News: I Puchar Twierdzy Przemy¶l rocz.2000 Przemy¶l 12-14.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 07:30:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar Twierdzy Przemy¶l rocz.2000 Przemy¶l 12-14.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców o Puchar Twierdzy Przemy¶l to Mikroprojekt
"Mosty wspó³pracy
- sport i rekreacja dzieci i m³odzie¿y w obszarach przygranicznych" i by³ wspó³finansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej, który jest  realizowany w ramach projektu parasolowego pn. Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – „Twierdzy Przemy¶l” wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w tamach programu Polska Bia³oru¶ Ukraina.

Tegoroczne æwieræfina³y i pó³fina³y MP U14 organizowane w Przemy¶lu sta³y na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym ( zakwaterowanie, wy¿ywienie, oprawa meczu, wolny czas) Nie mog³o zabrakn±æ tego samego podczas Pucharu Twierdzy Przemy¶l
. Trener Daniel Puchalski nie potrzebowa³ og³aszaæ siê z na SKM wystarczy³o wykonaæ kilka telefonów i o obsadê nie by³o co siê martwic. Szkoda tylko ¿e do Przemy¶la nie przyjecha³y zespo³y z pierwszej trójki w Polsce ( TKM, 7 Sopot po³±czone z rocz. 1999 w tym tygodniu jad± do Krakowa, a Pyra Poznañ  po ¶mierci Prezesa ma problemy organizacyjne) 

 W hali POSiR w Przemy¶lu przez trzy dni rozegrano 20 spotkañ, najciekawszym z nich by³ mecz o trzecie miejsce: MKS Zabrze – SPK Bia³ystok o losach decydowa³y ostanie sekundy i ….centymetry.
Szymon Janczak najwy¿szy zawodnik w roczniku 2000 w Polsce wyprowadzi³ zespó³ MKS-u na jednopunktowe prowadzenie a nastêpnie w ostatniej akcji SPK zebra³ pi³kê w strefie podkoszowej . Dzi¶ mo¿na gdybaæ  co by by³o gdyby pi³ka dosta³a siê w rêce najlepszego strzelca turnieju Macieja Bêbeñca (114 pkt w turnieju). Zauwa¿my ¿e trener Andrzej Silienikow do Przemy¶la zabra³ 4 zawodników z rocznika 2001 i da³ im du¿o pograæ – ch³opcy w tym sezonie walcz± o MP U14.

Mecz fina³owy to derby podkarpacia:
Ku¼nia Koszykówki  Stalowa Wola vs Nied¼wiadki Przemy¶l - ch³opaki i trenerzy znaj± siê doskonale. Pocz±tek spotkania to wyrównana gra obydwu zespo³ów. W drugiej i trzeciej kwarcie Nied¼wiadki ¶wietnie broni± ,,twierdzy,,  trac±  19 pkt – zdobywaj±  32 pkt. W ostatniej kwarcie  Jakub Kucharskie trafia 2x3 i zostaje ,,królem trójek,,

Górnik Wa³brzych ,,pozby³ siê,,  swojego najwy¿szego zawodnika Aleksandra Balcerowskiego (Hiszpania) w turnieju przegra³ dwa pierwsze wa¿ne mecze i tym samym pozosta³a mu walka o pi±te miejsce. W kolejnych trzech spotkania ch³opcy trenera Arkadiusza Chlebdy z parkietu schodzi jako zwyciêzcy. 

,,Najdrobniejszym,, zespo³em w turnieju by³ ¯AK ¯ory
nowa nazwa Hawajskich Koszul - zawodnicy trenerki Katarzyny Maciejewskiej w turnieju wygrali dwa razy z Politechnik± Lwów i w klasyfikacji koñcowej zajêli przedostatnie miejsce:

 Z ka¿dego spotkania by³y prowadzone statystyki ich wyniki pozwoli³y organizatorom wybraæ; najlepszego rozgrywaj±cego i najlepszego obroñcy. Muzyka na rozgrzewce prezentacja zespo³ów, sporo kibiców na meczach gospodarzy, konkursy Zibiego z nagrodami to mile akcenty koszykarskiego ¶wiêta w Przemy¶lu

Podczas ceremonii zakoñczenia wrêczono 18 wyró¿nieñ indywidualnych
. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ piêkny Puchar/Statuetkê i nagrodê rzeczowa. Ka¿dy zespó³ otrzyma³ Puchar, dyplom z fotk± dru¿yny w tle Twierdzy Przemy¶l. Trzy pierwsze dru¿yny otrzyma³y du¿e medale  Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami±tkowa koszulkê, kubek oraz breloczek  z Logo turnieju. W czasie wolnym ch³opcy mogli zwiedziæ Rynek w Przemy¶l i miejsce widokowe sk±d mo¿na by³o podziwiaæ przepiêkna panoramê Przemy¶l. Najwiêksz± atrakcja by³ zjazdy  torem saneczkowym (350 m)

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom za zaproszenie na turniej. Dru¿ynom Wi¶le Kraków i ¯ak ¯ory za transport do Przemy¶l i z powrotem. Dalej jestem bez aparatu i w tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ jednemu z rodziców Nied¼wiadków za u¿yczenie swojego NIKONA

 Najm³odsza dru¿yna -  SPK Bia³ystok
Najstarsza dru¿yna BC Lwóv  (za zgoda organizatorów i trenerów 3 zawodników z rocz 1999)
Najwy¿szy zawodnik – Szymon Janczak
Daniel Puchalski, Jerzy Szambelan to trenerzy kadr Narodowych
Najlepszy kosz ,, Bazer bitter Szymona Janczaka z odleg³o¶ci ponad 10 metrów
29 pkt. W jednym meczu: Maciej Bêbeniec i Harbus Ostap
Najbardziej nerwowy zawodnik Harbus Ostap
12 zawodników Szkolenia Centralnego (szeroka kadra Polski)
15 zawodników nie zdoby³o punktów

Podsumowuj±c:
Finali¶ci MP U14 pokazali ¿e nie przypadkowo znale¼li siê w Sopocie. Ch³opcy z szkolenie centralnego wypadli dobrze, pokaza³o siê nowi zawodnicy godni zainteresowania trenera Puchalskiego ( najbli¿sze zgrupowanie Kadry rocz. 2000 koniec pa¼dziernika w W³adys³awowie) Turniej w Przemys³u by³ okazja pokazania siê bo jak wszyscy wiemy rocznik 2000 NIE MA KADR WOJEWÓDZKICH tym ch³opcom pozosta³y tylko klubowe turnieje towarzyskie. Ju¿ dzi¶ zapraszam w Grudniu do Katowic przyjazd zapowiadaj±: Nied¼wiadki Przemy¶l Górnik Wa³brzych BC Kezmarok, Junak Radomsko, UKS SP 27 Katowice


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP:
Najlepszy Rozgrywaj±cy
lSerwañski Rafa³
Nied¼wiadki Przemy¶l

 Najlepszy obroñca
Koper Patryk
KK Stalowa Wola

 5 ALL - STRAS

Walciszewski Kacper - Nied¼wiadki Przemy¶l
Pecka Grzegorz  - KK Stalowa Wola
Janczak Szymon - MKS Zabrze
Kosior Bartosz - Górnik Wa³brzych
Bêbeniec £ukasz - SPK Bia³ystok

FOTO ZIBI

FOTO FACEBOOK GÓRNIK

FILMIKI ZIBI
 TOP 10 Najlepsi strzelcy:

1. Bêbeniec Maciej  114 SPK Bia³ystok
2 .Harbuz Ostap  92 BC Lwów
3. Walciszewski Kacper   78 Nied¼wiadki Przemy¶l
4. Kosior Bartosz 72 Górnik Wa³brzych
5. Radoñ Karol 70  ¯AK ¯ary
6. Janczak Szymon 64  MKS Zabrze
7. Zakrzewski Kamil 62 Górnik Wa³brzych
8
. Pecka Grzegorz 57 KK Stalowa Wola
9. Kucharski Jakub 56 Nied¼wiadki Przemy¶l
10 Dobranowski Adam 50  Wis³a Kraków
 TOP 5 Najlepsi strzelcy ,, za trzy punkty,,

1. Kucharski Jakub 9x3
Nied¼wiadki Przemy¶l
2 .Harbuz Ostap  8x3 BC Lwów
3. Bêbeniec Maciej  6x3 SPK Bia³ystok
4. Complak Jakub   5x3  Nied¼wiadki Przemy¶l
5. Szo³tysek Patryk  3x3 ¯AK ¯ory
    Heliñski Stanis³aw 3x3 MKS Zabrze

Mecz o miejsca 7-8  ¯AK ¯ory - BC Lwów    69 : 65
Mecz o miejsca 5-6  Wis³a Kraków - Górnik Wa³brzych  37 : 52
Mecz o miejsca 3-4  SPK Bia³ystok - MKS Zabrze  40 : 41
FINA£: Nied¼wiadki Przemy¶l - KK Stalowa Wola  55 : 42


STATYSTYKI WSZYSTKICH SPOTKAÑ


KLASYFIKACJA KOÑCOWA


  SK£AD.........DRUZYNY.........ZDOBYTE.........PUNKTY
Wyró¿nienie Trenera
1
  NIED¬WIADKI PRZEMY¦L

 6. Complak Jakub 3+7+10+3+5 = 28
 7. Radochoñski Jakub 2+1+0+1+0 = 4
 8. Serwañski Rafa³ 5+4+6+0+12 = 27
10. Strzêpek Pawe³ 12+8+5+15=4 = 44 >>>>>
19. Karpiñski Wiktor 4+X+X+X+X = 4
20. Walciszewski Kacper 18+16+16+16+12 = 78
22. S³aby Wiktor 11+7+3+4=7 = 32
23. Paw³o¶ £ukasz 9+2+4+3+3+0 = 21
25. Szechyñski Arkadiusz  3+0+0+0=0 = 3
32. Puchalski Kajetan  2+0+X+6=0 = 8
33. Mi¶ko Pawe³ 5+6+0+4=2 = 17
35. Kucharski Jakub 16+11+10+6+13 = 56

Trener: Puchalski Daniel
 2   KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA

 4-Iskra Jakub  2+2+4+2+0 = 10
 5-Krzysik Remigiusz  7+14+9+13+4 = 44
 6-Ha³ka Patryk  1+0+0+0+0 = 1
 7-Kie³b Karol 5+8+12+5+10 = 43 >>>>>>>>>>
 8-Pecka Grzegorz  8+13+8+12+16 = 57
 9-Gortych Damian  2+0+0+0+X = 2
10-Paluch Pawe³  4+4+0+0+0 = 8
11-Materowski Micha³  4+0+X+0+0 = 4
12-Koper Patryk  8+9+6+12+6 = 41
13-G³adysz Kacper 7+10+8+4+6 = 35
14-Bona Oliwer  0+0+0+0+X= 0
15-Siembida Szymon  2+X+X+X+X = 2

Trener: Jerzy Szambelan
 3   MKS ZABRZE

 4.Czekaj Tomasz 12+8+0+0 = 20
 5. Berdyczko Bart³omiej  2+4+X+1 = 7
 6. Janczak Szymon 21+16+11+4=12 = 64
 7. Poloczek  Mateusz  5+4+19+2+11 = 41 >>>>

 8. Ostrowski  £ukasz X+0+X+X+X = 0
 9. Heliñski Stanis³aw  6+4+9+7+0 = 26
10.Ciê¿ki Jacek 0+4+0+0+0 = 4
11.Kowalczyk Bartosz 0+5+8+2+8 = 23
12.Wawrzyniak Adam X+0+X+0+X = 0
13.Stanek Mateusz  0+4+X+4=X = 8
14.Mazur Bartosz  1+3+0+0+8 = 12
15.Du¶ Alan 0+1+X+0+0 = 1

Trener: Janusz Moralewicz
 4  SPK   BIA£YSTOK 
 
 4. Nie¶ciór Jakub  3+2+0+0+X = 5
 5. ¯ero Damian  1+2+0+3+X = 6
 6. Chojnowski Dawid   X+0+12+0+0 = 12
 7. Sokólski Jarek  2+2+0+0+0 = 0
 8.Bieliñski Filip 0+4+0+0+X = 0
 9.Pankiewicz Kamil  4+2+0+3+0 = 9
10. Cezary Malicki  4+3+0+9 = 16 >>>>>>>>>>
11. £ukasz Sinielnikow  0+0+2+3+0 = 5
13. Bêbeniec Maciej  29+14+29+18=24 = 114
14. Suchocki Mateusz  0+X+0 = 0
15. So³owiej Mateusz  2+0+2+2 = 6
16.Buczyñski Szymon  10+6+2+3+5 = 26
17. Patryk Zdanowicz   9+2+8+0+1 = 20
Trener: Andriej Silienikow
 5  GÓRNIK WA£BRZYCH

 4. Szczêsny Jakub 0+0+0+X+0 = 0
 5. Makarczuk £ukasz 0+ 4+3+12+0 = 19
 6. Adamek Andrzej 3+ 0+6+8+2 = 19
 7. Chryziñski Daniel  X+0+2+0+0 = 2
 8 K³y¿ Bartosz  2+1+0+5+4 = 12
 9 Frankiewicz Mateusz  15-13+6+2+13 = 49
10. Sza³aj Dawid  X+0+0+2=2 = 4
11 Podejka Mateusz  0-2+5+4=1 = 12
12 S³owik Konrad  X+X+0+0+0 = 0
13 Kamiñski Martin  X+0+0+0+0 = 0
14 Kosior Bartosz 12+9+11+19=21 = 72
15 Zakrzewski Kamil 5+12+22+14+9 = 62 >>>

Trener:
Chlebda Arkadiusz
 6  
WIS£A KRAKÓW


 0-Janiszewski Jan  0+0+X+2+0 = 2
 1-Budzyñski Arkadiusz  4+1+6+16+9 = 36
 3-Maciejak Maciej  4+2+15+14+1 = 36
 9-Szydlak Bart³omiej  2+2+1+7+8 = 20
18-Miko³ajczyk Damian  0+X+X+X+0 = 0
20-Smagowicz Piotr  4+3+0+0+0 = 7
22 Maczeta  Pawe³ -/-/ 5+3=1 = 9
24-Krakowiak Dominik  14+10+10+8+4 = 46 >>
34-Dobranowski Adam 8+9+6+13+14 = 50
55-Kasperczyk Adrian  0+0+X+2+0 = 2
68-Grzywacz Maciej  0+X+X+0+0 = 0
91-Chlanda Jan  2+0+0+0+0 = 2

Trener: Lachowicz Kacper


7
 
¯AK ¯ORY


 4-Maku³a Pawe³  4+2+0+1=0 = 7
 9-Szo³tysek Patryk  10+9+0+7=12 = 38
10-G±sior Patryk  5+2+3+0+3 =13
14-Owczorz Pawe³  X+0+X+X+X = 0
23-Czubak Kacper   0+0+0+2+0 = 2
24-Kania £ukasz   4+10+4+2=4 = 24
32-Tomaszewski Darek  0+14+5+13+13 = 45
33-Forreiter Krzysztof  X+0+X+X=0 = 0
35-Radoñ Karol   8+10+10+18+22= 70 >>>>>>
45-Barski Szymon   0+0+X+X+0 =  0
91-Walkowski Kacper  5+2+13+9+11 = 40

Trenerka: Katarzyna Maciejewska
8  BK LVIV

 4.Nazar Skybinskyy    0+0+2=5 = 7
 5.Mykola Staso 0+2+2+0+X = 4
 6.Mykola Harda  0+0+0+0+X = 0
 7. Lev Lesiv  8+4+X+4+0 = 16
 8.Maxim Kashinskiy  4+2+3+2+0 = 11
 9.Danylo Kych  0+4+0+2=2 = 8
10.Harbuz Ostap  16+12+19+16+29 = 92  >>>>>
11.Vlad Samoylik  2+5+0+4+8 = 19
12. Victor Kostenko  0+1+0+6+11= 18
13.Ivan Kovalchuk  8+8+13+2+2 = 33
14.Roman Pavtso  0+2+1+0+0 = 3
15.Bohdan Pavtso 0+0+2+2=2 = 6

Trener: Lybow Kowach

 GRUPA I

Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l - Wis³a Kraków  90 - 41
MKS Zabrze - Górnik Wa³brzych  47 - 37
Wis³a Kraków - MKS Zabrze  27 - 53
Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l - Górnik Wa³brzych  62 : 41
Górnik Wa³brzych-Wis³a Kraków  55 : 43
Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l-MKS Zabrze  54 : 47

1 Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l  6 pkt.  + 77
2 MKS Zabrze  5 pkt.
  +29
3 Górnik Wa³brzych  4 pkt.  -19
4 Wis³a Kraków  3 pkt.   -87


 GRUPA II


¯AK ¯ory - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola   36 - 50
Reprezentacja Lwowa - SPK Bia³ystok  38 - 64
¯AK ¯ory - Reprezentacja Lwowa  58 - 42
Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - SPK Bia³ystok   60 : 37
¯ak ¯ory - SPK Bia³ystok  35 : 55
Reprezentacja Lwowa-Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  40 : 47

1 Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  6 pkt.  + 47
2 SPK Bia³ystok 5 pkt.   +15
3 ¯AK ¯ory  4 pkt.  -18
4 Reprezentacja Lwowa 3 pkt.  - 49


Play-Off IV-VIII ¯AK  ¯ory - Wis³a Kraków  52 : 65
Play-Off IV-VIII Reprezentacja Lwowa - Górnik Wa³brzych  40 : 66
Pó³fina³: Nied¼wiadki Przemy¶l - SPK Bia³ystok  58 : 33
Pó³fina³: KK Stalowa Wola  - MKS Zabrze  48 : 20
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi