News: MP U20 rocz.1995 Æwieæfina³y: Gdañsk, W³oc³awek, Bia³a Podlaska, Lublin 30.I-1.II.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 01:37:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U20 rocz.1995 Æwieæfina³y: Gdañsk, W³oc³awek, Bia³a Podlaska, Lublin 30.I-1.II.2015
U-20 Juniorzy St.
 Najlepsi w Statystykach:

EVAL:
Przemys³aw ¯o³nierewicz - Asseco Gdynia  96
Punkty: Mateusz Stawiak - Poundout Politechnika Gdañska 76
Zbiórki: Damian Nowak - £KS SMS MG13 £ód¼ 42
Asysty: Adam Brenk - Poundout Politechnika Gdañska 22
Przechwyty: Micha³ Kierlewicz - Polonia Warszawa 13    
Bloki: Marcel Kliniewski - WKS ¦l±sk Wroc³aw   7

Grupa I  
Organizator: Poundout Politechnika Gdañska


WKS ¦l±sk Wroc³aw - MTS Basket Kwidzyn  84 : 71
MKK Pyra Poznañ - Poundout Politechnika Gdañska  61 : 79
WKS ¦l±sk Wroc³aw - MKK Pyra Poznañ  77 : 57
Poundout Politechnika Gdañska - MTS Basket Kwidzyn  81 : 74
Poundout Politechnika Gdañska - WKS ¦l±sk Wroc³aw 89 : 81
MTS Basket Kwidzyn - MKK Pyra Poznañ  94 : 68

1.  Poundout Politechnika Gdañska  6 pkt.
2.  WKS ¦l±sk Wroc³aw
  5 pkt.
3.  MTS Basket Kwidzyn  4 pkt.
4.  MKK Pyra Poznañ  3 pkt

Wyró¿nienie Trenera:

MTS Basket Kwidzyn - Tomasz Kurpiewski  (rocz.1995)
MKK Pyra Poznañ -  Damian Antczak  (rocz.1995)
Poundout Politechnika Gdañska  - Adam Brenk (rocz.1995)
WKS ¦l±sk Wroc³aw - Dawid Ko³kowski  (rocz.1996)

MVP:  Mateusz Stawiak (Poundout PG) rocz. 1996

Puchary dla zespo³ów

FOTO / RELACJE - FB POLITECHNIKA GDAÑSKA

Grupa II  Organizator TKM W³oc³awek

TKM W³oc³awek - KS Stal Ostrów Wlkp.  95 : 35
UKS Komorów - KS Stal Ostrów Wlkp.  76 : 45
UKS Komorów - TKM W³oc³awek  62 : 95

1.  TKM W³oc³awek  4 pkt.
2.  UKS Komorów
  3 pkt.
3.  KS Stal Ostrów Wlkp.  2 pkt

MVP:
Maciej Bojanowski - TKM W³0c³awek

Wyró¿nienie Trenera:
TKM W³oc³awek - Bartosz Jankowski
UKS Komorów - Roman Janik
Stal Ostrów Wlkp. - ??

Grupa III  Organizator BSK Kadet Bia³a Podlaska

Polonia Warszawa - BSK Kadet Bia³a Podlaska  71 : 43
AZS AGH Alstom Kraków - SKM Zastal Zielona Góra 59 : 69
KM Zastal Zielona Góra - BSK Kadet Bia³a Podlaska  69 : 57
Polonia Warszawa - AZS AGH Alstom Kraków  96 : 71
SKM Zastal Zielona Góra - Polonia Warszawa  71 : 106
BSK Kadet Bia³a Podlaska - AZS AGH Alstom Kraków  46 : 86

1.  Polonia Warszawa  6 pkt.
2.  SKM Zastal Zielona Góra
  5 pkt.
3.  AZS AGH Alstom Kraków  4 pkt.
4.  BSK Kadet Bia³a Podlaska  3 pkt.


Grupa IV  Organizator Start SA Lublin 

Asseco Gdynia - MKS MOS Konin  109 : 60
Start SA Lublin - £KS SMS MG13 £ód¼  71 : 64
£KS SMS MG13 £ód¼ - MKS MOS Konin  61 : 59
Asseco Gdynia - Start SA Lublin  83 : 45
£KS SMS MG13 £ód¼ - Asseco Gdynia  54 : 91
MKS MOS Konin - Start SA Lublin  64 : 80

1.  Asseco Gdynia 6 pkt
2.  Start SA Lublin
5 pkt
3. £KS SMS MG13 £ód¼  4 pkt
4. MKS MOS Konin  3 pkt.

Król Strzelców
Przemys³aw ¯o³nierewicz - Asseko Gdynia
Puchary dla zespo³ów
Komentarze
wos dnia stycze 11 2015 18:02:07
To prawda co napisa³e¶ Zibi w tym artykule, bli¿ej rozgrywek fina³owych U20 zaczyna siê ruch w¶ród tej grupy osób, czyli zawodników i przede wszystkim rodziców tych zawodników. Ale to ¶wiadczy tylko o tym, ¿e Ty i Twoja strona by³a, jest i bêdzie dla tej grupy osób czym¶ fajnym, tym co bêdzie zawsze przypomnieniem starych dobrych czasów. Zauwa¿am te¿, ¿e mimo i¿ odwiedzin na stronie jest sporo to brakuje komentarzy. Co siê dzieje z rodzicami m³odszych roczników?? Chyba trochê brakuje im jakie¶ werwy, czy mo¿e zaanga¿owania. U nas to nie raz sz³o "na no¿e", ale uwa¿am, ¿e w jaki¶ sposób by³o to pozytywne dla dyscypliny. Dodam jeszcze, ¿e Ci rodzice, którzy czêsto walczyli ze sob± na forum teraz s± dobrymi znajomymi smiley. Wszystko dla dobra Basketusmiley
Pawcio dnia stycze 11 2015 23:21:04
Zibi przecie¿ wiesz ¿e te nowe wej¶cia generuja g³ownie komentarze. Jestem przekonany ¿e tylko nowa zmiana "pisz±cych" rodziców jest w stanie te ods³ony na SKM-ie dawaæ zawodnicy raczej tylko czytaj± smiley.W¶ród trenerów kadr kr±¿y opinia ¿e m³odzi gracze nie "jaraj±" siê graniem w kadrze , widaæ rodzice m³odych roczników te¿ nie widz± potrzeby siê produkowaæ.
mggl dnia stycze 12 2015 21:48:28
Jeste¶my, jeste¶my smiley Mam dwoje zawodników w roczniku 2003, córkê i syna. Niestety Zibi rzadko, nawet bardzo rzadko wspominana o turniejach dla dziewcz±t. Natomiast, kiedy syn startuje - zawsze zagl±dam na strony SKM, bywa, ¿e tylko tutaj mogê znale¼æ informacje o interesuj±cych mnie turniejach. Sama kiedy¶ gra³am w kosza i ¿a³ujê, ¿e internet nie by³ tak powszechny. Teraz mogê znale¼æ informacje, zdjêcia a w naszym przypadku nawet statystyki i filmy z rozegranych meczy. A to wszystko dziêki tak pozytywnie zakrêconym ludziom jak Zibi smiley Pozdrowienia z Bia³egostoku.
janusz_52 dnia stycze 17 2015 20:36:33
Wielokrotnie pisa³em na tym forum (i nie tylko) o warto¶ciach p³yn±cych z komentowania artyku³ów. Pamiêtam co poniektóre tematy gdzie zbiera³o siê pod nimi ze 100 postów. To by³y czasy! Ale wtedy by³o tak, ¿e SKM powstawa³ i koszykówka m³odzie¿owa dziêki temu zyskiwa³a na medialnym znaczeniu no i zebra³a siê grupa forumowiczów, "którym nie by³o wszystko jedno". Czas jednak p³ynie i wraz z koñczeniem karier przez poszczególnych zawodników koñczy siê równie¿ aktywno¶æ ich opiekunów. Powinni siê jednak pojawiaæ nowi wraz z nowymi zawodnikami. Nie wiem dlaczego tak siê nie dzieje, bo faktycznie komentarzy na SKM-ie jakby mniej.
Uwaga Pawcia o wp³ywie komentarzy na ilo¶æ wej¶æ jest arcys³uszna. Polecam to Zibiemu bo obaj z Pawciem wiemy (szczególnie Pawcio) o wp³ywie jego komentarzy na Zibiego, który - bywa³o - je kasowa³ za jak±¶ tam nieprawomy¶lno¶æ. Mnie samemu te¿ nie chcialo siê czasami pisaæ, bo po co, jak Zibi wytnie.
W ogóle to SKM jest oczywi¶cie THE BEST a Zibiego, Pawcia i pozosta³ych autorów serdecznie pozdrawiam.
wos dnia stycze 18 2015 00:14:47
Cieszê siê, ¿e pojawi³a siê jakas dyskusja pod moim wpisem. Szkoda, ¿e oprócz jednej osoby mggl, tylko stali starzy bywalcy... Ale , do boju mo¿e co¶ siê uda rozkrêciæ smiley
chudy102 dnia stycze 18 2015 11:30:56
Ma³e sprostowanie do tekstu Zibiego. Losowanie jest 19.01 o godz 12.00 natomiast 21.02 12.00 og³oszenie organizatorów æwieræfina³ów (info pzkosz komunikat WR05/2014/2015). Zapewne zarówno po pierwszym i drugim wydarzeniu liczba komentarzy, typów, plotek, pewnych info, spekulacji itp. wzro¶nie.
margo dnia stycze 19 2015 13:22:03
Ech, ³za siê w oku krêci... No to czekamy na te ostatnie m³odzie¿owe "podrygi" starych ju¿ strasznie naszych dziatek smiley Pozdrowienia smiley
Pawcio dnia stycze 19 2015 18:26:56
ciekawostka ponownie w æw.fin w gr 1 spotkaj± siê Politechnika Gdañska z Kwidzynem w bara¿ach strefy pomorskiej awans PG po dogrywce.
chudy102 dnia stycze 20 2015 09:44:25
Los sprawia³, ¿e grupa I jest bardzo mocna. Wiêkszych problemów w gr IV nie powinno mieæ GTK (pozosta³e 3 dru¿yny stocz± walkê o 2 pozycje -stawiam na Start Lublin) W grupie 3 faworyci to Zastal i Polonia. W grupie 2 TKM poza zasiêgiem (pozostali powalcz± o awans z 2-giego miejsca, moim zdaniem Komorów).
W-w dnia stycze 20 2015 11:47:13
Ja czytam wiêkszo¶æ artyku³ów na skm,ale z naturalnych powodów najbardziej interesuje mnie rocznik 2000 i tam czasem pokomentuje.
Pawcio dnia stycze 20 2015 12:11:59
Gr I WKS po odej¶ciu Nizio³a i Skorka wg mnie sa s³absi od PG i Kwidzyna .Pyra raczej nie ma szans.

Gr II TKM "w cuglach"nawet bez Witliñskiego i Jankowskiego* i chyba Komorów jesli tr.Spycha³a pu¶ci Czosnowskiego i Janika *

Gr III Zastal z bli¼niakami te¿ *spokojnie powinien awansowaæ ,Polonia nie powinna mieæ problemu z zagraniem najmocniejszym sk³adem a tym samym z awansem.

Gr IV Asseco II czyba faworytem grupy , kto z 2 mca nie wiemsmiley zalezy od dyspozycji dnia.


*zawodnicy graj±cy w PLK i w 1 lidze nie zawsze sa dostepni .

PS Chudy 102 nie ma juz klubu GTK. smiley
chudy102 dnia stycze 20 2015 13:58:06
No tak stare przyzwyczajenie odno¶cie GTK ale widze, ze ty Pawciu te¿ masz swoje przyzwyczajenia bo oficjalna nazwa klubu z Gdyni to GKK Arka SA Gdynia co nie zmienia faktu, ze to zdecydowany faworyt gr 4. Z moich informacji odno¶nie Komorowa to takie, ¿e na chwile obecn± dru¿yna pojedzie na 1/4 MP w najsilniejszym sk³adzie.
darek dnia stycze 20 2015 21:22:15
informacja nie oficjalna pojawi siê chyba kolejny Gracz z Dzika kart± .
Có¼ niektóre samorz±dy nie znalaz³y w swych oczach uznania dla Koszykówki i na rok 2015 przeznaczy³y 0 ,00 z³otych.
Dofinansowania

Pi³ka kopana ma sie dobrze na m³odzie¿ ca³e 500 000 ,00 z³otych
szybki777 dnia stycze 20 2015 22:36:14
typy do awansu:
grupa 1 Politechnika i ¦l±sk
grupa 2 W³oc³awek i Stal Ostrów
grupa 3 Zielona Góra, Polonia Warszawa
grupa 4 GTK Gdynia , Zabrze
Ciekawe czy wszêdzie kto¶ siê zg³osi do organizowania æwiercfina³ow? Czy Pzkosz znajdzie kiedy¶ pomys³ na sposób dotowania adekwatnego do kosztów organizacji. Koszty zniechcêcaj± do startowania w kategorii U20.
Nie ka¿dy klub w U20 to zaplecze TBL i 1 ligii.
chudy102 dnia stycze 21 2015 09:59:02
Szybki777 niestety nie ma tu regu³y, ¿e wiêkszo¶æ klubów w U20 to zaplecze klubów TBL lub 1 ligi i tam s± pieniaczê. Przyk³ad pierwszy z brzegu to Siarka Tarnobrzeg, która po raz kolejny wycofuje siê z rozgrywek centralnych. A tak prawdê powiedziawszy to jak kluby TBL czy 1 ligi chc± gdzie¶ zaoszczêdziæ to w³a¶nie dobrym miejscem na to s± rozgrywki U20. Trzeba te¿ dostrzegaæ t± pozytywna stronê medali bo takie kluby jak Rosa , Trefl , Zastal i WKS robi± w tej kwestii naprawdê kawa³ dobrej roboty.
darek dnia stycze 21 2015 21:57:26
Tak z innej beczki,

Strefa nie przynosz±ca dochodu a takim jest Sport m³odzie¿owy jest ¼le zarz±dzana.
Kluby m³odzie¿owe to dodatek do Klubów zawodowych tych z najwy¿szej pó³ki !!

Kluby pojawiaj± siê i Znikaj± -M³odzie¿owe by³y s± i mo¿e bêd± .

Pamiêtacie potentatów ,którzy pojawili siê i ich ju¿ nie ma nawet Nazw klubów wielu zapomnia³o.
Choæby....Dojlidy , 10,5 ,

Kluby m³odzie¿owe tak jako by³y Dzia³acz s± ¼le tak ¼le zarz±dzane w dzisiejszych czasach bez Prywatnego Sponsora nie utrzymaj± siê.
Ale zadam pytanie Dlaczego skoro te kluby utrzymuj± siê z subwencji Miejskich nie s± zarz±dzane przez nie.
Wszak ³atwiej by³o by ,aby np diety by³y rozliczane przez poszczególne UM dotuj±ce czy Urzêdy Wojewódzkie.
Po co obarczaæ kluby.

Dlaczego w nastu okrêgach PZKOSZ s± ró¿ne stawki za sêdziowanie tej samej kategorii wiekowej ?
Zwi±zkiem rz±dz± ..Sêdziowie i niejednokrotnie to pod nich toczone sa rozgrywki czy ..mecze.

Dzi¶ w kategorii MU-20 jest to ma byc Gospodarzem Turnieju NIKT siê nie kwapi bo to Kosztuje.

Dlaczego Zwi±zek nie napisze wniosku do Ministerstwa Sportu o Finansowanie 1/4 . 1/2 czy fina³u MP

Wszak w Zwi±zku zatrudnionych jest...Pracowników za co¶ Bior± pobory.

Nie obarczmy Kluby bo to one walcz± , za 5-10 lat NIKT nie bedzie walczy³ o medale MP w Koszykówce

Zibi ile by³o Klubów w tej kategorii w Polsce w roku 2014 , 2009 , 2004,1999, czy 1994 o wcze¶niejszych latach nie wspomnê.

Nie obra¿aj±c ,ale dzisiejszy Zawodnik w tej Kategorii mieni±cy siê czo³owym graczem nie mia³by czego szukaæ w latach 80 czy 90 ubieg³ego wieku o 70 nie wspominaj±c.

Uwa¿am ,¿e bez REWOLUCJI ta dyscyplina za kilka lat bedzie naprawdê niszow± M³odziezy siê po prostu nie chce a i rodziców te¿ nie staæ na Sport dla Dziecka.

Sam gra³em za bu³kê z ..pasztetem i kubek mleka a para butów polsport starcza³a na ca³y rok a dzi¶
kedar1968 dnia stycze 21 2015 23:22:44
Pawcio witam. Co do gr I. Nie skre¶la³bym Pyry. WKS jak awansuje to z problemami.
Pawcio dnia stycze 22 2015 00:43:54
Kedar kto z Pyry ma to poci±gn±æ?? Walczak? a on gra? nie wierzê ale zobaczymy juz nied³ugo.
Trenerze Darku, lito¶æi niech pan nie pisze takich rzeczy , tego jak wygl±da³ m³odzie¿owy basket w latach 70 nie wie ani pan, bo pana nie by³o na ¶wiecie ,a Zibi raczej mia³ wtedy inne zainteresowania.smiley
Teoria ¿e "kiedy¶ to siê gra³o" jest bzdurna bo nikt kiedys nie trenowa³ tak jak teraz siê trenuje, od 7-8 roku zycia i po 9 jednostek /tydz juz w wieku kadeta.Sam trenowa³em siatke na Legii w latach 80 tych i jako 17 latek mia³em 3 treningi tyg .W koszu by³o to samo.
PS Za 10 lat dalej bêdziemy mieli MP i dla 14 i dla 16 i nawet 18 latków..czy przetrwa U-20 nie wiem ale to w sumie obrazu koszykówki nie zmieni, to kategoria dla tych co im poci±g odjecha³.
madej1972 dnia stycze 22 2015 09:42:59
Do starych wyjadaczy SKM w sprawie braku komentarzy rodziców nowych roczników ... nowa si³a rodziców dopiero wchodzi na "salony" razem z rocznikiem 2001. Zarêczam, ¿e to spora i aktywna grupa ludzi --- (np. Wroc³aw, Warszawa, Ostrów, Paw³owice i parê innych lokalizacji - przy okazji pozdrawiam Wszystkich !!!) ... brak komentarzy na SKM nie oznacza braku aktywno¶ci w realu --- tam siê wiele dzieje zapewniam (oczywi¶cie nie tylko w roczniku 2001 - obecne U14) !!! Czytam SKM od lat i przeczyta³em sporo art. i dyskusji nie dotycz±cych naszego rocznika (co do poziomu wielu dyskusji mam mieszane uczucia jedne czyta³o siê fajnie inne by³y na poziomie merytorycznym bardzo s³abym) ... czemu nowi rodzice nie komentuj± ??? trzeba ich zapytaæ. Czasy tak¿e siê zmieniaj± ... wiele osób ¶ledzi i komentuje dany rocznik przez portale spo³eczno¶ciowe ... strony na FB dru¿yn m³odzie¿owych wyrastaj± jak grzyby po deszczu. Skoro brakuje starej gwardii adrenaliny smiley zrobiê wycieczkê do komentarza Pawcia dotycz±cego "jaraniem siê graniem w kadrze" ... a konkretnie, którzy trenerzy kadr tak uwa¿aj± ??? bo znam podej¶cie paru ch³opaków od 01 do 98 i ¶miem z t± tez± siê nie zgodziæ (straszny ogólnik !!!!!) ... a mo¿e problem postrzegania kadr przez m³odych zawodników le¿y bardziej po stronie PZKOSZ i trenerów kadr ??? - taka opinia kr±¿y w¶ród zawodników smiley ... tak dla odwrócenia kota ogonem.
Pozdrawiam serdecznie i witam pierwszym komentarzem na SKM smiley
Daniel Madejski WKK R2001
Maciej dnia stycze 22 2015 11:21:01
kedar1968
Pawcio witam. Co do gr I. Nie skre¶la³bym Pyry. WKS jak awansuje to z problemami.


Pawcio
Kedar kto z Pyry ma to poci±gn±æ?? Walczak? a on gra? nie wierzê ale zobaczymy ju¿ nied³ugo.


Marek Walczak gra i jako bezsprzeczny lider napêdza zespó³ Pyry. Ostatnio do treningów wróci³ Wojtek Fr±ckowiak...
Mimo wszystko, moim zdaniem bêdzie im bardzo ciê¿ko awansowaæ. Ale kto wie...

Pzdr
darek dnia stycze 22 2015 13:03:00
Do Pana Pawcia.

Bardzo proszê o nie postarzanie siê .
Prawdopodobnie jestem Starszy od Pana a treningi w latch siedemdziesiatych mielismy ..codziennie !!!
Mia³em okazjê byæ dowo¿onym na treningi z ..Katowic do Polonii Bytom i odbywa³y siê one .5 razy wtygodniu plus dzieñ .MECZU.
Wolna by³a tylko ..niedziela
Pawcio dnia stycze 23 2015 10:24:30
5 treningow w tygodniu to i tak nie 9 no chyba ¿e kiedy¶ treningi to by³y treningi a nie to co teraz
Panie Darku bez urazy praca treningowa i poziom wysi³ku jest imo nieporównywalnie wiêksza teraz niech pan mi poka¿e gdzie w latach 80tych trening trwa³ 4h jak u Lichtañskiego np.smiem twierdziæ ¿e wtedy to by³o nie do pomyslenia.
janusz_52 dnia stycze 23 2015 14:32:07
Zainteresowa³a mnie informacja podana przez Macieja:
Marek Walczak gra i jako bezsprzeczny lider napêdza zespó³ Pyry..
Czy chodzi o tego samego Marka Walczaka, który zosta³ MVP na MPU14 w 2009 roku w Poznaniu?
Pawcio dnia stycze 23 2015 16:43:38
To przykre kiedy dru¿yny które wywalczy³y w strefach awans do æwieræfina³ów MP rezygnuj± ze startu, zw³aszcza z powodów zdaje siê pozasportowych .Taka sytuacja nie powinna mieæ miejsca ,takie miasto jak Katowice nie znajdzie w bud¿ecie tych kilku tysi by wesprzeæ klub? nie wiem kogo tam wybieraj± wyborcy ale je¶li nie ma na sport m³odzie¿owy to wspó³czujê.Jednocze¶nie topimy miliony w klubach pi³karskich.Podobnie niezrozumia³a jest dla mnie sytuacja w Tarnobrzegu , miasto gra w PLK fakt ¿e z minimalnym bud¿etem ale po raz drugi nie wysy³a juniorów na MP to ja siê pytam jak oni chc± propagowaæ basket w regionie? gdy nie daj± miejscowym ch³opakom grama szansy by siê w kraju pokazaæ.!!
We W³oc³awku jak by sie spiêli to spokojnie w 1 dzieñ by æwieræfina³y ogarnêli..
darek dnia stycze 23 2015 22:00:08
Do Pana Pawcia

o przykre kiedy dru¿yny które wywalczy³y w strefach awans do æwieræfina³ów MP rezygnuj± ze startu, zw³aszcza z powodów zdaje siê pozasportowych .Taka sytuacja nie powinna mieæ miejsca ,takie miasto jak Katowice nie znajdzie w bud¿ecie tych kilku tysi by wesprzeæ klub? nie wiem kogo tam wybieraj± wyborcy ale je¶li nie ma na sport m³odzie¿owy to wspó³czujê.Jednocze¶nie topimy miliony w klubach pi³karskich.

Mnie rownie¿ jest bardzo przykro ,¿e Pierwszy raz od 10 lat na arenie krajowej nie pojawi siê KS AZS Katowice rok rocznie by³ i niejednokrotnie jaki¶ ¶lad po nim pozostawa³ zw³aszcza w pamiêci czy to zawodników czy te¿ trenerów.
Ale i pustego nikt nie naleje
Co roku ta sama ¶piewka nie ma ciê¿ko bud¿et nie z gumy , ale gdyby te same pieniadze ,które z kasy miejskiej przeznaczyæ w inny sposób mo¿e by i bylo na ten wyjazd ca³e 5000 no mo¿e 6000 ja strzelam bo nie znam stawek zakwaterowania prawdopodobnie w ..Stadninie we W³oc³awku

A mo¿e w ramach Solidarno¶ci z K¦ AZS Katowice kibice z ca³ej Polski podziêkuj± Urzedowi Miasta Katowice i Nowemu Prezydentowi za dojechanie i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w formie e-mail
Adres jest ogólno dostêpny .
mo¿e kto¶ zobaczy z czym boryka sie klub a klubów prowadz±cych koszykówkê jest kilka tylko bud¿et uzale¿niony jest od wielu niuansów nie koniecznie Sportowych
Maciej dnia stycze 25 2015 14:44:06
janusz_52
Zainteresowa³a mnie informacja podana przez Macieja:
Marek Walczak gra i jako bezsprzeczny lider napêdza zespó³ Pyry..
Czy chodzi o tego samego Marka Walczaka, który zosta³ MVP na MPU14 w 2009 roku w Poznaniu?


Tak janusz _52 masz racjê, to ten sam zawodnik smiley
Marek Walczak - rocznik '95
- Mistrz Polski U14 (MKK Pyra - MVP turnieju),
- Br±zowy medalista MP U16 (MKK Pyra - wybrany do pierwszej pi±tki),
- Reprezentant Polski ME U16 (Czechy 2011),
- 5 miejsce MP U18 (Basket Junior Poznañ),
- pó¼niej wyjecha³ do USA gdzie gra³ w Strasburg Tigers,
- po powrocie wróci³ do gry w MKK Pyra Poznañ (3LM i U20).

Zapowiada³ siê na bardzo dobrego rozgrywaj±cego. Wiele razy potrafi³ sam wygrywaæ mecze (czy to dla Pyry czy BJP). Mogê siê myliæ ale chyba teraz basket traktuje ju¿ jako "hobby" a przysz³o¶æ wi±¿e z nauk±.
kedar1968 dnia stycze 26 2015 22:57:22
Fotka WKS ma³o aktualna. Maks Kulon (22 lata), Stan Fred Sanny te¿ ju¿ siê nie ³apie. Miko³aja Serbakowskiego ju¿ nie ma.
chudy102 dnia stycze 29 2015 19:08:57
Jest kilka nie¶cis³o¶ci w opisach dru¿yn. Politechnika. Gdañsk a zajê³a. 3 miejsce w strefie, Asecco 2 za¶ Kwidzyn 4.
Pawcio dnia stycze 29 2015 20:56:26
Chudy 102 pisa³ niedawno
ale widze, ze ty Pawciu te¿ masz swoje przyzwyczajenia bo oficjalna nazwa klubu z Gdyni to GKK Arka SA Gdynia


no to ju¿ nie smiley
http://www.pzkosz.pl/liga/8/druzyna/121/
Pawcio dnia stycze 31 2015 09:00:21
No to 3 ch³opaków z Krakowa postraszy³o wczoraj fanów Zastalu... jednak rzut na ta¶mê da³ zwyciêstwo faworytowi.£KS po trudnym pocz±tku chyba ¿a³owa³ ¿e mecz nie ma 5 kwarty...WKS szeroko¶ci± sk³adu robi ró¿nice tam nawet jak nie idzie 2 czy 3 graczom to ktos inny nawrzuca.Kwidzyn mimo ¶wietnych 40 min Konopatzkiego jest zbyt przewidywalny niestety im starsza gr wiekowa tym mniej taka gra siê sprawdza, na fina³y U-18 wystarczy³o,a na U-20 nie koniecznie, skomplikowali sobie sprawê kolejne 2 mecze musza wygraæ.

PS.¯o³nierz to powinien grac z jakim¶ utrudnieniem smiley nie wiem buty mu daæ ciê¿sze albo niech rzuca tylko lew± rêk±..smiley mecz z gospodarzami mo¿e byc wisienka w tej grupie, Start na ¶wie¿o¶ci mo¿e wyrwaæ mecz ,ale 4 zawodników to za ma³o na dalsze etapy MP.
Pawcio dnia stycze 31 2015 09:07:44
Zibi Mariusz Konopatzki powinien byæ na czerwono gra³ na ME .
Pawcio dnia stycze 31 2015 09:08:53
Bojan i Yogi te¿ , ME jednak wa¿niejsze od SMS-u smiley
kedar1968 dnia stycze 31 2015 11:46:38
A Sanny Oscar te¿ chyba cos gra³ u Mi³oszewskiego?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
oficjalne otwarcie hali
oficjalne otwarcie hali
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi