News: IV Puchar Genera³a Jerzego Ziêtka ch³. 2003 dz.2002 Katowice 28-30.III.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:13:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Puchar Genera³a Jerzego Ziêtka ch³. 2003 dz.2002 Katowice 28-30.III.2014
Turnieje Podsumowanie
 W Katowicach zakoñczy³ siê Miêdzynarodowy Turniej Mini koszykówki o Puchar Genera³a Jerzego Ziêtka dla ch³opców z  rocznika 2003 i dziewcz±t z rocznika 2002
Dziesiêæ zespo³ów ch³opców (wielkopolskie, dolno¶l±skiego ma³opolskiego i ¶l±skiego) podzielono na dwie grupy. Rozegrano 31 spotkañ + mecz gwiazd . W pierwszym dniu turnieju podczas ceremonii otwarcia wyst±pili:  VICE MISTRZ ¦WIATA ,,World Tour Slam Dunk contest,, Emil Slash Olszewski oraz  Mieszko W³odarczyk – specjalista od trików i sztuczek z pi³kami do kosza, co potocznie nazywane jest freestylem. Organizatorem turnieju by³ UKS SP 27 Katowice. Podczas otwarcia Turnieju Micha³ Bentkowski zaprezentowa³ nowe Logo klubu. Rozegrano mecz Gwiazd  (z ka¿dego zespo³u po jednym zawodniku i po jednej zawodniczce (7x7) W drugi dzieñ turnieju rozegrano pó³fina³y a, wieczorem przeprowadzono konkursy rzutowe. Nie ukrywam ¿e mieli¶my grupê mocniejsz± i s³absz± co pokaza³y wyniki koñcowe ( wszystkie zespo³y z grupy drugiej sporo przegra³y z zespo³ami grupy pierwszej. W wielkim finale spotka³y siê dwa zespo³y z wielkopolski Opalenica i Ostrów Wielkopolski. Zespó³ Aleksandra Ziobry Basket Team Opalenica pokona³ siln± ,,Stalówkê,,  i siêgn±³ po Puchar Genera³a Ziêtka. W kategorii dziewczyn zwyciê¿y³ zespó³ OSK z O³omuñca
 

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP Turnieju
 ALL-STARS: ALL-STARS: ALL-STARS: ALL-STARS: ALL-STARS:
 
 
   
Mateusz Jakubiak
Basket Opalenica
Kacper Kozal
Basket Opalenica
Nikodem Suski
Ostrów Wielk.
Dawid Bykowski
TKM W³oc³awek
Franciszek Beb³ot
Katowice
Dominik Pastuszka
¯ory


mecz o 9 miejsce: Nobli¶ci Wielichowo - MKS MOS Katowice  60 : 21
mecz o 7 miejsce: Jedynka Ko¶cian - Radwan Sport Kraków  28 : 14
mecz o 5 miejsce: HK ¯ory - ¦l±sk Wroc³aw   55 : 48
mecz o 3 miejsce: TKM W³oc³awek - UKS SP 27 Katowice  58 : 22
Fina³: Basket Team Opalenica - Stal Ostrów Wielkopolskie  36 : 21

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie Trenera

1 BASKET TEAM OPALENICA  -  Adrian Szajek
2 STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKIE  -  Piotr Narojczyk
3 TKM W£OC£AWEK  -  Igor Bladoszewski
4 UKS SP 27 KATOWICE  -  Maciej Nicpoñ
5 HK ¯ORY  -  Natan Kluger
6 WKS SL¡SK WROC£AW  -  Maksymilian Wilczek
7 JEDYNKA KO¦CIAN  -  Filip Szczepaniak
8 RADWAN SPORT KARKÓW  -  Maciej Stramek
9 NOBLI¦CI WIELICHOWO  -  Jêdrzej Smolarek
10 MKS MOS KATOWICE  -

UWAGA: Co 1 godzinê nowy filmik (wszystkie filmiki do poniedzia³ku wieczora)

FILMIKI Z ZIBI

FOTO - ZIBI

 Grupa A

UKS 27 – MOS Katowice   53 - 12
Kraków – Ko¶cian  18 - 50
W³oc³awek – MOS Katowice  55 - 3
UKS 27 – Ko¶cian  32 - 17
W³oc³awek – Kraków  54 - 6
Kraków – MOS Katowice  17 : 9
UKS 27 – W³oc³awek  21 - 37
Ko¶cian – MOS Katowice  57 : 24
UKS 27 – Kraków  37 : 17
W³oc³awek – Ko¶cian  63 : 13

TABELA

1 TKM W³oc³awek 4 / 8
2
UKS SP 27 Katowice  4  / 7 pkt
3 UKS Jedynka Ko¶cian  4 / 6
4 Radwan Sport Kraków  4 / 5
5 MOS Katowice  4 / 4




Grupa B 

Ostrów Wlk. – HK ¯ory  42 : 37
Wroc³aw – Wielichowo  53 : 16
Opalenica – HK ¯ory  58 : 32
Ostrów Wlk. – Wielichowo  43 : 7
Wroc³aw – Opalenica  22 : 43
Wroc³aw – Ostrów Wlk.  15 -35
Opalenica – Wielichowo  53 - 16
Wroc³aw – HK ¯ory   54 - 20
Ostrów Wlk. – Opalenica  25 : 29
Wielichowo – HK ¯ory  40 : 61

1 Basket Team Opalenica  4 mecze  / 8 pkt.
2 Stal/UKS “Pi±tka” Ostrów Wlkp  4  / 7 pkt.
3 WKS ¦l±sk Wroc³aw  4 / 6 pkt.
4 Hawajskie Koszule ¯ory  4 / 5 pkt.
5 UKS Nobli¶ci Wielichowo (rocznik 2004)  4 / 4 pkt.

I Pó³fina³:  TKM W³oc³awek - Stal Ostrów Wielkopolskie  38 : 51
II Pó³fina³: UKS SP 27 Katowice - Basket Team Opalenica  30 : 68
I Play-Off V-VIII: Jedynka Ko¶cian - HK ¯ory  17 : 59
II Play-Off V-VIII: Radwan Sport Kraków - ¦l±sk Wroc³aw  6 : 71

 Konkurs rzutów z piêciu pozycji na czas

1 Adam Banach – Wielichowo 20.04

2 Jan Nowak – Opalenica 22, 76
3 Wiktor Czy¿nielewski – W³oc³awek 22,85
4 Husakowski Wiktor – Kraków 21, 62
5 Micha³ Szabelski  - W³oc³awek 22, 91
6 Bartosz Glinkowski  - Ko¶cian 23.11
7 Igor Bladoszewski – W³oc³awek 23,78
8 Dominik Pastuszka – ¯ary 24, 66
9 Jan Wdziêczny –W³oc³awek 24,51
10 Malinowski Jan  - Kraków24,68


 Dru¿ynowo ( ³±czny czas piêciu zawodników)

1TKM W³oclawek  124 sek.
2 Basket Team Opalenica 132 sek.
3 Radwean Sport Karków 146 sek.
4 Jedynka Ko¶cian 156 sek.
5 HK ¯ory 159 sek.
6 Nobli¶ci Wielichowo 166 sek.
7 MKS MOS Katowice 167 sek.



 Konkurs rzutów z numerków
Jakub Andrzejewski
TKM W³oc³awek
(Jakub rzuca³ jako ostani w pid¿amie i skarpetkach trafi³ z 6 pozycji zdoby³ zdoby³ maksymaln± ilo¶æ punktów 21


 BIG SHOT za 200 zeta
Startowa³o ponad 50 zawodników
Rzut z polowy boiska
Wiktor Husakowski
Radwan Sport Kraków
otrzyma³ rabat 200 z³oty na obóz koszykarski











MECZ GWIAZD

 BIALI             MVP:
     Martyna Gruszka
 CZARNI
 
 




 Dziewczêta rocznik 2002   Hala w Sp 51 (Giszowiec)

1. OSK Olomouc  (Czechy)  6 pkt.
2. UKS SP 27 Katowice  5 pkt.
3. UKS Junior Basket Katowice  4 pkt.
4. MKS MOS Wroc³aw  3 pkt.


Olomouc – Junior Basket  23 : 43
UKS 27 – Olomouc  30 : 40
Junior Basket – Wroc³aw 
UKS 27 – Wroc³aw  52 : 32
Olomouc – Wroc³aw  63 : 0
UKS 27 - Junior Basket  29 : 25


Komentarze
wos dnia marzec 30 2014 19:52:02
Basket Team Opalenica - "One Team one Direction". Srebro mamy, br±z te¿, czyli teraz czekamy na z³oto MP - brawo ch³opacy byle tak dalej smileysmileysmileysmileysmiley
MVP dnia marzec 30 2014 21:00:11
BRAWO,BRAWO Basket Team Opalenica super...
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi