News: Winter Streetball Mobillbo Sosnowiec 7-8.II.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 03:45:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Winter Streetball Mobillbo Sosnowiec 7-8.II.2015
Streetball
 WINTER STREETBALL MOBILLBO 2015 - podsumowanie

W dniach 7-8 luty 2015 na Hali Sportowej nale¿±cej do VII LO im K.K.Baczyñskiego w Sosnowcu odby³a siê pierwsza edycja zimowego turnieju koszykówki  na zasadach ulicznych 3na3 WINTER STREETBALL MOBILLBO. Organizatorami tego koszykarskiego ¶wiêta by³a Agencja Reklamowa mobillbo group z D±browy Górniczej.

Przez dwa dni zespo³y rywalizowa³y w trzech kategoriach wiekowych: KADET, JUNIOR oraz OPEN. Za gramofonami DJ Funky, prowadzenie Stoper. 
Podczas przerwy miêdzy rozgrywkami odby³y siê konkursy: sêdziny Karoliny,  rzut z po³owy i rzuty za 3pkt, a w nich wziêli udzia³ zawodnicy dru¿yn oraz zgromadzona publiczno¶æ. Szczê¶cie wiadomo sprzyja lepszym.
Konkurs sprawno¶ciowy sêdziny Karoliny wygra³a zawodniczka JAS FBG Sosnowiec Karolina Joniak - wygran± by³ tablet marki Samsung ufundowany przez firmê Komputronik z Sosnowca. Jej siostra Weronika Joniak og³oszono najm³odsz± uczestniczk± turnieju i zosta³ jej wrêczony puchar ufundowany przez Dyrektora Szko³y Pana Tomasza Paw³owskiego.

Rzut z po³owy wygra³ Przemys³aw Hauzer - otrzyma³ on od¿ywki i suplementy diety od Fitness Klub Salsa z D±browy Górniczej. Drug± osob± która trafi³a po nim by³ S³awek Nas - dosta³ on torbê sportow± New Balance od Centrum Formy w D±browie Górniczej. Trzeci± osob±, która dokona³a tego wyczynu by³ £ukasz Be³towicz dostaj±c równie¿ od¿ywki i suplementy diety od Fitness Klub Salsa.

Rzuty za 3pkt wygra³ zawodnik MKS D±browa Górnicza Bartosz Wróbel, który w finale pokona³ swojego kolegê z dru¿yny £ukasza Majchrowskiego w stosunku 15 do 9 na 25 oddanych rzutów, po piêæ z ka¿dej pozycji. Nagrod± w tym konkursie by³ kurs prawa jazdy kat. B dziêki uprzejmo¶ci OSK Artur z D±browy Górniczej.
Przez dwa zbierano równie¿ kupony, gdzie do zgarniêcia drog± losowania by³y perfumy mêskie i ¿eñskie ufundowane przez perfumeriê internetow± ZaczarujSie.pl. Szczê¶liwcami okazali siê Adrian £uczak oraz Pawe³ Gogolak.

Nagrody wrêcza³ Dyrektor MOSiR Sosnowiec Pan Rafa³ £ydek wraz z organizatorami. Rozgrywki wy³oni³y nastêpuj±cych zwyciêzców:

 KADET
I miejsce - PODOPIECZNI RUDEGO w sk³adzie: Oliwier Gordon, Adam Szkriba oraz Dawid Krawiec;
II miejsce – BYTOM SQUAD w sk³adzie: Karol Wódka, Jakub Salkowski, Mateusz Jankowiak oraz £ukasz Kanclerz.
III miejsce – DREAM TEAM w sk³adzie: Mariusz Dzia³awy, Artur Maj oraz Amadeusz Trela.

KADETKI
I miejsce – ILUMINATI w sk³adzie: Paulina Krakowczyk, Karolina Joniak, Dorota Kukier oraz Weronika Joniak.
II miejsce – MAS£O w sk³adzie: Zuza Wawrynkiewicz, Wiktoria Borzêcka oraz Kinga Zaprza³ka.
III miejsce – Z BUTA WJE¯D¯AM w sk³adzie: Honorata Wilk, Paulina Wróbel oraz Marta Sojka. JUNIOR
I miejsce – GRAMY BEZ SPINY w sk³adzie: Dominik Brandt, Patryk Wilk oraz Tomasz Janicki;
II miejsce – BANDA RAJCZAKA w sk³adzie: Bartosz Wróbel, £ukasz Majchrowski oraz Mateusz Szczypiñski;
III miejsce – BANDA WRÓBELKA w sk³adzie: Dominik Rajczak, Dawid Boryka, Szymon Barteczko oraz Maciej Koæma.

OPEN  KOBIETY
I miejsce – SUROWE KURCZAKI w sk³adzie: Roksana Ka³uziñska, Dominika Placek oraz Kamila Brol;
II miejsce – MAS£O w sk³adzie: Zuza Wawrynkiewicz, Wiktoria Borzêcka, Paulina Wróbel oraz Karolina Wieczorek.
III miejsce – POLIBUDA w sk³adzie: Natalia Krzymiñska, Wiktoria Berna¶ oraz Tatiana Ko¶mider.

OPEN MʯCZYÑI
I miejsce –MONSTARS w sk³adzie: Przemek Komendarski, Damian Kender oraz Maksym Skowron;
II miejsce – FUDAKI TEAM w sk³adzie: Piotr Wolnik, Adam Warzycha, S³awek Nas oraz Mateusz Niepiek³o
III miejsce – BRICK SQUAD w sk³adzie: Daniel Wroñski, Karol Lubrych, Grzegorz Rosiñski oraz Bartosz Kapies.


 Z tego miejsca organizatorzy Agencja Reklamowa mobillbo group pragnie podziêkowaæ:
- Urzêdowi Miasta Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec oraz LO VII Sosnowiec za wiarê i pomoc w organizacji ;
- partnerom technicznym: MKS D±browa Górnicza, JAS FBG Sosnowiec, Basket Zag³êbie Sosnowiec, ¦l±ski Zwi±zek Koszykówki oraz BXP Event za promocjê koszykówki w regionie i mo¿liwo¶æ wspó³pracy;


- partnerom/sponsorem - GLS ParcelSHOP, ArcelorMIttal, Centrum Formy, Fitness Klub Salsa, Komputronik, OSK Artur, Autodrom Sosnowiec, British School, Ballin Nation, Wydawnictwo SQN, Humanitas Sosnowiec, ZaczarujSiê,pl. Helios Sosnowiec, Spokey, Telepizza, Aqua Park Nemo, Baketo.pl oraz MatShop.pl za przekazane nagrody i wsparcie;
- patronatom medialnym: Radio ESKA, TVP Katowice, Twoje Zag³êbie, Dziennik Zachodni, Magazyn MVP, TVS, kurianblox.pl, skm.basketmania.pl, naszemiasto.pl za promocjê wydarzenia na wszelkich dostêpnych kana³ach;
-  wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, cierpliwo¶æ i wspóln± zabawê;
- sêdziom/obserwatorom za sprawiedliw± ocenê gry i profesjonalne podej¶cie do zawodów.

z wyrazami szacunku
Agencja Reklamowa
mobillbo group

FOTOGALERIA

FOTOGALERIA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi