News: II Memoria³ im. El¿biety Marchewki rocz.2003 Brzeg 12-14.VI.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 16:55:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Memoria³ im. El¿biety Marchewki rocz.2003 Brzeg 12-14.VI.2015
Turnieje Podsumowanie
 Uczcili pamiêæ El¿biety Marchewki

W dniach 12-14 czerwca 2015 roku w hali MOSiR przy ulicy O³awskiej 2 w Brzegu odby³ siê II Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Ch³opców o Puchar Burmistrza Brzegu Memoria³ im. El¿biety Marchewki.
W tym roku udzia³ wziê³y takie ekipy jak: UKS Stal/Pi±tka Ostrów Wielkopolski, UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski, SKS Start £ód¼, TKM W³oc³awek, Vilnius Basketball School oraz gospodarze, czyli UKS Piomar Pi³sudczyk PG 1 Brzeg.
Po raz kolejny uda³o siê uczciæ pamiêæ osoby absolutnie wyj±tkowej, jak± z pewno¶ci± by³a ¶p. El¿bieta Marchewka – by³a koszykarka Merkurego Brzeg, MZKS-u Stali Brzeg oraz AZS-u Katowice, ale tak¿e nauczycielka i trenerka – najpierw w Brzegu, a nastêpnie w Ostrowie Wielkopolskim.
Turniej otworzy³y jej wychowanki, obecnie koszykarki Tauron Basket Ligi Kobiet – Katarzyna Motyl oraz Paulina Misiek, które przybli¿y³y wszystkim nieco sylwetkê swojej pierwszej trenerki.
Tegoroczna edycja by³a szczególnie wyj±tkowa, poniewa¿ uda³o siê zorganizowaæ podczas niej akcjê charytatywn± dla W³odzimierza Bodnara, który szesna¶cie lat temu w tragicznym wypadku straci³ obydwie nogi. Wspomnian± akcjê przeprowadzili wolontariusze z Kto Mo¿e Niech Pomo¿e. W sobotê koncert w tym szczytnym celu zagra³ zespó³ Lipa Blues Band, na którym obecny by³ Burmistrz Brzegu – Pan Jerzy Wrêbiak oraz Pan W³odzimierz Bodnar. Przepyszn± grochówkê przygotowali stra¿acy z OSP £osiów, a przyjezdne dru¿yny przekaza³y piêæ koszulek na licytacje, z których dochód przeznaczony zostanie na Pana W³odka.
W sportowej rywalizacji bezkonkurencyjni okazali siê zawodnicy z litewskiego Vilnius Basketball School, którzy wygrali komplet piêciu spotkañ. Drugie miejsce zaj±³ UKS Stal/Pi±tka Ostrów Wielkopolski, a podium zamkn±³ team TKM W³oc³awek. Gospodarzom przypad³a pi±ta lokata.
MVP ca³ego turnieju wybrano Litwina – Kristijonasa Saveika. Najlepszym strzelcem, ze 100 zdobytymi punktami okaza³ siê byæ Nikodem Suski (UKS Stal/Pi±tka Ostrów Wielkopolski). Do Najlepszej Pi±tki Turnieju wyró¿nieni zostali tacy gracze jak: Anupras Vilaniskis, Klemensas Knyza (obydwaj Vilnius Basketball School), Bruno Kromolicki (UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski), Micha³ Matusiak (TKM W³oc³awek) oraz Jakub Gruszczyñski (UKS Stal/Pi±tka Ostrów Wielkopolski).
Wszystkie trofea, nagrody indywidualne, a tak¿e upominki dla trenerów wrêczyli Prezes UKS Piomar Pi³sudczyk PG 1 Brzeg – Pani Ernesta Soroka oraz przedstawiciel Urzêdu Miasta Brzeg – Pan Mariusz Soliñski, który zamkn±³ turniej s³owami do zobaczenia za rok.
Organizatorzy turnieju sk³adaj± serdeczne podziêkowania dla Urzêdu Miasta Brzeg za ufundowanie pami±tkowych koszulek dla ka¿dego z uczestników, Panu Burmistrzowi – Jerzemu Wrêbiakowi za objêcie turnieju swoim patronatem, a tak¿e dla wszystkich sponsorów i partnerów za pomoc zarówno finansow±, jak i podarowanie nagród rzeczowych, wolontariuszom z Kto Mo¿e Niech Pomo¿e, a w szczególno¶ci Pani Annie G³ogowskiej i Panu Ryszardowi Hermanowi za przeprowadzenie akcji charytatywnej – macie wielkie serca,  obs³udze sêdziowskiej za profesjonalne prowadzenie meczów, statystykom, spikerowi, który podnosi³ poziom emocji naszych rozgrywek, lokalnym mediom – Brze¿ance, Panoramie Powiatu Brzeskiego, Radiu Park FM, Radiu Opole i Brzeg Woj-Opolskie za nag³a¶nianie naszej imprezy, fotografowi – Panu Tomaszowi Fronckiewiczowi za prze¶liczne zdjêcia, obs³udze medycznej za sprawne udzielanie pomocy zawodnikom, pracownikom MOSiR-u za udostêpnienie i zadbanie o czysto¶æ obiektu, grupom tanecznym ze szko³y Coco Dance Center za ¶wietne pokazy, niezawodnym rodzicom naszych ch³opców, którzy dbali o to, aby ka¿dy kto do nas przyjecha³ czu³ siê jak u siebie w domu oraz upiekli przepyszne ciasta, równie¿ wszystkim dru¿ynom i ich wiernym kibicom za to, ¿e byli z nami. Specjalne podziêkowania kierujemy do rodziny ¶p. El¿biety Marchewki za zgodê na ten Memoria³ oraz obecno¶æ podczas jego trwania.
Mamy nadziejê, ¿e zobaczymy siê na kolejnej edycji ju¿ za rok i, ¿e bêdzie nas jeszcze wiêcej!!!

STATYSTYKI

FOTKI 2 DZIEÑ TURNIEJU


FOTO GALERIAKLASYFIKACJA KOÑCOWA:


1.VILNIUS BASKETBALL SCHOOL

2.UKS STAL/PI¡TKA OSTRÓW WLKP.
3.TKM W£OC£AWEK
4.UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.
5.UKS PIOMAR BRZEG
6.SKS START £ÓD¬

MVP: KRISTIJONAS SAVEIKA

KRÓL STRZELCÓW: NIKODEM SUSKI (UKS STAL/PI¡TKA) - 100 PUNKTÓW

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:


KLEMENSAS KNYZA (VILNIUS BASKETBALL SCHOOL)
ANUPRAS VILANISKIS  (VILNIUS BASKETBALL SCHOOL)
BRUNO KROMOLICKI (OLIMPIJCZYK)
MICHA£ MATUSIAK (TKM)
JAKUB GRUSZCZYÑSKI (STAL/PI¡TKA)

WYNIKI

UKS Olimpijczyk : UKS Pi±tka/Stal 20:64
UKS Piomar Brzeg : Vilniaus Basketball School 4:100
TKM : SKS Start  71:12
UKS Piomar Brzeg : UKS Pi±tka/Stal  22:51
Vilniaus Basketball School : SKS Start    120:4
TKM : UKS Olimpijczyk     61:22
UKS Piomar Brzeg : SKS Start     26:24
Vilniaus Basketball School : UKS Olimpijczyk     85:15
TKM : UKS Pi±tka/Stal     42:64
SKS Start : UKS Olimpijczyk     19:61
Vilniaus Basketball School : UKS Pi±tka/Stal     81:43
UKS Piomar Brzeg : TKM     25:66
TKM : Vilniaus Basketball School     41:67
UKS Pi±tka/Stal : SKS Start     98:21
UKS Piomar Brzeg : UKS Olimpijczyk     41:48
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Szymon Wziêtek Rybnik
Szymon Wziêtek Rybnik
Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi