News: II Miko³ajki dz. i ch. rocz.2001 Wejherowo 12-14.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 15:59:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Miko³ajki dz. i ch. rocz.2001 Wejherowo 12-14.XII.2014
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 12-14 grudnia 2014 na wejherowskich (hala ZS3 i SP11) i kostkowskich (hala ZS w Kostkowie) parkietach, odby³ siê Turniej Koszykówki m³odzików i m³odziczek MIKO£AJKI 2014.  W zawodach wziê³o udzia³  12 zespo³ów z ca³ej Polski (Sopot, Gdynia, Wejherowo, Bia³ogard, Toruñ, G³uchowo, Olsztyn, Warszawa).


W trakcie trzech dni zmagañ rozegrano 30 spotkañ (15 ch³opcy i 15 dziewczêta) w trakcie których rywalizacja by³a bardzo zaciêta i kilkukrotnie ostatnie sekundy decydowa³y o wy³onieniu zwyciêzców. Nasze zespo³y uplasowa³y siê na czwartych miejscach, co szczególnie po przegl±dzie wyników i obserwacji spotkañ napawa optymizmem na przysz³o¶æ.  Po zakoñczeniu zmagañ sportowych  odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju i wrêczenie nagród które odby³o siê w Centrum  Handlowym Kaszuby.

W zakoñczeniu wzi±³ udzia³ zastêpca Prezydenta Miasta Wejherowa Pan Piotr Bochiñski który wrêcza³ nagrody wraz z trenerem UKS Basket-Ósemki Kordianem Zabrockim.

FOTO ORGANIZATOR

 W turnieju dziewcz±t kolejno¶æ koñcowa przedstawia³a siê nastêpuj±co:

1. KKS Energa Olsztyn
2. Pomerania 2002
3. UKS Siódemka Sopot
4. UKS Basket-Ósemka Wejherowo I
5. UKS Stoper G³uchowo
6. UKS Basket-Ósemka Wejherowo II

MVP Turnieju: Stawicka Marta – KKS Energa Olsztyn

Pierwsza Pi±tka Turnieju:  Bonus Dominika – KKS Energa Olsztyn, Rogowska Martyna (Pomerania 2002), Marcela Maækowiak (UKS 7 Sopot), Mudlaf Dominika (UKS Basket-Ósemka Wejherowo), Szulc Magdalena (UKS Stoper G³uchowo)

Najlepszy zawodnik w swoim zespole:
Szt±berska Marta (KKS Energa Olsztyn), Natalia Siemko (Pomerania 2002), Weronika Werlach (UKS 7 Sopot), Paulina Baranowska (UKS Basket-Ósemka Wejherowo), Julia  Paluch (UKS Stoper G³uchowo), Spigarski Piotr (UKS Basket-Ósemka II Wejherowo)

 Kolejno¶æ turnieju ch³opców:

1. Twarde Pierniki Toruñ
2. VBW GTK Gdynia
3. UKS La  Basket  Warszawa
4. UKS Basket-Ósemka Wejherowo
5. UKS 7 Trefl Sopot
6. UKS Herkules Bia³ogard

MVP Turnieju:  Ciemiñski Jakub – Twarde Pierniki Toruñ

Pierwsza Pi±tka Turnieju:
Paluch Hubert (Toruñ), Jerzy Kwidziñski ( Gdynia), Miko³aj Jaworowski (Warszawa), Miko³aj Otrocki (Wejherowo), Piotr Lis (Wejherowo)

Najlepszy w zespole:
Kacper Korpalski (Toruñ), Jan Lejman (Gdynia), Mateusz Popiel (Wejherowo), Micha³ Lis (UKS 7 Trefl Sopot), Krzysztof Mystek(Bia³ogard)

Ogromne podziêkowania za udostêpnienie obiektów i pomoc w organizacji  nale¿y z³o¿yæ na rêce  dyrektorów  szkó³ w których odby³y siê zawody : Pani Danucie Czernewskej – ZS3 Wejherowo, Panu Jackowi Bagneckiemu – ZS w Kostkowie i Panu Andrzejowi  Gredeckiemu – ZSO 2 Wejherowo.

Podziêkowania sk³adamy tak¿e na rêce wszystkich sponsorów turnieju:  TAMARK, CK, PORTA, BRUKSERWIS, NORHPOL, PACYFIC SUN, M&S, BOR-HYD, ZIS, POZKOSZ, WOJMAR, EL FORTE, SOAP ACHILLES, KD NOTHPOL, PASTADA, HZDK, EMPORA DOM, NORTHPOL BUD, P&P, MAPECIAKI.

Wszystkim zespo³om  dziêkujemy za  udzia³ i zapraszamy  w  przysz³ym Roku!
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Filipowi Zemrzyckiemu trudno odebraæ pi³kê
Filipowi Zemrzyckiemu trudno odebraæ pi³kê
Turniej Juniorów r.90/91 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi