News: U-18 Fina³ Mistrzostw Polski Juniorów - Wroc³aw 14-18.V.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:49:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-18 Fina³ Mistrzostw Polski Juniorów - Wroc³aw 14-18.V.2014
U-18 Juniorzy
 Od ¶rody 14.05 do niedzieli 11.05.2014 w historycznej hali ,,Kosynierce,, odbywa³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów U18. W turnieju fina³owym bra³o udzia³ osiem zespo³ów z piêciu województw (Dolno¶l±skie, Pomorskie, i Kujawsko-Pomorskie po dwie dru¿yny , Lubuskie i Mazowieckie po jednej dru¿ynie)  99 zawodników uczestniczy³o w turnieju (ka¿dy otrzyma³ koszulkê i gad¿et Uczestnik Fina³ów MP) Ka¿da dru¿yna mia³a po dwóch trenerów. Treflem  Sopot i WKK Wroc³aw opiekowa³y siê panie fizykoterapeutki (panie finalistki). Z³oci medali¶ci Trefl Sopot w tym sezonie nie przegra³ meczu BRAWO Marcin Kloziñski.
To by³y moje pierwsze Fina³y U-18 w których uczestniczy³em od pocz±tku do koñca. ¦wietna organizacja, du¿o kibiców, fajne mecze, bez zgrzytów, jednym s³owem SUPER
Rozegrano 18 spotkañ z czego  na ¿ywo obejrzanych przez ponad 5000 kibiców w Internecie wy¶wietleñ ponad 15.000 (Fina³ 2000 wy¶wietleñ)  Dla ciekawostki podam ¿e ogl±dano nas w USA ,a to za spraw± Maæka Bendera. Wykonano i zamieszczono w sieci ponad 2000 fotek
Na widowni mo¿na by³o spotkaæ prezesów klubów: ¦l±ska, TKM, WKK, Trefla, Astorii/Novum Basketu Kwidzyn (trener /prezes pan Zamo¶my) Wszyscy mocno dopingowali swoje zespo³y a najg³o¶niej pan Przemys³aw Koelner. By³ tak¿e pierwszy prezes za³o¿yciel Trefla Sopot pan Kazimierz Wierzbicki

 PZKosz reprezentowali : Adam Romañski (dyrektor wydzia³u rozgrywek)
Miros³aw Noculak (Dyrektor wydzia³u wyszkolenia) Trener Selekcjoner Kadr Polski 3x3
Zdzis³aw Kassyk (Cz³onek Zarz±du)
Trener kadry Polski U18 Arkadiusz Mi³oszewski
Asystent trenera Kadry polski U16 Andrzej Kierlewicz
Trener Kadr Narodowej Mike Taylor
Gwiazdy Polskiego Basket; Maciej Zieliñski, Adam Wójcik, Dominik Tomczyk, Tomasz Jankowski, Miros³aw £opatka, Jerzy Biñkowski  z m³odszego pokolenia: Rados³aw Hy¿y, Krzysztof Sulima, Robert Skibniewski i
Micha³ Gabiñski
Wszystkie spotkania rozgrywane by³y w prawdziwej atmosferze Fair Play, sêdziowanie na dobrym poziomie, kulturalny doping kibiców (jedynie nie by³o s³ychaæ kibiców z Zastalu  Zielona Góra i Basketu Kwidzyn pozostali nie zawiedli . Cieszy obecno¶æ na widowni trenerów z takich klubów jak:  Wis³a Kraków, JB Katowice, Siden Toruñ, Smyk Prudnik
Wszystkie spotkania ogl±da³ za³o¿yciel polishhoops i redaktor 2 takty Micha³ ¦widerski

Mogli¶my podziwiaæ  14 reprezentantów kraju (Uczestnicy ME U16 I U18) wielu zawodników pokaza³o siê podczas fina³ów  z bardzo dobrej strony i kto wie czy nie zasil± sk³ad kadry na ME w Turcji

Kulka, Wadowski, Ponitka, Kolenda, Fatz, Olejniczak, £ucka, Wieluñski, Kierlewicz, Majchrzak, Konopatzki , Majchrzak K., Majewski, Bojanowski, Stawiak i Szymañski  to szeroka kadra Polski Streetball  3x3 po pierwszej selekcji 8 uda siê na konsultacje do SMS Cetniewo , nastêpnie 4 wyleci do Chin na M³odzie¿ow± Olimpiadê

Puchary, medale, nagrody rzeczowe Plecaki i ubiór Firmy, Spalding oraz bony:

PZKosz

3 Puchary (1-3 miejsce) Medale (3x15) Flaga Mistrzów PZKosz

Organizatorzy, Sponsorzy
(Hoffman, Spalding, Stowarzyszenie Basket 96 Wroc³aw, WKS  ¦l±sk Wroc³aw)
5 Pucharów (miejsca 4-8) Statuetki  MVP (tablet),  5 All Stars,
8 wyró¿nieñ (Statuetki ,  100 bon do wykorzystania w sklepie Saturn)
podaj±cy, zbieraj±cy, obroñca, perspektywiczny (Statuetki ,150 z³ bon do wykorzystania w sklepie Saturn)

Z okazji zakoñczenia sezonu 2013/2014 Sponsor tytularny  Exact  Systems uhonorowa³ zawodników WKS ¦L¡SK Wroc³aw za ich kilkuletni wk³ad pracy w treningach i meczach w rozgrywkach m³odzie¿owych i drugoligowych. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ s³uchawki i torbê sportow±.

SKM bardzo dziêkuje za zaproszenie na Fina³
Zapraszam do obejrzenia moich fotek (900) oraz filmików


o 7 miejsce
  Polonia Warszawa - Zastal Zielona Góra  84 : 53
o 5 miejsce   ¦l±sk Wroc³aw - Basket Kwidzyn  65 : 81
Pó³fina³y: Astoria/Novum - WKK Wroc³aw  49 : 58
Pó³fina³y: TKM W³oc³awek - Trefl Sopot  49 : 65
o 3 miejsce: TKM W³oc³awek - Astoria/Novum Bydgoszcz  54 : 59
FINA£: WKK Wroc³aw  - Trefl Sopot 45 : 64


 MVP:
Grzegorz Kulka 
Trefl Sopot

 ALL-STARS:

Adrian Warszawski - TKM W³oc³awek
Igor Wadowski - WKK Wroc³aw
Mateusz Fatz - Astoria/Novum Bydgoszcz
Maciej Bender - WKK Wroc³aw
Artur W³odarczyk - Trefl Sopot

Najlepszy asystuj±cy: Igor Dudek - ¦l±sk Wroc³aw
Najlepszy zbieraj±cy: Dominik Olejniczak - TKM W³oc³awek
Najlepszy Obroñca: Konrad Dubiel - ¦l±sk Wroc³aw
Zawodnik Perspektywiczny: Domnik Rutkowski - WKK Wroc³aw
Najm³odszy  zawodnik: £ukasz Kolenda rocz.1999
5-krotny z³oty medalista:  U14, U16 i 3x U18: Pawe³ Kreft - Trefl Sopot

Akcja 1 dnia: Monster Dunk Dominika Olejniczaka
Akcja 2 dnia: Pawe³ Robak (186 cm) Dunk Poster Micha³ Kierlewicz
Akcja 3 dnia: No Look Pass + trójeczka £ukasz Kolenda rocz.99
Akcja4  dnia: czekamy na wasze typy
Akcja 5 dnia: czekamy na wasze typy

Zawodnik 1 dnia: Mariusz Konopatzki (33 pkt (6x3) 16 zb. 8 as.)
Zawodnik 2 dnia: Dawid Ko³kowski (13 pkt. 13 zb. 2 as. 2 prz.)
Zawodnik 3 dnia: Wiktor Sewio³: (16 pkt. 11 zb. 5 as. 7 prz.)
Zawodnik 4 dnia: Pawe³ Krefft  (13 pkt. 10 zb. 2 as. 3 prz.)
Zawodnik 5 dnia: Grzegorz Kulka  (17 pkt. 10 zb. 3 as. 3 prz.

Niespodzianki: Wysoka pora¿ka Zastalu z WKK
po dwóch dniach wiadomo: Polonia gra o VII miejsce, gospodarze poza stref± medalow±
Najg³o¶niejsi Kibice:  WKK Wroc³aw i Polonia Warszawa, ¦l±sk Wroc³aw,
Najm³odszy zawodnik: £ukasz Kolenda ma 14 lat (ur.27.VII.1999)
Najstarszy zawodnik: £ukasz Wardziñski (8.I.1996)
Najwy¿szy zawodnik na parkiecie: Marcel Kliniewski 213
Najstarszy zespó³: Astoria/Novum Bydgoszcz  (11 rocz.96, 2 rocz.97)
Najm³odszy zespó³: WKK Wroc³aw (5 rocz.96, 4 rocz.97, 3 rocz.98)
30 pe³noletnich zawodników (skoñczone 18 lat)
Podczas MP 16.V.2014 swoj± 18-TKÊ obchodzi Maciej Jacek Kiliñski

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI 

FOTO MICHA£

RELACJA LIVE VIDEO

WKS ¦l±sk Wroc³aw

Wiedzasportowa: Krótko i na temat o U18 !

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 LOGO DRU¯YNY
FOTKA DRU¯YNY
SK£AD........MECZE........PUNKTY
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1


Z£OCI
MEDALI¦CI
 Pawe³ Krefft 5 / 76   >>>>>>
Grzegorz Kulka 5 / 80
Artur W³odarczyk 5 / 90
Micha³ Kolenda 5 / 69
Szymon Mochnacz 5 / 82
Wojciech Majchrzak 5 / 44
Damian Ciesielski 5 / 33
Jêdrzej Szymañski 5 / 73
Damian Szczepanik 5 / 47
£ukasz Kolenda 2 / 13
Kamil Samson 2 / 6
Szczepan Kucharewicz 3 / 4
Kacper Grzesiowski 2 / 2

Trener: Marcin Kloziñski
Pawe³ Blchacz

2

SREBRNI
MEDALI¦CI

Igor Wadowski 5 / 71
Maciej Bender 5 / 55
Wiktor Sewio³ 5 / 44
Dominik Rutkowski 5 / 37
Bart³omiej Rodak 5 / 33 >>>>
Micha³ Kapa 5 / 27
Jakub Kobel 4 / 18
Piotr ¦cibisz 5 / 13
Karol Krucza³a 5 / 11
Wojciech Cygal 5 / 8
Micha³ Zakrzewski 4 / 7
Mateusz Szczypiñski 4 / 2

Trener: Tomasz Niedbalski
Sebastian Potoczny
 
3 BR¡ZOWI
 MEDALI¦CI
 Karol Kutta 5 / 62  >>>>>>>
Mateusz Fatz 5 / 59
£ukasz Fr±ckiewicz 5 / 47
Piotr £ucka 5 / 45
Pawe³ Robak 5 / 30
£ukasz Wardziñski 5 / 25
£ukasz Domañski 5 / 23
Kamil Jêdras 5 / 8
Kacper Wenderski 4
Igor Stepa 3 / 4
Rados³aw Senski 3 / 3
Kamil Domañski 1 / 2
Tomasz Dembek 1 / 0

Trener:Przemys³aw Gierszewski
Robert Borkowski
 
 4

Adrian Warszawski 5 / 71
Bartosz Jankowski 5 / 57 >>>
Dominik Olejniczak 5 / 48
Juliusz Barañski 5 / 43
Kacper Wronkowski 5 / 24
Micha³ Kijewski 5 / 18
Stefan Marchlewski 5 / 14
Rafa³ Komenda 3 / 8
Bartosz Matusiak 4 / 3
Rados³aw Wojciechowski 4 / 0
Pawe³ Król 2 / 0
Filip Zych 2 / 0

Trener: Grzegorz Ko¿an
Wojciech Boblewski
 
5
  Mariusz Konopatzki 4 / 75 >>
Kacper Wiêckowski 4 / 61
Cezary Zawalich 4 / 40
Tomasz Flont 4 / 25
Marcin Szwedowski 4 / 16
Oskar Orlikowski 4 / 11
Tomasz Barganowski 10
Pawe³ Leszczyñski 4 / 7
Mateusz Grabowski 4 / 4
Micha³ Kopczyñski 1 / 0


Trener: Bogdan Zamo¶ny
£ukasz Król
 
 6  Jakub Nizio³ 4 / 68
Marc-Oscar Sanny 4 / 44
Marcel Kliniewski 4 / 43 >>>>
Dawid Ko³kowski 4 / 33
Marcin Skorek 3 / 19
Igor Dudek 4 / 14
Tomasz ¯ele¼niak 4 / 12
Konrad Dubiel 4 / 11
Wiktor Marcinkowski 4 / 7
Patryk Misiak 2 / 4
Jan Poniatowski 3 / 3
Micha³ Jod³owski 4 / 3
Mateusz Fidura 1 / 0

Trener: £ukasz Grudniewski
Jacek Krzyka³a
 
7
  Jan Bielecki 4 / 64  >>>>>>>
Micha³ Kierlewicz 4 / 32
Maciej Jacek Kiliñski 4 / 29
Konrad Karpiñski 4 / 28
Marcin Wieluñski 3 / 23
Marcin Wiszomirski 4 / 16
Micha³ Grabowski 2 / 15
Adam Nowakowski 4 / 15
Oskar Blaszkiewicz 3 / 13
Jan Szymañski 3 / 13
Mateusz Rogucki 4 / 10
Patryk Wenda 3 / 4
Jakub Skalski 3 / 2

Trener: £ukasz £oboda
Andrzej Kierlewicz
 
8
  Marcel Ponitka 59
Jakub Der 55  >>>>>>>>>>
Filip Przybylski 33
Damian Pogoda 15
Jan Siedow 11
Konrad Mo³ek 11
Norbert ¦wiêcicki 10
Wojciech Wiktor 3 / 4
Marek Mól 1 / 2
Adrian Polewiak 2
Martin Lisiecki 1
Jakub Kwa¶nik 2 / 0
Piotr Kupczyk 2 / 0

Trener: Bogus³aw Onufrowicz
Artur Cielma
 


Grupa A
        

Trefl Sopot - NOVUM/ASTORIA Bydgoszcz  80 : 63
Polonia Warszawa - Basket Kwidzyn  70 : 77
NOVUM/ASTORIA Bydgoszcz - Polonia Warszawa  70 : 62
Basket Kwidzyn - Trefl Sopot  48 : 81
Basket Kwidzyn - NOVUM/ASTORIA Bydgoszcz  43 : 71
Polonia Warszawa - Trefl Sopot  48 : 86

  
 

1
 Trefl Sopot

Mistrz Pomorza
Mistrz Strefy Gdañsk
6
1996: Kulka, W³odarczyk, Krefft, Szymañski,
Mochnacz, Majchrzak, 

1997: Kolenda Micha³, Szczepanik, Ciesielski,
Kucharewicz, Grzesiowski
1999: Kolenda £ukasz

Trener: Marcin Kloziñski, Pawe³ Blechacz
Fizjoterapetka: Marta Rzewuska
2


Astoria/Novum Bydgoszcz

Vice Mistrz
Kujawsko-Pomrskiego
Mistrz Strefy Bydgoszcz

5 MP U16
5
1996 Novum: Stepa, Fr±ckiewicz, Wardziñski
Kutta, Robak
1996: Astoria:
Kamil Domañski, £ukasz
Domañski,
Wenderski, Fatz
£ucka
,
Dembek
1997:  Senski, Jêdras

Trener: Przemys³aw Gierszewski, Robert Borkowski
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 Basket Kwidzyn

ViceMistrz Pomorza
ViceMistrz Strefy Gdañsk

7 MP U-16
4
1996: Konopatzki, Wiêckowski, Zawalich, Flont,
Orlikowski
1997: Barganowski, Kopczyñski, Leszczyñski,
Szwedowski, Grabowski

Trenerzy: Bogdan Zamo¶ny, £ukasz Król
2
 Polonia Warszawa

Mistrz Mazowsza
Mistrz Strefy Warszawa

9 MP U-16
3
1996: Bielecki, Karpiñski, Kiliñski, Nowakowski,
Wenda, Wieluñski
1997: Kierlewicz, BlaszkiewiczSkalski, Rogucki
1998: Wiszomirski, Szymañski


Trenerzy: £ukasz £oboda, Andrzej Kierlewicz

Grupa B         

WKK Wroc³aw - Zastal Zielona Góra  86 : 26
WKS ¦l±sk Wroc³aw - TKM W³oc³awek  65 : 84
Zastal Zielona Góra - ¦l±sk Wroc³aw  62 : 77
TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw  30 : 61
TKM W³oc³awek - Zastal Zielona Góra  69 : 62
¦l±sk Wroc³aw - WKK Wroc³aw  52 : 76

  
 

1
 WKK Wroc³aw

Mistrz Dolno¶l±skie
Mistrz Strefy Wroc³aw

ViceMistrz MP U14
IV MP U16
6
1996: Cygal, Rodak , Wadowski, Zakrzewski
1997: Bender, Kapa, Krucza³a, Sewio³, ¦cibisz
1998: Kobel, Szczypiñski, Rutkowski

Trener:
Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
2
 TKM W³oc³awek

Mistrz Kujawsko-Pomorskie
ViceMistrz strefy Bydgoszcz

10 MP U-16
5
1996: Jankowski, Barañski, Kijewski,  Warszawski,
Olejniczak, Król, Wronkowski, Zych
1997: Matusiak, Wojciechowski,
1998: Komenda, Marchlewski

Trener: Grzegorz Ko¿an

XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
 ¦l±sk Wroc³aw

ViceMistrz Dolno¶l±skie
ViceMistrz Strefy Wroc³aw


III MP U16
4
1996: Nizio³, Ko³kowski, Skorek Sanny, Marcinkowski,
Dubiel, Dudek, Kliniewski, Poniatowski 
1997: Fidura 
1998: ¯ele¼niak, Jod³owski,

Trener: Lukasz Grudniewski, Jacek Krzyka³a

4 Zastal Zielona Góra

Mistrz Lubuskie
III Strefa Wroc³aw
3
1996: Der, ¦wiêcicki, Przybylski Kwa¶nik, Polewiak
Mól
, Mo³ek, Wiktor
1997: Ponitka, Lisiecki, Siedow
1988: Pogoda 


Trener: Bogdan Onufrowicz, Artur Cielma


WSPOMNIEÑ CZAR

 MP.SP.S³upsk.2009
MP.U-14.Warszawa.2010
MP.U16.Gdynia.2012
Gimnazjada.Ko³obrzeg.2012
MP.U-18.Wroc³aw.2014.....
 1Pruszcz Gdañski
GTK Gdynia
GTK Gdynia
Gim 92 Warszawa
Trefl Sopot
 2Warszawa
WKK Wroc³aw
GIM 92 Ursynów
Gim 39 Wroc³aw
WKK Wroc³aw
 3Szczecin
Bryza Kolbudy
¦l±sk Wroc³aw
Gim 3 Ostrów Wlkp
Astoria/Novum Bydgoszcz
 4Ostrów Wlkp.
MKS Pruszków
WKK Wroc³aw
Gim 4 Elbl±g
TKM W³oclawek
 5BydgoszczOchota Warszawa
Czarni S³upsk
GIM26 Bydgoszcz
Basket Kwidzyn
 6OlsztynWis³aw Kraków
Astoria Bydgoszcz
Gim 4 Zielona Góra
¦l±sk Wroc³aw
 7WieliczkaTurów Zgorzelec
Basket Kwidzyn
Gim Wieliczka
Polonia Warszawa
 8Bia³a Podlaska
Pyra Poznañ
Turów Zgorzelec
Gim Kwidzyn
Zastal Zielona Góra
 Obecno¶æ SKM
Obecno¶æ SKM
Obecno¶æ SKM
 Obecno¶æ SKMKomentarze
Teddy Dixi Michelin dnia maj 09 2014 15:08:22
Spróbujmy zacz±æ. Na pocz±tek moje typy. Poni¿ej w kolejno¶ci: miejsce w grupie, nazwa dru¿yny, ocena potencja³u w skali od 1 do 5, szansa procentowa na zdobycie tytu³u MP, w tym przypadku sumuj±ca siê do 100%.

Grupa A:
1. Trefl Sopot (5), 18%.
2. MKS Polonia Warszawa (5), 16%.
3. Novum/Astoria Bydgoszcz (4), 12%.
4. MTS Basket Kwidzyn (3), 1%.

Grupa B:
1. WKK Wroc³aw (5), 20%.
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw (5), 19%.
3. TKM W³oc³awek (4), 11%.
4. Zastal Zielona Góra (3), 3%.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 09 2014 15:20:24
A teraz powró¿ê z fusów po ca³o¶ci. Du¿ymi literami nazwy dru¿yn teoretycznych zwyciêzców w poszczególnych meczach.

14 maja 2014 roku:
TREFL SOPOT r11; Novum/Astoria Bydgoszcz (raczej tak bêdzie)
POLONIA WARSZAWA r11; MTS Basket Kwidzyn (tak bêdzie niemal na pewno)
WKK WROC£AW r11; Zastal Zielona Góra (niespodzianki chyba nie bêdzie)
WKS ¦L¡SK WROC£AW r11; TKM W³oc³awek (a tu, dla odmiany, niespodzianka jest mo¿liwa)

Je¶li siê wywró¿yæ uda³o,
to wygraj± wszyscy na bia³o*.
(*- w tym Trefl na ¿ó³to) smiley

15 maja 2014 roku:
Novum/Astoria Bydgoszcz r11; POLONIA WARSZAWA (bój, w którym wiele mo¿e siê zdarzyæ)
MTS Basket Kwidzyn r11; TREFL SOPOT (derby ze zdecydowanym faworytem)
Zastal Zielona Góra r11; WKS ¦L¡SK WROC£AW (Dolny ¦l±sk gór±)
TKM W³oc³awek r11; WKK WROC£AW (najprawdopodobniej oka¿e siê, ¿e W³oc³awek... to nie Wroc³aw)

Je¶lim to ogarn±³,
wygraj± wszyscy na czarnosmiley

16 maja 2014 roku:
MTS Basket Kwidzyn r11; NOVUM/ASTORIA BYDGOSZCZ (centymetry nie graj±, ale przewagê daj±)
Polonia Warszawa r11; TREFL SOPOT (bêdzie tak lub... wrêcz przeciwnie)
TKM W£OC£AWEK r11; Zastal Zielona Góra (choæ... rWszystko siê mo¿e zdarzyæ...r1smiley
WKS ¦l±sk Wroc³aw r11; WKK WROC£AW (teoria pozbawiona jakichkolwiek racjonalnych przes³anek: kto przegra ten mecz, ten... wygra w finale; wiêc mo¿e jednak grupowe, pyrrusowe zwyciêstwo ¦l±ska?)

17 maja 2014 roku:
o 7 miejsce: ZASTAL ZIELONA GÓRA r11; MTS Basket Kwidzyn
o 5 miejsce: TKM W³oc³awek r11; NOVUM/ASTORIA BYDGOSZCZ
I pó³fina³: MKS Polonia Warszawa r11; WKK WROC£AW
II pó³fina³: WKS ¦L¡SK WROC£AW r11; Trefl Sopot

18 maja 2014 roku:
o 3 miejsce: Polonia Warszawa r11; TREFL SOPOT
o 1 miejsce: WKK WROC£AW r11; WKS ¦l±sk Wroc³aw

Ostateczna kolejno¶æ:

1. WKK Wroc³aw
2. WKS ¦l±sk Wroc³aw
3. Trefl Sopot
4. Polonia Warszawa
5. Novum/Astoria Bydgoszcz
6. TKM W³oc³awek
7. Zastal Zielona Góra
8. MTS Basket Kwidzyn
Teddy Dixi Michelin dnia maj 09 2014 15:54:01
I jeszcze ma³a zabawa. Spójrzmy na finalistów z perspektywy: kobiecej(?), estetycznej(?), marketingowej(?) r11; dowolne skre¶liæ.
Otó¿ zerknijmy na za³±czone powy¿ej zdjêcia zespo³ów. Nie mam na my¶li jako¶ci technicznej fotek, tylko to co na nich uwieczniono, bior±c pod uwagê tak± kategoriê jak± jest... rchlujno¶ær1;.
Je¿eli uznaæ, ¿e o jako¶ci profesjonalnie, czy wrêcz perfekcyjnie prowadzonej dru¿yny decyduje ka¿dy element, w tym równie¿ kwestia wizerunku, to, moim zdaniem, kolejno¶æ w poszczególnych grupach powinna wygl±daæ nastêpuj±co:

Grupa A:
1. Trefl Sopot.
2. Astoria/Novum Bydgoszcz.
3. Polonia Warszawa.
4. MTS Basket Kwidzyn.

Grupa B:
1. WKK Wroc³aw.
2. TKM W³oc³awek.
3. WKS ¦l±sk Wroc³aw.
4. Zastal Zielona Góra.

A ostateczna kolejno¶æ by³aby taka:

1. WKK Wroc³aw.
2. Trefl Sopot.
3. Astoria/Novum Bydgoszcz.
4. TKM W³oc³awek.
5. WKS ¦l±sk Wroc³aw.
6. Polonia Warszawa.
7. Zastal Zielona Góra.
8. MTS Basket Kwidzyn.

Ciekawe, jak opisanym powy¿ej parametr wypadnie w konfrontacji z rzeczywisto¶ci±smiley
Teddy Dixi Michelin dnia maj 09 2014 17:23:43
Czytaj±cych przepraszam za te wszystkie r1, r11, itp., które wkrad³y siê do tekstu w miejsce znaków przestankowych oraz za pozosta³e irytuj±ce literówki.
kedar1968 dnia maj 09 2014 18:19:18
Szkoda tylko, ze nikt n ie patrzy na to który zespó³ jest na zdeciu w aktualnym sk³adzie smiley. Dodatkow Zibi, maj±c zdjecia aktualne wrzuca wykopane z archiwum smiley.
https://www.facebook.com/basketwroclaw96/photos/a.192670814106158.41357.176111349095438/761614420545125/?type=1&theater
kedar1968 dnia maj 09 2014 18:23:04
Tedy
A tak nawiasem; najestetyczniej prezentuje siê wg. mnie TREFL Sopot smiley.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 10 2014 09:59:54
kedar,
po pierwsze, racja co do "archiwalnych walorów" wielu fotografii. Rzecz w tym, ¿e kto¶ kiedy¶ w taki sposób pozwoli³ siê uj±æ. W czasie turnieju Zibi z pewno¶ci± zrobi nowe obrazki i... uaktualni tabelê.
Po drugie, zdjêcie Trefla jest najlepiej wykonane technicznie i odpowiednio pokrêcone w fotoshopie, a ch³opaki prezentuj± siê naprawdê znakomicie. Jednak w kategorii "chlujno¶æ" zdecydowa³em siê przyznaæ o mikropunkt wiêcej dla WKK za... zsynchronizowany uk³ad r±k w dolnym rzêdzie. Jednakowo¿ zgoda, w tym finale mo¿e byæ remis i dogrywka
ps dnia maj 14 2014 19:53:14
Pierwszy dzieñ i......pierwsze niespodzianki. Nie spodziewa³em siê pora¿ki gospodarzy w takim stosunku, jak i przegranej sto³ecznej dru¿yny. Rozmiar wygranej WKK tak¿e dla mnie drastycznie du¿y.
janusz_52 dnia maj 14 2014 21:06:51
Pora¿ka WKS-u jest oczywi¶cie niespodziank± du¿ego kalibru i stawia gospodarzy w bardzo trudnej sytuacji, je¶li wynik meczu WKK-ZASTAL odzwierciedla aktualn± moc WKK. Nie spodziewa³em siê tak mia¿d¿±cego zwyciêstwa wroc³awian. W lidze dolno¶l±sko-lubuskiej oba mecze wygra³ wprawdzie WKK, ale niewiele; +4 i +2. Jednak wtedy nie gra³ w WKK Bender, który pokaza³ dzisiaj kilka doskona³ych zagrañ. Widaæ zreszt±, ¿e dru¿yna jest "w gazie", ¶wietnie przygotowana motorycznie, zgrana i poza kilkoma egoistycznymi zagraniami playmekerów, roztropnie "dziel±ca siê" pi³k±. W pierwszej kwarcie, póki si³ starczy³o, ZASTAL jako¶ sobie radzi³. W dwóch nastêpnych zielonogórzanie zdobyli tylko 4 punkty! Strasznie agresywna obrona wroc³awian zrobi³a swoje. To jednak turniej i trzeba dobrze rozplanowaæ si³y, a trener Niedbalski chyba trochê niepotrzebnie trzyma³ na parkiecie Wadowskiego, który w 4. kwarcie by³ ju¿ solidnie zmêczony.
Jutrzejsze mecze w tej grupie, które wcze¶niej ocenia³em jako "zwyczajne" zapowiadaj± siê fascynuj±co; WKK i TKM walcz± o zapewnienie sobie awansu, WKS i ZASTAL o ¿ycie. Bardzo jestem ciekaw, jak TKM zweryfikuje si³ê WKK. Zwyciêzca tego meczu, w ka¿dym razie, pewnie bêdzie w finale.
Uk³ony dla IMPREZYLIVE; mecz gospodarzy ogl±da³em w³a¶nie w ich przekazie i zarówno obraz jak i komentarz (fachowy!) mile mnie zaskoczy³y.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 14 2014 21:59:31
Zakot³owa³o siê bez dwóch zdañ. W³a¶ciwie tylko mecz Trefla z Bydgoszcz± przebiega³ wedle scenariusza, którego mo¿na siê by³o spodziewaæ. Wyniki i przebieg trzech pozosta³ych, to ju¿ spore zaskoczenia
Jak siê okaza³o Kwidzyn jest jednak bardziej niewygodnym rywalem, ni¿ zak³ada³em, a kiedy Konopatzki trafia rzuty punktowane warto¶ciami nieparzystymi, to... zostaje bohaterem dnia i stawia Poloniê w bardzo trudnej sytuacji.
¦l±sk pokonany i to zdecydowanie na w³asnym parkiecie. Gratulacje dla TKM-u, którego potencja³ zostanie zweryfikowany jutro w meczu z WKK.
Wroc³awianie tacy silni, czy Zastal taki s³aby? Opcja pierwsza, ale nie zmienia to faktu, ¿e na poziomie fina³u MP taki wynik jest kuriozalny. Rzucenie 2 oczek w kwarcie i 26 w ca³ym meczu to po prostu przypa³:
Ciekawe, co przyniesie jutro.
oczami trenera dnia maj 14 2014 22:01:10
Wszystko jeszcze mo¿liwe, ale... na dzi¶ :
Brawo Bogdan Zamo¶ny -trener Kwidzyna dobrze poustawia³ puzle i ogra³ faworyzowan± Poloniê Warszawa. To kolejny dowód na to ,¿e w juniorze mo¿na jeszcze wygrywaæ bez klasycznych wysokich. Widok "profesorów" z 2 ligii po tym meczu : bezcenny....

Kolejne gratulacje dla TKM W³oc³awek . Fajnie,¿e utarli wysoko gospodarzom nosa, bo inaczej znów kto¶ by p³aka³, ¿e sêdziowie, ¿e parkiet za jasny,¿e zmêczenie... A tu ju¿ pierwszego dnia turnieju u siebie mówi±c boksersko : s± na deskach, s± liczeni..
Jako¶æ prezentowali Janowski Olejniczak Warszawski.

Zobaczymy co przyniesie nam dzieñ drugi... dla niektórych mo¿e ostatni.
kedar1968 dnia maj 14 2014 23:17:55
Szanowni Pañstwo;
Na dzi¶ to wiemy, ze je¿eli TKM W³oc³awek nie wygra jutro z WKK Wroc³aw, to nasza druzyna (WKS) moze po¿egnaæ siê z gra o medale. Mamy s³aby bilans ma³ych punktów i nawet wygrana w meczach z Zastalem i WKK nie otwiera nam drogi do strefy medalowej.
kedar1968 dnia maj 14 2014 23:26:47
TREFL BLISKO, BASKET MA SZANSE, ASTORIA CA£Y CZAS W GRZE, WKK, TKM NIEDALEKO, WKS STOI POD ¦CIAN¡ WSCHODNI¡ "MOUNT EVEREST".
kedar1968 dnia maj 15 2014 20:29:51
WKK zabi³o dzi¶ TKM. Czy kto¶ jest w stanie zatrzymaæ team Trenera Niedbalskiego? Szacunek trenerze.
W-w dnia maj 15 2014 21:33:48
W WKK ca³y zespó³ dzi¶ ¶wietnie, ale proponujê zwróciæ uwagê na osi±gniêcia Dominika Rutkowskiego rocznik 98.
kedar1968 dnia maj 15 2014 21:37:55
Chylê pok³ony ca³emy zespo³owi, graj± naprawdê ¶wietnie. Rozpracowali jak na razie dok³adnie SKM i TKM.
BikeMen dnia maj 15 2014 22:26:24
Scenariuszy na jutro jest kilka. Slask musi wygraæ 8 ma punktami z WKK by awansowaæ z 2 miejsca. 25 punktami aby wyj¶æ z 1 miejsca, WKK na drugim. Wygrana Slaska 44 punktami(!) spowoduje ze do pó³fina³u przejdzie Slask i TKM.
Ka¿dy inny wynik to wyj¶cie. Z 1 miejsca WKK, z 2 TKM.
Dywagacje te obowi±zuj± pod warunkiem ze TKM pokona Zastal. Zielonogorzanie maja cieñ szansy na awans ale musza ograæ W³oc³awek 17 punktami i liczyæ na pora¿kê ¦l±ska z WKK minimum 1 punktem.
Ciekawie nie?

W pierwszej grupie jest pro¶ciej. Zwyciêzca meczu Astoria - Basket przechodzi do pó³fina³ów za pierwszym w tej grupie Treflem Sopot.
Pozdrawiam ch³opaków z Kwidzyna którym szczerze kibicujê od pó³fina³ów w Bia³ymstoku.
janusz_52 dnia maj 15 2014 23:10:57
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e TKM pokona ZASTAL bez przesadnego ryzyka. Wtedy pierwszy scenariusz opisany przez BikeMena mo¿e siê zrealizowaæ. To nawet nie by³oby z³e, bo udzia³ gospodarzy w dalszej czê¶ci turnieju by³by po¿±dany. Tylko, czy WKK na to pójdzie? Chyba nie. S± bardzo mocni i bêd± graæ na luzie, czego nie mo¿na powiedzieæ o WKS. Szkoda, ¿e ten mecz jest o tak± stawkê. Mia³em nadziejê, ¿e to bêdzie spotkanie o to, kto ma nie graæ z TREEFLEM.
Co do dzisiejszego meczu. Zespó³ gra³ dobrze, wynik doskona³y, ale niepokoi gra Wadowskiego. Trener Niedbalski ustawi³ go na rozegraniu. Ch³opak ma za sob± regularne wystêpy w 1. lidze i próbuje wzi±æ na siebie ciê¿ar gry co wychodzi mu ¶rednio. Wystarczy popatrzeæ na dzisiejsze statystyki. Dobrze by³oby gdyby przyjrza³ siê grze swojego klubowego kolegi, Janka Grzeliñskiego. Ten, gdy ma 99% szans na punkty, a kolega ma 100%, dogrywa do kolegi.
BikeMen dnia maj 15 2014 23:21:13
A czy ktos odnotowa³ dzisiiejsz± skuteczno¶æ WKK w rzutach za 2punkty? 14 celnych na 44 .....W³oc³awek 12 na 43
kedar1968 dnia maj 15 2014 23:24:44
TKM po dzisiejszym spotkaniu mo¿e byc rozbity psychicznie, wiec nie skre¶la³bym Zastalu. Jutro mo¿e byæ niesamowity dzieñ.
ps dnia maj 16 2014 08:37:06
Zgadzam siê z Kedarem, - nikogo bym nie przekre¶la³. I powinni¶my dzi¶ spodziewaæ siê niesamowitych wra¿eñ. Nawet podobnych do tych sprzed 17 lat.......http://youtu.be/ANcy_EAcwig czego ¿yczê wszystkim kibicom koszykówki. Dzi¶ bêd± ³zy szczê¶cia i rozpaczy ale taki jest sport, wszystkim ¿yczê powodzenia.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 16 2014 09:04:50
W grupie A:
Trefl zrobi³ swoje. Astoria/Novum z Basketem dzi¶ o wszystko. Kwidzyn pokaza³ dwie twarze. W pierwszym meczu z Poloni± zagra³ m±drze, konsekwentnie i skutecznie do koñca, a w drugim szarpn±³ na maxa w pierwszej kwarcie (defense!), wystrzela³ siê, a potem amunicji starczy³o na zdobycie 4 oczek zarówno w trzeciej, jak i w czwartej kwarcie. Ten mecz jako ¿ywo przypomina³ pó³fina³owe spotkanie z WKK. Tyle, ¿e w tamtej potyczce amunicji starczy³o na nieco d³u¿ej. Który Basket zobaczymy dzi¶
Wyniki Polonii to spore rozczarowanie. Co prawda, raczej bez medalowych szans, ale jednak widzia³em j± w czwórce. Kiepski mia³em wzroksmiley

Grupa B:
Jak na razie WKK dominuje. Zwróæcie uwagê na zdobycze ich rywali w obu meczach, odpowiednio 26 i 30 punktów(!!!). Ka¿dy trener wie, ¿e wszystko buduje siê od ty³u (wówczas z przodu mo¿e wystarczyæ nawet 14 na 44, BikeMen). Szkopu³ w tym, ¿e póki co tylko Tomasz Niedbalski konsekwentnie przekuwa tê teoriê w praktykê, a ¿e kowali ma niebylejakich...
W³oc³awkowi nie pozosta³o nic, jak tylko o 15.30 wygraæ z Zasta³em (to mo¿e nie byæ bu³ka z mas³em), po czym o 17.45 zasi±¶æ na trybunach Kosynierkismiley
Derby to derby. Ciekawe, jak zagraj± dzi¶ dru¿yny wroc³awskie? Pytam bez ¿adnych insynuacji.
kedar1968 dnia maj 16 2014 11:50:43
Jak zagraj± druzyny wroc³awskie? Jak zawsze, bêdzie krew, pot i ³zy. Przynajmniej na to liczê jako kibic. W spotkaniach tych ekip mnigdy nie by³o odpuszczania i je¿eli ¦lask chce my¶leæ o zwyciestwiei to w stosunku +8 musi zagraæ byæ mo¿e swój najlepszy mecz w historii tej dru¿yny. Na skutecznosci z poprzednich meczów nie ma nawet prawa marzyæ o wygranej. Po pierwsze musza zagreaæ jak zespó³. Do tej pory, brak asyst, brak skuteczno¶ci i niestety deski smiley.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 16 2014 17:28:57
Grupa A po zakoñczeniu rozrywek:
1. Trefl Sopot - Trefl triumfuje przypominaj±c wszystkim, i¿ dyscyplin± zespo³ow± koszykówka jest. Szeroka ³awa. Nikt nie b³yszczy, a wszyscy graj± i rzucaj±. Najlepsi strzelcy notuj± max po kilkana¶cie oczek, a w sumie w ka¿dym spotkaniu ósemka z przodu. Brawo! smiley
2. Astoria/Novum Bydgoszcz - wygrali, co by³o do wygrania i zas³u¿enie do pó³fina³u awansowali.
3. MTS Basket Kwidzyn - dzi¶ zaprezentowa³ swój basket w wersji "B". Daleka od idea³u skuteczno¶æ w rzutach za 3 na poziomie 26% by³a i tak dwukrotnie wy¿sza od skuteczno¶ci za 2. Shooterzy trafili jeno 3 razy na 22 próby. Ewenement! Kiedy Konopatzki zostaje sprowadzony do poziomu 0/4 (za 2), 1/5 (za 3) i 1/6 (za 1) to Kwidzyn po prostu nie istnieje.
4. Polonia Warszawa - rozczarowanie numero uno. Ta dru¿yna w ¿adnym meczu na zwyciêstwo nie zas³u¿y³a. Tak¿e w spotkaniu z Kwidzynem, który raz jedyny wzniós³ siê na wy¿yny. W efekcie po rozgrywkach grupowych warszawiakom pozosta³a tylko spora ilo¶æ materia³u do przeanalizowania przez sztab szkoleniowy.
janusz_52 dnia maj 16 2014 22:34:32
WKK-WKS, derby Wroc³awia w MPU18/2014. Kto nie by³ na sali niech ¿a³uje. Wspania³y mecz! Pe³na "Kosynierka" (kilkaset osósmiley, kibice siedz±cy na schodkach w przej¶ciach, og³uszaj±cy doping z obu stron do koñca meczu, wysoki poziom koszykówki m³odzie¿owej i atmosfera wielkiego wydarzenia sportowego.
Ju¿ od pocz±tku by³o jasne, ¿e tu nie bêdzie ¿adnych uk³adów. Obie dru¿yny przyst±pi³y do meczu bardzo skoncentrowane i z wielkim zaanga¿owaniem. Motywacja by³a nieco inna; ¦L¡SK walczy³ o pó³fina³, WKK o dominacjê we Wroc³awiu, ale dla obu dru¿yn by³ to potê¿ny napêd sportowej woli walki. W rytm meczowy szybciej wszed³ WKS i utrzyma³ go do koñca 2. kwarty. Na przerwê WKS schodzi³ +8 i wszystko by³o na dobrej drodze do upragnionych +10 na koniec meczu. I wtedy w³a¶nie, na przerwie, wydarzy³a siê jak s±dzê, kluczowa rzecz dla koñcowego wyniku. Otó¿ zawodnicy WKK wyszli na rozgrzewkê bardzo wcze¶nie i przez kilka minut, nie bacz±c na wystêpuj±cego z minirecitalem m³odego cz³owieka z gitar±, intensywnie biegali pod koszem a¿, jakby to powiedzia³ TeddyDM, zaczê³a siê unosiæ nad parkietem mgie³ka potu paruj±cego z rozgrzanych cia³ zawodników. WKS wyszed³ znacznie pó¼niej, minutê po nich sêdziowie i rozpoczê³a siê 3. kwarta. Nim siê koszykarze WKS po³apali by³ ju¿ remis i zaraz kilkupunktowe prowadzenie WKK. Nie pomog³y czasy trenera Grudniewskiego. Na 3,5 minuty przed koñcem tej kwarty kontrowersyjne zaliczenie punktów Wadowskiego po gwizdku, techniczny dla Dudka i kwarta koñczy siê koszmarnym wynikiem dla WKS, 5:27. Jest po meczu. W 4. kwarcie Niedbalski bardzo rozs±dnie poleca graæ d³ugie akcje i jeszcze rozs±dniej w ca³ym meczu na rozegraniu ustawia Rodaka lub ¦cibisza. To kluczowa decyzja trenera. Wadowski przestaje klepaæ pi³kê, a jak dostaje j± od playmekerów - zdobywa punkty. WKK pokazuje, ¿e s± ZESPO£EM; gdy drugoplanowi zawodnicy w 4. kwarcie zdobywaj± punkty, ³awka WKK na której siedz± "gwiazdy" szaleje ze szczê¶cia jakby to by³y zwyciêskie kosze na z³oty medal olimpijski. Wspania³y widok! Tak w³a¶nie powstaj± wielkie dru¿yny. Koniec meczu. Standing ovation dla zwyciêzców i szacunek dla pokonanych. Szkoda, ¿e nie bêdzie powtórki tego spotkania w finale. My¶lê, ¿e wtedy nawet wroc³awska Orbita by³aby wype³niona po brzegi.
kedar1968 dnia maj 16 2014 23:24:38
Gratulacje dla zwyciêzców. podziêkowania dla pokonanych za charakter i walkê. Zabrak³o czego¶ w III kwarcie (tzw. trzecia ¦l±skowa, której siê najbardziej obawia³em). Nie utrzymana koncentracja zem¶ci³± siê b³yskawicznie. Wielkie podziêkowania dla kibiców. Dawno nikt w Polsce chba nie widzia³ takiej ilo¶ci kibiców na meczu dru¿yn U18. Sala mie¶ci 660 osób na miejscach siedzacych. Wiêc by³o nas fanów koszykówki duzo wiêcej. Dlatego warto chodziæ na derby smiley. Wroc³aw moze siê tylko cieszyæ, ¿e ma takie zespo³y.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 17 2014 16:01:13
Z drobnym poslizgiem chcia³bym sie odnie¶æ do dnia wczorajszego, kiedy to zakoñczy³y siê równie¿ rozgrywki w grupie B.

1. WKK Wroc³aw - derby, derby, derby. Jedni musieli, bardzo chcieli, ale nie do koñca mogli. Drudzy nie musieli... wygrywaæ, ale poniewa¿ chcieli, a przede wszystkim znacznie wiêcej mogli, to i wygrali. WKK zaprezentowa³ siê jak du¿ej klasy, dojrza³a dru¿yna charakteryzuj±ca siê tym, ¿e w pierwszej fazie gry, kiedy rywal jeszcze ¶wie¿y i pozytywnie na³adowany mo¿e co¶ ugraæ, ale w miarê up³ywu czasu, gdy spotkanie zacznie wkraczaæ w decyduj±c± fazê, rosn±c± koncentracja i ¿elazna konsekwencja zaczyna przynosiæ efekty. Tak te¿ w³a¶nie by³o. ¦l±¶k rozpocz±³ pelen nadziei, ale im dalej w las tym wiêcej drzew napotyka³ w defensywie przeciwnika, a¿ w koñcu przybra³y one formê k³ód pod nogami, jak sie okaza³o, nie do przebycia. 7 minut, w czasie których WKK odnotowa³o odjazd w skali bodaj 20:0 zamknê³o temat: "Dwie dru¿yny wroc³awskie w finale". Raz jeszcze szacun dla trenera Niedbalskiego i ca³ej ekipy. smiley

2. TKM W³oc³awek - kluczowe by³o, rzecz jasna, zwyciêstwo ze ¦l±skiem. Z Zastalem trochê siê pomêczyli, ale swoje, czyli awans, osi±gnêli. smiley

3. ¦l±sk Wroc³aw - rozczarowanie numero duo (po Polonii). Kluczowa by³a, rzecz jasna, pora¿ka z W³oc³awkiem. O meczu z WKK, powy¿ej. Tam¿e nie wyró¿nia³em nikogo z imienia i nazwiska, wiêc dodam,¿e wystarczy spojrzeæ na to co dzia³o siê pod koszem, porównuj±c statystyki Bendera, Sewio³a i Wadowskiego z osi±gniêciami Kliniewskiego, Ko³kowskiego i Skorka.

4. Zastal - odsta³ (a w zasadzie i w zgodzie z regu³ami naszego piêknego jêzyka nale¿a³oby napisaæ: "odstawa³" co nieco od konkurentów w grupie). smiley
BikeMen dnia maj 17 2014 22:02:25
Ja tak z innej beczki. Dlaczego lokalne bydgoskie wydanie internetowe Gazety Wyborczej jest w stanie napisaæ o wyniku Astorii, mimo jej pora¿ki, a we wroc³awskich s.. mediach cisza? Czy¿by ktos sie wstydzi³ wyników? Czy takicho prostu mamy pismaków w ty mie¶cie. Jak nie zap³acisz to nie napisz± ?. Wstyd. Turniej takiej rangi, a tu totalna zlewa. Ch³opaki dajecie z siebie wszystko, mecze s± na kosmicznym poziomie, ale przegrywacie we wroc³awskich mediach z wypadkami, ew powodzi± czy jakim¶ tam marszem.
Za dzisiaj gratulacje dla ch³opaków z Kwidzyna, szacun dla Bydgoszczy za super mecz, dziêki dla TKM za walkê, szkoda ¿e zabrak³o si³.
kedar1968 dnia maj 17 2014 22:36:06
My¶lê, ze takich mamy we Wroc³awiu media. Jedna druzyna z Wroc³awia walczy o z³oto, druga mimo s³abszego wystepu jest w¶ród najlepszych dru¿yn w Polsce na szóstym miejscu.
kedar1968 dnia maj 17 2014 22:44:59
ma³e sprostowanie. Pisza i to sporo smiley
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3438623,koszykowka-wkk-zamknal-slaskowi-droge-do-medali-mistrzostw-polski-u18,id,t.html
BikeMen dnia maj 17 2014 22:59:51
To jest post z wczoraj.
kedar1968 dnia maj 17 2014 23:07:53
ok, ale dziennikarze maj± opó¼nienie. Dzis jest sobota i maj± wolne smiley
janusz_52 dnia maj 17 2014 23:22:35
WKK-ASTORIA, czyli na k³opoty Wadowski.
Nadspodziewanie wysoko ustawili dzisiaj bydgoszczanie poprzeczkê do przeskoczenia dla WKK. Od pierwszej minuty, pierwszej pi³ki toczy³ siê zaciek³y bój o uzyskanie przewagi daj±cej komfort rozgrywania kolejnej akcji. Nic z tego. Astoria wyci±gnê³a wnioski z poprzednich meczów WKK i konsekwentnie stosowa³a obronê zagêszczon± stref± podkoszow± przez co Bender i Sewio³ mieli olbrzymie trudno¶ci z wej¶ciem pod kosz. A poniewa¿ rzuty z dystansu wychodzi³y WKK ¶rednio (26%), wynik by³ ca³y czas "na styku". Gdy pod koniec 4. kwarty wydawa³o siê, ¿e nerwowo bêdzie do ostatniej sekundy, a nawet mo¿e siê zdarzyæ pierwsza w tych mistrzostwach dogrywka, sprawy w swoje rêce wzi±³ Igor Wadowski. Kilka ryzykownych rzutów z dalszej odleg³o¶ci jeden rajd przez ca³e boisko zakoñczony efektownym wej¶ciem pod kosz, wreszcie szczê¶liwy rzut za 3 Kapy, który myli³ siê do tej pory seryjnie i na pó³torej minuty przed koñcem WKK ma przewagê na spokojne dogranie meczu. Astoria jeszcze walczy, jeszcze rzuca "trójkê", ale to ju¿ nie zmieni wyniku.
Bardzo dobry mecz, wyrównany, chwilami dramatyczny, godny pó³fina³u MP. Jutro wiêc WKK-TREFL. Nie podejmujê siê typowaæ zwyciêzcy.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 18 2014 00:43:39
Ma³e P.S. o tej porze. Januszu 52 nie czyñ¿e ze mnie klasyka, gdy¿ nie zas³u¿y³¿em. Twój opis rozgrzewki WKK w przerwie meczu z WKS to poezja najczystszych potów, pardon... najwy¿szych lotów. smiley
Teddy Dixi Michelin dnia maj 18 2014 09:30:01
Tak by³o wczoraj.

O 7 miejsce: Polonia w koñcu zwyciêska w meczu na otarcie ³ez i resztek potu z czo³a. Czy bli¿ej czo³a mogli byæ w tym championacie? To pytanie wci±¿ bez odpowiedzi. Zielonogórzan chyba na wiêcej nie by³o staæ. smiley

O 5 miejsce: ¦l±sk rozbity psychicznie i dobitnie w meczu, który jakim¶ pocieszeniem móg³ byæ. Pocieszyli siê, tym razem, ambitni koszykarze z Kwidzyna.

I pó³fina³: pewna wygrana Trefla, krocz±cego od zwyciêstwa do zwyciêstwa. smiley

II pó³fina³: WKK po raz pierwszy przez tak d³ugi czas na styku, ale znów, tym razem w czwartej kwarcie zaprocentowa³a dojrza³o¶æ tego zespo³u. Wspominam o niej po raz kolejny, bo gdy ogl±dam meczem tego zespo³u, to odnoszê wra¿enie, ¿e graj± "niejuniorzy".

Dzi¶ na zakoñczenie dwa smacznie zapowiadaj±ce siê dania:

- przystawka kujawsko-pomorska, czyli bitwa o to to, kto ostatecznie zostanie królem tego regionu i komu w nagrodê br±z przypadnie, smiley

- creme de la creme, czyli pojedynek dwóch niepokonanych, z których jeden pierwsz± i ostatni± pora¿kê poniesie, a drugi mistrzem zostanie; innego wyj¶cia z Kosynierki nie ma. smiley
janusz_52 dnia maj 18 2014 09:35:09
Drogi TeddyDM,
czym¿e by³aby nasza "twórczo¶æ", gdyby¶my nie spogl±dali w stronê idea³ów. Gdyby¶my nie opierali siê na niedo¶cignionych wzorcach, w¶ród których Twój bajecznie piêkny bonmot o najczystszych potach ju¿ usadowi³ siê w sercu mym i czeka do wykorzystania przy sprzyjaj±cej okazji. Gdyby¿ tylko nasza koszykówka seniorska zechcia³a zawitaæ na wy¿yny literackich dokonañ, które - powiem nieskromnie- s± naszym wspólnym udzia³em, by³oby to najwy¿sz± nagrod±. Ufam, ¿e w³a¶nie ci m³odzi zawodnicy, którym teraz kibicujemy, tego dokonaj±.
Z koszykarskim pozdrowieniem.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 18 2014 09:35:18
Errata. Powy¿ej jest: "¦l±sk rozbity... i dobitnie", a powinno byæ: "rozbity ...i dobity".
Teddy Dixi Michelin dnia maj 18 2014 09:50:06
Januszu o numerze 52 nawet nie wiesz jak mocno ¶ciskam kciuki wraz z Tob±, aby siê sta³o to, czego sobie i tym m³odym, zdolnym ¿yczymy.
Pozdrawiam serdecznie kolegê po klawiaturze.
darek dnia maj 18 2014 15:04:37
Marcin K lub po prostu MK.

W roku 2007 zaproponowano wtedy m³odemu "wilkowi " ..nabór i stworzenie rocznika.
Nie mia³ NIKOGO do Pomocy !!!!
Biega³ prowadzi³ nabór po szko³ach podstawowych w katowickich dzielnicach Koszutka, Bogucice,D±brówka Ma³a ,Zawodzie.
Zebra³ grupê oko³o 20 ch³opaków rocznik 1995, rozpoczyna³ prace jako nauczyciel w-f w trudnej dzielnicy Katowic w nies³awnym Gimnazjum.
Ma³o osób wierzy³o w jakikolwiek SUKCES .
Pierwszy sezon to walka ,o salê o sprzêt o jak Mówi± PRZE¯YCIE na treningach zaczêli pojawiaæ siê tak starsi jak i modsi .
Ciê¿ka praca na Treningach jak i CHARYZMA zaczê³a zjednywaæ Mu tak przyjació³ jak i WROGÓW .
Pomimo do¶wiadczenia jako zawodnik a i by³ dopiero po ukoñczeniu katowickiej AWF mia³ wiele punktów zapalnych z "panami w czerni w sprawie INTERPRETACJI przepisów gry w koszykówkê "
Sezon 2008/2009 czyli niespe³na po 12 miesi±cach od rozpoczêcia pracy to rozpoczynaj±ce siê PASMO.
W ¶l±skiej koszykówce POJAWIA siê NOWY M£ODY , który zaczyna kolejno OGRYWAÆ - Starych Trenerów -Ju¿ we wrze¶niu BY£O wiadomo KTO ZOSTANIE MISTRZEM i zosta³y rozdzielone miejsca na MP MU-14.

Do dzi¶ nie zapomnê Sobie gdy Zibi podczas kolejnego Turnieju Klimontowicza powiedzia³ MI ,¿e pomimo ..fajnych narzutek zdobêdziecie najwy¿ej 6 miejsce na ¦l±sku !!!
Mo¿e i Marcin to s³ysza³ ?
Ale by³ chyba PREKURSOREM zimowych OBOZÓW przygotowawczych podczas Ferii.

O niuansach dzi¶ z perspektywy lat rywalizacji na ¶l±sku nie bêdziemy wspominaæ ,ale PRZE£AMA£ miejsca OBSADZONE zdoby³a dru¿yna Vice Mistrza ¦l±ska
1/4 MP w ..Rykach to by³ wg ..Mnie spacerek
1/2 MP w Komorowie i ÓWCZESNY REGULAMIN skandaliczny !!!
Pamiêtacie pomimo zwyciêstwa w TURNIEJU gra o MIEJSCA 5-8 !!
Fina³ w Poznaniu na ,który tak Marcin jak i rodzice zbierali -Bo niestety Reprezentowa³ Klub gdzie pomimo SUKCESÓW nigdy NIE ma pieniêdzy
W pierwszym wystêpie zaj±³ 7 miejsce
W Katowicach pracowa³ ( w szkole ) do roku 2010
Wiadomy by³o ,¿e Opu¶ci KLUB wybra³ pomorze bo jak kiedy¶ powiedzia³ lubi morska bryzê.
JEST TYPEM PRACUSIA znam "Klozia " -Bo nie liczni mog± sobie Go tak nazywaæ jako TYTANA pracy !!
Ba³bym siê kolejny RAZ WEJ¦Æ do Szatni -raz w niej by³em w ..Prudniku
Bardzo siê cieszê ,¿e Ma Upragniony TYTU£ MISTRZA POLSKI
Marcinie Tytu³ JEST TERAZ ..Nastêpca
TRENERZE NAJLEPSZEGO
A dru¿ynie zazdroszczê takiego guru -Panowie RESPEKT za fina³
darek dnia maj 18 2014 15:12:16
ps
Dzi¶ po obejrzeniu meczu chcia³bym SPOTKAÆ tak Spotkaæ tego Pana Dzia³acza -Trenera z PZKOSZ ,który po¶rednio za Marcina PLECAMI powiedzia³ o ówczesnym Timie
Dru¿yna bez wyrazu Bardzo S£ABA-ok
wprawdzie mo¿e ju¿ bez trenera ale od 2010 do 2014 Zawodnicy -zosta³o ich 5 ,ale uczestniczyli w ponad 6 imprezach rangi MP
a trener niewiele LEPSZY
A Trener chyba jeden z M³odszych trenerów Mistrza Polski
Turowek dnia maj 18 2014 16:10:55
Zibi , jedziesz do Gorlic na fina³ MP szkó³ ponadgimnazjalnych ? ;D
Teddy Dixi Michelin dnia maj 19 2014 08:57:42
Krótko o wczorajszych meczach:

O 3 miejsce: równy bój, ale przez niemal ca³y mecz ze wskazaniem na ostatecznych zwyciêzców. W drodze po br±z bydgoszczanie maszerowali o pó³ kroku z przodu i to oni na zakoñczenie mogli zakrzykn±æ: "(H)Asta la vista, babe!". Do zobaczenia w przysz³ym sezonie w kategorii MU-20. smiley

Fina³: nierówny bój i fakt ten jest dla mnie jest pewnym zaskoczeniem. Trefl dominowa³ wyra¼nie niemal w ka¿dym elemencie gry. Wyj±tek, to efektowne bloki WKK, ale samymi blokami meczu siê nie wygra.
Poniewa¿ wroc³awianie nie mogli poradziæ sobie z sopock± obron±, lider czyli Igor Wadowski próbowa³ wzi±æ ciê¿ar gry na swoje barki, ale mimo usilnych starañ wychodzi³o mu w kratkê. Mno¿y³y siê pó³dystansowe rzuty z nieprzygotowanych pozycji, pojawia³y siê b³êdy w obronie. Szans± na zniwelowanie du¿ej ró¿nicy punktowej mog³y byæ rzuty zza ³uku, a w zasadzie mog³yby byæ, gdy¿ tu wysz³a jedna z nielicznych, ale istotnych s³abo¶ci wroc³awian. Maj± oni problem z miotaniem za 3. W tym meczu 1 na 15 (6,7%). Z tak fataln± skuteczno¶ci±, w zestawieniu z 6 trójkami Sopotu, to siê nie mog³o arytmetycznie zbilansowaæ. W Treflu harowa³ ca³y zespó³ prowadzony pewn± rêk± przez Artura W³odarczyka, a Grzegorz Kulka robi³ wszystko, aby u³atwiæ ekspertom wybór MVP. Z³oto trafi³o w najbardziej godne rêce. Serdeczne gratulacje dla trenera Marcina Kloziñskiego i dla... dumnego Pawcia. smiley
janusz_52 dnia maj 19 2014 11:16:54
Wygrana TREFLA nie jest zaskoczeniem, ale wysoko¶æ i styl - ju¿ tak. WKK ani przez moment nie zagrozi³ TREFLOWI. Po pierwszej kwarcie, w której sopocianie uzyskali 9-punktowa przewagê spokojnie kontrolowali grê i bezlito¶nie wykorzystywali b³êdy wroc³awian. Ju¿ w trakcie meczu z ASTORI¡ widaæ by³o, ¿e WKK ma problemy z oddawaniem rzutów z dystansu. Gdyby nie do¶æ szczê¶liwa koñcówka, w której wpad³o parê koszy, to ASTORIA mog³aby byæ przeciwnikiem TREFLA w finale. Powtórka tej niemocy w meczu fina³owym z zespo³em znacznie silniejszym ni¿ ASTORIA musia³a przynie¶æ katastrofê. I tak siê sta³o.
Osobn± spraw±, która mog³a mieæ wp³yw na wynik by³o sêdziowanie. Nie, nie, prosze siê nie obawiaæ Drodzy Sympatycy TREFLA, ¿e chcê uczyniæ sêdziów sprawcami zwyciêstwa Waszej dru¿yny. Chodzi mi o to, ¿e w tym meczu sêdziowie poawolili na grê, nazwijmy to - do¶æ kontaktow±. A mówi±c dosadnie, na po³±czenie koszykówki z zapasami. Widzia³em przynajmniej kilka akcji, które w normalnym meczu kwalifikowa³y by siê do bezwzglêdnego gwizdania. Tutaj by³y puszczane. Czy to ¼le? G³osy krytyczne o aptekarskim sêdziowaniu pojawiaj± siê czêsto, w tym meczu s± oczywi¶cie bezpodstawne. Problem jednak taki, ¿e ta dwójka sêdziowska prowadzi³a mecze WKK ze ¦l±skiem i Astori± i tam sêdziowanie by³o standardowe. W meczu fina³owym, WKK zorientowa³ siê, ¿e mo¿na graæ ostrzej dopiero w 3. kwarcie i wtedy gra siê wyrówna³a ale na odwrócenie losów spotkania by³o ju¿ za pó¼no. TREFL uczyni³ to znacznie wcze¶niej. Podkre¶lam raz jeszcze - w ¿adnym razie nie umniejsza to sukcesu sopocian. Tytu³ zdobyli zas³u¿enie.
Przed meczem ostrzy³em sobie zêby na pojedynek Bender - Kulka. Niewiele z tego wysz³o, bo ten drugi przy wsparciu kolegów by³ klas± sam dla siebie. Zagêszczona obrona podkoszowa wynikaj±ca po czê¶ci tak¿e i z braku obaw, ¿e WKK trafi z dystansu sprawi³a, ze Maciek nie móg³ siê przebiæ pod kosz. Pod swoim koszem pokaza³ jednak kilka bardzo efektownych bloków, ale rzecz jasna na MVP to by³o za ma³o.
Có¿ jeszcze o wroc³awskim finale U18?
Nale¿y pochwaliæ organizatorów. Z pozycji kibica zawody by³y perfekcjnie zorganizowane, wszystko jak nale¿y: oprawa, spikerka, prezentacje, no i ZIBI. Nasz wspania³y ZIBI, bez którego zawody m³odzie¿owe s± jak potrawa bez soli i pieprzu, kawa bez ¶mietanki, herbata bez cytryny i co tam jeszcze, s³owem ZIBI to WISIENKA na torcie, albo creme de la creme, jakby rzek³ nieoceniony Teddy DM, na którego powo³ujê siê czêsto ale powody s± oczywiste.
No i last but not least - kibice. By³o nas wielu, bardzo wielu. Serce ro¶nie, gdy przychodzi tak du¿o ludzi na zawody m³odzie¿owe. Tutaj przecie¿ zaczyna siê wielki sport i tutaj jest on w swojej najczystszej postaci, bez otoczki finansowej mened¿erskiej, sponsorskiej i takiej ró¿nej.
Do zobaczenia na nastêpnych fina³ach. We Wroc³awiu!
Pawcio dnia maj 19 2014 11:57:28
Juz po imprezie , w domu zmaltretowany ale szczêsliwy smiley wiele razy pytano mnie w Kosynierce czemu nie piszê na SKM-ie.
Ja wola³em napisaæ posumowanie,a raczej kilka luznych uwag spostrze¿eñ ,obserwacji smileyitp.
Salê widzia³em pierwszy raz ,kameralna ale czuæ ¿e wiele pokoleñ koszykarzy tam pot wylewa³o.mi siê podoba³a ,solidny parkiet z klepki a nie paneli , szkoda ¿e nie zdarto tych starych reklam na których zawodnicy siê czasem ¶lizgali.Ale to piku¶ kosze okaza³y siê byæ zupe³nie normalne smiley a ca³a organizacja na najwy¿szym poziomie.Zaanga¿owanie WKS-u niesamowite.Zawody na wysokim poziomie.
Sêdziowanie raz lepiej, raz gorzej, ale bez wpadek takich jak 2 lata temu na U-16 kiedy gospodarzom pomaga³y nie tylko ¶ciany ale zawsze ta sama para sêdziowska.
WKK gra³o koncertowo, wielokrotnie s³ysza³em zachwyty ¿e najlepsza obrona itp.
PS. Trefl w finale pokaza³ kto mia³ najlepsz± obronê.
WKK mia³o najwiêcej talentu , ale w rocznikach 97, 98 a to jednak ma znaczenie za rok bêd± faworytami ... albo Rosa ich zamiecie pod dywan.Bo z tego co wiem kilku graczy WKK w nowym sezonie juz tam nie zagra.
Hymn powinien byæ zagrany przed fina³em bez 2 zdañ!!Czemu nie potrafimy po raz kolejny podnie¶æ rangi zawodów nawet tak drobnymi bezkosztowymi zabiegami?
Przykre dla mnie, ale niestety nie udawajmy ¿e w³a¶ciwe by³o nagrodzenie graczy WKS-u zarówno po przegranym meczu z Kwidzynem jak i ostatniego dnia.
Jedn± z dwóch dosta³ syn prezesa klubu WKS, ta nagroda powinna nazywaæ siê "za cokolwiek" tylko czemu "zabrano " j± tym którzy i bronili lepiej i podawali lepiej.??
Krefft ma 5 z³otych medali MP a powo³ania nie dosta³ nigdy.. .
Fatz zdoby³ pierwszy br±z ,a kadra bez niego trudna do wyobra¿enia.Na dru¿ynie z Sopotu która ogrywa³a siê kolejny sezon w 2 lidze ambitni 16 latkowie nie robia wra¿enia.
Genialny ruch z Maækiem Benderem , ryzykowny bo nikt nie wiedzia³ jak siê poka¿e po sezonie w USA ale to w³a¶nie MB by³ brakuj±cym elementem uk³adanki do srebra!!.Bez niego by³oby max 5 m-ce.
Szkoda ¿e Polonii nie staæ by³o na zafundowanie biletu Kubie Mijakowskiemu.
Doskona³y wystêp Maæka zaowocowa³ powo³aniem na hermetyczn± rocznikowo do tej pory kadrê 96!
Gratulacje!
TKM wreszcie pokaza³ ¿e ma kilku kozaków! przypominam ¿e na U-16 odleg³e 11 m-ce! a tu bili siê do ostatnich sekund o medal.Wreszcie widzia³em po grze Adriana Warszawskiego ¿e od 2 lat trenuje z seniorami Anwilu, wjazdy Jankesa pierwsza klasa , dojrza³a gra, Yogi !!! to jest facet, ¿eby on jeszcze tylko ograniczy³ te "nieprzemy¶lane" zagrania smiley) to warty jest tyle z³ota ile wa¿ysmiley
Pan profesor Fatz , zabójca z kamienn± twarz± , si³a spokoju, ska³a w pomalowanym .Karol Kutta !!! tylko raz widzia³em ¿e gra z drobniejszym od siebie (rozgr.Polonii nr 18) ten ch³opak potrafi³ rozmontowaæ ka¿d± obrone , du¿o widzi nie boi sie podaæ a jak trzeba wjedzie pod kosz albo rzuci za 3.¯eby on mia³ 10 cm albo 15 wiêcej to gracz z potencja³em na TBL.
Na koniec zostawi³em sobie Trefla , postaram siê bez zadêcia.
W³odar maszyna napêdowa z³otych medalistów, kontroluje tempo, kreuje, 9 as w pó³finale!Robi wszystko, pewny punkt na obwodzie doskona³y obroñca.Za plecami Ciesielski mimo ¿e rok m³odszy to gra z Dzier¿akiem i W³odarczykiem daje mu niesamowity bonus ten ch³opak jest coraz lepszy.
Pawe³ Krefft , poprawi³ obronê choæ faule dalej s± jego zmor± , ¶wietnym strzelcem zawsze by³!!
Jêdrek Szymañski to jest dla mnie najlepszy OBROÑCA u-18 Wroc³aw 2014 , doskonale czyta grê , ustoi nawet jedynkom no i czy¶ci dechê jak by mia³ 220cm.smiley .Gdybym to ja by³ tr kadry przyjrza³bym siê mu uwa¿niej to doskona³y zadaniowiec.
Micha³ Kolenda to wci±¿ jeszcze jedn± noga kadet jedn± junior, ale w jego rêkach Trefl za rok bêdzie ofensywnym walcem, kolejne tym razem wiêksze minuty w meczach 2 ligi zrobi± z niego prawdziwego go to guy-a.
O grze MVP rozpisywa³ siê nie bêdê , niektórzy oczekiwali ¿e zdominuje zawody, ale Grzesiek jest graczem zespo³owym.Nie by³o potrzeby forsowaæ jego minut kosztem innych graczy.Jednak kiedy trzeba pokaza³ ¿e jest liderem i ¿e doskonale sobie w tej roli radzi.Zdoby³ pierwsze z³oto MP i nagrodê najwarto¶ciowszego gracza wiem ze jest z tego powodu szczê¶liwy.
janusz_52 dnia maj 19 2014 12:32:40
Pawcio,
nie ma powodu, ¿eby kpiæ z obrony WKK. Statystycznie mieli j± rzeczywi¶cie najlepsz±. Wystarczy zsumowaæ stracone punkty w ca³ym turnieju i porównaæ je z TREFLEM. Równie¿ stracone 64 punkty w finale to nie jest jaka¶ nadzwyczajna liczba. Problem WKK polega³ na tym, o czym pisa³em powy¿ej ju¿ przy okazji meczu pó³fina³owego, ¿e zawiedli rzutowo z dystansu/pó³dystansu czym w³a¶nie przegrali fina³.
Pawcio dnia maj 19 2014 14:39:51
Janusz , nie kpie , to by³a bardzo dobra obrona , grajaca z zaanga¿owaniem, ale oparta na graczach m³odych, Rutek,Szczypiñski,Kapa ,¦cibisz to ch³opcy bardzo uzdolnieni, ale fizycznie nie ustoja 18 latkom ogranym w walce z graczami 2 ligowymi.Bender pod koszem to doskona³y obroñca, ale on nie mia³ zmiennika , Sewio³ to nominalnie trójka nie przepchnie Majchrzaka mimo swojej fizyczno¶ci.Tr Niedbalski bazuj±c na tym co ma wykona³ ¶wietn± robotê.Co do statystyk.Trefl wygrywa³ wszystko +16 i wiêcej.. to dawa³o szanse na rotowanie cala ³awk± . wtedy obrona oczywi¶cie nie by³a juz tak szczelna.
Obejrzê sobie ten mecz jeszcze na spokojnie i wtedy byc moze beda nowe spostrze¿enia,co do dystansu bywaj± mecze z TKM np. ¿e Rutek trafia³ 4/5 za 3 musia³y byc tez takie kiedy nie trafiali... to dyspozycja dnia i brak otwartych rzutów.WKK szuka³o pozycji pi³ka chodzi³a po obwodzie ale obrona by³a szczelna.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 19 2014 23:55:03
To mo¿e jeszcze ja pó³ ¿artem, pó³ serio.

Je¿eli chodzi o moj± próbê oszacowania szans faworytów przed turniejem, to wysz³a z tego lekka lipa, szczególnie z powodu dwóch rozczarowañ. Poni¿ej prezentujê ostateczn± tabelê z zaznaczonymi w nawiasie romskniêciamir1; w stosunku do moich estymacji:

1. Trefl Sopot (+1)
2. WKK Wroc³aw (-1)
3. Novum/Astoria Bydgoszcz (+2)
4. TKM W³oc³awek (+2)
5. MTS Basket Kwidzyn (+3)
6. WKS ¦l±sk Wroc³aw (-4)
7. Polonia Warszawa (-3)
8. Zastal Zielona Góra (-1)

O ile wszystkie trzy przesuniêcia o +/-1 pozycjê to Pan Piku¶, o ile tandemowi kujawsko-pomorskiemu wypada pogratulowaæ wdarcia siê do pó³fina³ów, o tyle mocno rozczarowuj±ce wyniki Polonii i ¦l±ska oraz znacznie wy¿sza, ni¿ siê spodziewa³em, pozycja Kwidzyna, co tu ukrywaæ w moich przedturniejowych kalkulacjach siê nie mie¶ci³y. smiley
Teddy Dixi Michelin dnia maj 20 2014 00:00:28
Spójrzcie natomiast na pozornie niepowa¿n± tabelê, skonstruowan± w oparciu o ocenê rchlujno¶cir1; (stwierdzam, ¿e to jednak niezbyt m±dre okre¶lenie, ale niech tak ju¿ zostanie) zdjêæ poszczególnych zespo³ów, które Zibi zamie¶ci³ pierwotnie w zapowiedzi MP.
1. Trefl Sopot (+1)
2. WKK Wroc³aw (-1)
3. Novum/Astoria Bydgoszcz (bingo)
4. TKM W³oc³awek (bingo)

5. MTS Basket Kwidzyn (+3)
6. WKS ¦l±sk Wroc³aw (-1)
7. Polonia Warszawa (-1)
8. Zastal Zielona Góra (-1)
¦miejta siê, jak chceta, ale gdyby ostatecznie przyj±æ ca³kiem s³uszn± uwagê kedara, ¿e rnajestetyczniej prezentuje siê Treflr1;, to pierwsz± czwórkê mieliby¶my rwypisz, wymalujr1;.
Natomiast w zestawieniu drugiej czwórki jedyne zamieszanie, to przeskok Basketu o trzy oczka w górê.
Wiecie ju¿, wed³ug jakiego klucza obstawiaæ u rbukówr1;?
Teddy Dixi Michelin dnia maj 20 2014 00:06:16
Resumee.

1. Trefl Sopot r11; zwyciêzca w stu procentach zas³u¿ony. W ka¿dym meczu, dziêki mocy pierwszej pi±tki uzyskiwa³ przewagê, która pozwala³a trenerowi siêgaæ po skraj ³awy. Mo¿na by napisaæ, ¿e s³abych punktów brak, gdyby nie fakt, ¿e z trójeczkami mog³oby byæ jednak nieco lepiej.

2. WKK Wroc³aw r11; ¶wietna dru¿yna, du¿y potencja³, nies³ychanie utalentowana m³odzie¿ z m³odszych roczników. A¿ po fina³ wygrywali wszystko, ale jak wszyscy obserwatorzy zauwa¿yli, w ostatnim meczu ich s³abo¶ci zosta³y obna¿one. Zgadzam siê, ¿e nie bez znaczenia by³o tu do¶wiadczenie i fizyczne parametry sopocian, zgadzam siê te¿ ¿e WKK nie przegra³, ze wzglêdu na kiepsk± obronê. Przegra³, bo nie poradzi³ sobie z obron± Trefla, a nie potrafi±c sypn±æ celnie z rpó³dychyr1;, o strza³ach zza ³uku nie wspominaj±c, nie by³ w stanie zbli¿yæ siê do rywala.

3. Novum/Astoria Bydgoszcz r11; du¿y sukces dru¿yn z kujawsko-pomorskiego, które prezentuj± zbli¿ony styl i bardzo solidn± koszykówkê. Wzmocnienie cetniewiakami nieco wiêcej da³o bydgoszczanom, którzy sprawili kolegom z W³oc³awka przykro¶æ dwukrotnie. Najpierw, zwyciê¿aj±c w finale strefowym, skazali ich na konieczno¶æ staczania bojów w æwieræfinale, a na zakoñczenie uniemo¿liwili im br±zu zdobycie.

4. TKM W³oc³awek r11; tu rz±dz± Panowie r-wskir1;, a do tego Pan r-czakr1;. Szlachectwo zobowi±zuje, wiêc w pó³finale postraszyli przysz³ego mistrza, któremu ulegli dopiero po dogrywce, a w turnieju fina³owym rozbili gospodarzy ze ¦l±ska (Dolnego), pozbawiaj±c ich szansy na sukces. Jednak obrony WKK nie byli w stanie sforsowaæ, do ponownego horroru z Treflem równie¿ by³o im daleko, a w meczu o medal znajomych rzza miedzyr1; spotkali, którym znów nie sprostali.

5. Basket Kwidzyn r11; dru¿yna, której parametry przecz± mo¿liwo¶ci osi±gania sukcesów w tym sporcie. Jedynie lider Konopatzki tu¿ powy¿ej 190 cm, wszyscy pozostali poni¿ej, a wiêc bez centra, wiêc bez silnego skrzyd³owego, ma³o tego bez killerów strzelaj±cych na zawo³anie tróje z obwodu. Wiêc z kim i z czym? Wiêc z Wiêckowskim Kacprem. Zwracam uwagê na tego wyj±tkowo inteligentnego gracza potrafi±cego znale¼æ nietuzinkowe rozwi±zania zespo³owe, a kiedy trzeba zagraæ indywidualnie i skutecznie. Wiêc ze skomasowan± obron± do ostatniego tchu (choæ bywa³o, ¿e oznacza³o to koniec drugiej lub nawet pierwszej kwarty). Wiêc z unikalnymi umiejêtno¶ciami wje¿d¿ania pod kosz, walenia o dechê, a nastêpnie, z wykorzystaniem wrodzonej szybko¶ci i zwinno¶ci, dobijania co siê da. Piszê o nich sporo, bo ich osiagniêcia zdumiewaj±ce s±.

6. WKS ¦l±sk Wroc³aw r11; na pewno wielcy przegrani. Wydawa³o siê, ¿e ze sk³adem w zasadzie kompletnym musz± zawêdrowaæ do pó³fina³u, a tam o medale powalczyæ. Nie dali rady W³oc³awkowi, nie dali rady WKK, a na koniec ostatecznie humory zepsu³ im Kwidzyn. Tylko jedno zwyciêstwo z Zastalem to dorobek wiêcej ni¿ skromniutki.

7. Polonia Warszawa r11; kolejni rozczarowani. Przysz³o im do stolicy na tarczy wróciæ. Bilans podobny do ¦l±ska, czyli 1-3. O ich miejscu w szeregu, tak jak w przypadku dru¿yny z Wroc³awia, zadecydowa³a pora¿ka z Kwidzynem i wygrana z Zielon± Gór±. Z Treflem bez szans, a i Asta poza zasiêgiem.

8. Zastal Zielona Góra r11; kto¶ musia³ byæ ósmy, a zosta³ nim Zastal, g³ównie dlatego, ¿e meczu ani jednego nie wygra³.
Teddy Dixi Michelin dnia maj 20 2014 00:10:26
Oczywista oczywisto¶æ. Na poziomie m³odzie¿owym istotniejsze od sukcesów dru¿ynowych s± indywidualne umiejêtno¶ci zawodników, ich potencja³ i sta³y rozwój, a w konsekwencji mo¿liwo¶æ wej¶cia do dru¿yn seniorskich. Nie wdaj±c siê w tworzenie indywidualnych laurek, spróbuje tylko dopisaæ do pierwszej pi±tki i MVP, pi±tkê drug±, trzeci± i czwart±.
Z wyborem ekspertów, moim zdaniem, trudno siê nie zgodziæ. Mo¿na by tylko deliberowaæ, czy w przekroju ca³ego turnieju na najbardziej zaszczytny tytu³ zas³u¿y³ Grzegorz Kulka, czy jednak Artur W³odarczyk.

Dla porz±dku przypomnê:
MVP r11; Grzegorz Kulka
I pi±tka: W³odarczyk, Wadowski, Warszawski, Fatz i Bender.

I ju¿ wed³ug mnie.

II piatka: Kutta, Krefft (tak¿e za zas³ugi, multimedalista, który przechodzi do historii), Jankowski, Szymañski, Olejniczak

III pi±tka: Wiêckowski, Mochnacz, Bielecki, Sewio³, Majchrzak

IV pi±tka: Rodak, Nizio³, Konopatzki, M. Kolenda, Kliniewski
Pawcio dnia maj 20 2014 01:11:36
TDM
wg mnie twoja 4 piatka wygra³aby z 3 smiley tylko kto tam jest na PF??
i cholernie chcia³bym zobaczyæ meczyk twojej 2 piatki z pi±tka AllStar tak choæ z 10 minsmiley
Maciej dnia maj 20 2014 10:06:18
Po obejrzeniu 18 spotkañ (+ fina³ 1LM) jestem w pe³ni usatysfakcjonowany smiley
O organizacjê turnieju fina³owego by³em spokojny gdy¿ ju¿ w pó³fina³ach ¦l±sk ¶wietnie siê spisa³. Przekazy on-line + komentarz, ¶wietna atmosfera w Kosynierce, niezast±piony Zibi, czego chcieæ wiêcej?

Moja pierwsza pi±tka:
Kutta, Konopatzki, Sewio³, Bender, Olejniczak

MVP oczywi¶cie w pe³ni zas³u¿one Grzegorz Kulka
(chocia¿ na stronie PZKosz przez kilka godzin widnia³ Pawe³ Kulka smiley )

Nieskromnie dodam, ¿e uda³o mi siê wytypowaæ fina³

Rozczarowanie turnieju: z pewno¶ci± 6 miejsce gospodarzy.
W moich oczach swoim niesportowym zachowaniem du¿o straci³ Nizio³ smiley - papiery na granie z pewno¶ci± ma ale takie sytuacje bardzo ¼le siê ogl±da.
Wadowski mimo, ¿e poci±gn±³ kilka razy WKK to w wielu przypadkach za czêsto bra³ ciê¿ar gry na siebie i wtedy jego decyzyjno¶æ nie by³a na najwy¿szym poziomie.

Z najm³odszych rjedynekr1; pozytywnie wyró¿ni³ siê Ciesielski - dobrze rokuje na przysz³o¶æ.
W¶ród najstarszych bezkonkurencyjni Kutta i W³odarczyk.

W turnieju brakowa³o mi tylko jednego... ¯a³ujê, ¿e w¶ród rywalizacji podkoszowych nie mogli¶my ogl±daæ Filipa Pruefera (by³oby jeszcze ciekawiej) smiley

Pzdr
Teddy Dixi Michelin dnia maj 20 2014 10:32:28
Pawcio,

1. Kto na PF? Zastanawia³em sie nad tym. Moja odpowied¼ brzmi: nadaktywny, wszêdobylski i sprzataj±cy tablice Konopatzki.

2. Równie chêtnie jak pojedynek pierwszych dwóch pi±tek obejrza³bym starcie "Trójki" z "Czwórk±", chocia¿by po to, aby sprawdziæ, czy masz racjê. smiley

3. A mo¿e pu¶æmy wodze fantazji. Na zakoñczenie sezonu: "Polish Junior's All Stars Weekend". No OK, niech bêdzie chocia¿by "Day". smiley
Pawcio dnia maj 21 2014 11:18:13
Teraz po MP tak sobie pomysla³em ¿e przed imprez± wiêkszo¶æ ludzi z którymi rozmawia³em uwa¿a³a grup± A tzw"¶l±sk±" za silniejsz± , zawody zweryfikowa³y to radykalnie.Ka¿dy zespól z gr A przegra³ walke o m-ce z zespo³ami gr B
WKK przegra³ z Treflem
TKM przegra³ z N/A Byd
WKS przegra³ z Kwidzynem
Zastal przegra³ z Poloni±

Kolejny dowód na to ¿e sport m³odzie¿owy jest wyj±tkowysmiley

PS.Czemu w powo³aniach do kadry nie ma Karola Kutty ?? to co pokaza³ na MP powinno mu gwarantowaæ szerok± kadrê.
Majewski ,Karwowski.... jasne..
janusz_52 dnia maj 21 2014 12:27:14
Pawcio,
to trafna obserwacja z si³± obu grup. Ja sam wprawdzie nie typowa³em na SKM-ie wyników MP ale fina³ow± czwórkê obstawia³em sobie w postaci WKK, WKS, TREFL, ASTORIA z fina³em WKK-WKS. Sprawc± zamieszania sta³ siê oczywi¶cie WKS, który nie do¶æ, ¿e wypad³ z czwórki, to jeszcze przegra³ mecz o 5. miejsce. Równie¿ ZASTAL gra³ zupe³nie poni¿ej oczekiwañ. W meczach ligowych trójka WKK, WKS, ZASTAL toczy³a wyrównane mecze ze zmiennym zreszt± szczê¶ciem. Nie wiem, czy to WKK b³ysn±³ nadzwyczajn± form± w tych MP, czy pozosta³e dwie dru¿yny obni¿y³y loty. Pewnie jedno i drugie...
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grochowski 1x1
Grochowski 1x1
Kadra Polski rocznik 1993 Turcja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi