News: II Puchar Burmistrza Che³mna rocz.2000 Che³mno 23-25.V.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 16:18:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Puchar Burmistrza Che³mna rocz.2000 Che³mno 23-25.V.2014
Turnieje Podsumowanie
 II Ogólnopolski turniej m³odzików o Puchar Burmistrza Miasta Che³mna dobieg³ koñca. Przez trzy dni byli¶my ¶wiadkami wielu ciekawych spotkañ, by³o du¿o spektakularnch zagrañ i zwrotów akcji.Tak jak siê spodziewali¶my, zarówno przyjezdni jak i nasi ch³opcy zostawili na boisku du¿o zdrowia i w ka¿dym meczu,nawet tych przegranych walczyli z pe³nym po¶wiêceniem do samego koñca. Turniej przebiega³ w bardzo mi³ej i sportowej atmosferze i sta³ na wysokim poziomie o czym ¶wiadczy fakt, ¿e wiele meczów
rozstrzyga³o siê w samych koñcówkach. Po piêtnastu spotkaniach rozgrywanych ka¿dy z ka¿dym w finale spotka³y siê dwie najlepsze ekipy tych zmagañ, a mianowicie Hawajskie Koszule ¯ory oraz Czarni S³upsk. Po bardzo zaciêtym i emocjonuj±cym meczu godnym fina³u zawodnicy ze ¦l±ska pokonali team z Pomorza w samej koñcówce meczu trzema punktami i to oni cieszyli siê z pierwszego miejsca w turnieju.
Zawodnicy MChKK Che³mno pomimo tego, ¿e ostatecznie zajêli w tej mocnej obsadzie 4 miejsce rozegrali swój najlepszy turniej jak do tej pory, wygrywaj±c na inauguracjê ze Startem £ód¼ a na zakoñczenie z Novum Bydgoszcz, ale te¿ praktycznie w ka¿dym meczu zabrak³o naprawdê niewiele (szczególnie w meczu ze Spójni± Stargard Szczeciñski)¿eby schodziæ z parkietu zwyciêsko! Cieszy nas, ¿e poziom sportowy naszej dru¿yny ciagle siê podnosi co by³o widaæ na boisku, w czym na pewno pomog³a konfrontacja z
tak silnymi zespo³ami z ca³ej Polski. MVP turnieju zosta³ zawodnik Hawajskich Koszul Karol Radoñ a Królem Strzelców zawodnik MChKK Che³mno Kacper Freund. Wszystkie dru¿yny i wyró¿nieni zawodnicy otrzymali nagrody i puchary z r±k Burmistrza Miasta Che³mna Mariusza Kêdzierskiego, Przewodnicz±cego Rady Powiatu Zbigniewa Orzechowskiego oraz Prezes klubu MChKK Che³mno Marioli Stachewicz.Ciekawostk± jest fakt, ¿e zmagania m³odych ch³opców z ciekawo¶ci± przez 3 dni ¶ledzi³ wychowanek MChKK Che³mno,
jeden z najzdolniejszych zawodników m³odego pokolenia w Europie, a obecnie zawodnik ekstraklasowej Rosy Radom - Damian Jeszke!
Mamy nadziejê, ¿e go¶ciom podoba³o siê miasto Che³mno oraz sam turniej bo zapowiedzieli, ¿e jeszcze tu do nas z chêci± w przysz³o¶ci wróc±!

Zarz±d i trenerzy MChKK Che³mno pragn± serdecznie podziekowaæ za pomoc i ufundowanie nagród WSZYSTKIM rodzicom, kibicom i sponsorom a wiêc:
- "IMS Sofa" Sp. z o.o. Salon Firmowy Zak³ad Produkcyjny w Che³mnie
- Kasa SKOK Stefczyka oddzia³ w Che³mnie
- AGRO SIEÆ Che³mno
- O¶rodek Szkoleniowo Doradczy "Campus" w Che³mnie
- MIDAR Hurtownia Dywanów Che³mno
oraz sêdziom turnieju Krystianowi Góralskiemu, Rados³awowi Sio³kowskiemu i Jakubowi Kosobuckiemu oraz Krzysztofowi Trzciñskiemu i Martynie Stachewicz.

Dziêkujemy!!!

FOTO ORGANIZATOR

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. Hawajskie Koszule ¯ory
2. Czarni S³upsk
3. SMS Spójnia Stargard Szczeciñski
4. MChKK Che³mno
5. Start £ód¼
6. Novum Bydgoszcz

MVP Turnieju - Karol Radoñ
Najskuteczniejszy zawodnik - Kacper Freund

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn:

Hawajskie Koszule ¯ory - Patryk Szo³tysek
Czarni S³upsk - Miko³aj Chmura
SMS Spójnia Stargard Szczeciñski - Adrian Górzyñski
MChKK Che³mno - Dawid Szulc
Start £ód¼ - Seweryn Majchrzak
Novum Bydgoszcz - Kacper Barañski

WYNIKI
Start £ód¼ – MChKK Che³mno 25:50
SMS Spójnia Stargard Szczeciñski ; Hawajskie Koszule ¯ory 23:40
Novum Bydgoszcz ; Czarni S³upsk 16:52
MChKK Che³mno ; SMS Spójnia Stargard Szczeciñski 52:54
Hawajskie Koszule ¯ory ; Start £ód¼ 61:48
SMS Spójnia Stargard Szczeciñski ; Czarni S³upsk 32:46
MChKK Che³mno - Hawajskie Koszule ¯ory 43:53
Novum Bydgoszcz ; Start £ód¼ 31:36
Czarni S³upsk ; MChKK Che³mno 54:47
SMS Spójnia Stargard Szczeciñski ; Novum Bydgoszcz 58:20
Start £ód¼ ; Czarni S³upsk 34:61
Novum Bydgoszcz ; Hawajskie Koszule ¯ory 16:64
SMS Spójnia Stargard Szceciñski ; Start £ód¼ 60:30
Hawajskie Koszule ¯ory ; Czarni S³upsk 36:33
MChKK Che³mno - Novum Bydgoszcz 53:26Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
9.
9.
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi