News: I Puchar Wolno¶ci rocz.2001 O¶wiecim 31.I-1.II.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 17:12:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Puchar Wolno¶ci rocz.2001 O¶wiecim 31.I-1.II.2015
Turnieje Podsumowanie
 Na prze³omie stycznia i lutego (31.01/1.02.2015) w O¶wiêcimiu odby³ siê Pierwszy Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Wolno¶ci. Turniej zorganizowa³ nowo powsta³y klub w Ma³opolsce UKS Kadet O¶wiêcim. 27 stycznia w O¶wiêcimiu obywa³y siê wielkie uroczysto¶ci po¶wiêcone 70 rocznicy wyzwolenia Obozu zag³ady Auschwitz-Birkenau. Dzia³acze UKS-u Kadet zorganizowali dla dru¿yn Pogoñ Ruda ¦l±ska i BK Ke¿marok zwiedzanie obozu zag³ady z przewodnikiem. Dwugodzinne zwiedzanie obozu to wielka lekcja historii.

W dwa dni  rozegrano sze¶æ spotkañ, do wy³onienia Mistrza potrzebna by³a ma³a tabelka. O kolejno¶ci miejsc 1-3 decydowa³y kosze zdobyte i stracone pomiêdzy trzema zespo³ami (Pogoñ, Regis i Kadet) Najlepszy dodatni  bilans mieli go¶cie z Rudy ¦l±skiej i to oni wygrali ca³y turniej. Gdyby Pogoñ przegra³a ostatni mecz z Kezmarokiem klasyfikacja koñcowa turnieju by³a by zupe³nie inna. Pogoñ zakoñczy³a by turniej na IV miejscu, a Puchar Wolno¶ci pozosta³by w O¶wiêcimiu. W tym wyrównanym meczu Ke¿marok mia³ mocny doping ze strony miejscowych (nie ma siê co dziwiæ) Rudzianie pomimo zmêczenia drugi mecz z rzêdu zagrali ¶wietnie a do zwyciêstwa poprowadzi³ ich Kadrowicz ¦l±ska Tomasz Krzymiñski. (36 punktów) na zmêczeniu ! przeciwko ros³ym  zawodnikom z Kezmmaroka to nie lada wyczyn. W pogoni nale¿y tak¿e pochwaliæ Tomasza Pustelnika (rocz.2002) króla strzelców turnieju (33+29+15) Pozostali bia³o-niebiescy tak¿e nie zawiedli i zas³u¿enie Pogoñ wygra³a Puchar Wolno¶ci!

 Jak na ka¿dym turnieju zespo³y nie by³y  kompletne. Turniej w O¶wiêcimiu by³ turniejem szkoleniowy. Dru¿yna z Ke¿maroka gra³a rocz.2000, w dru¿ynie Kadeta tak¿e wystêpowali ch³opcy z 2000 trenerowi Regisu Wieliczka Micha³owi Sarocie to nie przeszkadza³o dla niego priorytetem s± Mistrzostwa Polski U14. ¦wietnie zachowa³ siê trener Wojciech Porêbski w meczu z Pogoni± nie wstawi³ do sk³adu ¿adnego zawodnika z rocznika 2000

W czasie przerw organizowano wiele konkursów dla kibiców (konkurs rodzinny, konkurs kibiców Pogoñ-Kadet, i konkursy indywidualne.Po ka¿dym spotkaniu wybrali¶my MVP meczu

Na koniec chcia³bym  skierowaæ uk³ony do Pani Prezes, dzia³aczy i rodziców UKS Kadet O¶wiêcim. By³em pod wra¿eniem organizacji turnieju. Klub Kadet istnieje dopiero kilka miesiêcy a ju¿  zorganizowa³ Miêdzynarodowy Turniej. Oprawa muzyczna, spiker, nagrody, koszulki poczêstunek dla dzieciaków to co powinno byæ na turnieju to by³o ! W imieniu Pogoni dziêkujemy rodzicom za transport w³asnymi samochodami do obozu, restauracji, hali i miejsca zakwaterowania. Dzia³acze i w³adze miasta obiecuj± ¿e turniej o Puchar Wolno¶ci na trwale wpisze siê w kalendarz imprez sportowych w O¶wiêcimiu, a kolejne edycje bêd± jeszcze lepsze z wiêksz± ilo¶ci± dru¿yn i tego im ¿yczymy

Podziêkowania dla obecnych zaproszonych go¶ci:
Prezydenta Miasta p.Janusza Chwieruta z ma³¿onk±, Przewodnicz±cego Rady Powiatu p.Rados³awa W³oszka z ma³¿onk±, Dyrektor MOSiR p.Agaty Gworek, Wójta Gminy O¶wiêcim p.Alberta Bartosz oraz szczególne podziêkowania dla Dyrektor Gimnazjum nr 2 p.Gra¿yny Korczyk, której jeste¶my niesamowicie wdziêczni za okazan± pomoc przy organizacji turnieju i ¿yczliwo¶æ z jak± spotykamy siê na co dzieñ .
Podziêkowania dla sponsorów imprezy: dla Firmy DesignOmania w osobie Pani Agnieszki Mikos, Urzêdu Miasta O¶wiêcim, firmy Czanieckie Makarony, rodziców zawodników KADETA za pyszny poczêstunek oraz Pana Grzegorza Lukasek. 
Podziêkowania za obecno¶æ  Faktów O¶wiêcim przez ca³e dwa dni turnieju.
Podziêkowania Pani Barbarze Niedziela oraz Panu Waldemarowi Nieckarz, przewodnikom w muzeum Auschwitz, za oprowadzenie go¶ci po obozie zag³ady Auschwitz.

 MVP: Tomasz Krzymiñski
Pogoñ Ruda ¦l±ska


NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU:

1 Pustelnik Tomasz   77 pkt. Pogoñ Ruda ¦l.
2 Krzymiñski Tomasz   71  pkt. Pogoñ Ruda ¦l±ska
3 Jasica Bartosz   65 pkt. Regis Wieliczka
4 ¦tawcel D.  61 pkt. BC Ke¿marok
5 Gruca Krystian  54 pkt. Regis Wieliczka


  5 ALL STARS

Tomasz Pustelnik
- Pogoñ Ruda ¦l±ska
Hnatyszyn Mateusz - Kadet O¶wiêcim
Gunia Jakub - Kadet O¶wiêcim
Jasica Bartosz - Regis Wieliczka
Hudak Robert - BC Ke¿marok

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

WYNIKI:

Pogoñ Ruda ¦l±ska – Regis Wieliczka  72 : 61  (20-10, 13-18, 17-24, 20-11) MVP: Jasica Bartosz
M©K Ke¾marok - Regis Wieliczka  51 : 105  (22-29, 8-24, 4-22, 17-30)  MVP: Gruca Krystian
Kadet O¶wiêcim - M©K Ke¾marok  98 : 29  (16-8, 32-6, 28-7, 22-8)  MVP: Rokowski
Kadet O¶wiêcim - Regis Wieliczka  62 : 56  (4-15, 16-7, 20-10, 12-24)  MVP: Hnatyszyn Mateusz
Kadet O¶wiêcim - Pogoñ Ruda ¦l±ska  48 : 75  (14-21, 10-10, 15-22, 9-22) MVP: Tomasz Pustelnik
Pogoñ  Ruda ¦l±ska  -   M©K Ke¾marok  67 : 65  (11-20, 22-14, 14-19, 20-12) MVP: Tomasz Krzymiñski

KOÑCOWA KLASYFIKACJA 

1 Pogoñ Ruda ¦l±ska  3 mecz 5 pkt.  (+18)
2 UKS Regis Wieliczka  3 mecze 5 pkt. (+3)
3 UKS KADET O¶wiêcim 3mecz 5 pkt.  (-21)
3 BK M¦K Kezmarok 3 mecze 3 pkt

   Nr.......Zawodnik........punkty................................
1
 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska

4-Nocoñ Mateusz  0+4+3 = 7  (1x3)
5-Nocoñ Dawid  0+2+0 = 2
6-Bia³as Pawe³  6+4+7 = 17
7-Janus Pawe³ 0+2+2 = 4
9-Lip Eryk  0+10+4 = 14
10-Krzymiñski Tomasz  15+19+36 = 71  (4X3)
12-Pustelnik Tomasz  33+29+15 = 77 (3X3)
14-Or³owski Rados³aw  5+5+0 = 10
15-Paszek Szymon  2+6+0 = 8

Trener: Tomecki Przemys³aw
 2 UKS  Regis Wieliczka

4-Gruca Krystian  20+17+17 = 54 (1x3)
5-Jasica Bartosz  27+20+18 = 65  (2x3)
6-Kozio³ Maciej  4+10+3 = 17  (1x3)
7-Widuch Arkadiusz  4+2+3 = 9
8-Górecki Micha³  0+6+0 +6
9-Stok³osa Rados³aw  4+11+2 = 15
10-Windak Tomasz  6+10+ = 21  (1x3)
12-Spicha Mateusz  5+2+1 = 8
13-Ciszewski Julian  1+6+2 = 9
15-Str±cki Mateusz  1+13+4 = 18
17-Ko³odziej Jakub  0+4+6 = 10
18-Wojtanowicz Patryk  0+4+0 = 4
Trenerzy: Sarota Micha³, So³tysik Hubert
 3
4 Zapa³a Szymon  7+6+5 = 18
5 Rokowski  16+13 = 29
6 Mikos Jakub 15+11 = 26
7 Szczerbic Mateusz  2+4 = 6
8 Stawowczyk Adam  3+6 = 9
9 Niedziela Tomasz  12+3 = 15
10 Luranc Sebastoan 2+0 = 2
11 Gunia Jakub 10+8+2 = 20
12 Bratek Rafa³ 2+9+3 = 14
13 Hnatyszyn Mateusz 9+6=11 = 26
15 Grzegorzek Klaudiusz 14+9+0 = 23
Falaz 4+0 = 4
Stawowczyk £. 0, Angielaszek 2, Lorek 0
Duda 4, Stawowczyk 3, Frydel 2, Stolarczyk  6
Trener: Wojciech Porêbski
 4  BK M¦K KE¬MAROK

4-¦tawcel D. 26+4+31 = 61

8-Trnka P. 0+4+0 = 4
11-Zubal D. 2+2+0 = 4
15-Elia¶ M. 4+6+7 = 17
19-Halama D.  8+11+6 = 25
35-Kurty R. 11+0+9 = 20
42-Bla¶ko D. 0+0+0 = 0
55-Hudak R. 0+2+2 = 4

Trener: Juhasz Jozef


PISZ¡ O TURNIEJU:

FAKTY O¦WIÊCIM RELACJA + FOTOGALERIA

FACEBOOK KADET O¦WIECIM RELACJA + FOTKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
46
46
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi