News: Wieliczka Cup rocz.2003 Wieliczka 20-22.III.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 11:06:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wieliczka Cup rocz.2003 Wieliczka 20-22.III.2014
Turnieje Podsumowanie
 Moc atrakcji, wspania³e mecze, niesamowite akcje - Wieliczka Cup 2015

Drugi raz z rzêdu Puchar Wieliczki wyjecha³ na ¦l±sk. Rok temu  wygrali zawodnicy ¯AK ¯ory  w tym roku MKKS Rybnik.Ciekawy system rozgrywek 3 grupy eliminacyjne, nastêpnie 4 grupy Play-Off i na koniec mecze o miejsca. Ka¿dy mecz wa¿ny a, by³o ich w sumie 36.

 Po ka¿dym meczu wrêczono Dyplom i breloczek dla wyró¿nionego zawodnika z zwyciêskiej dru¿yny.Wszyscy wyró¿nieni zawodnicy w galerii
 

 Najbardziej zapamiêtany  mecz i akcja to rzut z 6 metrów ty³em do kosza zawodnika ¦l±ska Wroc³aw Oskara Kowalskiego.  Tym rzutem Oskar doprowadzi³ do dogrywki.

 Mecz Gwiazd WSCHÓD – ZACHÓD wynik nie by³ wa¿ny dru¿yny by³y prowadzone przez trenerów  którzy dzieñ pó¼niej zmierzy³y siê w Finale. Po wyrównamy spotkaniu  wygrywa Zachód prowadzony przez Stanis³awa Grabca. W przerwie Meczu Gwiazd konkurs indywidualny dla trenerów 1 z 10 )  ,, za trzy punkty wygrywa go nie kto inny jak Stanis³aw Grabiec ,,specjalista w rzutach za trzy,,. W nagrodê otrzymuje 3 litry soku jab³kowego z Grójca + notatnik dla trenera. W konkursie ,,za trzy,, dla ch³opców (4 pozycje) wygrywa zawodnik Regisu Wieliczka Piotru¶ Wojciechowski  - Piotrek razem z tata drugi raz sêdziowa³ Mecz Gwiazd

Przed Meczem Gwiazd odby³ siê  dru¿ynowy konkurs rzutowy osobistych. Zawodnicy Tomasza Wilczka ¦l±sk Wroc³aw po dogrywce wygrywaj±  z MKS Ochota Warszawa (skuteczno¶æ  55%) Zanim jednak zawodnicy opu¶cili parkiet ka¿dy mia³ okazje wygraæ smaczne jab³uszko z Grójca, wystarczy³o raz trafiæ do kosza z linii rzutów osobistych) Po dniu pe³nym atrakcji wszyscy udali siê do piêknej auli na seans filmowy - Najlepsze akcje NBA, tam te¿ wrêczono nagrody: Olkowi Dziekañskiemu (rocz.2004) MVP Meczu Gwiazd -   otrzyma³ Kalendarz NBA i koszulkê SKM, a zwyciêzca konkursu ,,za trzy punkty,, otrzyma³ skarpetki z logo gwiazdy NBA KB

 Niedziela to ostatni dzieñ turnieju. Dwana¶cie dru¿yn walczy³o o jak najlepsz± lokatê. Znalaz³ siê tak¿e czas na przeprowadzenie kolejnych konkursów: sprawno¶ciowy, indywidualny (rzuty osobiste) oraz rzut z po³owy boiska (w nagrodê od SKM opaska na g³owê NBA). Ostatnim wydarzeniem Wieliczka Cup  by³ mecz Fina³owy: MKKS Rybnik vs MKS Ochota Warszawa, w przerwie meczu fina³owego rozegrano fina³u  konkursu indywidualnego w rzutach wolnych. Aleksander Dziekañski  król strzelców turnieju wygra³ tak¿e konkurs rzutów wolnych !

36 meczy turniejowych +  Mecz Gwiazd,   6 konkursów indywidualnych + 1 dru¿ynowy, Seans Filmowy NBA to wszystko  z pewno¶ci± zapamiêtaj± nasi mali koszykarze. Dru¿yny które ,, wygospodarowa³y,, czas wolny,, zwiedzi³y Kopalnie Soli w Wieliczce i Stary Kraków
Puchary, dyplomy, statuetki, koszulki dla wszystkich uczestników, pami±tki dla trenerów wrêczali:  Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz, Zastêpca Burmistrza Wieliczki Rafa³ ¦leczka, Wice Prezez PZKosz Zdzis³aw Kasyk oraz w imieniu Wice marsza³ka Województwa Ma³opolskiego Pawe³ Janus
Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego, Powiatu Wielickiego

SKM serdecznie dziêkuje dru¿ynie Sudety Jelenia Góra i rodzicom MKKS D±browa Górnicza  za transport do Wieliczki i z powrotem

Zapraszam do ogl±dania moich fotek i filmików a tak¿e zdjêæ  fotografa z Campusu
Do zobaczenia w Wieliczce w maju rocznik 2002, we Wrze¶niu rocznik 2004 i za rok roczniki 2003, 2004 i 2005

FILMIKI ZIBI        FOTO ZIBI

FOTO BOGDAN PASEK


Z£OCI MEDALI¦CI - MKKS Rybnik 
SREBRNI MEDALI¦CI - MKS Ochota WarszawaBR¡ZOWI MEDALI¦CI - MKS Dabrowa Górnicza


 MVP Turnieju:
Patryk Legierski   
MKKS Rybnik


 5 ALL-STARS:
Aleksander Dziekañski  -  MKS D±browa Górnicza
Oskar Kowalski  -  ¦l±sk Wroc³aw
Kacper Poradzki  -  MKS Grójec
Bartosz Sitek  -  MKS Ochota Warszawa
Kacper Kowalczyk Kudziarz -  MKKS Rybnikmecz o XI miejsce:
Ósemka Wejherowo -  UKS Komorów  40 : 16
mecz o IX miejsce:  
WKK Wroc³aw - Cracovia Kraków  40 : 32
mecz o VII miejsce:  Wis³a Kraków - Sudety Jelenia Góra  62 : 38
mecz o V miejsce:
¦l±sk Wroc³aw - Regis Wieliczka  43 : 39
mecz o III miejsce:
MKS D±browa Górnicza - MKS Grójec  45 : 30
FINA£:
MKKS Rybnik - MKS Ochota Warszawa 
56 : 36

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienie trenera

1 MKKS Rybnik  -  Igor Lewandowski

2 MKS Ochota Warszawa  -  Alan Wilkowski
3 MKS D±browa Górnicza  -  Przemys³aw Paduch
4 MKS Grójec  -  Bartosz Stêpieñ
5 WKS ¦l±sk Wroc³aw  -  Wojciech Siembiga
6 UKS Regis Wieliczka - Aleksander Busz
7 Wis³a Kraków  -  Olivier Niedzielski
8 Sudety Jelenia Góra  -  Mi³osz Halicki
9 Cracovia Kraków  -  Jagaciak Filip
10 WKK Wroc³aw  -  Kamil Kaczor
11 Osemka Wejherowo  -  Szymon Dziewior
12 UKS Komorów  -  Filip Bartek


 Najlepsi strzelcy turnieju:
1 Aleksander Dziekañski 128 pkt  -  MKS D±browa Górnicza
2 Aleksander Busz 92 pkt.  -  Regis Wieliczka
3 Kacper Kowalczyk 75 pkt.  -  MKKS Rybnik
4 Igor Lewandowski 64 pkt.  -  MKKS Rybnik
   Alan Wilkowski 64 pkt.  -  MKS Ochota Warszawa


Indywidualny Konkurs rzutów osobistych:

1. MKS  D¡BROWA GÓRNICZA-  ALEKSANDER DZIEKAÑSKI  10/ 10 I dogrywka 10/8  II dogrywka 5 / 5
2  OCHOTA WARSZAWA – ALAN WILKOWSKI 10/10 I dogrywka 10 / 8 II dogrywka 5 / 4
3. ÓSEMKA WEJHEROWO -  ADRIAN POP£AWSKI
4. ÓSEMKA WEJHEROWO – PIOTR SPIGARSKI
5. CRACOVIA KRAKÓW -  FILIP JAGACIAK
6. WIS£A KRAKÓW – DAWID BIEGOÑ
7. MKKS RYBNIK – SEBASTIAN KO£OWROT
8. CRACOVIA KRAKÓW – WIKTOR BANA¦
9. UKS KOMORÓW – ADAM JANIK
10. ¦L¡SK WROC£AW – JÊDRZEJ KOCIÊÑSKI


 Dru¿ynowy Konkurs rzutów osobistych
(maksymalna ilo¶æ zdobytych punktów 30)

1 ¦l±sk Wroc³aw 27 koszy /  dogrywka  4 kosze
2 Ochota Warszawa 27 koszy / dogrywka 1 kosz
3 Wis³a Kraków 26
4 MKS D±browa Górnicza 25
5 MKKS Rybnik 24
5 Regis Wieliczka 20
  Ósemka Wejherowo 20
7 Sudety Jelenia Góra 19
8 UKS Komorów 17
   MKS Grójec 17
10 WKK Wroc³aw Zwyciêzca konkursu  rzutów za trzy punkty dla zawodników:


REGIS WIELICZKA -   PIOTR  WOJCIECHOWSKI 4 / 2
MKKS RYBNIK - LEGIERSKI IGOR
SUDETY JELENIA GÓRA - WAJMAN MATEUSZ
¦L¡SK WROC£AW- SIEMBIGA WOJCIECH
UKS KOMORÓW  - KOWALCZYK FILIP
ÓSEMKA WEJHEROWO - ZABROCKI CEZARY
WKK WROC£AW - KILIAN SZYMON
MKS GRÓJEC - DAWID  PIETRUSIÑSKI
MKS D¡BROWA  GÓRNICZA - DZIEKAÑSKI ALEKSANDER
REGIS WIELICZKA - ALEKSANDER BUSZ
OCHOTA WARSZAWA - WILKOWSKI  ALAN
WIS£A KRAKÓW - BATKO KONRAD


 Konkurs sprawno¶ciowy:

1. WIS£A KRAKÓW– NOWAK DANIEL
2. MKS D¡BROWA GÓRNICZA – MATUSZCZYK JAN
3. MKS GRÓJEC – PIETRUSIÑSKI DAWID
4. WIS£A KRAKÓW – OLIWER NIEDZIELSKI
5. SUDETY JELENIA GÓRA  – SKORUPA  JAKUB
6. CRACOVIA KRAKÓW – WESO£OWSKI BARTEK
7. REGIS WIELICZKA– ALEKSANDER BUSZ
8. OCHOTA WARSZAWA  – HAMERLA JÊDRZEJ
9. MKS GRÓJEC – KWIECIÑSKI BART£OMIEJ
10.MKKS  RYBNIK – TOBILCZYK PATRYK


 Zwyciêzca konkursu  rzutów za trzy punkty (1 z 10) dla trenerów:
Stanis³aw Grabiec  -  MKKS Rybnik

 Najlepsza akcja  turnieju (rzut na dogrywkê ty³em do kosza w ostatniej sekundzie meczu ¦l±sk Wroc³aw - Regis Wieliczka:

Oskar Kowalski  -  ¦l±sk Wroc³awFILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI


FOTO BOGDAN PASEK


GRUPA A

Regis Wieliczka - Ósemka Wejherowo  42 : 27
¦l±sk Wroc³aw - UKS Komorów  71 : 23
Regis Wieliczka - UKS Komorów  40 : 17 
¦l±sk Wroc³aw - Ósemka Wejherowo 65 : 30 
UKS Komorów - Ósemka Wejherowo  14 : 40
Regis Wieliczka - ¦l±sk Wroc³aw  62 : 67 po dogrywce

1 ¦L¡SK Wroc³aw  6 pkt.
2 UKS REGIS Wieliczka  5 pkt.

3 Ósemka Wejherowo  4 pkt.
4 UKS Komorów  3 pkt

GRUPA B

Cracovia Kraków - Sudety   35 : 36
MKKS Rybnik - Ochota Warszawa 30 : 34
Cracovia Kraków - Ochota Warszawa  22 : 32
MKKS RYBNIK - Sudety Jelenia G  72 : 32
Cracovia Kraków - MKKS Rybnik  30 : 61
Sudety - Ochota Warszawa  23 : 45

1 Ochota Warszawa 6 pkt.
2 MKKS Rybnik  5 pkt.
3 Sudety Jelenia Góra 4 pkt
4 Cracovia Kraków  3 pkt


GRUPA C
Wis³a Kraków - MKS D±browa G. 36 : 55
MKS Grójec - WKK Wroc³aw  39 : 14
Wis³a Kraków - WKK Wroc³aw  39 : 30
MKS Grójec - MKS D±browa G. 34 : 49
WKK Wroc³aw - MKS D±browa G.  30 : 52 
Wis³a Kraków - MKS Grójec  39 : 45 

1 MKS D±browa Górnicza  6 pkt

3 MKS Grójec  5 pkt.
2 WIS£A Kraków  4 pkt
4 WKK Wroc³aw  3 pkt.


SOBOTA  PLAY-OFF miejsca I-VI GRUPY D i E

GRUPA D
¦l±sk - MKKS Rybnik 51 : 66
MKS D±browa Górnicza - ¦l±sk 49 : 39
MKKS Rybnik - MKS D±browa Górnicza  74 : 33

1 MKKS Rybnik 4 pkt.
2 MKS D±browa Górnicza 3 pkt
3 ¦l±sk Wroc³aw  2 pkt.

GRUPA E
MKS Regis - Ochota Warszawa  33 : 42
MKS Grójec - Regis 51 : 32
MKS Grójec - MKS Ochota Warszawa  18 : 31

1 Ochota Wraszawa 4 pkt.
2 MKS Grójec 3 pkt
3 UKS Regis Wieliczka 2 pkt.


SOBOTA  PLAY-OFF miejsca VII-XII Grupy F i G

GRUPA F
Cracovia - Wejherowo 26 : 25
Cracovia - Wis³a 24 : 46
Wejherowo - Wis³a  32 : 50

1 Wis³a Kraków 2 mecz 4 pkt.
2 Cracovia Kraków 2 mecz 3 pkt.
3 Ósemka Wejherowa 2 mecz  2 pkt.

GRUPA G
Komorów - Sudety  31 : 57
Komorów - WKK 22 : 49
WKK Wroc³aw  - Sudety  37 :42

1 Sudety Jelenia Góra 2 mecz 4 pkt.
2 WKK Wroc³aw 2 mecz 3 pkt.
3 UKS Komorów 2 mecz  2 pkt.


ZACHÓD
 MVP: Aleksander Dziekañski
WSCHÓD
  
RYBNIK - KOWALCZYK KACPER
RYBNIK - LEWANDOWSKI IGOR
JELENIA GÓRA - SKORNIA  KUBA
JELENIA GÓRA -M¦CISZ  KACPER
¦L¡SK - OSKAR KOWALSKI
¦L¡SK  - KAJETAN KRZAK
WEJCHEROWO – KRZEBIETKA PIOTR
WEJHEROWO – POP£AWSKI ADRIAN
WKK - SZYMON KILIAN
WKK - MICHA£ NOWAK
D¡BROWA GÓRNICZA - PADUCH PRZEMYS£AW
D¡BROWA GÓRNICZA - DZIEKAÑSKI ALEKSANDER


TRENER: STANIS£AW GRABIEC

OCHOTA - JÊDRZEJ HAMERLA
OCHOTA - ALAN WILKOWSKI
KRAKÓWK CRACOWIA - £UKASZ  SIEMIENIEC
KRAKÓWA CRACOWIA -  FRANCISZEK   PRZYBYTNIAK
KOMARÓW - JANEK KRYSKO
KOMARÓW - ANTONI SZULAR
GRÓJEC - KACPER PORADZKI
GRÓJEC - BARTOSZ STÊPIEÑ
REGIS - ALEKSANDER BUSZ
REGIS - ARON FILIPCZYK
WIS£A- BATKO KONRAD
WIS£A - OLIWIER NIEDZIECSKI

TRENER: TOMASZ FODER

MEDALI¦CI


Komentarze
blew72 dnia marzec 23 2015 09:29:28
Dziêkujemy Ci Zibi,za bardzo szybki i sprawny serwis z turnieju,¶wietn± oprawê,mnóstwo konkursów i bardzo fajn± atmosferê na turnieju,a naszym ch³opcom z MKKS RYBNIK za emocje,³adn± grê i no i Z£OTO.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
miejsce mêczêñstwa ks.Jerzego Popie³uszki
miejsce mêczêñstwa ks.Jerzego Popie³uszki
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi