News: U-16 Fina³ Mistrzostw Polski Kadetów rocz.1998/99 Tarnobrzeg 28.V.-1.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:36:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-16 Fina³ Mistrzostw Polski Kadetów rocz.1998/99 Tarnobrzeg 28.V.-1.VI.2014
U-16 Kadeci
 To by³y ósme Fina³y Mistrzostw Polski Kadetów, które mia³em przyjemno¶æ obserwowaæ. Imprezy odbywa³y siê w ró¿nych miastach. Tylko raz uda³o siê wygraæ gospodarzom. W turnieju rozgrywanym w Gdyni zwyciê¿y³o GTK, które reprezentowali ch³opcy urodzeni w 1996 roku. Spogl±daj±c wstecz, uwa¿am ¿e najciekawsze i najlepiej zorganizowane by³y fina³y w Opalenicy (roczniki 94 i 97).
W Tarnobrzegu z jednej stronu nie by³o najgorzej: hala super, wy¿ywienie bardzo dobre, ale z drugiej, problemem by³o zakwaterowanie. Do¶æ powiedzieæ, ¿e dwa kluby: Pyra Poznañ i WKK Wroc³aw zrezygnowa³y z noclegów w miejscu wskazanym przez organizatora. Fajnie, ¿e rodzice zawodników postarali siê o transmisje VIDEO-LIVE.  Szkoda natomiast, ¿e nie do¶wietlono odpowiednio hali, mimo ¿e by³a taka mo¿liwo¶æ. Jako¶æ transmisji video i fotografii by³aby wówczas o wiele lepsza. Mi³o by by³o, gdyby ka¿da dru¿yna zosta³a w jaki¶ sposób uhonorowana. Mam na my¶li puchar, dyplom i u¶cisk d³oni, a tymczasem zespo³y z miejsc od pi±tego do ósmego wyjecha³y z Tarnobrzega z niczym, nie otrzymuj±c nawet koszulek fina³owych. Rzadko siê zdarza by w najlepszej pi±tce turnieju zabrak³o zawodnika z br±zowym medalem na piersi, a tak sta³o siê tym razem. Nie wyró¿niono nikogo z TKM W³oc³awek.
Wroc³awskie dru¿yny WKK i WKS by³y absolutnie poza zasiêgiem pozosta³ych ekip. Najwiêkszy postêp, od czasu fina³ów w Koszalinie, zrobi³a dru¿yna prowadzona przez Jacka Kolisa, czyli ¦l±sk Wroc³aw. Spotkanie fina³owe by³o wspania³ym sportowym widowiskiem. Ostania akcja tego meczu pozostanie na d³ugo pamiêci, nie tylko graj±cych zawodników, ale tak¿e wszystkim obserwatorom. Uwa¿am, ¿e na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³ graj±cy aktualnie w ¦l±sku, wychowanek Polonii Leszno, Tomek ¯ele¼niak. Wci±gu ostatnich dwóch lat zrobi³ ogromne postêpy i ca³y czas siê rozwija. Dosta³ ode mnie strój treningowy Filipa Dylewicza. Mo¿e kiedy¶ pójdzie w jego ¶lady... 
Br±zowe medale dla TKM-u W³oc³awek jak najbardziej zas³u¿one. Serbski szkoleniowiec zrobi³ z tych ch³opaków naprawdê mocny team, który cechami charakterystycznymi s±: znakomita obrona i ci±g³a rotacja sk³adem. Gdyby Rafa³ Komenda by³ zdrowy i gdyby móg³ zagraæ Bartek Pietras, to kto wie, czy gracze z W³oc³awka nie awansowaliby do fina³u.
GIM 92 Ursynów, które wspiera³a najliczniejsza grupa kibiców przyjezdnych znalaz³o siê poza podium. Nie mam pojêcia, czego zabrak³o tej dru¿ynie, która by³a kandydatem do medalu. 
Pyra Poznañ z piêcioma graj±cymi zawodnikami zajê³a miejsce pi±te. To bardzo dobry wynik trenerki Katarzyny  Tomczak.
Gospodarze turnieju, Siarka Tarnobrzeg dopingowani byli przez wspania³± rzeszê m³odych kibiców, a co ciekawe dziewczyn by³o na trybunach wiêcej, ni¿ ch³opców. „Siara” nie mog³a zaimponowaæ wzrostem, ale brak centymetrów nadrabia³a ambicj± i zaanga¿owaniem. Z TKM-em walczyli o strefê medalow±. Koñcówka tego meczu znacznie lepiej u³o¿y³a siê dla graczy z W³oc³awka, gospodarze w tej fazie gry zdecydowanie zbyt rzadko trafiali do kosza.
Korona Kraków wzmocniona przyjecha³a na fina³y wzmocniona zawodnikami z Przemy¶la, Majk± i Skoczylasem, którzy jednak zagrali poni¿ej swoich  mo¿liwo¶ci ich zespó³ zaj±³ miejsce przedostatnie.
Tabelê zamkn±³ SKM Zastal Zielona Góra. Bez by³ formy Traczyk, przeciêtnie grali Pogoda i Szmidt, a Makowski opu¶ci³ parkiet po piêciu faulach. Jednym zdaniem, ch³opaki z ,,Zielonki” nie zagrali tak, jak potrafi± najlepiej.
     Na zakoñczenie chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom za pobyt w Tarnobrzegu i transport z miejsca zakwaterowania do hali.o 7 miejsce :
Zastal Zielona Góra - Korona Kraków  71 : 76   MVP: Krystian Idêæ
o 5 miejsce : Pyra Poznañ  - Siarka Tarnobrzeg  60 : 57   MVP: Kuba Gude³ajtis
Pó³fina³:  TKM W³oclawek - WKS ¦l±sk Wroc³aw  49 : 77 MVP: Jakub Musia³
Pó³fina³:  GIM 92 Ursynów Warszawa  - WKK Wroc³aw  63 : 93 MVP: Dominik Rutkowski

o 3 miejsce :
TKM W³oc³awek  - Gim 92 Ursynów Warszawa  63 : 49 MVP: Adrian Rêgocki

FINA£ 
WKS ¦l±sk Wroc³aw - WKK Wroc³aw  70 : 71 MVP: Mateusz Szczypiñski

 MVP:
Mateusz Szczypiñski
WKK Wroc³aw


 5 ALL-STARS

Maciej Waraczyñski - Pyra Poznañ
Micha³ Jêdrzejewski - WKK Wroc³aw
Tomasz ¯ele¿niak - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Jakub Musia³ - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Olaf Wysocki - GIM 92 Ursynów Warszawa


Wyró¿nieni
e SKM
Tomasz ¯ele¼niak
WKS ¦l±sk Wroc³aw


FILMIKI ZIBI
FOTO ZIBI

FOTOGALERIA BEATY BROCIEK  - PYRA
FOTOGALERIA MICHA£ JÊDRZEJEWSKI - WKKKLASYFIKACJA KOÑCOWA


   SK£AD........MECZE.......PUNKTY
NAJLEPSZY EVAL
1


Z£OCI
MEDALI¦CI

  Mateusz Szczypiñski 5 / 97   
Micha³ Jêdrzejewski 5 / 67   
Dominik Rutkowski 5 / 56   
Jakub Kobel 5 / 47   
Kamil Fiedukiewicz 5 / 42   
Cezary Kurek 5 / 27   
Maciej Jaremkiewicz 5 / 17   
Jakub Wnorowski 4 / 13
Dawid Oleksiñski 3 / 6   
Mateusz Sularz 5 / 6   
Fryderyk Matusiak 4 / 0   
Dawid Arendarski 3 / 0   

Trener: Tomasz Niedbalski
Asystent: Mariusz Mazur


2


SREBRNI
MEDALI¦CI

 Tomasz ¯ele¼niak 5 / 81
Dominik Wilczek 5 / 56   
Jakub Krzyczmonik 5 / 53
Jakub Musia³ 5 / 46
Micha³ Jod³owski 5 / 36   
£ukasz £aszczuk 5 / 35
Szymon Mielniczuk 5 / 24
Jakub Zdeb 4 / 21
Damian Ostrowski 5 / 17   
Maciej Waleñdzik 5 / 10
Marcin Szczube³ek 2 / 7   
Jakub Kamberski 2 / 2
£ukasz Uberna 4 / 2

Trener: Jacek Kolis


 
3


BR¡ZOWI
MEDALI¦CI

 Dorian Frontczak 5 / 57
Micha³ Cie¶lewicz 5 / 47
Stefan Marchlewski 5 / 43
Adrian Rêgocki 5 / 31
Rafa³ Komenda 3 / 28
Ignacy Grochowski 5 / 22
Gabriel Orzelski 5 / 27
Adam Zboiñski 5 / 17
Grzegorz Nowakowski 5 / 12
Micha³ K³ódkowski 5 / 12
Jakub Tuszyñski 5 / 6
Kamil Dutkiewicz 4 0

Trener: Vladimir Ruzicic 
4
  Olaf Wysocki 5 / 91
Patryk Jankowski 5 / 51
Mateusz Waraksa 5 / 43
Micha³ ¦ciborek 5 / 40
Adrian Niemyjski 5 / 24
£ukasz Szybiñski 5 / 17
Artur Szóstakowski 5 / 16
Oskar Ratajczak 5 / 8
Jakub ¦wiês 4 / 8
Piotr Toka 4 / 3
Maciej Sêtorek 3 / 2

Trener:
Micha³ Tomaszewski
Asytent; Anna Koz³owska


5
 Maciej Waraczyñski 4 / 70
Kuba Gude³ajtis 4 / 61
Dawid Brociek 4 / 40
Przemys³aw Nowak 4 / 27
Bartosz Garczyk 4 / 10
Micha³ Banaszak 1 / 5
Stanis³aw Tamborski 4 / 2
£ukasz ¯arnowski 3 / 2
Jakub Idziak 1 / 0
Hubert Kania 1 / 0
Olivier Ignaszak 1 / 0
Antoni Lubka / 0

Trener: Katarzyna Tomczak


6
 Aleksander Szlesiñski 4 / 62
Wojciech Dzierzkowski 4 / 51
Victor Celarek 4 / 29
Kamil Karliñski 4 / 26
Mateusz Pawe³ek 4 / 23
Kacper Ma³ecki 4 /18
Szymon Wo¼nik 4 / 7
Szymon Szymañski 4 / 7
Tomasz Fortuna 1 / 2
Pawe³ Kowalczyk 4 / 2

Trener: Dariusz Szczuciñski
Asystent: Micha³ ¯uraw7
 Maciej Koperski 4 / 84
Krystian Idêæ 4 / 58
Mateusz P³awecki 4 / 45
Emilian Skoczylas 4 / 33
Wiktor Majka 4 / 26
Pawe³ Wo¼niczka 4 / 12
Damian Dyrda 4 / 6
Mateusz Szlachetka 4 / 1
Patryk Janusz 1 / 0
Jan Anweiler 2 / 0
Micha³ Pieni±¿ek 2 / 0
Tomasz Betley 1 / 0

Trener: Wojciech Bychawski
Asystent: Stanis³aw Grabowski
8
 Kacper M±kowski 4 / 71
Kacper Traczyk 4 / 39
Damian Pogoda 4 / 36
Mateusz Winiarski 4 / 35
Jakub Brzózka 4 / 25
Alan Starovoitov 4 / 15
Bart³omiej Szmidt 4 / 14
Adrian £opiñski 2 / 3
Mateusz Krawczyk 3 / 1
Kajetan Ludwisiak 2 / 0
Adam Andrzejewski 1 / 0

Trener: Bogdan Onufrowicz
Asystent:
GRUPA A


WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek  72 : 50 MVP: Jakub Kobel
Jezioro Tarnobrzeg -Zastal Zielona Góra  62 : 60 MVP: Viktor Celarek

Zastal Zielona Góra - WKK Wroc³aw  48 : 70 MVP: Mateusz Szczypiñski
TKM W³oc³awek - Jezioro Tarnobrzeg  63 : 59 MVP: Micha³ Cie¶lewicz

Zastal Zielona Góra - TKM W³oc³awek  60 : 67 MVP:  Dorian Fronczak
Jezioro Tarnobrzeg - WKK Wroc³aw  49 : 64 MVP: Micha³ Jêdrzejewski

  
 

1 WKK Wroc³aw

Mistrz Dolno¶l±skiego


Mistrz Polski U14
6
1998: Kobel, Szczypiñski, Rutkowski,
Fiedukiewicz, Jêdrzejewski, Wnorowski, Kurek,
Oleksiñski, Jaremkiewicz, Arendarski, Sularz
1999: Horn

Trener: Tomasz Niedbalski, Mariusz Mazur
2

TKM W³oc³awek

Mistrz Kujawsko

Pomorskiego

Vice mistrz Polski U14

5
1998: Marchlewski, Komenda, Dutkiewicz,
Cie¶lewicz, Frontczak, Grochowski,
K³ódkowski, Nowakowski, Orzelski, Rêgocki,
Tuszyñski, Ustienny, Zboiñski

Trener: Vladimir Ru¼iæiæ
3
 MOSiR Jezioro
Tarnobrzeg

Mistrz Podkarpacia

V miejsce MP U14
4
1998: Dzierzkowski, Szlesiñski, Wo¼nik, Ma³ecki,
Karliñski, Fortuna, Szymañski, Kowalczyk, Krzemyk,
Presman, Celarek, Witecki
1999: Pawe³ek

Trener: Dariusz Szczuciñski
4
 Zastal  Zielona Góra

Mistrz Lubuskiego
3
1998: Traczyk, Pogoda, Szmidt, Olczyk,
£opiñski, Ludwisiak, Starovoitov,
Krawczyk, Winiarski Andrzejewski, Olasiñski
1999: M±kowski, Brzózka


Trenerzy: Bogdan Onufrowicz, Artur Cielma

Grupa B     

Korona Kraków - GIM 92 Ursynów Warszawa  62 : 74   MVP: Olaf Wysocki
¦l±sk Wroc³aw - Pyra Poznañ  80 : 39  MVP: Dominik Wilczek

Pyra Poznañ - Korona Kraków  61 : 51 MVP: Maciej Waraczyñski
GIM 92 Ursynów Warszawa - ¦l±sk Wroc³aw  46 : 81   MVP: Micha³ Jod³owski

Pyra Poznañ - GIM 92 Ursynów Warszawa  57 : 71 MVP: Mateusz Waraksa
¦l±sk Wroc³aw - Korona Kraków  82 : 76 MVP: Jakub Krzyczmonik

  
 

1
 WKS ¦l±sk  Wroc³aw

Vicemistrz Dolno¶laskie

VII miejsce MP U14
6
1998: Bartyzel, Jod³owski, Krzyczmonik, Musia³,
£aszczuk,  Mielniczuk, Ostrowski, Waleñdzik,
¯ele¼niak
1999: Zdeb, Wilczek, Uberna,

Trener: Jacek Kolis
2

UKS Gim 92 Warszawa

Vicemistrz Mazowsza
5
998: Wysocki, ¦cibiorek, Jankowski,
Niemyjski, Ratajczak, Sêtorek, Szybiñski,
Swiês, Waraksa, Szóstakowski,
1999: Toka, Mo¶cicki,

Trener: Micha³ Tomaszewski, Anna Koz³owska
3
 MKK Pyra Poznañ

Mistrz Wielkopolski

IV miejsce MP U14
4
1998: Waraczyñski, Gude³ajtis, Brociek, Nowak,
Garczyk,  Kania, ¯arnowski
1999: Banaszak, Idziak,Tamborski,
Lubka,Ignaszak

Trener: Katarzyna Tomczak
4
 KS Korona  Kraków

Mistrz Ma³opolski
3
1998: Majka, Skoczylas, Idêæ, Szymañski,
Janusz, Dyrda,  Anweiler,  P³awecki,  Wo¼niczka
1999:  Koperski, Szlachetka

Trenerzy: Wojciech Bychawski, Stanis³aw Grabowski
POLECAMY:

Fina³y MP U16 Serwis TSSMK
Facebook Siarka Tarnobrzeg


GOOD GAME FILMY HD Pó³fina³y w Bialymstoku

WSPOMNIEÑ CZAR


FINA£ MP U15 Kadry Wojewódzkie Kutno 2014
Æwieræfina³y MP U16
Pó³fina³y MP U16
Zapowiedzi Fina³ów
SONDA

 FINA£ MP SP
MP U14 Koszalin 2014
MP U15 KADRY WOJEW.
MP 16 Tranobrze 2014
GIMNAZJADA Kolobrzeg 2014 
 1
Wroc³aw
WKK Wroc³aw
Wielkopolskie
WKK Wroc³aw
 
 2W³oc³awek
TKM W³oc³awek
Podkarpackie
¦L¡SK Wroc³aw
 
 3Lublin
JEDYNKA Pelplin
Kujawsko-Pomorskie
TKM W³oc³awek
 
 4¯ary
PYRA Poznañ
Dolno¶l±skie
GIM 92 Ursynów
 
 5Sieradz
SIARKA Tarnobrzeg
Mazowieckie
PYRA Poznañ
 
 6Kraków
CZARNI S³upsk
Pomorskie
SIARKA Tarnobrzeg
 
 7Warszawa
¦L¡SK Wroc³aw
¦l±skie
KORONA Kraków
 
 8Prudnik
¯AK Koszalin
Ma³opolskie
ZASTAL Zielona Góra
 
  OBECNO¦Æ SKM
OBECNO¦Æ SKM
  

Komentarze
Siara dnia maj 25 2014 00:49:45
Sonda jest super smiley
mak05 dnia maj 25 2014 08:59:39
Teraz moje amatorskie trzy grosze. W grupie B zdecydowanym faworytem jest ¦l±sk i w tej dru¿ynie upatrywa³bym finalistê rozgrywek. Szeroki,wyrównany sk³ad z ciekawymi indywidualno¶ciami (Jod³a,Musia³ek,¯ele¼niak i do tego m±drze graj±cy £aszczuk). Z drugiego miejsca wychodzi Warszawa. Co by nie mówiæ Wysocki zrobi swoje. Grupa A w/g mnie jest du¿o bardziej nieprzewidywalna. Siarka ze swoimi "kurdupelkami" smiley ale motorycznie potrafi±cy zabiegaæ ka¿dego, czy Zastal który Traczykiem,Pogod± i Szmidtem mo¿e narobiæ du¿ego bigosu (przekona³ siê o tym bole¶nie WKK ). WKK stawiany w gronie faworytów to faktycznie dru¿yna o bardzo du¿ym potencjale ale i im zdarza³y siê wpadki w trakcie sezonu i czy s± w stanie utrzymaæ poziom przez piêæ kolejnych dni turnieju to jest pytanie. Teoretycznie w finale widzia³bym ¦l±sk i WKK ale podobnie obserwatorzy stawiali na MP U18 i ......
ringer dnia maj 28 2014 14:28:39
Jeste¶my po pierwszym meczu MP U-16.Gratulacje dla UKS GIM 92 Ursynów Warszawa za zwyciêstwo 74-62 w meczu z Koron± Kraków.(Jak zwykle ¶wietny mecz Olafa Wysockiego d-d 16pkt,17zb.i 7 bl,oraz godne odnotowania cztery"3" (4/4) Mateusza Waraksy- kapitana dru¿yny z Koncertowej 4.AVE URSYNÓW!!!smiley
MVP dnia maj 28 2014 20:49:50
Pyra poznañ.....co siê sta³o?
znowu czas na przemy¶lenia?
dlaczego ..gra..tylko trzech zawodników albo a¿ trzech jak zwykle
Wysoki Nowak tylko zbiórki a punkty?Jak s³ysza³em najlepiej koz³uj±cy zawodnik w Polsce..tylko czym.
graæ i jeszcze raz graæ jeszcze nic straconego...
MJ dnia maj 30 2014 09:32:04
Zapalic dodatkowe ¶wiat³o na hali
ringer dnia czerwiec 01 2014 14:36:48
Mistrz,mistrz WKK!!!Niesamowity fina³,niesamowity mecz!Historia ponownie zatoczy³a ko³o...(2lata temu w Gdyni by³o podobnie,w finale GTK Gdynia pokona³a z pomoc± sêdziów z pomorskiego 61-60 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa,natomiast w ma³ym finale WKS ¦l±sk Wroc³aw pokona³ WKK Wroc³aw po dogrywce).Dzi¶ Micha³ Jêdrzejewski zachowa³ olimpijski spokój i dogrywki nie by³o.Podzêkowania za transmijê LIVE dla organizatorów i pozdrowienia dla Zibiego.smileyavesmiley
ps dnia czerwiec 01 2014 20:06:50
Gratulacje dla Wroc³awia, dwa zespo³y z jednego miasta w finale MP Kadetów.........nie pozostaje nic innego jak doceniæ organizacjê i pracê klubów i trenerów, i tylko pozazdro¶ciæ.
maciek3 dnia czerwiec 02 2014 12:44:59
Ocena organizacji(subiektywna) turnieju:
hala ekstraklasowa +
jedzenie+
zakwaterowanie+/- ze wskazaniem na +
nagrody indywidualne - (bieda) szkoda, ¿e ch³opcy nie dostali pami±tkowych koszulek (zw³aszcza ¿e dla du¿ej grupy z nich to by³ turniej ¿ycia), co poma³u staje siê Now± ¦wieck± Tradycj±
Reasumuj±c organizacyjnie Tarnobrzeg da³ radê..... a i odegrano b Hymn Polski podczas rozpoczêcia imprezy SUPER
zibi dnia czerwiec 02 2014 13:22:24
Odegranie Hymnu od tego roku jest obowi±zkiem organizatora
Pawcio dnia czerwiec 03 2014 10:39:56
Teraz czekamy ¿eby hymn zagrano tak¿e przed meczem fina³owym.
Mam nadziejê ze nie kolejne 10 lat.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
27
27
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi