News: X Gimnazjada Ko³obrzeg 20-22.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:29:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Gimnazjada Ko³obrzeg 20-22.VI.2014
Szkolne
W dniach od 19 czerwca do 22 czerwca w nadmorskim Ko³obrzegu odby³a siê X Ogólnopolska Gimnazjada w Halowych Grach Zespo³owych. Na sam pocz±tek mo¿e kilka s³ów o otwarciu, które tym razem by³o nad wyraz skromne. Zabrak³o prezentacji dru¿yn, hymnu narodowego oraz znicza a ca³a uroczysto¶æ nie trwa³a d³ugo, lecz u¶wietni³y j± wystêpy miejscowych grup tanecznych.

Po uroczysto¶ci otwarcia przyszed³ czas na rozgrywki. Grupy zosta³y rozdzielone bardzo nierówno. Grupy 1 i 3 odbiega³y poziomem od grup 2 i 4. Po rozgrywkach grupowych sta³o siê jasne ¿e pierwsza grupa pó³fina³owa , która rywalizowa³a o miejsca 1-8 bêdzie s³absza ni¿ grupa 2. I tak o to w 1 grupie pó³fina³owej zagra³y ze sob± Gimnazja z Gdynii, Radomia , Bia³egostoku oraz Ostrowa Wielkopolskiego. Po ciê¿kich bojach do strefy medalowej awansowa³a Gdynia oraz Radom. Druga grupa pó³fina³owa by³a zdecydowanie mocniejsza i jej mecze sta³y na wy¿szym poziomie. I co mo¿e dziwiæ by³y rozgrywane na ,,ciasnej,, sali przy ulicy W±skiej mimo , ¿e poziom tych spotkañ by³ wysok (3 finalistów MP U16 WKK, TKM, Siarka)i. Po zaciêtych bojach sta³o siê jasne ¿e w finale zagra gimnazjum z W³oc³awka a o 3 miejsce powalczy zespó³ z Wroc³awia który by³ faworytem rozgrywek. Niespodziank± turnieju jest z pewno¶ci± postawa MG nr 2 w O¶wiêcimiu , któe pokona³o GImnazjum nr 2 w Tarnobrzegu i w meczu o 5 miejsce zmierzy³a siê z dru¿yn± z Bia³egostoku. Pierwszy mecz na nowej hali oraz zmêczenie sprawi³o , ¿e O¶wiêcimianie zakoñczyli turniej na 6 miejscu a Bia³ostoczanie na miejscu 5.
W meczu o 3 miejsce zmierzy³ siê Radom z Wroc³awiem. Zawodnicy na co dzieñ reprezentuj±cy barwy WKK Wroc³aw wyszli na ten mecz bez zbytniego zaanga¿owania co pozwala³o Radomianom trzymaæ wynik. Koñcówka to 2 rzuty osobista Kobela w ostatniej sekundzie spotkania i ostatecznie br±zowy medal gimnazjady wêdruje na Dolny ¦l±sk.
W finale zmierzy³a siê Gdynia z W³oc³awkiem. Gracze z W³oc³awka zwyciêstwo mieli praktycznie w kieszeni prowadz±c 8 punktami na 3 minuty przed koñcem meczu. Jednak upór Gimnazjum z Gdyni pozwoli³ im doprowadziæ do dogrywki w której przechylili szalê zwyciêstwa w ca³ym turnieju na swoj± stronê. Wartym odnotowania jest te¿ fakt , ¿e sêdziowie którzy prowadzili spotkania , przyjechali do Ko³obrzegu w celu szkolenia.  Co prze³o¿y³o siê na jako¶æ sêdziowanych spotkañ, in minus. Martwiæ mo¿e te¿ s³aba frekwencja na trybunach w halach gdzie rozgrywane by³y spotkania.  X Gimnazjada przechodzi do histroii. Nie brak³o ciekawych meczy, ciekawych zawodników , akcji, oraz otoczki. .

DZIEÑ 3 NIEDZIELA 21.06.2014

o miejsce XIII dru¿yna Prudnik - Koszalin  33 : 60
o miejsce XI Skar¿ysko Kamienna - Katowice  26 : 39
o IX miejsce: Bia³a Podlaska - £ód¼  30 : 33
o miejsce VII Tarnobrzeg - Ostrów Wielkopolski  49 : 47
o miejsce V  O¶wiêcim - Bia³ystok  40 : 46
o miejsce III Wroc³aw - Radom  36 : 35
FINA£: W³oc³awek - Gdynia  46 : 51 po dogrywce

NIE BY£O WYRÓ¯NIEÑ INDYWIDUALNYCH


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1
Sportowe Gimnazjum nr 9 w Gdyni
Sukces odnie¶li:
Pawe³ Pasik, Jakub Kubkowski, Pawe³ Ka¼mierczuk, Szymon Daszke, Jakub Wantuch, Aleksander Za³ucki, Pawe³ Glaeske, Bartosz Brzeziñski, Kornel Osiñski, Damian Sawicki, Kacper Mazurek.
Opiekunem by³ Rafa³ Knap oraz Tomasz Za³ucki.
2 W³oclawek - Kujawsko-pomorskie
3 Wroc³aw  - Dolno¶l±skie
4 Radom - Mazowieckie
5 Bia³ystok - Podlaskie
6 O¶wiêcim - Ma³opolskie
7 Tarnobrzeg - Podkarpackie
8 Ostrów Wielkopolski - Wielkopolskie
9 £ód¼ - £ódzkie
10 Bia³a Podlaska - Lubelskie
11 Katowice - ¦l±skie
12 Skar¿ysko Kamienna - ¦wiêtokrzyskie
13 Koszalin - Zachodniopomorskie
14 Prudnik - Opolskie
15 ¯ary - Lubuskie

Runda Fina³owa Etap I 


Grupa A (mecze o miejsca I-VIII) Hala Milenium
dru¿yny z I i II miejsce z grupy 1 i 3 tworz± grupê A (zaliczenie wyników)

Gdynia - Ostrów Wielkopolski  58 : 40
Bia³ystok - Radom  58 : 59 po 3 dogrywkach
Bia³ystok - Ostrów Wielkopolski   58 : 43
Gdynia -  Radom  55 : 37

TABELA

1 Gimnazjum 9 Gdynia   6 pkt.
2 Gimnazjum 3 Radom  5 pkt.
3 Gimnazjum Bia³ystok   4 pkt.
4 Gimnazjum 3 Ostrów Wielkopolski 3 pkt.

Grupa B (mecze o miejsca I-VIII) Hala W±ska

dru¿yny z I i II miejsce z grupy 2 i 4 tworz± grupê A B
(zaliczenie wyników)

W³oc³awek - O¶wiêcim  92 : 44
Tarnobrzeg - Wroc³aw   33 : 42
Tarnobrzeg - O¶wiêcim  48 : 49
W³oc³awek - Wroc³aw  51 : 41

TABELA

1 Gimnazjum 4 W³oc³awek  6 pkt.
2 Gimnazjum 39 Wroc³aw 5 pkt
3 Gimnazjum 2 O¶wiêcim 4 pkt.
4 Gimnazjum 2 Tarnobrzeg 3 pkt.

PLAY - OFF IX - XV
mecz I: Bia³a Podlaska - Skar¿ysko Kamienna   49 : 42
mecz II: Katowice - £ód¼   37 - 41
mecz III Koszalin - ¯ary 56 : 25

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

GRUPA I

SP 9 GDYNIA – SG19 BIA£YSTOK  64 : 58
G6 BIA£A PODLASKA – G2 PRUDNIK  44 : 31 po dogrywce
SP9 GDYNIA – G6 BIA£A PODLASKA  60 : 27
SG19 BIA£YSTOK – G2 PRUDNIK  78 : 25
SP9 GDYNIA - G2 PRUDNIK 35 : 10
SG19 BIA£YSTOK - G6 BIA£A PODLASKA 44 : 41 po dogrywce

1 Gimnazjum 9 Gdynia  3 mecze 6 pkt.
2 Gimnazjum 19  Bia³ystok 2 mecz 5 pkt.
3 Gimnazjum 6 Bia³a Podlaska  2 mecze 4 pkt.
4 Gimnazjum  2 Prudnik 
3 mecz 3 pkt

Bia³a Podlaska
Bia³ytok
Gdynia
Opole
       
11 Kadet Bia³a Podlaska
1998 - 4
1999 - 7
Bogdan £owicz
Æwieræfinalista MP U16
10 Zubry Bialystok
1998 - 8
1999 - 2
Mariusz Bartosiewicz
Pó³finalista MP U16
11 GTK Gdynia
1998 - 11
1999 - 0
Rafa³ Knap
Pó³finalista MP U16
 

Grupa II

G2 TARNOBRZEG – G4 W£OC£AWEK  55 : 60
G6 KATOWICE – G3 ¯ARY  61 : 37
G4 W£OC£AWEK – G3 ¯ARY 89 : 18
G2 TARNOBRZEG – G6 KATOWICE 45 : 33
W£OCLAWEK - G6 KATOWICE 63 : 26
G2 TARNOBRZEG  - G3 ¯ARY  50 : 24

1 Gimnazjum 4 W³oc³awek  3 mecz 6 pkt.
2 Gimnazjum 2 Tarnobrzeg  3 mecz 5 pkt.
3
Gimnazjum 6 Katowice  3 mecz 4 pkt.
4 Gimnazjum 3 ¯ary 2 mecz 3 pkt.

Tarnobrzeg
W³oc³awek
Katowice
¯ary
   

 10 TKM W³oc³awek
1998 - 7
1999 - 1
2000 - 2
Trener: Wojciech Kobielski
III miejsce MP U16
12 Junior Basket Katowice
1998 - 12
Trener: Jarek Jakubiec

Pó³finalista MP U16

12 Chromik ¯ary
1998 - 6
1999 - 5
2000 - 1
Trener: Krzysztof Paciorek


Grupa III

G3 RADOM – G3 SKAR¯YSKO KAMIENNA  46 : 29
G3 OSTRÓW WLKP. – G3 RADOM  33 : 47
G3 OSTRÓW WLKP. - G3 SKAR¯YSKO KAMIENNA 78 : 25

Gimnazjum 9 Radom 2 mecz 4 pkt.
Gimnazjum 3 Ostrów Wielkopolski  2 mecz 3 pkt.
Gimnazjum  3 Skar¿ysko 2 mecz 2 pkt.


Gimnazjum z Elbl±ga (Warmiñsko-Mazurskie) wycofa³a siê z Gimnazjady

Skar¿ysko Kamienna
Radom
Ostrów Wielkopolski


 
6 MKK MDK Kielce
8 nie trenuj±cych
1998 - 5
1999 - 9
Trener: Dariusz Frydryk

10 Piotrówka Radom
2 nie trenuj±cych
1998 - 5
1999 - 6
2000 - 1
Trener: Jacek Spyt
Kasprowiczanka: 12
1998 - 7
1999 - 4
2000 - 1
Trener: Pawe³ Drzewiecki
Konrad Ewiak


Grupa IV

G39 WROC£AW – G22 £ÓD¬  44 : 34
G6 KOSZALIN – G2 O¦WIÊCIM 49 : 54
G39 WROC£AW – G6 KOSZALIN  55 : 17
G22 £ÓD¬ – G2 O¦WIÊCIM  36 : 41
G39 WROC£AW - G2 O¦WIÊCIM 48 : 26
G22 £ÓD¬ - G6 KOSZALIN  40 - 38

1 Gimnazjum 39 Wroc³aw 3 mecz 6 pkt.
2 Gimnazjum  2 O¶wiêcim  3 mecz 5 pkt.
3 Gimnazjum 22  £ód¼   3 mecz 4 pkt.
4 Gimnazjum  6 Koszalin   3 mecz 4 pkt.


O¶wiêcim
Koszalin
Wroc³aw
£ód¼
13 Niwa O¶wiecim
1998 - 9
1999 - 4
Trener: Wojciech Porêbski
Æwieræfina³y MP U16
12 ¯ak Koszalin
1998 - 8
1999 - 9
W-F: Robert Krawczyk
Pó³fina³ MP U16
11 WKK Wroc³aw
1998 - 8
1999 - 3
Trener: Sebastian Potoczny
Mistrz Polski U16
7 £KS £ód¼
3 Nie treneuj±cych
1998 - 6
1999 - 4
Trener: Daivan Jodekaite
Æwieræfina³ MP


Dla Kogo Z£OTO Gimnazjady 2014
Gdynia (15)11%11%
Bia³ystok (10)8%8%
Bia³a Podlaska (5)4%4%
Prudnik (1)1%1%
Tarnobrzeg (8)6%6%
W³oclawek (29)22%22%
Katowice (3)2%2%
¯ary (7)5%5%
Ostrów Wlkp. (3)2%2%
Elbl±g (1)1%1%
Radom (14)11%11%
Skar¿ysko (2)2%2%
Wroc³aw (27)20%20%
£ód¼ (3)2%2%
Koszalin (1)1%1%
O¶wiecim (3)2%2%

£±cznie oddano 132 g³osy

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Poznan 2008 XXX Turniej Dzieñ Dziecka
Poznan 2008 XXX Turniej Dzieñ Dziecka
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi