News: U20 MP Juniorów Starszych Gdynia 11-15.III.2015 ZAPOWIEDZI - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 07:30:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U20 MP Juniorów Starszych Gdynia 11-15.III.2015 ZAPOWIEDZI
U-20 Juniorzy St.
 Jak co roku zaczynamy fina³owe spotkania o Mistrzostwo Polski od kategorii U-20 , w dniach 11-15.03 8 najlepszych dru¿yn spotka siê w Gdyni.


Tegoroczne rozgrywki pokazuj± 2 ciekawe trendy do tej pory praktycznie nie wystêpuj±ce w U-20 .W¶ród finalistów mamy na boisku 10 graczy dostaj±cych minuty na boiskach ekstraklasowych , to doskona³a wiadomo¶æ bo w³a¶nie brak takiego ogrania jest najbardziej widoczny na ME.I drugi ju¿ wyra¼ny trend to ogranie seniorskie co najmniej 2 ligowe, w³a¶ciwie tylko m³odziutki zespó³ z Radomia i dru¿yna z W³oc³awka graja na co dzieñ obok rozgrywek m³odzie¿owych w 3 lidze.Bior±c pod uwagê, ¿e Radom gra w U-20 lekko na wyrost a o awans do 2 ligi bêd± siê bili juz wkrótce to zastanawia jedynie brak dru¿yny rezerw w tak do¶wiadczonym o¶rodku koszykarskim jak W³oc³awek.

GRUPA  A


 Trefl Sopot dru¿yna ta pewnie awansowa³a do fina³ów wygrywaj±c wszystkie 3 mecze.Zespól ma w sk³adzie 3 zawodników z wiod±cego r.95 miedzy innymi graj±cy w PLK na poz rozgrywaj±cego Pawe³ Dzier¿ak.Paw³owi pomagaæ bêdzie praktycznie kompletna dru¿yna Mistrzów Polski U-18 z zesz³ego roku,maj±ca w sk³adzie takich graczy jak Grzegorz Kulka I Artur W³odarczyk którzy w tym sezonie graja tak¿e w ekstarklasowym zespole TS.Z rocznika 96 warto wyró¿niæ Paw³a Kreffta i Jêdrzeja Szymañskiego podstawowych graczy 2 ligowej dru¿yny rezerw TS. Jest w sk³adzie tak¿e 3 graczy r.97 z reprezentantem kraju Micha³em Kolend±.
Trefl Sopot po grach pó³fina³owych w opinii wielu trenerów i dziennikarzy jest jednym z faworytów tych zawodów, wizytówk± dru¿yny jest najlepsza w gronie finalistów obrona i najlepszy stosunek koszy rzuconych do straconych 1,4.Trenerem dru¿yny jest Pawe³ Blechacz .

 Asseco Gdynia w grach æwieræ i pó³fina³owych wygrane 5 spotkañ w strefie 3 mce i bilans 6:4 , w AG gra 5 zawodników rocznika 95 w¶ród których niew±tpliwym liderem jest gracz ekstraklasowego AG Przemek ¯o³nierewicz , wspierany przez graj±cego rok temu w zespole Sopockim Wojtka Czerlonkê .W dru¿ynie gra tak¿e absolwent Cetniewa Adam Siewruk .W¶ród m³odszych graczy warto zwróciæ uwagê na Karola Majchrzaka i Micha³a Ko³odzieja.Jednak dla ka¿dego kto widzia³ zespól w akcji, nie ma cienia w±tpliwo¶ci ¿e to gra Przemka (w 6 meczach eval 31,7) jest tym co da³o dru¿ynie awans do fina³ów.Niezaprzeczalnym atutem dru¿yny jest tak¿e w³asna hala na której bêd± rozgrywane zawody i doping miejscowych kibiców.Trenerem dru¿yny jest Tane Spasev. Rosa Radom w pó³fina³ach ponios³a 1 pora¿kê , w strefie bilans 7:1 ,zespól bazuj±cy na graczach rocznika 97 z tzw "Akademi Rosa"wzmocniony 1 zawodnikiem r.95 Damianem Jeszke, zawodnik ten notuje bardzo udany sezon na parkietach ekstraklasowych i jest wa¿nym elementem rotacji seniorskiej  dru¿yny z Radomia.Niesie to ze sob± niebezpieczeñstwo ¿e Damian nie zagra w Gdyni , zobaczymy by³oby to duze os³abienie dla tej ekipy.Z m³odszych zawodników warto zwrócic uwagê  na Filipa Ko³akowskiego Huberta Stopierzyñskiego i Artura Pabianka. Dru¿yna z Radomia jest najm³odszym zespo³em w gronie finalistów i ju¿ sam awans do tego etapu to du¿y sukces dru¿yny i trenera Davida Mazura.


 D±browa Górnicza awansowa³a do fina³ów dziêki dru¿ynie zza miedzy , wysoka wygrana WKK z Poloni± Warszawa przyczyni³a siê do wyeliminowania warszawiaków, lepszy stosunek koszy premiowa³ awansem dru¿ynê D±browy Górniczej.W sk³adzie DG gra 3 zawodników z 95 , warto zwróciæ uwagê na Bartka Wróbla którego dyspozycja rzutowa popsu³a ju¿ niejedne plany przeciwnika.Kolejni których grê warto obserwowaæ to Maciek Piszczek i Patryk Wieczorek.Dodatkowego smaku ju¿ pierwszego dnia zawodów da mecz z Treflem Sopot z którym DG wygra³a w zesz³ym roku Licealiadê, zobaczymy czy rewan¿ dru¿ynie Sopockiej siê uda.Na zdobycie nowych do¶wiadczeñ w rywalizacji U-20 ma szanse tak¿e 2 kadrowiczów r 98 Mateusz Szczypiñski i Kuba Wantuch.
Trenerem dru¿yny jest Rafa³ Knap


GRUPA  B

 TKM W³oc³awek dotychczasowy bilans æwieræ i pó³fina³ów 4:1 ,zespól ma 3 graczy r.95 w¶ród których wyró¿nia siê gracz seniorskiego Anwilu Miko³aj Witliñski , z r 96 wartych obserwacji jest kolejnych dwóch graczy z rotacji Anwilu Adrian Warszawski i Bartek Jankowski , dru¿ynie wspiera dwóch graczy SMS Cetniewo Dominik Olejniczak i Maciek Bojanowski.W¶ród m³odszych z r.97 ciekawym graczem jest uczeñ 2 klasy SMS-u Rafa³ Komenda.Sk³ad jaki zbudowano we W³oc³awku pozwala stawiaæ zespó³ TKM-u w gronie faworytów do medalu , jednak w dotychczasowych grach zespól mia³ sporo pecha ,lekkie kontuzje odnios³o 2 podstawowych graczy i jaki jest pe³ny potencja³ dru¿yny to wci±¿ niewiadoma.Trenerem TKM-u jest Grzegorz Ko¿an.


 Politechnika Gdañska zespó³ pod t± nazwa debiutuje w MPU-20 , jest to dru¿yna zbudowana z graczy M³odych Lwów Gdañskich, a tak¿e by³ych graczy Trefla Sopot Kamila Hanke i Adama Brenka którzy rozpoczêli naukê na tej uczelni, do pomocy zwerbowano by³ego ucznia Cetniewa Mateusza Stawiaka.
5 graczy r.95 zespól ograny w 2 lidze , i jak do tej pory bilans 6:0 , to bez w±tpienia "czarny koñ" tegorocznych mistrzostw.Co naprawdê sa warci pokarz± jednak dopiero fina³y bo drogê do nich mieli wyj±tkowo ³atw±..Trenerem dru¿yny jest Marek Igliñski. Biofarm Basket Junior Poznañ awans do fina³ów wywalczyli w najciê¿szej grupie i po dwóch ciê¿kich meczach bilans 2:1,dru¿yna zbudowana z najzdolniejszych graczy Wielkopolski  3 graczy wiod±cego rocznika 95 to motor napêdowy tej dru¿yny Kuba Fiszer, Szymon Michalik i Damian Szymczak graja ze sob± od wielu lat i rozumiej± siê na boisku doskonale. Wsparcie w strefie podkoszowej gwarantuje 2 reprezentantów kraju Micha³ Marek i Filip Pruefer choæ wg oceny wielu obserwatorów ich potencja³ nie jest do koñca wykorzystany, jednak ich obecno¶æ w strefie podkoszowej to spory problem dla wiêkszo¶ci dru¿yn w kraju.Co wa¿ne zespól w tym sk³adzie gra kolejny sezon w 2 lidze osi±gaj±c najlepsze wyniki w dotychczasowej historii klubu.Jeszcze rok dwa temu dawa³o to du¿y bonus w rywalizacji m³odzie¿owej obecnie gdy ta droga posz³o wiêkszo¶æ klubów daje to jedynie wy¿szy poziom rywalizacji. Dru¿ynê prowadzi Przemys³aw Szurek.

 WKK Wroc³aw ostatnia do omówienia dru¿yna wroc³awska awansowa³a do fina³owych gier z bilansem 2:1 , w sk³adzie nie ma graczy rocznika 95.Z ma³ymi zmianami jest to zespó³ który zosta³ vice mistrzem na zesz³orocznych MP U-18.W miejsce nieobecnego w U-20 Maæka Bendera pojawi³ siê Szymon Kiwilsza , a od pocz±tku sezonu z WKK gra tak¿e by³y lider WKS ¦l±sk i reprezentant kraju Kuba Nizio³.Gr± na boisku kieruje do¶wiadczony Igor Wadowski ,doskonale rozumiej±cy czego oczekuje od zespo³u trener Tomasz Niedbalski. WKK to tak¿e kilku reprezentantów kraju z m³odszych roczników Kapa, ¦cibisz, Rutkowski  jednak wiêcej szans na medal bêd± mieli w rywalizacji U-18 ,gdzie nale¿± do grona faworytów do zdobycia z³ota.W rywalizacji U-20 tak m³ody zespó³ bêdzie musia³ ciê¿ko zapracowaæ na sukces, podobnie jak omówiony wy¿ej zespó³ Rosy Radom.


Pozdrawiam.Pawe³
   

Komentarze
chudy102 dnia marzec 03 2015 12:02:22
Je¿eli na zdjêciu rzeczywi¶cie jest Asseco to zdjêcie chyba ma³o aktualne.
miswid dnia marzec 03 2015 13:40:58
Zdjêcie Asseco jest ekstra! ¯o³nierewicza chyba daje siê rozpoznaæ, ale widzê te¿ jednego zawodnika TKM-u i jednego z Trefla smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MCKS Czelad¼
MCKS Czelad¼
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi