News: EYBL Paw³owice 2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 21:18:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

EYBL Paw³owice 2015
EYBL
 W Niedziele 18.01.2015 w  Gminie Paw³owice zakoñczy³ siê Miêdzynarodowy Turniej w Koszykówce ch³opców U14 w ramach Europejskiej Ligi M³odzie¿owej (EYBL). W Turnieju bra³o udzia³ osiem zespo³ów z sze¶ciu krajów; Litwa, £otwa, Estonia, Bia³oru¶, Finlandia i Polska. Rozegrano 20 miêdzynarodowych  spotkañ, po ka¿dym spotkaniu statystycy - bracia Dawid i Kamil Lato (sami kiedy¶ uprawiali koszykówkê, dzi¶ s± te¿ sêdziami)  wybierali najlepszego gracza meczu tzw. MVP. Wybrany zawodnik otrzyma³  pami±tkowy dyplom oraz gad¿et (I PROMISE bransoletka- LeBron James lub breloczek bucik). EYBL w Paw³owicach to najwiêksze wydarzenie sportowe jakie mia³o miejsce w Gminie Paw³owice która liczy 18.000 mieszkañców. W tym miejscu nale¿± siê s³owa uznania dla Wójta Gminy Paw³owice pana Franciszka Dziendziela (strategiczny sponsor Imprezy) oraz dla pozosta³ych sponsorów. Zawodnicy, trenerzy i go¶cie przyjezdni bardzo chwalili organizacje zawodów oraz zakwaterowanie i wy¿ywienie. Po zakoñczeniu turnieju pomys³odawca EYBL w Paw³owicach trener Wojana Zbigniew Dusza zaprosi³ wszystkie dru¿yny na turniej Wojan Cup który odbêdzie siê we wrze¶niu 2015 (jestem bardzo ciekaw kto wróci do Paw³owic)
Zacznijmy od pocz±tku

Czwartek przyjazd dru¿yn i pierwsze spotkanie gospodarzy Wojana z Estoñskim zespo³em Kalev Talin
Pi±tek od 9.00 mecze  - w przerwach konkursy rzutowe. Wieczorem o godz.19.15  oficjalna ceremonia otwarciu turnieju przez Wójta Gminy Paw³owice Franciszka Dziendziela .W hali GOS odegrano hymny: Bia³orusi, Litwy, Estonii, £otwy, Finlandii i Polski.
Sobota od 9.00 do 21.00 osiem meczy. Nie zabrak³o oprawy muzycznej, prezentacji zawodników i konkursów dla publiczno¶ci. W czasie turnieju wszyscy uczestnicy mogli do woli korzystaæ z odnowy biologicznej wParku Wodnym  oraz odprê¿yæ siê w grocie solnej
Niedziela to ostatni dzieñ turnieju. Dru¿yny które siê spiesz± do domu otrzymuj± Puchary, a zawodnicy wyró¿nienia indywidualne. Ostatnie spotkanie EYBL w Paw³owicach mia³o zadecydowaæ o kolejno¶ci w strefie medalowej - SKM Wilno Litwa vs BS Bolderaja Ryga £otwa. Po bardzo ciekawym meczy wygrywaj± Litwini. SKM Wilno  poraz drugi z rzêdu wygrywaj± turniej (pierwszy w Wilnie drugi w Paw³owicach)  zajmuj± pierwsze miejsce bez pora¿ki  w generalnej klasyfikacji

 Podczas Ceremonii zakoñczenia Wójt Gminy Paw³owice Franciszek Dziendziel, Dyrektor KWK Pniówek Wiceprzewodnicz±cy Rady Gminy  Aleksander Szymura oraz Wiceprezes, Przewodnicz±cy Komisji Szkoleniowej ¦OZKosz Adam Kubaszczyk wrêczali dla wszystkich dru¿yn piêkne Puchary-Kosze wykonane rêcznie z wêgla. MVP Turnieju otrzyma³ ogromny Puchar a najlepsi zawodnicy wyró¿nieni przez swoich trenerów otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe. Prezes Wojana Paw³owice Jarek Koz³owski otrzyma³ kalendarz NBA za wspaniale zorganizowana imprezê. Najwiêksze s³owa uznania nale¿± siê trenerowi Wojana Paw³owice panu Zbigniewowi Duszy – skromny trener mi³o¶nik koszykówki przez kilka miesiêcy robi³ wszystko ¿eby ten turniej odby³ siê poraz pierwszy na ¦l±sku w Paw³owicach DZIÊKUJEMY panie Trenerze !

Serwis Koszykówki M³odzie¿owej sk³ada serdeczne podziêkowania dla organizatorów za zaproszenie na EYBL-a

Specjalne podziêkowania dla  Wójta Gminy Paw³owice Franciszka Dziendziela oraz Gminie Paw³owice za pomoc w organizacji turnieju EYBLA w Paw³owicach 15-18.01.2015
sponsorom:


- JAS-FBG S.A
- PANU ANDRZEJOWI TYSZKO
- PRZEWODNICZ¡CEMU RADY GMINY ALEKSANDROWI SZYMURZE
- SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ PAW£OWICE PANI ANNIE D¡BROWSKIEJ
- POWIATOWI PSZCZYÑSKIEMU GRZEGORZOWI NOG£Y
- INTERMARCHE PAW£OWICE
- BBJ SPORT
- GRAFIT PIOTR £UKOSZEK-JO-MAR MAREK KONIECZNY
- MIR-MAX
- PIOTR GRUNER
- NSZZ SOLIDARNO¦Æ 80 PRZY KWK PNIÓWEK
- NSZZ SOLIDARNO¦Æ  PRZY KWK PNIÓWEK
– DECATHLON PANI MARIOLI LEWANDOWSKIEJ
- PANI DYREKTOR GOS BO¯ENIE WRÓBEL
- TV TVT
- RADIO 90
– WICEPREZES  Przewodnicz±cy Komisji Szkoleniowej ¦LZ Kosz - Adamowi Kubaszczykowi
oraz
wszystkim rodzicom zaanga¿owanych w organizacjê turnieju Podziekowania Prezydenta EYBL Guntis ©ēnhofs za organizacje turnieju w Paw³owicach
EYBL administration would like to say to Your team big thanks for a very great organized stage. It is always pleasent to hear great feedback for stage oragnziation.Thank You for Your work and good luck in nest stages. Hope to cooperate with you in the future.
Thank You and best regards from EYBL presindent - Guntis ©ēnhofs.


Administracja EYBL chce serdecznie podziêkowaæ Waszej dru¿ynie za wspania³± organizacjê turnieju. To zawsze mi³o s³yszeæ pozytywne informacje zwrotne o organizacji danego etapu.Dziêkujemy za Wasz± pracê i ¿yczymy powodzenia w nastêpnych etapach.
Mamy nadziejê na wspó³pracê z Wami w przysz³o¶ci.
Dziêkujê jeszcze raz i przesy³am pozdrowienia od prezesa EYBL - Guntis ©ēnhofs

 MVP: Marek Blazevic
SKM Wilno Litwa

FOTO ZIBI   

FILMIKI ZIBI  


OFFICJAL WEBSITE EYBL

TELEWIZJA TVT

 TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju

1 Nikita Matsal 117 pkt. Tsmoki Minsk Bialoru¶
2 Jasper Koskinen  86 Tampereen Pyrintö
3 Janne Salminen 78 Tampereen Pyrintö
4 Perttu Blomgren 76  Bolderaja Ryga  £otwa
5 Emils Krumins     73  Bolderaja Ryga  £otwa
6 Valtteri Taussi 71 Tampereen Pyrintö
7 Roberts Berzins 69  Bolderaja Ryga  £otwa
8 Igor Kozlowski 62 Wojan Paw³owice
9 Piotr Palczewski 58  Piotr Palczewski
10 Karolis Zagminas 56  Silputa Wilno Litwa
     Lukas Lazauskas 56 Silputa  Wilno Litwa


 WYNIKI

UKS Wojan Pawlowice - BA Tallinn Kalev  47 : 59 STATYSTYKI
BS Bolderaja - Kauhajoen Karhu  52:48  STATYSTYKI
SKM Vilnius  - BC Tsmoki-Minsk 41:29  STATYSTYKI
BA Tallinn Kalev  - Tampereen Pyrinto 42:77 STATYSTYKI
UKS Wojan Pawlowice - Vilniaus KM-Silputa 41:64  STATYSTYKI
Kauhajoen Karhu - SKM Vilniusn 33 : 60  STATYSTYKI
BC Tsmoki-Minsk - BS Bolderaja  49 : 71  STATYSTYKI
Vilniaus KM-Silputa - BA Tallinn Kalev  85 : 39  STATYSTYKI
Tampereen Pyrinto - UKS Wojan Pawlowice  57 : 46  STATYSTYKI 

SKM Vilnius - BA Tallinn Kalev 56 : 30 STATYSTYKI
BC Tsmoki-Minsk  - Tampereen Pyrinto 34 : 60  STATYSTYKI
Vilniaus KM-Silputa - Kauhajoen Karhu  92 :29  STATYSTYKI
UKS Wojan Pawlowice - BS Bolderaja  43 : 61  STATYSTYKI
BA Tallinn Kalev - BC Tsmoki-Minsk 62 : 76  STATYSTYKI
Tampereen Pyrinto - SKM Vilnius  49 : 60 STATYSTYKI
BS Bolderaja - Vilniaus KM-Silputa  37 :35  STATYSTYKI
Kauhajoen Karhu - UKS Wojan Pawlowice  55 : 46  STATYSTYKI

Vilniaus KM-Silputa - Tampereen Pyrinto  76 : 51 STATYSTYKI
BC Tsmoki-Minsk - Kauhajoen Karhu  66 : 61 STATYSTYKI
BS Bolderaja - SKM Vilnius  33 : 41 STATYSTYKI


20 NAJLEPSZYCH GRACZY SPOTKAÑ /  20 BEST PLAYER GAME
KLASYFIKACJA /
Classification

1 SKM Vilnius   10 pkt.  (+84)
2 BS Bolderaja   9 pkt. (+38)
3
Vilniaus KM-Silputa  9 pkt.  (+149)
4 Tampereen Pyrinto  8 pkt.  (+42)
5 BC Tsmoki-Minsk   7 pkt.  (-51)
6 BA Tallinn Kalev   6 pkt.  (-109)
7Kauhajoen Karhu   6 pkt.  (-90)
8
UKS Wojan Pawlowice   5 pkt.  (-73)


PLACE
  PHOTOGRAPHY TEAMSIMIE..NAZWISKO..NAME..POINTS
BEST PLAYER TEAM
1 
SKM

Wilno Litwa


  1 Augustinas Vainauskas  28
2 Jokubas Kristapavicius 11
6 Kristijonas Kestenis 20
7 Aivaras Kuzmickas   44
9 Darius Steikunas 23
10 Matas Reklaitis 12
12 Marek Blazevic  50
15 Marius Lescevski  6
16 Vytis Kulbe  10
19 Zygintas Dabulis  38 >>>>>>
21 Ignas Muraciovas   0
23 Antanas Jokubauskas 16


Head Coach: Paulius Budenas

 
2
PN Bolderaja
Ryga  £otwa
 10 Jekabs Sipkovs     4
32 Jurgis Dudeks     34  >>>>>>>
15 Roberts Berzins 69
12 Emils Krumins     73
53 Ricards Greitans 21
29 Pauls Brikmanis 18
2 Nils Kaufmanis 0
3 Elvis Fridenbergs 18
40 Aigards Hermanis 6
23 Eduards Kirejevs 11


Head Coach: Ralfs Stasans
Assistant Coach:
Raivo Otersons
3
KM-Silputa 
Wilno Litwa
 14 Tautvilas Tubelis 14
12 Ignas Merliunas 13
6 Motiejus Strumskis 30
7 Povilas Unciuris 13
8 Gytis Zaremba 24

9 Danielius Baslyk 15
10 Karolis Zagminas 56
11 Azuolas Tubelis 40
12 Ignas Lekstys 26
13 Mantas Bilotas 25
15 Lukas Lazauskas 56 >>>>>>>

4 Tomas Zubrys 40


Head Coach: Vitalis Tupciauskas


 
4
Tampereen Pyrintö
Tampere Finlandia
 13 Janne Salminen 78 >>>>>>>
17 Valtteri Taussi 71
26 Tino Tiihonen 2
27 Jesse Junnila 12
29 Ville Villgren 0
32 Onni Alppi 17
40 Eka-Kristian Koivisto 8
45 Niilo Manty 18
46 Miika Hautamaki 8
47 Jasper Koskinen  86

Head Coach: Tomi Koskinen
Assistant Coach:
Rauno Koivisto 
5
BC Tsmoki
Miñsk Bia³oru¶
 8 Ilya Samson 0
6 Andrei Shliashynski 18
11 Alex Tsynkevich 19
13Kiryl Tsetserukou 29
9 Daniil Bugayov 14
15 Jan Marynin 9
4 Mikita Dashkevich 34
12 Artsiom Shkuratau 12

7 Daniil Zatsenka 0
14 Yahor Aliferka 2
5 Yahor Dzemidovich 0
10 Nikita Matsal 117
  >>>>>>>>

Head Coach: Tatsiana Vysotskaya
Assistant Coach: Dzmitry Arzjutow


 
6
 
BA Kalev
Talin  Estonia 

  33 Ralf Kuttis 9
22 Stener Vare 55
12 Robin Selvet 9
5 Andre Loigu 50
14 Carl-Erik Klamas 24
11 Vitali Poljak 30
4 Arseni Zadvornov 11
13 Illimar Raiend 34
9 Marcus Neiland 10Head Coach: Art Elmik
Assistant Coach:Kareel Losgu


 
 7

Kauhajoen Karhu 
Kauhajoki Finlandia
 4 Oskari Lampinen 9
5 Akseli Ylipeltola 15
6 Niko Sandberg 2
7 Tomi Natri 5
10 Oskari Pattikangas 25
11 Joona Hakamaa 43
12 Iisakki Jarvinen 3
23 Perttu Blomgren 76  >>>>>>

25 Kalle Ikkela 25
41 Juuso Luoma 20
51 Juho Isoniemi 0


Head Coach:Timo Hakamaa
Assistant Coach: Kimo Ylipeltola
Menager:Janne Pattikangas
Caretaker: Jaakko Isoniemi8

UKS Wojan
Paw³owice Polska

  Mateusz Rakszawa 9
Mateusz Czempiel 46 >>>>>>>>
Aleks Zmijak 8
Adam Grabarczyk 6
Mateusz Panic 15
Lukasz Januszewicz 15
Piotr Palczewski 58
Bartosz Kubieniec 0

Jakub Grabski 0
Jakub Pietrzak 0
Piotr Lazarek 2
Jakub Gasiorek 2
Maksymilian Przybyla 0
Igor Kozlowski 62


Head Coach:Zbigniew Dusza


Do zobaczenia w Miñsku


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
E³k 2010
E³k 2010
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi