News: Silesia Streetball 2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:45:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Silesia Streetball 2014
Streetball
 Zapisz siê na turniej koszykówki 9 sierpnia 2014, aktualizacja: 2 dni temu, 13:34

Karta zg³oszenia dru¿yny i o¶wiadczenia - Henryk Kania Cup 2014
Regulamin i warunki uczestnictwa - Henryk Kania Cup 2014

W sobotê 6 wrze¶nia po raz 18. zostanie rozegrany Turniej Koszykówki Ulicznej Henryk Kania Cup 2014. Ju¿ teraz przyjmowane s± zapisy.
Aby dokonaæ zapisu do turnieju nale¿y wype³niæ kartê zg³oszeniow± dru¿yny (dostêpna po prawej stronie artyku³u) i przes³aæ j± drog± elektroniczn± do 5 wrze¶nia do godziny 18.00 na adres lucynamoris@interia.pl. Orygina³y dokumentów - podpisan± kartê zg³oszeniow± wraz z o¶wiadczeniami, nale¿y z³o¿yæ w dniu turnieju do godziny 9.30 w biurze zawodów oraz dokonaæ wp³aty wpisowego zgodnie z obowi±zuj±cym regulaminem.SILESIA STREETBALL NA STRONIE RAFA£A KURIANOWICZA ¦L¡SKI BASKET

 GDZIE
KIEDY
NAZWA.............
ORGANIZATOR
 INFORMACJE
KATEGORIE
KOSZTY
NAGRODY........KONKURSY
RELACJE
FOTKI
FILMIKI
DRU¯YNY
01
Rybnik
1.V
XIX MOSiR
Rynek
MOSiR Rybnik
2003
2001-2002
1998/2000
1995/1997
Open
GRATIS
Puchary
Dyplomy
Nagrody
rzeczowe
 RELACJA
FOTO
   51
02
Katowice
24.V
Ekologia
na sportowo
Inicjatywa
Wiosna 2014
604 270 023
1998
2000
2002
Bez
op³at
      
03
¦wiêtoch³owice
24.V
Sordrew
Streetball
UM
OSiR Ska³ka


Open
1995
1998
2001
10 z³.
bez
op³at
Open
Statuetki
medale
pula
nagród
6000 z³.
     
04
Katowice
31.V
Dzieñ
Dziecka
Inicjatywa
Wiosna 2014
604 270 023
1998
2000
2002
Bez
op³at
      
05
Bielsko
Bia³a
31.V
BOSCH Grand
Prix Polski
INFORMACJE
OPEN
1996
1998
 2000
       
06Sosnowiec
31.V
 INFORMACJE
Open
do 18 lat
       
07
Chorzów
7.VI
Silesia
Streetball
Cup
INFORMACJE
Open K/M
1997 K/M
1999 M
2001 M
40 z³.
30 z³
30 z³.
30 z³.
      
08
Katowice
15.VI
Id±
Wakacje
Inicjatywa
Wiosna 2014
604 270 023
1998
2000
2002
Bez
op³at
      
09
Bytom
22.VI
Streetball 2014
Tarkocik
INFORMACJA
do 13 lat
14-16
Open
Bez
op³at
medale
atrakcyjne
upominki
konkurs
za trzy
RELACJA
   20
10
Czerwionka
5.VII
Lato z
Koszykówk±
INFORMACJA
SP
Gimnazjum
¶rednie
Open +18
       
11
Racibórz
23.VIII
sobota
V Brooklyn
Cup
INFORMACJE
do 17 lat
18-22
Open
Gratis
25 z³.
50 z³.
rzeczowe  2300
500, 800, 1000
500, 800, 1000
     
13
Leszczyny
31.VII
niedziela
Street
Basket 3x3
 INFORMACJE
SP
GIM
¦rednia
Open +18
       
14
Pszczyna
6.VII
sobota
XVIII
Henryk Kania Cup
 INFORMACJE
        

Od tego roku (2014) informujemy tylko o ,,Streetbalach,, w kategoriach m³odzie¿owych
bez Open (wyj±tek je¶li w tym samym miejscu s± kategorie m³odzie¿owe i Open)Alfabetyczna lista ¦laskich miast w których odby³y siê turnieje Streetballa

Bytom, Bielsko Bia³a, Chorzów, Cieszyn, Czêstochowa, Czerwionka, D±browa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Jastrzêbie Zdrój, Knurów, Miko³ów, Piekary ¦l±skie, Pszczyna, Radzionków, Racibórz, Ruda ¦l±ska, Rybnik, Siemianowice ¦l±skie, ¦wiêtoch³owice, Tarnowskie Góry, Tychy, Ustroñ, Wis³a, Wodzis³aw ¦l±ski, Zabrze, ¯ory,

Chcesz jechaæ na Streetball w Polskê ..polecamy strony internetowy o turniejach koszykówki ulicznej

http://speedballin.pl/

http://www.street-ball.pl/

Rozgrywki ligowe powoli zbli¿aj± siê ku koñcowi, za oknami coraz czê¶ciej ¶wieci s³oñce - To czas kiedy wszyscy koszykarscy zapaleñcy na pewien czas zamieniaj± sportowe hale na asfalt, czy tartan. Nie od dzi¶ wiadomo, ¿e najlepsz± mo¿liwo¶ci± na pokazanie swoich umiejêtno¶ci na powietrzu, spotkanie znajomych twarzy z ligowych meczy, a przy okazji zgarniêcia jakiej¶ nagrody ( chocia¿ ró¿nie z tym bywa ) s± STREETBALL\'E.

Jak co roku informacje na temat wszystkich imprez znajdowaæ siê bêd± na portalu
SKM w postaci tradycyjnej tabelki.

UWAGA: Starajcie siê jak najczê¶ciej odwiedzaæ tego newsa, nowe lub poprawione informacje bêd± w nim na bie¿±co aktualizowane w razie niezrozumienia ¶mia³o pytaæ

APEL: Organizatorzy, Sponsorzy, Koszykarze, Koszykarki, pasjonaci koszykówki pod chmurka...je¶li znacie terminy i miejsca kolejnych ¦l±skich Streetbalii powiadamiajcie nas. Zale¿y nam na tym a¿eby turnieje koszykówki ulicznej nie nak³ada³y siê na siebie i ¿eby rzetelna informacja dodar³o do wszystkich tych którzy lubi± sobie pograæ pod chmurka

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi