusz Konopatzki
(1996)

   AS Mr±gowo

Micha³ Ko³odziej
1997

Wspomnieñ czar ..  Fina³ MP U-18 rocznik 1994 i ml. Poznañ 2012

Fina³ MP U-16 rocznik 1994 i m³ Opalenica 2010

Fina³ MP U-14 ROCZNIK 1994 i m³ Radom 2008
Komentarze
Pawcio dnia stycze 15 2014 14:07:53
Ten rok jest wyj±tkowy , zabraknie tak uznanych marek jak WKK, Dabrowa ,s³abo wygl±daja szansê GTK.Z zesz³orocznych medalistów Trefl w wiod±cym w U-20 roczniku 94 ma tylko 1 zawodnika i m³od± reszte sk³adu i chyba fina³y to szczyt ich mo¿liwo¶ci.My¶lê ¿e wreszcie doczeka sie medalu Rosa Radom byæ mo¿e nawet z³otego ,do faworytów nale¿y tez BJ Poznañ w tych dru¿ynach wystêpuje najwiêcej 20latków.W fina³ach powinna tez zagraæ Polonia, W³oclawek i Zastal.
Kim obsadziæ pozosta³e 2 m-ca ..trudno powiedzieæ nie znam sk³adów ¶l±skich druzyn.
pawelgawel dnia stycze 28 2014 19:35:59
Moment, je¶li w kujawsko-pomorskim by³y trzy dru¿yny to jest to niezgodne z regulaminem PZKOSZ dotycz±cym rozgrywek U16,U18 i U20. Zgodnie z nim nie mo¿na rozgrywaæ ligi w województwie je¶li nie ma minimum 4 dru¿yn...
zibi dnia stycze 29 2014 12:01:03
regulaminy regulaminami a rzeczywisto¶æ inna mo¿na wiêcej takich przyk³adów znale¼
Pawcio dnia luty 06 2014 10:14:55
Tak jak przewidywa³em GTK do³±czy³o do grona zespo³ów których zabraknie na MP U-20.Choæ jestem przekonany ¿e gdyby grali nie byli by bez szans na awans do fina³u.Wizerunkowo tez s³abo to wygl±da gdy z³oty medalista U-18 po roku nie wychodzi ze strefy.
Pawcio dnia luty 09 2014 23:19:15
Chodz± s³uchy o jakiej¶ dzikiej karcie, podobno która¶ z dru¿yn z po³udnia Polski nie ma zamiaru graæ.

Ciekawe komu j± dadz±smiley, niech zgadnê GTK?? Komorów?? WKK??
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
mecz rocz. 93
mecz rocz. 93
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi