News: II Turniej Dzieñ Dziecka rocz.2002 Ruda ¦l±ska 30.V-1.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 18:42:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Turniej Dzieñ Dziecka rocz.2002 Ruda ¦l±ska 30.V-1.VI.2014
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 30.05-1.06 odby³ siê II Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji Dnia Dziecka. W tym roku rozgrywano go w roczniku 2002 i m³odszym, wiêc mogli¶my porównaæ jaki progres zrobi³y zespo³y wzglêdem roku ubieg³ego. Uprzedzaj±c nieco fakty trzeba przyznaæ, i¿ najwiêkszy postêp w swoich umiejêtno¶ciach zaprezentowali zwyciêzcy tegorocznego turnieju czyli zespó³ z ¯or. Ekipa trenera Grzegorza Marciaka przewy¿sza³a swoich rywali praktycznie w ka¿dym elemencie, pozbawiaj±c kolejno ka¿dego przeciwnika z wiary w zwyciêstwo. Ich najwiêksz± si³± by³ wyrównany sk³ad, co jak na tê kategoriê jest niew±tpliwie ewenementem. Nie bez znaczenia by³a te¿ taktyka oparta na zneutralizowaniu najlepszych graczy rywali. W meczu fina³owym ich ofiar± pad³ g³ównie K³aczek, zastawiany na deskach przez duet £atka-Seku³a nie by³ wstanie zbieraæ nawet po³owy tego co zwykle. Mocno broniony Pustelnik tak¿e nie by³ w stanie w pojedynkê tego meczu wygraæ. Dla graczy i sztabu trenerskiego Pogoni ta dzisiejsza pora¿ka mo¿e byæ pewnym ostrze¿eniem, gdy¿ od zesz³ego roku z ka¿dym kolejnym spotkaniem rozgrywanym miêdzy Rud± ¦l±ska i ¯orami przewaga tych ostatnich jest coraz bardziej widoczna. Najwiêkszym rozczarowaniem mojej ocenie stanowi³a postawa wroc³awskiego ¦l±ska. Przed rozpoczêciem turnieju najczê¶ciej tê dru¿ynê upatrywano w roli faworyta, natomiast boisko brutalnie dla nich zweryfikowa³o tê tezê. Najpierw w ramach rozgrywek grupowych zostali rozjechani przez ¯ory, by w walce o fina³ ulec graj±cej najlepszy mecz w turnieju Pogoni. Zwyciêstwo WKS-u w meczu o III miejsce z WKK udowodni³o, i¿ z pozosta³ych ekip byli najlepsi, to jednak HK i Pogoñ przez ten rok im koszykarsko uciek³y. Pozosta³e ekipy znajdowa³y siê na pocz±tku swojej koszykarskiej drogi, przez co w meczach miêdzy sob± potrafili powalczyæ, natomiast w starciach z czo³ow± trójk± nie byli w stanie siê skutecznie przeciwstawiæ.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / 
wyró¿nienie trenera


1 Hawajskie Koszule ¯ory - Bednarz
2 Pogoñ Ruda ¦l±ska - Filip  Gasz
3 ¦l±sk Wroc³aw - Micha³ Wachowiak
4 WKK Wroc³aw - Dorian Wieczorkowski
5 UKS Regis Wieliczka - Maciej  Jêdrzejczyk
6 MOSiR Przeworsk - Mi³osz Zaj±c
7 UKS Trójka Sieradz - Chramiec
8
JISKRA Kyjov (Czechy) - SebaWyró¿nienia indywidualne


Najwszechstronniejszy zawodnik:
Kacper K³aczek -Pogoñ Ruda ¦l±ska
Najlepszy rozgrywaj±cy: Tomasz Pustelnik - Pogoñ Ruda ¦l±ska
Najlepszy obroñca: Maciej £atka - HK ¯ory
Najlepszy strzelec: Marcin Kowalczyk -  Trojka Sieradz
Najlepszy zbieraj±cy: Marek Mitman  - ¦l±sk Wroc³aw

Konkurs ,,rzutów wolnych,,:
Marcin Kowalczyk - Trójka Sieradz
Konkurs ,,rzutów za 3 punkty,, Pawe³ Radzicki - ¦l±sk Wroc³aw


NAGRODY INDYWIDUALNE I ZESPO£OWE.
Medale i puchary dla trzech najlepszych dru¿yn, pami±tkowe puchary dla dru¿yn z miejsc IV-VIII, statuetki oraz breloczek ,,koszykarski bucik,, dla najlepszej pi±tki turnieju, dla najlepszego zawodnika poszczególnej dru¿yny oraz dla zwyciêzców konkursów.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkow± koszulkê, Koszykarski Magazyn MVP oraz paczkê ze s³odyczami na Dzieñ Dziecka. Dla dru¿yn nocuj±cych  /2-godzinny pobyt w nowoczesnym Aquadromie/.
 
FOTO ZBIGNIEW

pozosta³e wyniki ,wyró¿nienia trenerów oraz wyniki konkursów do jutra

mecz o VII miejsce: Trójka Sieradz : 
JISKRA KYJOV (CZECHY)    
mecz o V miejsce: MOSiR Przeworsk : Regis Wieliczka            
mecz o III miejsce: ¦l±sk Wroc³aw - WKK Wroc³aw
FINA£: Pogoñ Ruda ¦l±ska - HK ¯ory
 

Pó³fina³:
Pogoñ Ruda ¦l±ska - WKS ¦l±¶k Wroc³aw 56 : 44 (16:12, 7:19, 25:6, 8:7)

Pogoñ: K³aczek 17, Szewczyk 4, Gasz 10, Malich 2, Dosa 2, Pustelnik 21(3x3)
¦l±sk: Rabsztyn 1, Barakiewicz 1, Walasek 4, Przyby³ek 9, Radzicki 6, Wachowiak 10, Mitman 8, Ko³wzan 3, Haber 2

Pó³fina³: HK ¯ory - WKK Wroc³aw 66: 28 (18:9, 18:3, 22:6, 8:10)
HK ¯ory: Langer 3, Krukowski 6, Pastuszka 5, Bednarz 5, Merda 7, Krzystek 23, Pu³a 2, £atka 6, Seku³a 9
WKK Wroc³aw: Stasieñko 5, Koelner 4, Kilian 3, Nowak 4, Jarosz 6, Herda 2, Wozniakiewicz 4

PLAY-OFF o miejsca V-VIII   
Regis Wieliczka :
JISKRA KYJOV (CZECHY)  
MOSiR Przeworsk : Trójka Sieradz

WYNIKI Grupowe  
                                                                                          
 POGOÑ RUDA ¦L  -  MOSIR PRZEWORSK    50 : 32
REGIS WIELICZKA – HK ¯ory  20 : 59
WKK WROC£AW – JISKRA KYJOV  52 : 21    
TRÓJKA SIERADZ – ¦L¡SK WROC£AW  12 : 99
POGOÑ RUDA ¦L – WKK WROC£AW  68 : 36   
HK ¯ORY –    ¦L¡SK WROC£AW  64 : 46
PRZEWORSK – JISKRA KYJOV   41 :  38                
REGIS WIELICZKA  – TRÓJKA SIERADZ  72 : 19
PRZEWORSK –  WKK WROC£AW                       
REGIS WIELICZKA – ¦L¡SK WROC£AW 38 : 60
HK ZORY – TRÓJKA SIERADZ
POGON RUDA SL – JISKRA KYJOV  68 : 25

GRUPA I    

1 KS POGOÑ RUDA SL¡SKA    6 pkt.   
2 WKK  WROC£AW    5 pkt.     
                
3 MOSiR PRZEWORSK  4 pkt.
4 JISKRA KYJOV (CZECHY)  3 pkt.

GRUPA II

1 HK  ¯ORY 6 pkt.
2 ¦L¡SK  WROC£AW  5 pkt.

3 UKS REGIS WIELICZKA  4 pkt
4 KS TRÓJKA SIERADZ  3 pkt.

ORGANIZATORZY:
KS Pogoñ Ruda ¦l±ska , SP nr 1, oraz MOSiR Ruda ¦l±ska


WSPOMNIEÑ CZAR  I Turniej Minikoszykówki Dzieñ Dziecka Ruda ¦l±ska 2013
Komentarze
obserwator_skm dnia czerwiec 03 2014 21:12:34
Doceniaj±c profesjonalizm moderatorów tego portalu - pragnê zauwa¿yæ i¿ nie zosta³ podany smiley wynik meczu fina³owego pomiêdzy HK ¯ory a Pogoni± Ruda ¦l±ska. Dlaczego ?

Bardzo proszê o zamieszczenie wyniku meczu fina³owego !!!
obserwator_skm dnia czerwiec 03 2014 21:15:27
zapomnia³em dodaæ i¿ 2561 osób (w chwili zamieszczam ten post) nie wie jak zakoñczy³a siê fina³owa konfrontacja miedzy najlepszymi zespo³ami
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 MOSM Bytom II - MKS Zabrze
1 MOSM Bytom II - MKS Zabrze
¦KM sezon 07/08 U-14 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi