News: I Miko³ajkowy rocz.2003 Inowroc³aw 6-7,XII,2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 20:07:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Miko³ajkowy rocz.2003 Inowroc³aw 6-7,XII,2014
Turnieje Podsumowanie
 I MIKO£AJKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz. 2003  w dniach 6­-7 Grudnia 2014 r

W dniach 6-7 grudzieñ w hali I LO w Inowroc³awiu odby³ siê pierwszy  ogó³nopolski turniej miko³ajkowy m³odzików m³odszych organizowany przez klub SKS Kasprowicz Inowroc³aw. Oprócz gospodarza turnieju udzia³ bra³y zespo³y z Koszalina, W³oc³awka, Pelplina i Bydgoszczy.
Mecze obfitowa³y w wiele efektownych akcji o czym ¶wiadcz± du¿e wyniki punktowe osiag±ne przez dru¿yny.


 Zespó³ gospodarzy zaj±³ ostatecznie trzecie miejsce. Wynik sportowy nie by³ jednak najwa¿niejszy. Najwa¿niejsz± warto¶cia tego turnieju by³a mo¿liwo¶æ skonfrontowania siê z mocnymi przeciwnikami. Te konfrontacje ukaza³y trenerowi i zawodnikom mocne i s³abe strony ich umiejêtno¶ci  oraz  nad jakimi elementami koszykarskiego rzemios³a trzeba pracowaæ jak najwiêcej. Turniej odby³ siê dziêki wielkiemu  zaanga¿owaniu rodziców i pomocy finansowej firm Hydromarb – Bis i Mega. Podziêkowania nale¿± siê równie¿ panu Dyrektorowi Liceum i Gimnazjum im. J. Kasprowicza  - R. £aszkiewiczowi, który bezproblemowo udostêpni³ halê, szatnie i klasy lekcyjne potrzebne do sprawnego zorganizwania turnieju.


KASPROWICZ – NOVUM BYDGOSZCZ  86 - 27
TKM W£OC£AWEK – JEDYNKA PELPLIN 79 – 24
NOVUM – BASKET KOSZALIN 70 – 7
KASPROWICZ – TKM W£OC£AWEK 36 - 46
NOVUM BYDGOSZCZ  –JEDYNKA  PELPLIN 41- 24
BASKET KOSZALIN – TKM W£OC£AWEK 41- 48
JEDYNKA PELPLIN – KASPROWICZ 31 - 67
BASKET KOSZALIN – JEDYNKA PELPLIN  58 – 21
NOVUM BYDGOSZCZ – TKM W£OC£AWEK  11 - 74
BASKET KOSZALIN – KASPROWICZ 50 – 57

Po ostatnim meczu nast±pi³o oficjalne podsumowanie turnieju. Kapitanowie dru¿yn z r±k prezesa SKS Kasprowicz D. Sikory odebrali okaza³e puchary i pami±tkowe zdjêcia.

 Koñcowa kolejno¶æ turnieju:


1 TKM W³oc³awek
2 Basket Koszalin
3 Kasprowicz Inowroc³aw
4 Jedynka Pelplin
5 Novum Bydgoszcz

Trenerzy  wytypowali  wspólnie najlepszych zawodników w poszczególnych zespo³ach oraz najlepszego zawodnika ca³ego turnieju.  Wyró¿nieni gracze otrzymali nagrody rzeczowe w postaci koszulek sportowych i torby treningowej.


5 ALL - STARS


Szymon Kamrowski – Jedynka Pelplin
£ukasik Wiktor – TKM W³oc³awek
Micha³ Chmielewicz – Novum Bydgoszcz
Tomek Kucal – Basket Koszalin
Szymañski Wit – Kasprowicz Inowroc³aw

MVP: Andrzejewski Jakub

Zespó³ gospodarzy wyst±pi³ w nastêpuj±cym sk³adzie: Kacper Ku¼miñski, Wit Szymañski, Wiktor Ka³ecki, Dmitrij ¯e³udok, Antoni Michalak, Mateusz Stachorowski, Miko³aj Wojciechowski, Kacper Skrzypczyñski, Hubert Zdrojewski, Jan Kwieciñski, Artur Marek, Jêdrzej Prill, Jan Owczarzak. Ponadto z zespo³em trenuj±: Wiktor Mackiewicz, Filip Senski, Mateusz Walczak, Piotr Pochocki Julian Pytyñski, Kuba  Miko³ajewski i  Wiktor Matuszkiewicz.FOTO ORGANIZATOR

Komentarze
bodygard dnia grudzie 11 2014 18:15:05
Ma³e sprostowanie co do wyników turnieju:Novum-Basket wynik by³ akurat odwrotny czyli Basket wygra³ 70:7,nastêpnie Basket wygra³ z Kasprowiczem 57:50 a nie odwrotnie,tyle sprostowania.Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Maciej Rakoczy - MKKS Rybnik
Maciej Rakoczy - MKKS Rybnik
Kadra ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi