News: I Solny Puchar rocz. 2001 Wieliczka 9-11.V.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 06:38:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Solny Puchar rocz. 2001 Wieliczka 9-11.V.2011
Turnieje Podsumowanie
 O podsumowanie Turnieju poprosi³em Trenera Hawajskich Koszul  Grzegorza Marciaka
M³ody szkoleniowiec  z ¯or  dwa razy podbi³ Wielicki Kampus. Dwa razy prowadzi³ dru¿ynê w Meczu Gwiazd

Foto
(Sztab szkoleniowy HK (Grzegorz Marciak, Katarzyna Rutkowska i Ludwik Maciejewski)

Jeste¶my bardzo szczê¶liwi ze zwyciêstwa w ca³ym turnieju. Mecz fina³owy z pewno¶ci± zostanie na d³ugo w naszej pamiêci pokonuj±c zespó³ z Torunia rzutem za linii 6.75 na 6s do koñca. Na Puchar Solny do Wieliczki przyjecha³o wiele bardzo ciekawych zespo³ów z kilku województw. Mieli¶my okazjê siê zmierzyæ z zespo³ami, które s± liderami swoich województw w tej kategorii wiekowej. Osobi¶cie najbardziej jestem zadowolony z postawy swojego zespo³u w meczach z Bia³ymstokiem i Toruniem oraz £odzi±. W tych meczach zaprezentowali¶my bardzo dobr± grê zarówno w ataku jak i obronie. Dla nas to kolejny etap przygotowañ przed czerwcowymi mistrzostwami polski szkó³ podstawowych. Organizacja i przebieg turnieju – SUPER, piêkna i nowoczesna hala, smaczne posi³ki, du¿a liczba spotkañ do rozegrania, wysoki poziom sêdziowania, wiele atrakcji dla zawodników (kopalnia soli, konkursy, mecz gwiazd), wiele nagród (MVP ka¿dego spotkania), ogromna ilo¶æ zdjêæ oraz obecno¶æ „Zibiego”, który czuwa³ nad przebiegiem ca³ego turnieju. Dziêkujemy za
zaproszenie i ¯ory czekaj± na kolejny na turniej ?

 W meczu Gwiazd zwyciê¿y³ zespó³ Pó³nocy (Bia³ystok, Toruñ, £ód¼, Skierniewice i ¯yrardów) Dream Team prowadzony przez trenerów Marka Zió³kowskiego  i Miros³awa Wierzbickiego od samego pocz±tku do koñca prowadzi³. MVP otrzyma³ ,, Bunio,, Jakub Ciemiñski ( wybierali panie trenerki z Bia³egostoku i ¯or). W przerwie meczu odby³ siê konkurs rzutów za trzy ( po jednym rzucie z trzech pozycji) do fina³ów przesz³o trzech zawodników którzy trafili po dwa razy. Ostatecznie wygra³ zawodnik AZS Skierniewice Jakub Nied¼wiadek. Tego chyba jeszcze nigdzie nie by³o mecz sêdziowa³ ojciec z synem Wojciechowscy. W chwili wolnej odby³ siê konkurs dla trenerów rzutu z polowy boiska . Do wygrania by³a tablica trenerska firmy Spalding 120 z³. Niestety po nieudanych próbach ¿aden z trenerów nie wygra. Najlepiej kibicowali ch³opcy z Torunia i to oni pomogli dru¿ynie z pó³nocy wygraæ. My¶lê ¿e wam siê podoba³o i mam nadzieje ¿e siê zobaczymy na kadrach wojewódzkich ( Byæ wybranym do  meczu Gwiazd zobowi±zuje) Z innych atrakcji które pozostan± wam w pamiêci to zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce (w 1978 roku wpisana przez UNESCO na pierwsz± Listê ¶wiatowego dziedzictwa) Pewnie z zapamiêtacie 50 najlepszych akcji Michael Jordana …no i buty breloczki

Zibi dziêkuje organizatorom za zaproszenie i wam wszystkim za do zobaczenia

MECZE O MIEJSCA:

o 11 miejsce:
AZS Skierniewice - Radwan Sport Radom  58 - 32
o 9 miejsce: Trójka ¯yrardów - MOSM Tychy  15 - 45
o 7 miejsce: Wis³a Kraków - MKS Gorlice  58 - 39
o 5 miejsce: Regis Wieliczka - £KS £ód¼  46 - 42
o 3 miejsce:  Basket Bia³ystok - MOSM Bytom  57 - 26
FINA£: Basket Toruñ - Hawajskie Koszule ¯ory  41 - 42


 MVP:
Sebastian Michalczuk
HK ¯ory

 5 ALL-STARS


Bart³omiej Szady - HK ¯ory
Jakub Jagodziñski - Basket Toruñ
Adrian Iwaniuk - Basket Bia³ystok
Daniel Du¿y - MOSM Bytom
Bartosz Jaglarz - Regis Wieliczka


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / wyró¿nienie trenera

1 Hawajskie Koszule ¯ory - Allan Jatczyk
2 Basket Toruñ - Jakub Ciemiñski
3 Basket 47 Bia³ystok - Dawid Chojnowski
4 MOSM Bytom - Adam Miller
5 Regis Wieliczka - Krystian Gruca
6 £KS £ód¼ - Jakub Bartecki
7 Wis³a Kraków - Wiktor Hamera
8 MKS Gorlice - Dominik Ignar
9 MOSM Tychy - £ukasz Polakowski
10 Trójka ¯yrardów - Karol ¦nieg
11 AZS Skierniewice - Mateusz Ba³ut
12 Radwan Sport Kraków - Gabriel Szostak

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

FOTO MARCIN KRYSIAKDRU¯YNA  „PO£UDNIE” DRU¯YNA  „PÓ£NOC”
     
£ukasz Polakowski – MOSM Tychy
Mateusz Karwan – MOSM Tychy
Szymon Grz±dziel – MOSM Bytom
Daniel Du¿y – MOSM Bytom
Dominik  Ignar – MKS Gorlice
Kacper Stabach - MKS Gorlice
Mi³osz ¯ebrowski - HK ¯ory
Dawid Krzystek - HK ¯ory
Bartek Jaglarz – UKS Regis Wieliczka
Krystian Gruca – UKS Regis Wieliczka
Wiktor Hamera – Wis³a Kraków
Kamil Gross- Wis³a Kraków

Trenerzy: Grzegorz Marciak i Micha³ Sarota
  Dawid Chojnowski – UKS 47 Bia³ystok
Mateusz Przytulski – UKS 47 Bia³ystok
Jakub Ciemiñski – BASKET Toruñ
Jakub Jagodziñski – BASKET Toruñ
Jakub Nied¼wiadek – AZS PWSZ Skierniewice
Sebastian Zarêba - AZS PWSZ Skierniewice
Szymon Gralewski – £KS £ód¼
Tomasz Zaj±c – £KS £ód¼
Pawe³ Weso³owski – UKS Trójka ¯yrardów
Jakub Pierc - UKS Trójka ¯yrardówTrener z Torunia

 Konkurs rzutów za 3
Paw³owski Pawe³ – MOSM Tychy
Bieliñski Filip – UKS 47 Bia³ystok
Wadowski Filip – MOSM Bytom
Lambarski Jakub- Basket Toruñ
Kubala Miko³aj- MKS Gorlice
Nied¼wiadek Jakub  – AZS Skierniewice
Michalczuk Sebastian - HK ¯ory
Gralewski Szymon  – £KS £ód¼
Dukaczewski Grzegorz - UKS Trójka ¯yrardów
Jasica Bartosz  – UKS Regis Wieliczka
Cepuchowicz Jakub - Wis³a Kraków KONKURS SPRAWNO¦CIOWY


1 Rados³aw Stok³osa – UKS REGIS Wieliczka - 22,43
2 Bartosz Jasica- UKS REGIS Wieliczka - 22,87
3 Mateusz Nowak- Radwan Kraków - 23,23
4 Kajetan Stec- Radwan Kraków - 23,50
5 Jakub Bartecki – £KS £ód¼ - 23.60
6 Alan Jatczyk – HK ¯ory - 24,01
7 Damian Kupka – HK ¯ory - 24.18
   Adam Miller- MOSM Bytom - 24,18
9 Micha³ Ajdyna – UKS 47 Bia³ystok - 24,28
10 Marcin Laskowski – UKS 47 Bia³ystok - 24,78
11 Miko³aj W³odarczyk – £KS £ód¼ - 25,23
12 Jakub Ciemiñski – BASKET Toruñ - 25,72
13 Korabiewski- UKS Trójka ¯yrardów - 25,81
14 Hubert Zalewski - UKS Trójka ¯yrardów - 26,47
15 Dawid Urbaszewski – MKS Gorlice - 26,60
16 Szymon Gie³zak- MOSM Bytom - 26,68
17 Jakub Jagodziñski – BASKET Toruñ - 26,78
18 Mateusz Kubaszewski - Wis³a Kraków  27,13
19 Krzysztof Kalisiak – AZS Skierniewice - 28,78
20 Mateusz Bia³kowski – MOSM Tychy - 28,52
21 Jakub Wasilewski – AZS Skierniewice - 30,84
22 Micha³ Chor±¿ak – MOSM Tychy - 31,23
23 Bernard Tenerowicz- MKS Gorlice - 31,50
24 Klaudiusz Basa- Wis³a Kraków - 31,60

 KONKURS RZUTÓW WOLNYCH


1 Dorian Karwala- HK ¯ory  - 7 *  8 dogrywka 8 * 5
2 Micha³ Jó¼wiak – £KS £ód¼  - 5 * 8 dogrywka 8 * 2
3 Mateusz Kubaszewski – Wis³a Kraków  - 8 * 7
4 Szymon Grz±dziel – MOSM Bytom  - 5 * 6
5 Jakub Janik – MKS Gorlice  - 7 * 5
6 Kacper Maj - £KS £ód¼  - 6 * 4
7 Bart³omiej Szady- HK ¯ory  - 5 * 2
8 Jakub Niesciór – UKS 47 Bia³ystok  - 5 * 1
£ukasz Polakowski- MOSM Tychy - 5 ?
Mateusz Karwat- MOSM Tychy  - 5 ?
Jakub Cepuchowicz – Wis³a Kraków  - 5 ?
Jakub Ko³odziej – UKS REGIS Wieliczka  - 4
Arkadiusz Widuch- UKS REGIS Wieliczka  - 4
£ukasz Guszczyñski – BASKET Toruñ  - 4
Pawe³ Przybyszewski – BASKET Toruñ - 4
Tomasz Krzy¿owski – MOSM Bytom  - 3
Daniel Mazurkiewicz- MKS Gorlice  - 3

Sebastian Zarêba – AZS Skierniewice  - 3
Hubert Zalewski – UKS Trójka ¯yrardów  - 3
Mateusz Ka³czuga – Radwan Kraków  - 3
Konrad Biesak – UKS Trójka ¯yrardów  - 2
Piotr Targoñski – UKS 47 Bia³ystok - 2
Gabriel Szostak – Radwan Kraków  0


MECZE / TABELE o Miejsca I - VI

GRUPA D
Regis Wieliczka - UKS 47 Bia³ystok  38 : 51
UKS 47 Bia³ystok - HK ¯ory 34 : 51
Regis Wieliczka - HK ¯ory 30 : 32

M
.....................................
M
PKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
 1HK ¯ory
 2 42
 0
   
 2UKS 47 Bia³ystok
 2 3
1
 1
   
 3Regis Wieliczka
 2 20
 2
   

GRUPA E
Basket Toruñ - UKS MOSM Bytom  46 : 32
Basket Toruñ - £KS £ód¼ 51 : 10
UKS MOSM Bytom - £KS £ód¼  50 : 40

M
..................................... M
PKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
 1Basket Toruñ
 2
 4 2
 0
   
 2MOSM Bytom
 2 3 1
 1   
 3£KS £ód¼
 2 2
 0
 2
   

MECZE / TABELE o Miejsca VII - XII

GRUPA F

AZS PWSZ Skierniewice - MOSM Tychy  25 : 40
AZS PWSZ Skierniewice - Wis³a Kraków  39 : 58
MOSM Tychy - Wis³a Kraków  30 : 45

M
..................................... 
M
PKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
 1Wis³a Kraków
 2 4
 2
 0
   
 2MOSM Tychy
 2 3
 1
 1
   
 3AZS PWSZ Skierniewice 2 2
 0
 2
   

GRUPA G
Radwan Sport Kraków - MKS Gorlice  29 : 50
Radwan Sport Kraków - Trójka ¯yrardów  22 : 49
MKS Gorlice - Trójka ¯yrardów  36 : 22

M
..................................... 
M
PKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
1
MKS Gorlice
 2
 4 2 0
   
 2Trójka ¯yrardów
 2
 3 1 1
   
 3RADWAN SPORT Kraków 2 2 0 2
   

ELIMINACJE GRUPOWE

GRUPA    A
UKS 47 Bia³ystok-  Radwan Kraków   63 : 14
BASKET Toruñ - MOSM Tychy  45 : 21
Radwan Kraków – MOSM Tychy  21 : 46
UKS 47 Bia³ystok- BASKET Toruñ  41 : 30
RADWAN Kraków –    Basket Toruñ  12 : 78
MOSM Tychy – UKS 47 Bia³ystok  20 : 66

 .....................................
M
PKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
 1
UKS 47 Bia³ysto
 3 6 3 0   
 2BASKET Toruñ
 3 5 2 1   
 3MOSM Tychy 
 3 4 1 2
   
 4 RADWAN SPORT Kraków
 3 3 0 3   

GRUPA B      
REGIS Wieliczka– MKS Gorlice    45 : 32
AZS Skierniewice – MOSM Bytom    43 : 62
REGIS Wieliczka – AZS Skierniewice  58 : 34
MOSM Bytom – MKS Gorlice  45 : 32
AZS Skierniewice- MKS Gorlice 37 : 56
REGIS Wieliczka -  MOSM Bytom  38 : 43

 .....................................M
PKT
Z
P
P-Z
P-S
BILANS
 1MOSM Bytom
 3 6 3 0   
 2UKS REGIS Wieliczka
 3 5 2 1   
 3MKS Gorlice 
 3 4 1 2   
 4 AZS PWSZ Skierniewice 
 3 3 0 3   

 GRUPA C
HK ¯ory – Wis³a Kraków   62 : 38         
£KS £ód¼ - Trójka ¯yrardów  51 : 33
£KS £ód¼  -  Wis³a Kraków   47 : 40         
HK ¯ory – Trójka ¯yrardów    60 : 13
10.V 8.30  £KS £ód¼ – ¯ory 
10.V 9.40  Wis³a  – Trójka ¯yrardów

 .....................................M
PKT Z
 P
P-Z
P-S
BILANS
 1HK ¯ory
 2 4
 2
 0
   
 2 £KS £ód¼ 
 2 4
 2
 0
   
 3 WIS£A Kraków
 2 2
 0 
 2 
   
 4UKS TRÓJKA ¯yrardów
 2 2
 0
 2
   


 Zasady gry
- obowi±zuj± przepisy PZKosz
- czas gry: 4x10 minut „brudnej” gry
- wynik spotkania musi byæ rozstrzygniêty
- czas dogrywki 3 min czasu zatrzymywanego
- czas zatrzymywany w ostatnich 3 minutach meczu oraz na czasy dla trenerów
- w ka¿dej kwarcie trener mo¿e wzi±æ po jednym czasie
- mecze zostan± rozegrane pi³kami nr 5 a wysoko¶æ koszy 3.05 m system gry „pasarella”
- w przypadku równej ilo¶ci punktów miedzy zespo³ami decyduje kolejno: wynik bezpo¶redniego spotkania, ma³a tabelka pomiêdzy zainteresowanymi zespo³ami (punkty, ró¿nica koszy , wiêksza ilo¶æ zdobytych koszy)
Kwestie nie objête regulaminem rozstrzyga organizator zawodów.

Nagrody
Ka¿dy uczestnik otrzyma pami±tkow± koszulkê turniejow±, ka¿dy zespó³ otrzyma puchar , medale dla trzech pierwszych zespo³ów, statuetki dla MVP turnieju, dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespo³ach, dla najlepszej pi±tki ALL STARS turnieju. Ponadto po ka¿dym meczu zostanie wybrany MVP zawodnik otrzyma dyplom i  gad¿et niespodziankê

 Wej¶cie do Kopalni Soli
Rozgrywki bêd± tak zaplanowane by ka¿dy chêtny zespó³ chc±cy zwiedziæ kopalniê soli mia³ tak± mo¿liwo¶æ w sobotnie pó¼ne popo³udnie.

Przewidywane zakoñczenie ok godz. 13.00 z uczestnictwem obowi±zkowo wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy ponownie do Wieliczki !!!
 

ZOBACZ JAK BY£O W ROCZNIKU 2002

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
HK ¯ory r.96/97
HK ¯ory r.96/97
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi