News: Kadeci Astorii w Serbii - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:42:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadeci Astorii w Serbii
Kluby
 W dniach 19-26.10.2014r. zespól Kadetów wraz z trenerem Maciejem £abusiem byli na zaproszenie Klubu Koszykówki Partizan Belgrad w Serbii gdzie uda³o im siê po³±czyæ granie meczów sparingowych z serbskimi dru¿ynami m³odzie¿owymi oraz ze zwiedzaniem stolicy Serbii (Belgradu) i Wêgier (Budapesztu).

W trakcie pobytu grali¶my 3 mecze towarzyskie z dru¿ynami z Belgradu. Wygrali¶my pewnie z zespo³ami Mladost Zemun oraz Slodes Beograd a przegrali¶my po walce 4 punktami i po bardzo dobrym meczu z 9 si³± Serbii w roczniku 99' zespo³em Zvezdara Beograd. Jest to sukces bo zawodnicy zespo³ów m³odzie¿owych w Serbii s± doskonale wyszkolone technicznie i charakteryzuj± siê nieustêpliwo¶ci± i walk± o ka¿d± pi³kê przez pe³ne 40 minut gry.

Zostali¶my równie¿ zaproszeni na mecz seniorów Partizana Belgrad w ramach Euro Cup z tureckim zespo³em Banvit. Niestety Partizan przegra³ ale by³y to równie¿ niezapomniane emocje gdy¿ hala Pionira, w której odbywa³ siê mecz dawa³a niesamowita atmosferê a mecz ogl±da³o oko³o 9tys. widzów. Co ciekawe praktyczne ca³y mecz ogl±da³o siê na stoj±co gdy¿ kibice reaguj± bardzo ¿ywio³owo i nie ma czasu na "sielankê":)

Oprócz tych atrakcji byli¶my równie¿ w siedzibie Klubu Partizan, który zrzesza wokó³ siebie wiele sekcji sportowych takich jak: koszykówka, pi³ka no¿na (stadion pi³karski tez zwiedzili¶my), siatkówka, pi³ka wodna itd. Ogl±dali¶my tam wszystkie trofea i pami±tki jakie zdoby³ Klub Partizan Belgrad w swojej historii koszykarskiej i pi³karskiej. Poznali¶my równie¿ osoby ze sztabu trenerskiego i z zarz±du klubu. Mog³em te¿ obserwowaæ pracê trzech trenerów w trakcie treningów co te¿ by³o dla mnie osobi¶cie dodatkow± atrakcj± i doskona³ym materia³em szkoleniowym.

Oprócz meczów i ogl±dania obiektów sportowych mogli¶my sobie te¿ pozwoliæ na zwiedzanie piêknej stolicy Serbii (Belgrad) oraz Wêgier (Budapeszt),gdy¿ tam przy okazji równie¿ spêdzili¶my 1,5 dnia co by³o bardzo ciekawym prze¿yciem dla nas wszystkich.
Ka¿demu gor±co polecam tamte rejony Europy poniewa¿ mo¿na prze¿yæ niezapomniane chwile a ¿yczliwo¶æ Serbów jest cudowna...
 
Byli¶my tam w sk³adzie (Astoria Bydgoszcz-kadeci rocznik 99'): Kacper Jankowski, Kacper Przybylski, Pawe³ Koz³owski, Patryk Pikul, Oskar Glanert, Borys Wiesio³owski, Damian Spycha³a.
Trener: Maciej £abu¶
 
P.S. Szczególne podziêkowania nale¿± siê Panu Markowi Malakowi, który nam bardzo pomóg³ przy organizacji tego wyjazdu.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
¦l±sk - panie
¦l±sk - panie
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi