News: SKM w ,,Winnym Grodzie,, odwiedza SKM - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 20:31:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

SKM w ,,Winnym Grodzie,, odwiedza SKM
Kluby
 SKM -  wspólny skrót jedna pasja - Koszykówka

Dziêki uprzejmo¶ci Zarz±du SKM Zastal  sze¶æ dni go¶ci³em w Zielonej Górze. Mog³em bli¿ej przyjrzeæ siê szkoleniu dzieci i m³odzie¿y w tym klubie. Pierwszy raz obejrza³em trening przedszkolaków. By³em tak¿e na treningach kadetów i juniorów. Zajêcia prowadzi³ wybitny trener pan Bogdan Onufrowicz. Æwieræfina³y U14 i Pó³fina³y U18  razem 12 ciekawych spotkañ w ,,MOSiR Arenie,, Mecz ekstraklasy PLK w piêknej Hali CRS-u: STELMET Zielona Góra – ROSA Sport Radom. Na zakoñczenie mojego pobytu w Winnym Grodzie prowadzi³em Streetball Challenge II LO.


 Nie zrobi³em za du¿o materia³u (foto-film) bo akurat uszkodzi³ mi siê mój wys³u¿ony NIKON, ale uda³o siê go naprawiæ chod¼ nie wiem jak d³ugo jeszcze pos³u¿y przy tak du¿ej eksplantacji. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ panu Simiñskiemu za u¿yczenie swojego aparatu fotograficznego

Mistrzowie Basketu to nazwa Akademii Mini Basketu której za³o¿ycielem jest Damian Worchacz – trener oraz dyrektor sportowy Stowarzyszenia Koszykówki M³odzie¿owej Zastal Zielona Góra (maluchy w przedziale wiekowym 4 – 10 lat). Od jedenastego roku ¿ycia ch³opcy trenuj± ju¿ pod szyldem SKM Zastal Zielona Góra

Misja akademii

W trakcie treningów w formie zabawy uczymy dziecko elementów koszykówki, dbaj±c o prawid³owy rozwój i podwy¿szanie ogólnej sprawno¶ci fizycznej.

 Rozwijamy wszystkie zdolno¶ci motoryczne: si³ê, szybko¶æ, wytrzyma³o¶æ, koordynacjê, gibko¶æ, zwinno¶æ i skoczno¶æ. Stosujemy ciekawe formy i metody treningowe dostosowane do wieku i mo¿liwo¶ci æwicz±cych. Wprowadzamy gry i zabawy ruchowe, æwiczenia rozci±gaj±ce, orientacyjne i zwinno¶ciowe. K³adziemy bardzo du¿y nacisk na wychowanie i kulturê osobist±.

Udzia³ w treningach stwarza sytuacje, w których dziecko uczy siê pokonywaæ trudno¶ci, radziæ sobie ze zmêczeniem, prze¿ywaæ sukcesy i pora¿ki, kontrolowaæ emocje. Sprzyja kszta³towaniu relacji z innymi, umiejêtno¶ci wspó³pracy, negocjacji i samokontroli co przek³ada siê na osi±ganie sukcesów w szkole, ³atwiejsze radzenie sobie z obci±¿eniami fizycznymi, psychicznymi i innymi, co w wieku dojrza³ym prze³o¿y siê na umiejêtno¶æ prawid³owego zachowywania siê w ró¿nych sytuacjach, zgodnie z nasz± misj±:

Kszta³towaæ sportow± osobowo¶æ, rozwijaæ zdolno¶ci i budowaæ charakter ma³ych koszykarzy zgodnie z nasz± zasad±:
,,RUCH RZE¬BI UMYS£ I CIA£O”. To warunek dobrego zdrowia i prawid³owego rozwoju.

http://www.minibasket.pl/

 29 Kwietnia 2014 przy drugim LO 12 dru¿yn Gimnazjalnych z Zielonej Góry, Nowej Soli, Przylepu i Bytomia Odrzañskiego, (w zdecydowanej wiêkszo¶ci to koszykarze trenuj±cy na co dzieñ w klubach) walczy³o o Puchar  STREETBALL CHALLEGE. Pogoda dopisa³a, by³a odpowiednia muza, by³y konkursy z nagrodami by³y pokazy wsadów. Dziewczyny z widowni wybra³y najprzystojniejszych ,,Streetballowców,, - ch³opcy w podziêkowaniu pokazali kilka trików koszykarskich (Free-Style).Organizator postara³ siê o Puchary i nagrody dla najlepszych dru¿yn oraz o statuetki i nagrody dla najlepszej pi±tki. Nagrodzono tak¿e zawodników o niskim wzro¶cie ale wielkim sercu do gry !
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Gimnazjum 1 dru¿yna I
2 Gimnazjum 4 rocz.2000
3 Gimnazjum 4 rocz.98
4 Gimnazjum 4 Zastal
5 Gimnazjum Przylep I
6 Gimnazjum Przylep II
7 Gimnazjum Bytom Odrzañski
8 Gimnazjum 4 rocz.2000
9 Gimnazjum 1 dru¿yna II
10 Gimnazjum 6
11 Gimnazjum Nowa Sól
12 Gimnazjum 9

 MVP: Alan Starovoitov

5 All Stars:
Kacper M±kowski
Mateusz Winiarski
Wojciech Kamrowski
Mariusz Olczyk
Daniel Markovic

Zielona Góra od lat stawia na Basket, ostatnio by³ piêkny jubileusz 60-lecia Lubuskiej Koszykówki, w ubieg³ym sezonie Mistrzostwo Polski Stelmetu i w tym roku Vice Mistrzostwo Polski U20 ,,Srebrne Ch³opaki,,  i pewnie na tym nie koniec

FOTO ZIBI

Z Zielonej Góry udaje siê do Wrze¶ni Pó³fina³y MP U16
Pozdrawiam Zibi

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
 no comment
no comment
Ciekawe ujêcia
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi