News: MP U20 rocz.1995 Pó³fina³y: W³oc³awek, Gdañsk, Bydgoszcz i Lublin 20-22.II.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 03:35:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U20 rocz.1995 Pó³fina³y: W³oc³awek, Gdañsk, Bydgoszcz i Lublin 20-22.II.2015
U-20 Juniorzy St.
 Zakoñczy³y siê pó³fina³y MP U20. Na zaproszenie organizatora I Grupy we W³oc³awku mia³em okazje obserwowaæ rywalizacje markowych klubów: Trefl Sopot, Wis³a Kraków, ¦l±sk Wroc³aw i TKM (Anvil) W³oc³awek. Pó³fina³y we W³oc³awku, Lublinie, Bydgoszczy i Gdañsku by³y znakomicie zorganizowane (nie s³ychaæ znik±d s³ów krytyki).

We W³oc³awku mecze TKM ogl±da³ Prezydent tego miasta pan Marek Wojtkowski, zawodnicy byli dopingowanie przez grupê kibiców H1 na widowni zasiad³o wielu kibiców od lat mi znanych . Po dwóch dniach wiadomo by³o kto awansuje do wielkiego Fina³u chod¼ pierwsze mecze grupowe mia³y bardzo ciekawe rozwi±zania wygrywa³y zespo³y które przegrywa³y pierwsze polowy. Po ka¿dym spotkaniu po konsultacji z trenerami, statystykami, kibicami wybrali¶my MVP meczu. Na zakoñczenie turnieju organizator wyró¿ni³ MVP ca³ego turnieju oraz 5 All Stars. W turnieju nie oby³o siê bez kontuzji (Dominik Olejniczak) dla niego to ju¿ chyba koniec sezonu ? (powa¿na kontuzja kostki). Podsumowuj±c w³oc³awskie pó³fina³y sta³y na wysokim poziomie koszykarskim, trenerzy przygotowali doskonale swoich zawodników do tych zawodów. W ¦l±sku Wroc³aw zabrak³o Artura Wnêtrzaka pozosta³e dru¿yny gra³y w optymalnych sk³adach

W grupie II Gospodarz turnieju Novum/Astoria Bydgoszcz oraz UKS Komorów odpadaj± nie zagraja w Finale. Tu te¿ przydarzy³a siê kontuzja czo³owemu zawodnikowi z Komorowa Kamilowi Czosnowskiemu. Awans do Fina³u jak najbardziej zas³u¿enie wywalczyli: Asseco Gdynia z fantastycznym super strzelcem (nie do zatrzymania) Przemys³awem ¯o³nierowiczem (¶rednia 29 pkt. na mecz) i Biofarm BJ Poznañ

W grupie III Mieli¶my jedyn± dogrywkê w pó³fina³ach w meczu Rosy Radom z Zastalem Zielona Góra (Zastal os³abiony kontuzjami Kamila Zywerta i Adriana Krawczyk). W ,,5 kwarcie lepsi okazali siê zawodnicy z Mazowsza. Do zwyciêstwa poprowadzi³ ich starszy kolega Damian Jeszke z znakomitymi statystykami 36 pkt. 26 zb. Pozostali zawodnicy Rosy wszyscy z rocznika 1997 ! chyba nikt nie w±tpi ¿e zalicza tak¿e fina³y U18. Drugim zespo³em który awansowa³ z kompletem  zwyciêstw to Politechnika Gdañska ( plotki chodz± ¿e bêd± staraæ siê o organizacje fina³ów). MVP turnieju Kamila Hanke

W grupie IV dzia³o siê !
Do wy³onienia finalistów potrzebna by³a tzw. ma³a tabelka. W ostatnim meczu Polonia Warszawa mia³a ,,konfort,, przegrania meczu (-13) WKK aby awansowaæ z drugiego miejsca musia³ wygraæ  +8 aby awansowaæ z pierwszego miejsca (+10) WYGRALI +20 ! tym samym Polonia odpad³a a awans uzyskali Mistrzowie ¦l±ska MKS D±browa Górnicza. Trener Andrzej Kierlewicz jako trener Kadry Polski U18 pewnie pojedzie na Fina³y MP ale ze sob± nie zabierze ch³opaków

Koñcz±c krótkie podsumowanie pó³fina³ów wielkie Brawa dla Pomorza - Trójmiasto w Finale (Trefl Sopot, Asseco Gdynia i Politechnika Gdañsk) zgodz± siê pañstwo ze mn± ¿e fina³y powinny odbyæ siê tam….. najlepiej w ERGO Arenie. Do pomorskiej trójki do³±cz±: TKM W³oc³awek, Rosa Radom, WKK Wroc³aw, Biofarm Poznañ i  MKS Dabrowa Górnicza.
Dla 33 zawodników (1/3 wszystkich finalistów)  z rocznika 1995 bêd± to ostanie fina³y w kategorii m³odzie¿owej, pozostali powalcz± w kolejnych latach. Najm³odszym zawodnikiem ½ MP U20 BY£ Bart³omiej Pelczar rocznik 2000 wychowanek z Lublina (2 mecze 29 min 9 pkt). Dominik Wilczek, Kacper Makowski i Dawid S±czewski z rocz.1999 (Kadra Polski) w walce z ch³opakami o 3-4 lata starszymi pokazali ¿e strachu nie maj± – Brawo  za dobre zawody, teraz musz± wybraæ albo U18 albo U16 (na szczeblu centralnym nie mo¿na graæ w 3 cyklach rozgrywkowych) Je¶li kto¶ chce prze¿yæ to jeszcze raz - zobaczyæ mecze na Video wystarczy wykupiæ kod na stronie imprezylive

W ¶rodê SKM poinformuj± pañstwa gdzie odbêd± siê fina³y U20. Ja ju¿ dzi¶ zapraszam do komentowania pó³fina³ów a je¶li ma kto¶ z was chêæ niech napisze zapowiedzi fina³ów

Strzelec i EVAL:
Przemys³aw ¯o³nierewicz  84
,,Trójeczki: Jakub Der i Kamil Hanke po 10
,,Deska,, Miko³aj Witliñski 40
Podania: Adam Brenk i Micha³ Kierlewicz
Przechwyty: Dawid Zagu³ai Damian Szymczak
Bloki; Mateusz Stawiak  12

Grupy Fina³owe:

A:
Trefl Sopot, Asseco Gdynia, Rosa Radom i MKS D±browa Górnicza
B:
Politechnika Gdañsk,  WKK Wroc³aw TKM Wloclawek i Biofarm Poznañ


 Grupa 1 - Organizator TKM W³oc³awek

Trefl Sopot - WKS ¦l±sk Wroc³aw  59 : 53 STATYSTYKI MVP: Artur W³odarczyk
TKM W³oc³awek - TS Wis³a Kraków  71 : 64 STATYSTYKI MVP: Bartosz Jankowski

Trefl Sopot - Wis³a Kraków  72 : 46  STATYSTYKI MVP Jêdrzej Szymañski
TKM W³oc³awek - ¦l±sk Wroc³aw  69 : 61 STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Witliñski

TKM W³oc³awek - Trefl Sopot  48 : 75  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Kolenda
¦l±sk Wroc³aw - Wis³a Kraków 
64 : 70   STATYSTYKI   MVP: Jakub ¯aczek  

MVP Turnieju 1/2 MP: Artur W³odarczyk - Trefl Sopot

ALL-STARS:

Grzegorz Kulka - Trefl Sopot
Juliusz Barañski TKM W³oc³awek
Kacper Wronkowski - TKM W³oc³awek
Oscar Sanny - ¦l±sk Wroc³aw
Jakub ¯aczek - Wis³a Kraków

Wyró¿nieni otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe. Zespo³y które awansowa³y do Fina³u otrzyma³y Puchary

FILMIKI ZIBI
FOTO ZIBI


FOTOGALERIA DD W£OC£AWEK
 
  
  PKT

1  TREFL
SOPOT


MISTRZ
POMORSKIEGO
 61995: Jakub Czy¿, Pawe³ Dzier¿ak, Jakub Motylewski
1996: Micha³ Juszczak, Pawe³ Krefft, Grzegorz Kulka
Szymon Mochnacz, Jêdrzej Szymañski, Artur W³odarczyk
1997: Damian Ciesielski, Micha³ Kolenda
Damian Szczepanik

Trener: Pawe³ Blechacz, Mateusz Bieszke
 2  TKM
W£OC£AWEK
 51996: Bartosz Jankowski, Adrian Warszawski, Maciej Bojanowski
Dominik Olejniczak, Kacper Wronkowski, Juliusz Barañski
1995: Miko³aj Witliñski, Patryk Spojda, Damian Zawalski
1997: Adam Chojnacki
1998: Adrian Rêgocki, Rafa³ Komenda, Stefan Marchlewski

Trener: Grzegorz Ko¿an, Roman Konopczyñski
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  TS WIS£A
KRAKÓW


MISTRZ
MA£OPOLSKIEGO
 41995: Olaf Bloda, Krzysztof Czajka, Sebastian D±bek
1996: Piotr Bogusz, Kamil Kolber, Micha³ Roszkowski
Jakub ¯aczek
1997: Kacper Majka, Jakub Miszkurka, Jakub Natkaniec,
Marcin Rachelski, Jan Rerak
Trener: Szymon Czepiec
4
   WKS ¦L¡SK
WROC£AW
 31995: Patryk Ostrowski, Olaf Milej
1996: Dawid Ko³kowski, Maciej Muska³a Marc-Oscar Sanny,
Marcel Kliniewski
1998: Jakub Musia³, Micha³ Jod³owski, Tomasz ¯ele¼niak
Mateusz Bortliczek
1999: Dominik Wilczek 
Trener: Tomasz Jankowski, Jacek Krzyka³a


 Grupa  2
Organizator Astoria/Novum Bydgoszcz

Biofarm BJ Poznañ - Asseco Gdynia  61 : 76  STATYSTYKI
Novum/Astoria Bydgoszcz - UKS Komorów   53 : 57  STATYSTYKI

Assceo Gdynia - UKS Komorów  94 : 79  STATYSTYKI
Novum/Astoria Bydgoszcz - Biofarm BJ Poznañ   55 : 69  STATYSTYKI

UKS Komorów - Biofarm BJ Poznañ  53 : 81  STATYSTYKI
Asseco Gdynia - Novum/Astoria Bydgoszcz  76 : 83 STATYSTYKI

Pierwsza pi±tka turnieju:
Roman Janik, Jakub Fiszer, Przemys³aw ¯o³nierewicz, Wojciech Czerlonko, Mateusz Fatz.
Najlepszym strzelcem zosta³ Przemys³aw ¯o³nierewicz - 84 punkty  
 

1
   ASSECO
GDYNIA


WICEMISTRZ
POMORSKIE
 51995: Przemys³aw ¯o³nierewicz, Wojciech Czerlonko, Maciej Dalak
Adam Siewruk, Marcin Marszczuk
1996: Marcel Babiñski, Jakub Nowaczek
1997: Karol Majchrzak , Micha³ Ko³odziej, Adam Jêczmieñ
1998: Micha³ S³upek,
1999: Dawid S±czewski
Trener: Tane Spasev, Arkadiusz Korek
 
 2   BIOFARM
BASKET JUNIOR
POZNAÑ


MISTRZ
WIELKOPOLSKIE
 51995: Fiszer Jakub,  Michalik Szymon
Pawlak Bart³omiej, Szymczak Damian
1996: Marek Micha³, Pruefer Filip
Sulinowski Pawe³
1997: Gruszczyñski Dawid, Ry¿ek Szymon, Stankowski Patryk
1998: Kurpisz Miko³aj
Trener: Przemys³aw Szurek i Cezary Kurzawski
XXXXX
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3   UKS
KOMORÓW


III MIEJSCE
MAZOWIECKIE
 41995: Kamil Czosnowski, Roman Janik,
Tomasz Tarczyk, Maciej Warmiak, £ukasz Wiechacki
1996: Patryk Jasiñski, Jakub Karwowski, Seweryn Radomski
Mateusz Stêpkowski, £ukasz Strzelec, Robert Zatorski, £ukasz Strzelec

Trener: Wojciech Rogowski, Grzegorz Tomaszewski
 4

 ASTORIA/NOVUM
BYDGOSZCZ


MISTRZ -  STREFY
KUJ-POM
£ÓDZKIE
 4
1995: Tomek Krzywdziñski 
1996: Piotr £ucka , Pawe³ Robak , Karol Kutta , Mateusz Fatz
£ukasz Domañski , £ukasz Fr±ckiewicz , Tomek Dembek ,
£ukasz Wardziñski
1997: Kamil Jêdras

Trener: Przemys³aw Gierszewski, Robert Borkowski


 Grupa 3 Organizator Politechnika Gdañska

Rosa Radom - Zastal Zielona Góra   103 : 94 po dogrywce  STATYSTYKI
Stal Stalowa Wola - Politechnika Gdañska  67 : 78 STATYSTYKI

Rosa Radom - Stal Stalowa Wola  83 : 69 STATYSTYKI
Politechnika Gdañska - Zastal Zielona Góra   85 : 54 STATYSTYKI

Zastal Zielona Góra - Stal Stalowa Wola  88 : 101  STATYSTYKI
Politechnika Gdañska - Rosa  Radom  78 : 86  STATYSTYKI

MVP ca³ego turnieju wybrany zosta³ Kamil Hanke, a najlepszymi zawodnikami poszczególnych dru¿yn zostali: Karol Kamiñski (Poundout PG), Patryk Wydra (Rosa), Dawid Zagu³a (Stal) oraz Jakub Der (Zastal).

FOTOGALERIA

  
 PKT.
 1  POLITECHNIKA
GDAÑSKA


III MIEJSCE
POMORSKIE
 61995: Adam Brenk, Kamil Hanke, Oskar Plener  
B³a¿ej Szymichowski,, Miko³aj Witkowski
1996: Mateusz Stawiak, Mariusz Zubowicz, Daniel £akomiec
1997: Karol Kamiñski, Miko³aj Speichert, Dominik Kamela
1998: Pawe³ Lazer

Trener: Marek Igliñski
 2 ROSA
RADOM


MISTRZ
MAZOWIECKIEGO
5
1995: Damian Jeszke
1997: Kacper Bejnar, Jan Chru¶ciel, Mateusz Druszcz
Filip Ko³akowski, Wojciech Kowalski, Artur Pabianek, Mateusz Pluta
Hubert Stopierzyñski, Wojciech W±troba, Patryk Wydra
Kacper Kaczmarczyk

Trener: Dawid Mazur

XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3 ZKS STAL
STALOWA WOLA


MISTRZ - STREFY
LUBUSKIE
PODKARPACKIE
 41996: Tomasz Pawlus, Maciej Pietras, Dawid Zagu³a
1997: Marcin Bandyga, Szymon Czopor, Jakub Golec
Micha³ Partyka, Micha³ Szwedo
1998: Jacek Buczek, Kacper Chamera,
Bart³omiej Tarczyñski, Dominik Wyka

Trener: Robert Grzyb, Bogdan Pamu³a
 4 SKM ZASTAL
ZIELONA GÓRA


III MIEJSCE
DOLNO¦L¡SKIE
LUBUSKIE
 31996: Marek Zywert, Jakub Der, Konrad Mo³ek, Wojciech Wiktor
1997: Adam Zienkiewicz, Adrian Polewiak, Piotr Kupczyl
Jakub Kaczmarek
1998: Kacper Traczyk, Damian Pogoda, Adam Bednarczyk
1999: Kacper M±kowski

Trener: Bogdan Onufrowicz

 Grupa 4 Organizator MKS Start Lublin

Start Lublin – WKK Wroc³aw 63 : 102  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza – Polonia Warszawa   71 : 82 STATYSTYKI
WKK Wroc³aw – MKS D±browa Górnicza  70 : 79  STATYSTYKI
Start Lublin – Polonia Warszawa  57 : 84  STATYSTYKI
Polonia Warszawa – WKK Wroc³aw   66 : 86  STATYSTYKI
Start Lublin – MKS D±browa Górnicza  72 : 95  STATYSTYKI

MVP: Jakub Nizio³

     PKT
 1  WKK
WROC£AW


MISTRZ STREFY
LUBUSKIE
DOLNO¦L¡SKIE
 51996: Wojciech Cygal, Igor Wadowski, Jakub Nizio³,
Bart³omiej Rodak, Micha³ Zakrzewski
1997: Micha³ Kapa, Szymon Kiwilsza, Karol Krucza³a
Patryk Wilk, Piotr ¦cibisz
1998: Kamil Fiedukiewicz, Micha³ Jêdrzejewski, Jakub Kobel
Dominik Rutkowski


Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
 2  MKS
D¡BROWA
GÓRNICZA


MISTRZ
¦L¡SKIEGO
 51995: £ukasz Majchrowski, Bartosz Wróbel, Marcin Wit
1996: Micha³ Kuboszek, Kacper Odzierejko, Maciej Piszczek
Patryk Wieczorek, Maciej Worwa
1997: Dawid Boryka, Maciej Koæma, Dominik Rajczak
1998: Patryk Piszczatowski, Mateusz Szczypiñski, Jakub Wantuch
Aleksander Za³ucki


Trener: Rafa³ Knap, Marzena Rudolf
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3   POLONIA
WARSZAWA


WICEMISTRZ
MAZOWIECKIEGO
 51995: Adrian Kordalski, Igor Jagie³³o
1996: Jan Bielecki, Micha³ Grabowski, Konrad Karpiñski
Adam Nowakowski, Marcin Wieluñski, Wojciech Majchrzak 
1997: Micha³ Kierlewicz
1998: Marcin Wiszomirski, Micha³ Samsonowicz, Jan Szymañski

Trener:
Andrzej Kierlewicz
 
 4
MKS START
LUBLIN

 
WICEMISTRZ
LUBELSKIE
PODKARPACKIE
 31995: Wojciech Ha³as, Kamil Kosior, Oskar £oszczyk
1996: Bartosz Muda, Jaros³aw Uni³owski, £ukasz Klêbowski
1997: Sebastian Targosz
1998: Filip Bodenko , Jan Cezary Stawecki, Miros³aw Uni³owski
Krzysztof £o¶

Trener: Marcin Cieæko

..


Komentarze
Pawcio dnia luty 02 2015 13:46:24
Moje typy na fina³
1 TKM i Trefl
2 Asta i Poznañ
3.Je¶li Zywerci bêda grali i Krawczyk to Zastal ,je¶li nie Rosa i PG
4 WKK Polonia no chyba ¿e Wróbel odpali w jakim¶ meczu 40 oka...to D±browa i Polonia, bo WKK bez Bendera nie da rady chyba ¿e bêda grali we Wrocku.
szybki777 dnia luty 02 2015 13:51:56
Los by³ nie³askawy dla dru¿yn z grupy 1 i grupy 2.
Te dwie grupy s± wed³ug mnie znacznie mocniejsze od 4 i zw³aszcza 3 .
Do awansu:
1. Sopot , ¦l±sk
2. Biofarm Komorów
3. Politechnika i Rosa
4. Dabrowa i WKK smiley
oczami trenera dnia luty 02 2015 14:45:10
Awans uzale¿niony na tym etapie bywa te¿ od takich czynników jak kolejno¶æ meczy... Oraz kto bêdzie gospodarzem turnieju.
wos dnia luty 02 2015 18:06:28
Moje typy :
1. TKM i Trefl
2. Astoria i Asseco
3. Rosa i Politechnika
4. WKK i D±browa
kedar1968 dnia luty 02 2015 18:08:34
1. Trefl i Tkm
2. Asta i Aseco
3. Rosa i PG
4. WKK i D±browa
Przepraszam szybki777
oczami trenera dnia luty 02 2015 19:08:00
Dru¿yna która gra tyle lat razem w¶ród seniorów- ma nie awansowaæ?!
Wolne ¿arty. Szymczak Fiszer Marek graj± taki basket,¿e 1ligowa Astoria typowana przez wielu do z³ota mo¿e byæ zaskoczona. Ciekawy pojedynek Stawiak Krzywdziñ¶ki - Marek , Pryfa. Bêdzie gor±co.
Powiem niewygodnie dla wielu: wygra ten u którego bedzie ten mecz.
Biofarm Basket Junior Poznañ graj±cy w niejakim Suchym Lesie to pewniak do medalu. W koñcu z Wielkopolski to jedyna druzyna która siê osta³a.
chudy102 dnia luty 02 2015 22:35:39
1 Trefl, TKM
2 Biofarm, Komorów
3 PG, Rosa
4 Polonia, WKK

Szanowny "oczami trenera" nie bêdzie takiego pojedynku w 1/2 MP "Stawiak Krzywdziñ¶ki - Marek , Pryfa" Na pewno bêdzie w tej grupie pojedynek "Fatz Krzywdziñ¶ki - Marek , Pryfa" mogê siê z tym zgodziæ , ¿e Biofarm w tej chwili ma bardziej zbilansowany sk³ad i ¿adnej Ameryki tu nie odkry³e¶. Jak pokaza³ turniej bara¿owy w kujawsko pomorskie -³ódzkie Astoria dobrze wykorzystuje atut w³asnego boiska wiêc mo¿e byæ ciekawie.
Arti dnia luty 13 2015 12:36:00
Witam. Dziêki Macieju za info. Mo¿e z innych grup kto¶ napisze równie¿ szczegó³owy terminarz pozdrwiam
Arti dnia luty 13 2015 16:45:58
Dziêki Chudy 102 ( czytasz mi w my¶lach )mia³em zadzwoniæ do Lublina ale na Ciebie te¿ mo¿na liczyæ . Wiesz czy wszystkie mecze s± na jednej hali i czy jest to hala ekstraklasy ? .Podobno kobiety bêd± graæ w sobote jak pojadê to te¿ bym je zobaczy³ w akcji ( ³adniej siê prezentuj± od siatkarek ? )pozdrawiam:D a a co to jest r11 ?:no:
chudy102 dnia luty 13 2015 20:17:45
Niestety 1/2 MP w Lublinie tym razem nie w Globusie jak podczas 1/4 MP ( Hala, w której gra ektraklasa) lecz w Hali MOSIR al. Zygmuntowskie 4.
Pawcio dnia luty 17 2015 17:49:43
za 6 zl mo¿na obejrzeæ 18 meczy MP U-20 na stronie niestety Lublin nie ma przekazu
http://imprezylive.pl/?p=6533
Arti dnia luty 19 2015 13:55:02
Pawcio - to trzeba jechaæ do Lublina i ogl±daæ na ¿ywo.czy pojedziesz do W³oc³awka ?
Pawcio dnia luty 19 2015 14:18:10
Ja ogl±dam MP we w³oc³awku 4 sezon z rzêdu smiley szczê¶ciarz ze mnie
Arti dnia luty 21 2015 18:52:10
Polonia oczywiscie wygrala z Lublinem latwo nie bylo Start sie postawil.W 1 meczu Wkk ktory prowadzil przegral zasluzenie i jutro jest pod sciana !
Bardzo dobre sedziowanie pozdrawiam
Maciej dnia luty 23 2015 12:19:24
Od siebie dodam, ¿e organizator w Bydgoszczy stan±³ na wysoko¶ci zadania.
Hotel, wy¿ywienie i piêkna hala - wszystko na wysokim poziomie smiley
Pawcio dnia luty 23 2015 17:57:39
No to jestesmy po pólfina³ach, przyznam ¿e kilka meczy zaskoczy³o mnie rozstrzygnieciami , ale to wpisane jest w sport m³odzie¿owy gdzie dyspozycja dnia potrafi przetasowac grupe w najmniej spodziewany sposób. Najwiêcej mogê powiedzieæ o gr I bo te mecze ogl±da³em na ¿ywo.

Gr.I uniknê³a niespodzianek , zarówno TKM jak i Trefl byli uwa¿ani za faworytów i w³asnie te druzyny awansowaly do fina³ów.Trzeba jednak oddac honor zarówno Wi¶le jak i zespo³owi WKS-u.Blisko sensacji by³o zw³aszcza w meczu WKS vs TKM gdzie na 4 min do koñca 8 pkt prowadzi³ ¦l±sk.Olbrzymia mobilizacja w ostatnich minutach sprawi³a, ¿e to TKM koñczy³ mecz maj±c 7 pkt przewagi.Trefl tak¿e nie ustrzeg³ siê trudnych chwil , pierwsza polowa meczu z WKS-em to popis nieskuteczno¶ci i spora niefrasobliwo¶æ w obronie, jednak po wyj¶ciu z szatni zobaczyli¶my zespól skoncentrowany i z 12 pkt przewagi ¦l±ska pod koniec 3 kw nic nie zosta³o .Znakiem firmowym Trefla Sopot jest ¶wietna obrona WKS w 2 po³owie rzuca zaledwie 17 pkt. Trefl koñczy pó³fina³y jako najlepszy defensywnie zespó³ U-20 daje sobie rzuciæ w 3 meczach prawie 40 pkt mniej ni¿ kolejne dwa najlepiej broni±ce zespo³y PBG i PG.
Kilka s³ów o zawodnikach maj±cych najwiekszy wp³yw na gre druzyny myslê ¿e warto wyró¿niæ w zespole Wis³y Sebastian D±bek,Kuba ¯aczek,Kacper Majka to oni decydowali o obliczu druzyny.W zespole WKS-u MO Sanny i Dawid Ko³kowski, a 212 cm Marcela Kliniewskiego sprawialo przeciwnikom sporo k³opotów pod obrêcz±.W druzynie TKM-u zgodnie z przewidywaniami brylowa³a grupa graczy z Anwilu ,pechowo zaczety 1 mecz( 2 skrêcone kostki) Warszawskiego (który po wielogodzinnych zabiegach wróci³ na 2 i 3 mecz) i Olejniczaka który niestety juz nie zagra³ w kolejnych meczach skomplikowa³y rotacjê trenerowi z W³oc³awka.
Widac tez by³o brak zgrania Bojanowskiego i graczy Anwilu z reszt± druzyny , jednak mimo wielu trudnych chwil osi±gnêli awans.Mysle ¿e bez Witlinskiego i Jankowskiego by³oby to niemozliwe, Adrian Warszawski zas sporo wycierpia³ pomagaj±c kolegom i gra³ ¶wietnie mimo kontuzji co warte podkre¶lenia.Jego 36 min gry (12 pkt i 10 zsmiley w meczu z WKS by³o kluczem do zwyciêstwa .
Trefl wygra³ 3 mecze i choc zacz±³ s³abo to widac by³o ¿e z ka¿d± kolejn± kwart± ch³opaki funkcjonuj± coraz lepiej, warta podkre¶lenia jest zespo³owo¶æ , to jak potrafi± sie dzieliæ pi³k± i jak cierpliwie graja swoje az do skutku.TS ma w swoim sk³adzie 3 graczy ekstraklasowego zespo³u seniorskiego , ale nie sa to zawodnicy zabieraj±cy gre kolegom, prawie w ka¿dym meczu punktowa³a ca³a ³awka.Gdybym chcia³ wymieniæ kluczowych graczy musia³by wypisaæ pó³ dru¿yny. Dlatego chwalê ca³y zespó³.

GR.II uwa¿ana za najbardziej wyrównan± , typowalem awans gospodarzy czyli Astorii i BJP juz pierwsze mecze wyrzuci³y moje typy do ¶mieci.smiley
Asseco to zespó³ Przemka ¯o³nierewicza gracz ekstraklasowego zespo³u z Gdynii by³ "one man army" by³ wszêdzie i robi³ wszystko , ka¿dy o tym wie a niewielu potrafi co¶ z tym zrobiæ .37 pkt 19 zb 7 as 3 przech 2 bloki i 2 straty w 38 min , to musi robiæ wra¿enie;0.W meczu z BJP pomóg³ mu szczuplutki Micha³ Ko³odziej 23 pkt i 11 zb na codzieñ grajacy w Cetniewie zakasowa³ w tym meczu 2 o rok starszych reprezentantów kraju Pruefera 3p. 12zb i Marka 4p. 3zb. To by³a pierwsza niespodzianka , za chwilê dosz³o do kolejnej .Komorów odprawia z kwitkiem faworyzowana Astoriê i mocno komplikuje sytuacjê w grupie.2 dnia pierwszy mecz o wszystko Asta vs BJP kto przegra ten nie gra w finale , Astoria mocno zaczyna ale zwyciesko mecz koñczy Poznañ i to koniec marzeñ o powtórzeniu sukcesu z U-18 dla Bydgoskiej druzyny, fina³y nie dla nich. Asseco wygrywa z Komorowem i jest pewne gry w fina³ach ,Komorów bez kontuzjowanego Czosnowskiego przegrywa 15 pkt.3 dnia kolejny mecz o wszystko dla Poznania i po raz kolejny wychodz± z opresji zdobywaj±c upragniony awans do fina³ów, tym razem Komorów by³ juz tylko cieniem zespo³u z 1 dnia przegrywaj±c prawie 30 pkt.Wygrana Asty z Asseco to efekt grania przez gdyñski zespól zmiennikami, awans zapewnili sobie juz 2 dnia.Wyró¿nienia w zespole AG Przemek ¯o³nierewicz i Wojtek Czerlonko .W Astorii Mateusz Fatz, £ukasz Fr±ckiewicz.W Komorowie Patryk Jasiñski ,Roman Janik i Tomasz Tarczyk decydowali o obliczu druzyny.W poznañskim zespole liderowali Szymon Michalik i Kuba Fiszer.

GR.III Wg mnie najs³absza , Zastal os³abiony brakiem Krawczyka i Zywerta nie stanowi³ az takiej si³y, w pierwszym meczu po dogrywce ulega Rosie Radom. Jedyny 20 latek w sk³adzie Damian Jeszke rzuca 36 pkt i 26 zb eval 50!!! reszta druzyny to 18 latkowie ale i oni daja wsparcie liderowi.Zastal ciagnie najm³odszy w druzynie r99 Kacper M±kowski 27 pkt 7 zb 12/17 z gry 70% 15 latek w U-20smiley niestety kolejne mecze mia³ juz s³absze.
W grupie 3 gra³a druzyna Politechniki Gdañskiej powsta³a w tym sezonie z M³odych Lwów Gdañskich i zawodników którzy zaczêli studia na Politechnice Kamil Hanke i Adam Brenk wcze¶niej reprezentuj±cy Trefla Sopot i na dok³adkê Mateusz Stawiak z którego us³ug zrezygnowano w Cetniewie, a który kontynuuje karierê w gdañskiej druzynie.PG wygrywa bez wiêkszych problemów 3 mecze ,a prym wioda wy¿ej wymienieni gracze.Wyglada na to, ¿e prawdziwy test mo¿liwo¶ci tego sk³adu zobaczymy dopiero w fina³ach.Co ciekawe to jedyna jak do tej pory dru¿yna która w strefie pomorskiej pokona³a Trefla Sopot na ich terenie.W meczu z PG z Ros± nie gra³ Damian Jeszke co z pewno¶ci± rzutowa³o na wynik.MVP ca³ego turnieju wybrany zosta³ Kamil Hanke, a najlepszymi zawodnikami poszczególnych dru¿yn zostali: Karol Kamiñski (PG), Patryk Wydra (Rosa), Dawid Zagu³a (Stal) oraz Jakub Der (Zastal).


GR IV zaczyna siê 2 pewnymi wygranymi WKK demoluje gospodarzy Start przegrywa 39 pkt a Polonia pewnie zwyci꿱 z D±brow±.2 dnia potkniêcie naszpikowanej reprezentantami kraju druzyny z Wroc³awia , DG pokazuje ¿e ma apetyt na fina³y, Polonia pewni wygrywa kolejny mecz z Lublinem.Co stawia ja w uprzywilejowanej sytuacji bo jedn± noga jest juz w fina³ach moga przegrac 3 dnia nawet 13 pkt .WKK musi wygraæ 8 by awansowaæ z 2 mca lub 15 by z 1, wygrywa 20 i pozbawia awansu zespól warszawski.Gospodarze byli tym razem bardzo go¶cinni przegrali wszystkie 3 spotkania.Polonia mimo wygrania 2 meczy poza fina³em nie pomog³o 3 graczy SMS Cetniewo i regularne granie w 2 lidze, WKK mieli tego dnia lepsz± dyspozycje. WKK nie ma w sk³adzie ¿adnego 20 latka , 5 19 latków i reszta to zawodnicy z 97 i 98.W D±browie 3 20 latków reszta m³odsza.W Polonii 2 graczy 20 letnich w Lublinie 3.MVP Kuba Nizio³


Kilka obserwacji
Najlepiej broni±cy zespól Trefl Sopot
Najbardziej ofensywny zespó³ WKK
Gracze ekstraklasowi 12
Gracze 1 ligowi 9
chudy102 dnia luty 23 2015 20:51:39
Pawciu ¶wietne podsumowanie 1/2 MP . Niemal w 100 % zgadzam siê z tob±. Moje "niemal" dotyczy osoby Micha³a Ko³odzieja roczni 97', który opu¶ci³ SMS Cetniewo z koñcem roku szkolnego 2013/2014. W meczu z Asseco ten zawodnik 15 z 23 pkt zdoby³ po rzutach zza ³uku wiêc stwierdzenie, ze zakasowa³a 2 o rok starszych reprezentantów kraju jest zbyt wielkim uogólnieniem. Trzeba przyznaæ jednak ,ze turniej w wykonaniu Prufera i Marka delikatnie mówi±c ¶rednio udany. Je¶li chodzi o Bydgoszcz bardzo dobra organizacja turnieju.
Pawcio dnia luty 23 2015 22:16:01
Polecam tu opis grupy II autorstwa Dawida Siemienieckiego POLECAM , jako fan Asty na pewno trudno mu by³o napisac taki artyku³
http://www.sportowabydgoszcz.pl/news/Asseco-i-Basket-Junior-w-osemce-Podsumowanie-turnieju-polfinalowego-U-20-14223

chudy 102 moja opinia o Michale wziê³a siê z tego ¿e jako PF/C mia³ na matchupie w³a¶nie tych 2 graczy z BJP, to ¿e rzuca³ z obwodu nie zwalnia ich z krycia i obrony.Opinia Dawida na temat Filipa wg mnie to potwierdza.
wos dnia luty 26 2015 13:47:15
W gr. III, któr± obserwowa³em bezpo¶rednio z trybun, najwiêksze wra¿enie zrobi³ na mnie Kacper M±kowski. Tak jak pisa³ Pawe³, pierwszy mecz rewelacyjny, pozosta³e trochê s³absze... jak ca³a dru¿yna Zastalu, choæ i tak uwa¿am, ¿e wygl±da³ w nich najlepiej. Sprawdzaj±c na PZKOSZ nazwiska nie mog³em uwierzyæ, ¿e to 15-to latek. Ch³opak to przysz³o¶æ basketu. Pierwszy mecz w wykonaniu ZG nie do koñca pokaza³ ich mo¿liwo¶ci w tym turnieju, tzn. by³ lepszy ni¿ mo¿na by³o siê spodziewaæ, a to g³ównie za spraw± trójek, które wpada³y z ka¿dej pozycji, nawet przy dobrej obronie Rosy. Damian Jeszke, oczywi¶cie by³ klas± dla siebie, ale nie mo¿na o nim napisaæ jak o ¯o³nierewiczu, ¿e by³ wszêdzie i robi³ wszystko. On po prostu gra optymalnie, jest tam gdzie powinien byæ przy tym bardzo dobrze kieruj±c gr± pozosta³ych zawodników. Czy Rosa mo¿e co¶ zdzia³aæ w fina³ach? Mo¿e sprawiæ jak±¶ niespodziankê, a swoje ju¿ zdzia³a³a. Byæ w ósemce ze sk³adem juniorskim to ju¿ ogromny sukces
PG - tak jak wspomina³ Pawcio, fina³y poka¿± moc tej dru¿yny a g³ównie jej liderów, bo na nich bêdzie spoczywa³ ciê¿ar gry przez ca³y turniej. Póki co na ³awkê raczej za bardzo nie mog± liczyæ.
Krótko o Stalówce - wydaje mi siê, ¿e mogli zdecydowanie wiêcej, tylko ¿e sami w to nie wierzyli. Nie mówiê tu o awansie, to raczej by³oby ciê¿ko uzyskaæ, ale o takiej stabilniejszej formie. Fajne zagrania przeplatali takimi zdecydowanie s³abszymi, ale na pewno nie wyst±pili na turnieju w roli ch³opców do bicia
Pawcio dnia luty 26 2015 16:04:49
no to mamy ju¿ 3 grupy opisane mo¿e teraz Arti da siê namówiæ na opis tego co siê dzia³o w Lublinie w IV gr.

No i do zobaczenia w Gdyni.
Arti dnia luty 27 2015 11:20:20
Witam. Ok Pawcio . mia³em nic nie pisac bo jestem w szoku, by³em w pi±tek i w sobote (koszty,praca mam przed sob± jeszcze U-18 ) i po tych 2 dniach Polonia mia³a przewage na kazdej pozycji nad wszystkimi dru¿ynami.Oczywi¶cie mecze by³y zaciête ale pewnie wygrane. ,gdybym wiedzia³ ,¿e WKK wygra to pewnie bym zosta³ ( nie wiem czy by to co¶ zmieni³o ale wiedzia³bym ,¿e pomog³em) . z relacji osób które by³y w niedziele to po po³ówce Polonii zabrak³o pr±du na ka¿dej pozycji. Pó¿niej zbyt indywidualna gra zawodników ale ja tylko przekazuje to nie jest moja opinia.Wadowski i Nizio³ byli wyj±tkowo skuteczni( nie pokryci ? gdyby zagrali tak chocia¿ w 50 % w meczu z D±browa to te¿ by wygrali i tabela by³aby inna.) Polonia w meczu z D±brow± prowadzi³a pod koniec 17 pkt ale odpu¶ci³a na 1 min przedf koñcem i zrobi³o siê 11 gdyby by³o 17 to te¿ byloby inaczej. Reasumuj±c gdyby powtórzyæ mecz Polonia - WKK to my¶lê , ¿e Polonia by go wygra³a - ale to ju¿ za rok no chyba ¿e w innym roczniku. pozdrawiam i ¿ycze Wam du¿o wra¿en w Finale. Ja za tydzieñ bêdê je¿dzi³ do Radomia na turniej bara¿owy U -18, który wy³oni 1 dru¿ynê do pó³f. i 2 dru¿yny do æwieræ.f( z 5 dru¿yn turniej 3 dniowy a kazda ekipa musi zagraæ 4 mecze czyli jednego dnia 2 mecze smiley)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi