News: Silesia Streetball 2007 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:19:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Silesia Streetball 2007
Streetball
W tym roku sezon turniejowy rozpocz±³ siê 01.05 turniejem w Rybniku, a zakoñczy³ 30.09 w Rudzie ¦l±skiej. Jak co roku, ka¿dy weekend czerwca oraz wrze¶nia, opanowany zosta³ przez graj±cych na jeden kosz zawodników. Niestety zdarza³o siê te¿ tak, ¿e w ci±gu jednego dnia rozgrywane by³y dwa turnieje w ró¿nych miastach. Szkoda, bo przy odrobinie dobrej woli ze strony organizatorów, mo¿na by³o tak dobraæ terminy, ¿eby ze sob± nie kolidowa³y. Najwiêcej turniejów odby³o siê w Chorzowie, Katowicach oraz Rudzie ¦l±skiej, po trzy. Pozosta³e turnieje odbywa³y siê praktycznie w ka¿dym mie¶cie ¦l±ska i Podbeskidzia. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³ turniej w Katowicach – „Silesia Streetball Challenge”. Oko³o 100 dru¿yn mêskich i 15 damskich nie tylko by³o rekordem, ale tak¿e zaskoczy³o organizatorów. Wystarczy wspomnieæ tylko, ¿e mecze trwa³y zaledwie po 5 minut. Ciekawym dodatkiem do turniejów by³y tak¿e konkursy wsadów, rzutów za trzy oraz pokazy freestyle’a. Oby jak najwiêcej takich atrakcji w przysz³ym, streetballowym sezonie. Niestety w tym roku mo¿na by³o zauwa¿yæ spadek zainteresowania turniejami wrze¶niowymi. Trochê szkoda, bo byæ mo¿e czê¶æ z nich zniknie z kalendarza imprez na przysz³y sezon.MIEJSCE.....DATAORGAN. NAZWASP W KATSÊD FOTO RELA I-T I/D KONKINFOR
1Rybnik 1.05 MOSiRRYNEK TAK 20 2 K
4 M
TAKFOTORELAC
37za/3TUTAJ
2Knurów 3.05 MOSiRV - T.K.U
NIE10 2 K
4 M
TAKFOTORELAC
36
TUTAJ
3Jatrzêbie Z. 6.05 MOSiRBRUKTAK 301 K
2 M
NIE
RELAC
18za/3TUTAJ
4Ruda ¦l.31.05 MOSiR
NIE
02 K
2 M
NIE FOTORELACTAK 16
TUTAJ
5Katowice 2-3.06KONTAKT
PLUS
IV - T.K.U
SUPERSAM
TAK 20
5
1 K
3 M
TAK

TAK 38 za/3 TUTAJ
6Bielsko B. 2-3.06BLK VII - T.K.U
B£ONIE
NIE
20
40
2 K
5 M


RELAC
48 za/3 TUTAJ
7Chorzów 9.06MORiS
UKS
CHALLENGE
CUP
TAK 20
40
1 K
4 M
TAKFOTORELAC
45za/3TUTAJ
8D±browa G. 9.06GTKGÓRA¯D¯E
CUP
TAK 02 K
4 M
TAKFOTORELAC
RELAC
TAK53za/2
za/3
wsady
TUTAJ
9Gliwice 16.06GTKPlac
Krakowski
TAK202 K
5 M
TAKFOTORELACTAK83za/2
za/3
wsady
TUTAJ
10 Ruda ¦l. 23.06MOSiR
RALK
II - NOCNY
T.K.U
TAK 30 1 K
1 M
NIEFOTO
FOTO
RELAC
7K
25M

TUTAJ
11 Jaworzno 30.06MCKiS SKOK
Jaworzno Cup
TAK 40 1M TAKFOTO
RELAC
TAK
11M
za/3
wsady
inne
TUTAJ
12 Chorzów30.06MORiSFilarowaNIE
10 1MNIE
RELAC

3 M
za/3
TUTAJ
13Ustroñ 15.07
BetonTAK 40
1M

FOTORELAC
31M
ZA/3
wsady
TUTAJ
14¯ywiec
21.07

 NIE
5
1M
NIE14M

TUTAJ
15
Bielsko
Biala
31.07

0
2M
NIE
16
Chorzów4.08MORiS

Filarowa

 10
21
NIE 
TUTAJ

10M

TUTAJ
17
¯ory
25.08MOSiR
NIE03M
1K
 NIE
FOTO


18M
 3K

TUTAJ
18
Jastrzêbie
Zdrój
 2.09MOSiR  2M
TUTAJ
19 Katowice 1-2
09 
 S.C.C
 PLEJ
SILESIA
BASKET 
 
TAK 
 0
1M
1K 
TAK FOTORELACTAK 98M
15K

 
ZA/3
wsady
free
style
 
TUTAJ 
20 Czerwionka 1.09     0
1K
1M
    4M  
21Pszczyna 15.09MUKK Wrona Cup Pszczyna 2007TAK 40
20
4M
1K
NIE FOTORELAC TAK42M
8K
wsady
inne
TUTAJ 
22 Tarnowskie
Góry
14 i
16.
 09
   15 2M
1K
        
23 Katowice 22-23
09
KONTAKT
PLUS
 
SUPERSAM,TAK20
30
3M
2K
TAK FOTO TAK 18M
3K
  
24 Katowice29.09 S.W.PDni Padere.   NIE FOTO  15M
3K
 
 TUTAJ
25 Ruda ¦l±ska30.09MOSIRDni
Profilaktyki
NIE  O4M
1K
NIE FOTORELAC 27M
3K
 TUTAJ
               
               
               

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 miejsca dla kadr Podkarpackiego
3 miejsca dla kadr Podkarpackiego
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi