News: Mateusz Buka³a trener SMS MG Kraków - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:14:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mateusz Buka³a trener SMS MG Kraków
Wywiady
 Rozmowa z Mateuszem Buka³a trenerem KS Cracovii 1906 oraz trenerem I Klasy L.O Marcina Gortata w Krakowie.

SKM: SMS Marcina Gortata w £odzi istnieje ju¿ 4 lata w Krakowie od nowego roku powstaje drugi taki o¶rodek w Kraju. W £odzi dru¿yna SMS £KS gra w II lidze oraz grupach m³odzie¿owych. Jak to bêdzie wygl±da³o w Krakowie czy koszykarze maja siê czego obawiaæ?

Mateusz: Od strony szko³y wszystkie wiadomo¶ci trzeba na pewno kierowaæ do Pana Szymona Nowaka. Wiem tylko ¿e zabezpieczenie finansowe szko³y jest bardzo mocne i uczniowie nie bêd± narzekaæ na warunki jakie bêd± Panowaæ w szkole. Podczas d³ugich rozmów nasz klub (Cracovia 1906) dosz³a do porozumienia z Fundacj± i razem bêdziemy tworzyæ ten projekt. Zapewnieniem ze strony klubu jak i szko³y jest fakt i¿ w przysz³ym roku bêdziemy grali w III Lidze aby spokojnie przygotowaæ siê do gry na szczeblu centralnym czyli II ligi. Dziêki wspó³pracy wielu osób pozyskali¶my fundusze aby zg³osiæ szko³ê do ligi EYBL, co jest dodatkowym atutem i ju¿ w przysz³ym tygodniu wysy³amy swoj± aplikacjê.

SKM: Dlaczego akurat Kraków?

Mateusz: To znowu pytanie do Pana Szymona. Moje rozumowanie jest takie. Kraków to miasto wielu perspektyw. Mamy tutaj wiele bardzo dobrych uczelni, mo¿liwo¶ci rozwoju nie tylko sportowego. I w³a¶nie ten element by³ trochê zaniedbany. Teraz to siê na pewno zmieni. Zaanga¿owa³o siê w projekt kilku bardzo ciekawych ludzi, miasto te¿ otwarcie mówi ¿e trzeba budowaæ dru¿yny sportów zespo³owych. Chyba siê nie pomylê ze stwierdzeniem ¿e Kraków jest jednym z takich miast gdzie ka¿dy chcia³by graæ i mieszkaæ. Chcemy tutaj stworzyæ konkurencyjny o¶rodek dla takich Firm jak Rosa Radom, Trefl Sopot, WKK czy WKS ¦l±sk Wroc³aw oraz D±browa Górnicza która przecie¿ te¿ od niedawna zrobi³a siê bardzo aktywna na Mapie Polski.

SKM:Dla kogo jest ta szko³a?

Mateusz: W tym wypadku dla wszystkich zdolnych koszykarzy (szko³a równie¿ otwiera klasy o profilu siatkarskim i pi³ki rêcznej), którzy chc± podnosiæ swoje umiejêtno¶ci koszykarskie oraz stawiaj± równie¿ na rozwój umys³u. Dla wszystkich koszykarzy którzy chc± rozwijaæ siê nie zmieniaj±c barw klubowych oraz tych którzy chcieli by zmieniæ barwy i do³±czyæ do naszego zespo³u.

SKM;
A dlaczego akurat ty bêdziesz trenerem ?

Mateusz:
A to ju¿ d³uga historia. Pocz±tki by³y na nie. Zadawa³em sobie pytanie jak mogê prowadziæ taki projekt przecie¿ to du¿a odpowiedzialno¶æ. Jestem m³odym trenerem, który tak jak CI koszykarze s± dopiero na pocz±tku swojej przygody z koszykówk±, mam swoje wady i zalety. Z drugiej strony mo¿e dlatego ma to sens? Kiedy¶ tak zaczyna³ mój trener, który teraz jest cenionym fachowcem. Z daleka od uk³adów i ró¿nych powi±zañ gdzie muszê byæ poprawnie polityczny bo tego czy tamtego mi nie wolno. Nie muszê siê martwiæ co bêdzie jutro czy wyniki mnie obroni± i bêdziemy wygrywaæ w seniorach poniewa¿ jestem samo wystarczalny, mam bardzo dobrze rozwijaj±c± siê firmê, która zapewnia mi godne ¿ycie. Zale¿y mi na tym aby stworzyæ w tej szkole projekt który otworzy wiele dróg rozwoju.

SKM: Kogo masz na my¶li mówi±c o trenerze ?

Mateusz: Rafa³ Knap

SKM: O jakich droga rozwoju my¶lisz.

Mateusz: Pierwsza droga to oczywi¶cie koszykówka. W pierwszym roku jak wspomnia³em jest to gra w III lidze oraz EYBL. Do³o¿ymy wszelkich starañ aby ju¿ w drugim roku funkcjonowania by³a to druga liga. Je¿eli uczniowie szko³y poka¿± siê z bardzo dobrej strony i dostan± oferty z lepszych klubów z mi³± chêci± ich oddamy za darmo. Najwa¿niejsze jest aby dostaæ szansê i j± wykorzystaæ. Drug± ¶cie¿k± rozwoju bêdzie sport i nauka. Wielu zawodników, po ukoñczeniu szko³y ¶redniej koñczy z koszykówka lub traktuje j± ju¿ jako zabawê i stawia bardziej na naukê/karierê zawodow±. To te¿ jest istotne dla nas. Przecie¿ gdzie¶ ta kadra managerska musi siê uczyæ dlatego stawiamy na bardzo dobry poziom nauki w szkole oraz zapewniamy najwy¿szy poziom Uczelni Krakowskich.  Marzy mi siê oczywi¶cie aby moi wychowankowie grali w ekstraklasie czy 1 lidze ale równie¿ marzy mi siê aby za parê lat mój podopieczny zadzwoni³ do mnie i powiedzia³ „trenerze, koszykówka by³a super przygod± w moim ¿yciu jestem w³a¶cicielem wielkiej firmy chcia³bym do³o¿yæ cegie³kê dla nowych pokoleñ”. I tak ju¿ dzieje siê w Krakowie.

Zibi: tzn.

Mateusz: Klub w którym pracuje wspó³pracuje z jedna z najwiêkszych korporacji w Krakowie, która wierzy w to ¿e jak nasi koszykarze wejd± w doros³e ¿ycie to bêd± pracowali w³a¶nie u nich. Mamy obustronne korzy¶ci. Oni pomagaj± nam teraz a w zamian najlepszych skierujemy do nich. Zapewniamy w ten sposób przysz³o¶æ swoim koszykarzom.

SKM: Czym w takim razie bêdziecie lepsi od innych ?
Mateusz: Nie chcemy byæ lepsi wa¿ne ¿eby nie byæ gorszym. Chcemy byæ alternatyw± dla innych takich o¶rodków w Polsce. Szko³a oferuje ró¿nego rodzaju stypendia. Zaczynaj±c na darmowej edukacji (przypominamy ¿e szko³a jest prywatna) czy op³acenie pobytu w internacie i wy¿ywienia koñcz±c na wyró¿nieniu jakim jest darmowy wyjazd do USA na wizytê i trening z Marcinem Gortatem. Wszystkie szczegó³y mo¿na znale¼æ na stronie szko³y.

W razie pytañ zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Buka³a – 600 295 552 Trener
Szymon Nowak – 693 795 123

http://smsmg.pl/sms-marcina-gortata-w-krakowie/


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pucha dla Polski turniej Wêgry
Pucha dla Polski turniej Wêgry
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi