News: VII Nenufar Cup rocz.2002 E³k 17-19.X.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 09:44:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Nenufar Cup rocz.2002 E³k 17-19.X.2014
Turnieje Podsumowanie
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZ.2002/03 VII NENUFAR CUP E£K 17-19.X.2014
Patronat: Prezydent Miasta E³ku Tomasz Andrukiewicz


CHAMPIONS: ¯AK ¯ORY POLAND foto>>>>>>

Od kilka lat goszczê na Miêdzynarodowym Turnieju w E³ku , nie ukrywam ¿e UKS Nenufar 5 E³k to klub bardzo mi bliski. Mój wyjazd na mazury w tym roku sta³ pod wielkim znakiem zapytania ( problemy zdrowotne – korzonki) Dziêki uprzejmo¶ci  ¯AK ¯ory mia³em transport tam i z powrotem DZIEKUJE ! i przynios³em ch³opcom z ¯or szczê¶cie bo wygrali ten turniej z bardzo wymagaj±cym rywalem. 20 spotkañ w trzy dni, dwa konkursy oficjalne (rzuty osobiste i rzuty w parach za trzy punkty) kilka konkursów nieoficjalnych gdzie rozda³em 30 breloczków ,,but koszykarski,,
 Mistrzowie turnieju ¯AK ¯ory zagrali  znakomicie.... pomimo pora¿ki w pierwszym meczu z Sopotem. Trener Grzegorz Marciak szybko wyci±gn±³ wnioski z pora¿ki  w grupie i w finale ch³opcy ze ¶l±ska zagrali z charakterem walcz±c o ka¿da pi³kê. MVP powêdrowa³o do Dawida Krzystka ale ojcem sukcesu nie by³ Dawid ale ca³y zespó³. Ogl±daj±c team Tomasza  z pomorza twierdze ¿e ten zespó³ ma niesamowity potencja³ i z miesi±ca na miesi±c bêdzie coraz gro¼niejszy tym bardziej ¿e prowadzi go znakomity m³odzie¿owy trener Tomasz Chwia³kowski. Trzecie miejsce Ro¶ Pisza dla niejednych niespodzianka...dla drugich - stare stwierdzenie: jednym zawodnikiem ciê¿ko wygraæ turniej. Ch³opcy z Pisza przegrali pierwszy raz od dwóch lat a ich passê zwyciêstw przerwali ¯acy z ¯or. Miejsca o IV do VIII do przewidzenia od pocz±tku turnieju.Mi osobi¶cie podoba³a siê gra m³odszych Litwinów ich VII miejsce to dobry wynik. Gospodarze Nenufar 5 E³k  jak w nazwie na 5 miejscu. Basket Bia³ystok  na pocz±tku listopada organizuje u siebie turniej i pewnie w domu odbija sobie niepowodzenie z E³ku i na w³asnym parkiecie stan± na podium. Bia³orusini przyjechali w 9 gdyby zespó³ z Grodna  by³ kompletny kto wie czy nie stanêli by na podium. Sumuj±c turniej bardzo udany i bardzo siê cieszê ¿e mog³em w nim uczestniczyæ bo znam ch³opaków z wszystkich dru¿yn i chcia³bym siê jeszcze nie raz z nimi spotkaæ na turniejach obserwuj±cych ich postêpy.
Trenerowi Edwardowi Traskowskiemu bardzo dziêkuje za go¶cinne

 Czy wiecie ¿e
- Zawodnik  Nenufara nie przyj±³ wyró¿nienia od trenera
- Siódmiak Filip z Sopotu to syn Reprezentanta Polski w Pi³ce Rêcznej Artura Siódmiaka - tego któy kiedy¶ na M¦ rzuci³ przez ca³e boisko w ostatniej sekundzie Norwegom.
- Mecz o VII miejsce rozegrano w sobotê wieczorem
- Dziewczyny z E³ku  wybra³y najsympatyczniejszego zawodnika zosta³ nim Maciej £atka z ¯or
- SKM wrêczy³ maskotki najm³odszym zawodnikom turnieju Filip Pó³bratek i Brajan Mroczkowski obaj ch³opcy z III klasy rocz.2005
- Najwiêcej punktów w jednym meczu zdoby³ zawodnik z ¯or Dawid Krzystek 35
- Najskuteczniejszym strzelcem turnieju by³ Pawe³ Zapert który swoj± postur± przypomina gimnazjalistê a jest uczniem 6 klasy podstawowej
- Mecze sêdziowali sêdziowie Podlaskiego Zwi±zku Koszykówki
 - Prezydent E³k pan Tomasz Adruszkiewicz go¶ci³ na otwarciu i zakoñczeniu turnieju
- Podczas ceremonii otwarcia odby³ siê niecodziennym mecz maluchów z E³ku i Pisza a najm³odszy zawodnik w tym meczu mia³ 7 lat
- Najwy¿szym zawodnikiem turnieju  by³ ch³opak z Bia³egostoku z ksywk± ,, du¿y,,
- ¯AK ¯ory: ¯orska Akademia Koszykówki to nowa nazwa zespo³u wcze¶niej Hawajskie Koszule HK
- Wszyscy zawodnicy z stolicy Podlasia na koszulkach mieli swoje ,,ksywki,,
- Najliczniejszym zespo³em w turnieju by³ Nenufar 5 E³k
- Najm³odszym zespo³em  Marijanpole z Litwy
- Andrzej Adamczyk da³ pokaz Freestyle
- Chartanowicz z Nenufara E³k posiada 10-cioro rodzeñstwa ale tylko on gra w koszykówkê a w przysz³o¶ci chcia³by zostaæ komentatorem sportowym

SKM wrêczy³o 21 Magazynów MVP dla wyró¿niaj±cych siê zawodników i w tym miejscu podziêkowania Redakcji MVP za dostarczenie magazynów

Do zobaczenia na VIII Nenufarze Cup

 MVP:
Krzystek Dawid
¯AK ¯ory

  Pierwsza 5 ALL-STARS
Sushko Denis
Region 2010 Grodno
Seku³a Daniel
¯AK ¯ory
£atka  Maciej

¯AK ¯ory
Uliszewski Jakub
Ros Pisz
Czoska Nikodem
UKS 7 Trefl Sopot

Druga   5 ALL STARS

Siódmiak Filip  UKS 7 Trefl Sopot
Rapolavicius Ainoras - Marijanpole
Wiêcko Jakub  Nenufar 5 E³k
Vomm Andre BC Hito
................... - Basket 47 Bialystok

 KONKURSU  RZUTÓW WOLNYCH:

1  UKS Nenufar 5 E³k - Kwiatkowski Micha³  6
2  BC Hito - Trumm Marten  5
    ¯AK ¯ory - Bednarz Dominik  5
4  UKS 7 Trefl Sopot  - Labudda Adam  4
    Basket 47 Bia³ystok - Chrzanowski Micha³  3
    Marjanpoles - Mantas Babarskis  3
    Region 2010 Grodno - Shishko Daniil  3
    Ro¶ Pisz - K³os Albin 3 KONKURS RZUTÓW ZA TRZY PUNKTY PARAMI
( ka¿dy para 2x6 = 12 rzutów)
(nagrody ufundowane przez SKM (skarpetki z logo NBA)

1 Ro¶ Pisz 4x3 (Mielnicki, Zalewski) dogrywka 2x3
2 UKS Nenufar 5 E³k 4x3 (Walak, Ropolewski) dogrywka 1x3
3 BC Hito 3x3 (Arend, Marten)
4 Marijanpole 2x3  (Zaliauskas, Puniskis)
   ¯AK ¯ry 2x3  (Pastuszka, Tyburowski)
6 BASKET 47 Bia³ystok 1x3  (Bielski, Andrukiewicz)
   Region 2010 Grodno 1x3   (Kucejko,Suchko)
   UKS 7 Trefl Sopot 1x3 (Cebula, Lis M.)

 TOP 10 NAJSKUTECZNIEJSZYCH STRZELCÓW

1 Zapert Patryk 93 pkt. Ro¶ Pisz
2 Krzystek Dawid 63 pkt. ¯AK ¯ory
3 Seku³a Daniel 56 pkt. ¯AK ¯ory
4 Czoska Nikodem 44 pkt. UKS Trefl Sopot
5 Chrzanowski 35 pkt. Basket 47 Bia³ystok
6 Sushko Denis 34 pkt.  Region 2010 Grodno
7 Ainoras Rapolavicius 32 pkt.  Marianpole
8  Lis Micha³  30 pkt. Trefl Sopot
   Januszewski Bart³omiej 30 pkt. Nenufar 5 E³k
10 Armandas Kalinauskas 28 pkt.  Marianpole
    Perzanowski Olaf 28 pkt. UKS 7 Trefl Sopot
  Vomm Andre  28 pkt. BC Hito TOP 5 : NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU ZA TRZY PUNKTY
(nagroda ufundowana przez SKM (skarpetki z logo NBA)
1. K³os 4x3 Ro¶ Pisz

2 Krzystek 2x3 ¯AK ¯ory
   Ropolewski 2x3 Nenufar E³k
   Walak 2x3 Nenufar E³k
   Ers 2x3 Hito
   Cebula 2x3 Trefl Sopot
   Mantas Babarskis   2x3 Marianpole

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

mecz o miejsce  VII
BC Hito - Marijanpole 27 : 30  (2-8, 0-9, 6-6, 19-7) MVP: Ainoras Rapolavicius
mecz o miejsce V UKS BASKET 47 Bia³ystok - Nenufar E³k  24 : 34  (4-9, 3-6, 4-813-11) MVP: Walak Adam
mecz o miejsce III Region 2010 Godno - TSK Ro¶ Pisz  26 : 53 (6-11, 0-11, 7-18, 13-13) MVP: Mielnicki Damian
FINA£: ¯AK ¯ory - UKS  7 Trefl Sopot  38 : 34  (6-13, 10-6, 9-4, 13-11) MVP: £atka Maciej

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  Numer.....zawodnik......punkty......w.....meczach
wyró¿nienie trenera
1  ¯AK ¯ORY         
                     
4. Kaletka Bartosz  4+0+0+0+2= 6
5. ¯es³awski  Karol 0+0+0+0+0= 0
6. Frydrych Dawid 0+0+0+0+0= 0
7. Bednarz Dominik 2+2+3+2+10= 19 >>>>>
8. Merda Jakub  6+2+4+3+0= 15
9. Pastuszka Dominik  6+4+2+6+0= 18
10. Torcha³a Patryk  4+2+2+2+0= 10
12. £atka  Maciej 5+6+2+7+1= 21
13. Tyburowski  Tobiasz 2+2+0+2+0= 6
16. Seku³a Daniel  14+13+3+12+14= 56
17. Krzystek Dawid  11+ 35+4+3+10= 63

18. Krukowski Mateusz  4+1+0+2+1= 8

Trener: Marciak Grzegorz, Buszka Jacek
 
2
  UKS 7 TREFL SOPOT    

6.Cebula Filip 4+3+2+5+3= 17
8 .Czoska Nikodem 10+14+4+8+8= 44
10. Szymañski Albert 4+2+0+4+0= 10
12 .Zió³kowski Daniel 4+02+6+0= 12
13. Lis Piotr 14+6+1+0+2=  23
16. Siódmiak Filip  3+4+2+2+0= 11
14. Kulik Kamil  2+6+2+0+2=  12
20. Lis Micha³  5+9+5+5+6=  30
22. Perzanowski Olaf  7+4+5+4+8=  28  >>
29. Labudda Adam  0+6+0+2+0=  8
37. Piotrowski Maciej 0+0+0+2+0=  2
60. Osowski Kevin 0+4+6+0+5= 15

Trener : Chwia³kowski Tomasz

3
 
TSK RO¦ PISZ

 4. K³os Albin 4+4+3+8+5=  24  >>>>>>>>>
 6. Mielnicki Konrad 2+2+0+1+7=  12
 7. Szablak Micha³ 0+0+2+2+0=  4
 5. Mielnicki Damian 0+4+0+0+0=  4
 16. Kwiatkowski Kacper 0+0+4+0+0=  4
 10. Kucisz Bart³omiej 0+0+2+0+0=  2
 11. Uliszewski Jakub 5+0+0+0+6=  11
 12. Bessman £ukasz 0+0+0+0+0=  0
 15. Lesiñski Mateusz  3+6+0+0+2=  11
 17. Zalewski Szymon 6+9+7+0+5=  27
 20. Polak Marcel  0+0+0+0+0=  0
 18. Zapert Partryk  17+11+18+19+28=  93

Trener : Pawe³ Szary
 
4
  BC 2010 REGION GRODNO

7. Kutseyko Aleksey 4+9+0+4+8=  25  >>>>

40. Sushko Denis 6+ 4+16+2+6=  34
6. Dubitskiy Leon 2+1+0+2+6= 11
42. Volchuga Kirill 2+2+0+2+0=  6
17. Sirotskiy Ilya  0+0+3+0+0=  3
38. Makarevich Pavel 0+0+0+0+0=  0
41. Kravtsevich Yegor 2+2+4+2+4=  14
4. Smirnov Diomid 2+2+2+2+2=  10
37. Shishko Daniil 4+4+0+0+0=  8

Trener : Yatsevich Ivan
 
5
  NENUFAR 5 E£K
0. Pó³bratek Filip 0+0+4+0+0=  4
4. Stra¿ewicz Bart³omiej 0+0+0+0+2=  2
5. Januszewski Bartek 0+0+10+12+8=  30
6. Wiêcko Jakub 0+0+11+6+9=  26
7. Walak Adam 4+11+0+4+8=  27
8. Borkowski Oliwer 0+0+0+0+0=  0
9. Romatowski Adam 0+0+0+3+1=  4
10. Chrzanowski Oskar 0+2+4+4+2=  12
11. Ropelewski Filip 12+0+3+6+2=  23
12. Biñczak Franciszek 0+1+6+0+0=  7
13. £a³ak Hubert 0+2+4+0+0=  6
14. Kwiatkowski Micha³ 2+2+0+0+2=  6
15. Mik Kacper  2+0+0+0+0=  2
17. Duba Tomasz 0+0+0+0+0=  0
18. Mroczkowski Brajan 0+0+0+0+0=  0
19  Chartanowicz 0+0+0+0+0+2= 2
Trener : Edward Traskowski 
 
6
  BASKET 47 BIA£YSTOK

 4. Micha³ Chrzanowski 7+8+11+6+335
 7. £ukasz Kaszuba 10+1+7+3+0=  21
 8. Miko³aj Andrzejek 0+0+0+0+2=  2
 9. Patryk Jwazsczuk  2+0+0+0+6=  8
11. Damian Andrukiewicz 4+2+0+0+2=  8
13. Bart³omiej Bielski 2+2+0+9+7=  20
14.  Panglisz Konrad
15. Gisztarowicz Jakub
16. Biszczuk Jakub
18. Sienkiewicz Szymon
20. Krystian Stelmach 2+2+4+2+4=  14
20. Rafa³ Radziszewski 2+2+4+2+0=  10
21. Dawid Szczepaniak 0+0+0+0+0=  0
22. Adam £apiñski(0+0+0+2+0=  2
Trener  : Marcin Puci³owski
 
7

MARIAMPOLES LITWA

  9. Armandas Kalinauskas 1+0+23+4=  28
14. Mantas Babarskis 1+8+0+1+7=  17
11. Matas Dabulevicius  0+6+0+1+2=  9
12. Kajus Cebatorius 2+0+0+0+0=  2
13. Nojus Adaskevicius 2+0+0+0+4=  6
  4. Gregas Zaliauskas 2+4+2+4+0=  12
22. Rokas Migauskas 0+0+2+0+0=  2
15. Rokas Deksnys (0+0+3+0+2=  5 >>>>>
6. Nikas Puniskis 3+4+2+4+0=  13
7. Armandas Skvarnavicius 1+0+0+6+0=  7
5. Domas Rusovicius 2+0+0+0+2=  4
8. Ainoras Rapolavicius 4+8+2+15+3=  32

Trener : Kêstutis Juozaitis
8
 
HITO JOHVI

5. Pomogaiba Dmitri 2+0+4+2+0=  8
5. Parss Richard 0+3+0+0+6=  9
6. Kuttim Arend    3+2+4+4+0=  13
9. Vomm Andre 4+5+6+5+8=  28
24. Soppe Sven 0+0+2+0+0=  2
13. Tooming Mathias 0+0+2+0+0=  2
15. Trumm Marten 5+0+0+5+10=  20
23. Pozniakov Rene Risto 0+7+7+0+0=  14
32. Ers Argo 6+9+2+8+0=  25 >>>>>>>>>>
34. Susta Silver 0+0+7+0+3=  10
99. Pall Eve 2+0+0+2+0=  4

Trener : Valdre Toomas
 


 KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA W KONKURSIE  RZUTÓW OSOBISTYCH (11X3 = 33)

1 Ro¶ Pisz  18
2 Marijanpoles 17  (rocz.2003)
3 UKS Basket 47 Bia³ystok 16
   BC Hito 15
5 Region 2010 Grodno  14 
6 UKS 7 Trefl Sopot 13
7 ¯AK ¯ory 12
   UKS  Nenufar 5 E³k 12

 GRUP: A      

¯ory – Hito/Johvi 58 : 22 (17:10 19:7 12:2 10:6) MVP: Seku³a Damian
Sopot -  Hito/Johvi 53 : 26 (13:7 19:5 12:12 7:2) MVP: Zió³kowski Daniel
¯ory - E³k 67 : 20  (6-8, 19-4, 19-4, 23-4)  MVP: Krzystek Dawid
E³k – Sopot  18 : 56  (2-14, 8-22, 3-14, 5-6) MVP: Labudda Adam
E³k - Hito/Johvi  42 : 32  (11-8, 11-7, 12-10, 8-7) MVP: £a³ak Hubert
Sopot - ¯ory  29 : 20  (8-8, 4-3, 4-4, 13-5) MVP: Lis Micha³

1. UKS 7 Trefl Sopot   3 mecz 6 pkt.
2
. ¯AK ¯ory        3 mecz 5 pkt.    
3. UKS Nenufar 5 E³k    3 mecze 4 pkt
4. BC HITO (EST)   3 mecze 3 pkt.  
                            

 GRUPA: B

Grodno – Pisz  22 : 37 (8:8 4:9 8:8 2:12) MVP: Zapert Patryk
Marijampol – Bia³ystok 19 : 32 (2:6 4:10 8:8 5:8) MVP: Bielski Bart³omiej
Grodno (BY) - Bia³ystok 24 : 19 (16-6, 4-7, 1-5, 3-1) MVP: Sushko Denis
Pisz - Marijampol 36 : 28 (16-9, 3-4, 13-3, 4-12) MVP: Mielnicki Konrad
Marijanpole - Grodno 13 : 25  (4-10, 7-3, 0-5, 2-7) MVP: Sirotskiy Ilya
Bia³ystok - Pisz  24 : 36  (4-7, 9-12, 7-8, 4-9)

1. TSK Ro¶ Pisz 3 mecz 6 pkt.
2. BC Region Grodno (BY) 3 mecz 5 pkt
3. UKS Basket 47 Bia³ystok 3 mecz 3 pkt.
3. ¯SM Marijampol (03) (LT)  3 mecz 3 pkt.

I PLAY-OFF V-VIII; Nenufar E³k – Marijanpole  35 : 28  (17-5, 4-9, 6-3, 8-11) MVP: Ropolewski Filip
II PLAY OFF V-VII: Basket 47 Bia³ystok – Hito/Johvi  27 : 26  (11-7, 8-2, 2-11, 6-8) MVP: Chrzanowski Micha³
I PÓ£FINA£: RO¦ Pisz – ¯AK ¯ory 30 : 39  (9-6, 0-14, 7-13, 15-6) MVP: Bednarz Dominik
II PÓ£FINA£: UKS 7 Trefl Sopot - Region 2010 Grodno  39 ; 14  (8-4, 14-4, 10-0, 7-6) MVP: Lis Micha³
http://www.nenufar.elk.pl/

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
G³adysz Grzegorz GTK Gliwice
G³adysz Grzegorz GTK Gliwice
Kadra ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi