News: U20 FINA£ Mistrzostw Polski - Gdynia 11-15.III.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 19:52:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U20 FINA£ Mistrzostw Polski - Gdynia 11-15.III.2015
U-20 Juniorzy St.
 Po piêciu dniach zmagañ w gdyñskiej hali mamy rozstrzygniête zawody Mistrzostw Polski Juniora Starszego. Kolejny rocznik 1995  tym samym koñczy kariery m³odzie¿owe i rusza podbijaæ seniorskie parkiety  (o ile juz tego nie robi). Jak zwykle specyfik± tych zawodów jest to, ¿e graczy z wiod±cego rocznika jest niewielu. Bywa³y dru¿yny w których nie gra³ nikt z 95 (Rosa,WKK) stanowi± oni jednak wg mnie b.istotny element uk³adanki, je¶li dru¿yna my¶li o sukcesie.To najstarsi gracze wnosz± do¶wiadczenie ,ogranie , si³ê fizyczn± oni najczê¶ciej maj± minuty w 2 lidze czy wy¿ej.Czasem jest tak, ¿e tych najlepszych kluby juz na takie zawody nie puszczaj± a szkoda, choæ rozumiem ¿e w doros³ym graniu nie ma sentymentów. Korzystaj±c z dotychczasowych do¶wiadczeñ postaram siê podsumowaæ fina³y MP U-20 Gdynia 2015.Ocena oczywi¶cie czysto amatorska, nie wolna od osobistych preferencji i sympatii, ale mam nadziejê ¿e uczciwa .

Mecze rozgrywane na ¶wie¿o odmalowanej hali przy ul.Olimpijskiej , te zapachy ¶wie¿ego malowania towarzyszy³y nam ca³y czas choæ jak wiadomo z czasem ich uci±¿liwo¶æ mala³a.Ogólnie hala by³a krytykowana za opuszczane kosze które "klei³y pi³kê" choæ w rogu sta³y kosze najazdowe, i za zbyt ma³± ilo¶æ miejsc z których by³o widaæ boisko;)
Temu drugiemu organizator próbowa³ zaradziæ dostawiaj±c trybunke na drugi dzieñ, ale miejsc by³o wci±¿ o wiele za ma³o a publiczno¶æ zmuszona by³a siadac na parkiecie za koszami...Je¶li chodzi o strone wizerunkow± fina³ów to gdyby wszed³ na halê ktos przypadkowy nigdy by nie zgad³ co to za impreza, ¯ADNEGO BANERU Mistrzostw Polski choæ banerów reklamowych by³o sporo... do tej pory uwa¿a³em, ¿e to obowi±zkowe, ale widaæ siê myli³em.Zagrano Hymn Narodowy przed fina³em, ale sposób w jaki to zrobiono zadziwi³ wszystkich wko³o mnie, biegaj±ce na rozgrzewce dru¿yny ,wchodz±cy widzowie .. a tu ni z tego ni z owego Hymn.Na szczê¶cie publiczno¶æ wsta³a, a zawodnicy przestali siê rozgrzewaæ..  jednak to chyba nie tak powinno byæ.Równie kuriozalne by³a dla mnie awaria w meczach o medale zegara 24 sek. nad jedn± z tablic i spiker odliczaj±cy sekundy przez mikrofon... gdyby to by³ turniej m³odzików OK ale fina³y U-20??

Z pozytywów wa¿nych dla kibiców w ca³ym kraju trzeba wymieniæ przekazy live za 6 z³ mo¿na by³o obejrzeæ wszystkie mecze, a kod dzia³a tak¿e i po MP gdyby ktos chcia³ "prze¿yæ to jeszcze raz".By³ parking i automaty z napojami.No i najwa¿niejszy pozytyw to poziom zawodów, jak wiele razy s³ysza³em w rozmowach trenerów, ilo¶æ dru¿yn maj±cych ogranie seniorskie z ka¿dym rokiem jest wiêksza i jest to w³a¶ciwie warunek grania w fina³ach .To co jeszcze 2-3 lata temu by³o sporadyczne sta³o siê norm±.W moim prywatnym odczuciu zabrak³o kilku doskona³ych dru¿yn które odpad³y z ro¿nych powodów po drodze, a które spokojnie by na fina³ach mog³y graæ jak równy z równym mówie tu o Polonii Warszawa czy Astorii Bydgoszcz , ale to w³a¶nie jest urok sportu nic nie jest dane wszystko trzeba wywalczyæ

Z pozytywów wa¿nych dla kibiców w ca³ym kraju trzeba wymieniæ przekazy live za 6 z³ mo¿na by³o obejrzeæ wszystkie mecze, a kod dzia³a tak¿e i po MP gdyby ktos chcia³ "prze¿yæ to jeszcze raz".By³ parking i automaty z napojami.No i najwa¿niejszy pozytyw to poziom zawodów, jak wiele razy s³ysza³em w rozmowach trenerów, ilo¶æ dru¿yn maj±cych ogranie seniorskie z ka¿dym rokiem jest wiêksza i jest to w³a¶ciwie warunek grania w fina³ach .To co jeszcze 2-3 lata temu by³o sporadyczne sta³o siê norm±.W moim prywatnym odczuciu zabrak³o kilku doskona³ych dru¿yn które odpad³y z ro¿nych powodów po drodze, a które spokojnie by na fina³ach mog³y graæ jak równy z równym mówie tu o Polonii Warszawa czy Astorii Bydgoszcz , ale to w³a¶nie jest urok sportu nic nie jest dane wszystko trzeba wywalczyæ.

Mo¿liwo¶æ ogl±dania meczy live zdejmuje ze mnie k³opot ich opisywania dlatego podsumowanie dotyczy g³ownie atmosfery imprezy.zainteresowanie oceniam na du¿e i momentami bardzo du¿e co niew±tpliwie jest zas³ug± udzia³u a¿ 3 dru¿yn z 3 miasta , duzo m³odzie¿y ,dzia³aczy ,trenerów tak¿e ekstraklasowych nie brakowa³o tez graczy z PLK którzy przychodzili popatrzeæ jak radz± sobie m³odzi.Zawody obserwowa³ trener kadry U-20 p.Mariusz Niedbalski , asystent tr kadry u-18 p.Wojciech Rogowski czy tr U-16 Marcin Kloziñski, tak ¿e wielu zawodników ro¿nych roczników mia³o szansê zaprezentowaæ swoj± aktualna dyspozycjê.

Meczom w tej kategorii wiekowej bli¿ej juz do grania seniorskiego ni¿ m³odzie¿owego i nie raz trenerzy przygotowywali ciekawe plany taktyczne na poszczególne zawody. Zaskakuj±ca dla widzów by³a dominacja zespo³ów z pomorza , a¿ 3 czyli komplet ze strefy awansowa³y do pó³fina³ów, ciekawe co by by³o gdyby móg³ grac Basket Kwidzyn

Zgodnie z przewidywaniami zespól Rosy Radom nie by³ w stanie bez Damiana Jeszke nawi±zaæ równorzêdnej walki,do tego pechowa kontuzja Patryka Wydry, ale do¶wiadczenia zdobyte w Gdyni na pewno zaprocentuj± ju¿ nied³ugo na U-18 , oby kontuzje które nie omija³y tej dru¿yny do tego czasu zosta³y wyleczone ostatnie miejsce w fina³ach tej dru¿ynie ujmy nie przynosi.W¶ród kolegów wybija³ siê Hubert Stopierzyñski i Jan Chru¶ciel.
Dru¿ynê radomsk± prowadzi³ tr.Przemys³aw Kogut.

Zdecydowanie poni¿ej oczekiwañ wypad³a druzyna z W³oc³awka typowana choæby przez mnie, na jednego z faworytów do walki o medal, na fina³ach prezentowa³a siê s³abo.Kontuzja Bojanowskiego (1 mecz fina³ow) i Olejniczaka (pólfina³) brak wspólnego treningu graczy Anwilu z reszta zespo³u sprawi³, ¿e  te plany nie zosta³y zrealizowane 7 mce to dla TKM-u pora¿ka.

 6 Miejsce zajê³a dru¿yna D±browy Górniczej zespó³ solidny , maj±cy w sk³adzie utalentowanych bardzo m³odych  graczy i "stare wygi" jak Bartek Wróbel, ambitnie bili siê w ka¿dym meczu, musieli jednak uznaæ wy¿szo¶æ koszykarskich "firm".
 Na 5 miejscu wyl±dowa³a dru¿yna WKK Wroc³aw to marka znana i naszpikowana reprezentantami kraju , zabrak³o jednak tych drobnych elementów które na tym poziomie rywalizacji daj± istotna przewagê.Brak graczy 95  i s³aba dyspozycja strzelecka liderów zredukowa³a plany tr Potocznego , nie pomog³a rewelacyjna dyspozycja Szymona Kiwilszy który potwierdzi³ swoje aspiracje do kadry, tocz±c zwyciêskie pojedynki pod koszem ze starszymi zawodnikami.Wg mnie ta druzyna to faworyt do medalu w U-18.


Czas na omówienie czo³owej 4 mistrzostw
Czarnym koniem U-20  okaza³a siê  Politechnika Gdañska która gdyby mia³a choæ trochê mocniejsz± ³awkê zasz³aby dalej ni¿ 4 m-ce.Zespól zbudowany na pocz±tku sezonu z nowym trenerem Markiem Igliñskim , z zawodnikami których nie zatrzyma³ Trefl czy Cetniewo , z wychowankami M³odych Lwów Gdañskich walczy³ ambitnie i zwyciê¿a³. Rewelacyjn± formê zaprezentowa³ B³a¿ej Szymichowski szturmem wdzieraj±c siê do 5 All Star , krótka ³awka sta³a siê jeszcze krótsza po kontuzji w pierwszym meczu Oskara Plenera zawodnika podstawowej pi±tki, kto wie czy z nim w sk³adzie Asseco maj±ce spore problemy z PG dosz³oby do fina³u.  
 Rewelacyjnie od pocz±tku turnieju prezentowa³a siê dru¿yna z Poznania która w pó³fina³ach MP jeszcze zaliczy³a potkniecie, ale ju¿ w fina³ach w grupie mia³a komplet zwyciêstw.Los chcia³ ze Biofarm Basket Junior Poznañ mia³ okazjê do rewan¿u za pora¿kê w zesz³orocznych fina³ach U-20 Radom 2014 gdzie w meczu o br±z przegra³ wysoko z Treflem Sopot.Ten mecz BBJP z Treflem Sopot uwa¿am ja i wielu kibiców za najlepsze zawody na tych fina³ach ,mecz o najwy¿sz± stawkê, bo o prawo do walki w finale, dwie ¶wietne dru¿yny, mecz zaciêty , mecz szybki ,mecz po prostu ³adny.Tego dnia Trefl by³ jednak w jeszcze lepszej dyspozycji.Podra¿niona niepowodzeniem dru¿yna wyrwa³a w ma³ym finale to czego nie uda³o siê rok wcze¶niej czyli br±z.Mi bardzo podoba³a siê gra szybkiego jak iskra Patryka Stankowskiego no i to jak 3 zawodników 95 bra³o na siebie ciê¿ar meczów.Mniej przekonywuj±cy byli jednak wysocy gracze, wracaj±cy po kontuzji do pe³ni mo¿liwo¶ci Micha³ Marek i Filip Pruefer którego kariera jakby dosta³a lekkiej zadyszki.Byæ mo¿e kontynuowanie gry od nowego sezonu w Turowie i rywalizacja na wy¿szym poziomie ni¿ 2 ligowy pozwoli im siê szybciej rozwijaæ.
 Drugie miejsce na MP U-20 przypad³o gospodarzowi Asseco Gdynia spadkobiercy tak uznanej marki jak GTK obroñcy mistrzowskiego tytu³u z zawodów U-18 w S³upsku 2013.Graj±c na swoim terenie dru¿yna ta sz³a od zwyciêstwa do zwyciêstwa ,3 mecze wygrane w grupie , wygrany pó³fina³ z Politechnik± Gdañsk± ,trudny mecz.Zespól prowadzony przez zagranicznego trenera Tane Spaseva , którego bezapelacyjni± gwiazd± by³ Przemek ¯o³nierewicz wspierany przez Wojtka Czerlonkê czy zawodnika SMS-u Wojtka Majchrzaka ,by³ych graczy Cetniewa Micha³a Ko³odzieja i Adama Siewruka. Przemek mo¿e o sobie powiedzieæ Asseco w Juniorze Starszym to ja, gra³ absolutnie skuteczny basket , rzucaj±cy po +30 pkt zbieraj±cy po 15 pi³ek do tego asysty bloki przechwyty, jednoosobowa armia.;) Przemek nie zna³ zmêczenia gra³ ca³e mecze prowadzi³ zespól do sukcesu.Nawet w ostatnim przegranym meczu jako jedyny mo¿e powiedzieæ zrobi³em co mog³em ,czekam teraz a¿ podobna dyspozycje poka¿e w lato na ME , w finale jednak musia³ uznaæ wy¿szo¶æ zespo³owo graj±cego Trefla Sopot.
  Mistrzem Polski U-20 Gdynia 2015 zosta³a dru¿yna Trefla Sopot , prowadzona przez Paw³a Blechacza , dru¿yna z której odesz³o 2 wa¿nych graczy a przyszed³ Kuba Czy¿,zespó³ który nie trenuje w komplecie, bo 3 zawodników gra i trenuje z seniorami.Z tej uk³adanki powsta³a dru¿yna której si³± by³a wspólna gra o z³oto U-18 we Wroc³awiu 2014.To co by³o znakiem firmowym Trefla rok wcze¶niej, by³o te¿ ¼ród³em sukcesu w Gdyni. S± zespo³y nastawione bardziej ofensywnie od TS , ale to Sopocka dru¿yna na ka¿dym etapie rozgrywek dawa³a sobie rzuciæ najmniejsz± ilo¶c punktów.(92 pkt mniej od Asseco, 50pkt mniej od Poznania i 75 pkt mniej od Politechniki)
Trudno mi byæ do koñca obiektywnym w stosunku do zespo³u któremu kibicujê dlatego ograniczê siê do stwierdzenia : gra³y indywidualno¶ci, ale wygra³a dru¿yna, ka¿dy wniós³ swój udzia³ : Grzesiek solidne Double Double co mecz , Dzier¿ak mnóstwo asyst i kreowanie gry, Kreffcik strzela³ wyborowo, W³odar tyra³ w obronie, dowodzi³ i rzuca³, Szymañski dla mnie najlepszy defensor w tym roczniku ,Mochnacz najskoczniejsza dwójka rocznika 96, Kolendziak wnosz±cy mnóstwo energii w grê zespo³u, Czy¿ i Motyl którzy dawali wytchn±æ starterom ,dwóch Damianów tu dalej w rotacji ale nied³ugo w U-18 kluczowi gracze. No i rodzice, zaanga¿owani, kibicuj±cy wspierajacy nie tylko Trefla Sopot czy Asseco ale te¿ liczna grupa z Poznania,Radomia,W³oc³awka  i setki kibiców z 3 miasta.Atmosfera sportowego ¶wiêta + wysoki poziom zawodów to by³o  bardzo udane 5 dni.Mecz o 7 miejsce:
TKM W³oc³awek  - Rosa Radom  102 : 80   STATYSTYKI
Mecz o 5 miejsce: WKK Wroc³aw  - MKS D±browa Górnicza  110 : 89 STATYSTYKI
Mecz o 3 miejsce:  Biofarm BJ Poznañ - Politechnika Gdañsk  73 : 55  STATYSTYKI
FINA£: 
Trefl Sopot - Asseco Gdynia  79 : 49  STATYSTYKI


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Trefl Sopot
2 Asseco Gdynia
3 Biofarm Basket Junior Poznañ
4 Politechnika Gdañska
5 WKK Wroc³aw
6 MKS D±browa Górnicza
7 TKM W³oc³awek
8 ROSA Radom

MVP:

Grzegorz Kulka
 
Trefl Sopot


 5 ALL STARS:

Artur W³odarczyk (Trefl Sopot)
Damian Szymczak (Biofarm Basket Junior Poznañ)
Przemys³aw ¯o³nierewicz (Asseco Gdynia)
Wojciech Czerlonko (Asseco Gdynia)
B³a¿ej Szymichowski (Poundout Politechniki Gdañsk)

Nagrody organizatorów:
najlepiej rzucaj±cy za 3 - Pawe³ Krefft (Trefl)
najlepiej zbieraj±cy - Przemys³aw ¯o³nierewicz (Asseco)
najlepiej asystuj±cy - Pawe³ Dzier¿ak (Trefl)
najm³odszy zawodnik turnieju - Dawid S±czewski (Asseco)
najlepszy obroñca - Marcin Marczuk (Asseco)
najlepszy zawodnik Pomorskiego OZKosz - Przemys³aw ¯o³nierewicz

GRUPA  A

Asseco Gdynia - KS Rosa Sport Radom  71 : 57 STATYSTYKI
Trefl Sopot SA - MKS D±browa Górnicza S.A.  91 : 53  STATYSTYKI
KS Rosa Sport Radom - MKS D±browa Górnicza S.A.  82 : 94  STATYSTYKI
Trefl Sopot SA - Asseco Gdynia  62 : 67  STATYSTYKI
KS Rosa Sport Radom - Trefl Sopot SA   35 : 89  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza S.A. - Asseco Gdynia  96 : 105  STATYSTYKI


   PKT.
1
 ASSECO
GDYNIA


WICEMISTRZ
POMORSKIE
6
1995: Przemys³aw ¯o³nierewicz, Wojciech Czerlonko, Maciej Dalak , Adam Siewruk, Marcin Marszczuk
1996: Marcel Babiñski, Jakub Nowaczek
1997: Karol Majchrzak , Micha³ Ko³odziej, Adam Jêczmieñ
1998: Micha³ S³upek,
1999: Dawid S±czewski

Trener: Tane Spasev, Arkadiusz Korek
 2 TREFL
SOPOT


MISTRZ
POMORSKIE
51995: Jakub Czy¿, Pawe³ Dzier¿ak, Jakub Motylewski
1996: Micha³ Juszczak, Pawe³ Krefft, Grzegorz Kulka
Szymon Mochnacz, Jêdrzej Szymañski, Artur W³odarczyk
1997: Damian Ciesielski, Micha³ Kolenda
Damian Szczepanik
1998: Ignacy Grochowski, Tomasz Dylicki

Trener: Pawe³ Blechacz, Mateusz Bieszke
3
   MKS
D¡BROWA
GÓRNICZA


MISTRZ
¦L¡SKIE
4
1995: £ukasz Majchrowski, Bartosz Wróbel, Marcin Wit
1996: Micha³ Kuboszek, Maciej Piszczek
Patryk Wieczorek, Maciej Worwa
1997: Maciej Koæma, Dominik Rajczak
1998: Mateusz Szczypiñski, Jakub Wantuch Aleksander Za³ucki


Trener: Rafa³ Knap, Marzena Rudolf
4  ROSA
RADOM


MISTRZ
MAZOWIECKIE
31997: Kacper Bejnar, Jan Chru¶ciel, Mateusz Druszcz
Wojciech Kowalski, Artur Pabianek, Mateusz Pluta
Hubert Stopierzyñski, Wojciech W±troba, Patryk Wydra
Kacper Kaczmarczyk, Sebastian Stasiak, Karol Zmys³owski,

Trener: Dawid Mazur,  Przemys³aw Kogut

GRUPA  B

Biofarm Basket Junior Poznañ - Poundout Politechnika Gdañska  77 : 72  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw  63 : 80 STATYSTYKI
Poundout Politechnika Gdañska - WKK Wroc³aw  70 : 51  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - Biofarm Basket Junior Poznañ   44 : 65  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - Biofarm Basket Junior Poznañ  64 : 84 STATYSTYKI
Poundout Politechnika Gdañska - TKM W³oc³awek  77 : 66  STATYSTYKI

FOTO BIOFARM POZNAÑ FB

   PKT.

1
  BIOFARM
BASKET JUNIOR
POZNAÑ


MISTRZ STREFY
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOM.
6
1995: Fiszer Jakub,  Michalik Szymon
Pawlak Bart³omiej, Szymczak Damian
1996: Marek Micha³, Pruefer Filip
Sulinowski Pawe³
1997: Gruszczyñski Dawid, Ry¿ek Szymon, Stankowski Patryk
1998: Kurpisz Miko³aj, Micha³ Rybakowski
Trener: Przemys³aw Szurek i Cezary Kurzawski
2
  POLITECHNIKA
GDAÑSKA


III MIEJSCE
POMORSKIE
5
1995: Adam Brenk, Kamil Hanke, Oskar Plener, Norbert Lesniewski, Jakub Walu¶, Piotr W³udarski
B³a¿ej Szymichowski,, Miko³aj Witkowski
1996: Mateusz Stawiak, Mariusz Zubowicz, Daniel £akomiec
Mateusz Fischer
1997: Karol Kamiñski, Miko³aj Speichert,
1998: Pawe³ Lazer

Trener: Marek Igliñski
3
  WKK
WROC£AW


MISTRZ STREFY
LUBUSKIE
DOLNO¦L¡SKIE
4
1996: Igor Wadowski, Jakub Nizio³,
Bart³omiej Rodak, Micha³ Zakrzewski
1997: Micha³ Kapa, Szymon Kiwilsza, Karol Krucza³a
Patryk Wilk, Piotr ¦cibisz
1998: Micha³ Jêdrzejewski, Jakub Kobel
Dominik Rutkowski


Trener: Sebastian Potoczny, Tomasz Niedbalski
4
 TKM
W£OC£AWEK


WICEMISTRZ
STREFY
KUJAW.-POMO.
£ÓDZKIE

3
1996: Bartosz Jankowski, Adrian Warszawski, Maciej Bojanowski
Kacper Wronkowski, Juliusz Barañski
1995: Miko³aj Witliñski, Patryk Spojda, Damian Zawalski
1997: Adam Chojnacki
1998: Adrian Rêgocki, Rafa³ Komenda, Stefan Marchlewski

Trener: Grzegorz Ko¿an, Roman Konopczyñski

  
Zestawienie Fina³owej ,,8,, rocznik 1995 i ml. oraz Mistrzów U20 w poszczególnych latach

 MP..2009..U14.........
MP..2011..U16...........
MP..2013..U18.........
MP..2013..U20.........
 XX
Rok
Mistrz..U20....................
Rocznik
 1Pyra Poznañ
Kormoran Sieraków
GTK Gdynia
Trefl Sopot
 XX2015
Trefl Sopot
1994/95
 2Kormoran Sieraków
Czarni S³upsk
Trefl Sopot
Asseco Gdynia
 XX2014
Rosa Radom
1993/94
 3Novum Bydgoszcz
Pyra Poznañ
Biofarm BJ Poznañ
Bifarm BJ Poznañ
 XX2013
WKK Wroc³aw
1992/93
 4WKK Wroc³aw
UKS Komorów
Czarni S³upsk
Politechnika Gdañsk
 XX2012
WKK Wroc³aw
1991/90
 5Turów Zgorzelec
Novum Bydgoszcz
Polonia Warszawa
WKK Wroc³aw
 XX2011
WKS ¦l±sk Wroc³aw
1990/89
 6GTK Gdynia
Wis³a Kraków
UKS Komorów
MKS D±browa Gornicza
 XX2010
Polonia 2011 Warszawa
1998/97
 7AZS Katowice
Ósemka Skierniewice
TKM W³oc³awek
TKM W³oclawek
 XX2009
Polonia 2011 Warszawa
1997/96
 8Wis³a Kraków
Trójka ¯yrardów
Zastal Zielona Góra
Rosa Radom
 XX2008
Polonia 2011 Warszawa1996/95

Z£OCI MEDALI¦CISREBRNI MEDALI¦CI
BR¡ZOWI MEDALI¦CIKomentarze
grzegorz dnia marzec 18 2015 22:24:03
Panie Zbyszku .W Gdyni nieby³o zawodnika Wojtka Majchrzaka. Oile wiem jest to zawodnik Polonii .Spodziewa³em siê po Panu wiêkszego profesjonalizmu. Równie¿ by³em w Gdyni i z rêk± na sercu, nie poczu³em ¶wie¿o wyremontowanej sali .ale by³em mile zaskoczony porz±dkiem i czysto¶ci±. Równie¿ ca³e zawody przesiedzia³em na górnych trybunach i rozumia³em .¿e nie wszyscy mog± siedzieæ przy parkiecie .Widocznosæ by³a wystarczaj±ca. Chyba Pan trochê przesadzi³ z negatywnymi ocenami smiley
Pomijaj±c szczegó³ow± ocenê MP dru¿ynami .które odnios³y naprawdê sukces by³y Politechnika i Asseco . Cyba ma³o kto spodziewa³ siê tak wysokich pozycji tych dru¿yn . My¶lê,¿e fina³y mogb³y wygladaæ
inaczej ,gadyby w pó³finale wy¿ej wspomniane dru¿yny nie stoczy³y naprawdê ciê¿kiego pojedynku.

ps. trzeba doceniaæ wysi³ek organizacyjny Gdyni a nie doszukiwaæ siê na si³ê; negatywów. .smiley
dygresja dnia marzec 19 2015 08:32:37
Panie Grzegorzu, wnioskuj±c z fragmentu "Trudno mi byæ do koñca obiektywnym w stosunku do zespo³u któremu kibicujê dlatego ograniczê siê do stwierdzenia : gra³y indywidualno¶ci, ale wygra³a dru¿yna" autorem powy¿szego podsumowania nie jest Zibi.
Na dowód te same s³owa podpisane bardzo znanym w m³odzie¿owej koszykówce nickiem:
http://forum.basket2.net/viewtopic.php?f=1&t=2377&start=250
Pomylenie Karola Z Wojtkiem to zapewne przypadek smiley,
Co do oceny organizacji - s±dzê, ¿e Pawe³ Kulka widzia³ tak wiele turniejów, w tym równie¿ tych rangi mistrzowskiej, ¿e mia³ prawo do swojego zdania, co nie oznacza, ¿e nie docenia pracy w³o¿onej przez organizatorów smiley.
Mi³ego dnia smiley !
chudy102 dnia marzec 19 2015 08:45:18
Pawcio odpowiem na pytanie co by by³o gdyby móg³ graæ Basket Kwidzyn ? Otó¿ BK gra³ w 1/4 MP na podstawie dzikiej karty i odpad³.
Trud organizacyjny jak najbardziej trzeba doceniæ bo coraz mniej chêtnych do organizacji takich imprez, ¿e s± uwagi trudno bo zawsze bêd±. Problem w tym ,¿eby nie wynika³y ze z³o¶liwo¶ci a by³y jedynie wskazówk± dla nastêpców.
grzegorz dnia marzec 19 2015 10:03:55
Do dygresji
Masz racjê ,¿eby nie komentowaæ bo mo¿na siê wyg³upiæ nieznajomo¶ci± popularnych w koszykówce m³odzie¿owej nicków ,tym bardziej ,¿e siê pod artyku³em nie dopatrzy³em ¿adnego podpisu.Dla mnie osobi¶cie ,jako dla kibica, by³y to drugie MP U-20 i z pierwszych na zawsze zapamiêtam jednego z dzia³aczy pod krawatem zmywaj±cego mopem parkiet To by³a organizacja ,choæ przyznam sala bez porównania okazalsza a na trybunach by³o kilkakrotnie wiêcej kibiców przyjezdnych z drugiego koñca Polski ni¿ tutejszych. Jeszcze tylko przypomnê ,¿e na etapie do tegorocznych fina³ów zdarzy³o siê ,¿e nie by³o chêtnych do organizacji jednych z zawodów .
A co do swojego zdania to mo¿na je wypowiadaæ w komentarzach a w g³ówny artyku³ oceniaj±cy mistrzostwa dla mnie firmuje Pan Zbyszek i jego ¦KM. Pozdrawiam.smiley
Pawcio dnia marzec 19 2015 13:20:46
Panie Grzegorzu, przyznaje z³apa³ mnie pan smiley z Karola zrobi³em Wojtka.Obu przepraszam .Co do krytyki, doceniam fakt podjêcia siê trudu organizacji fina³ow przez Gdyniê, ale czy to znaczy ¿e mo¿na pisac tylko laurki? je¶li widze gdzie¶ niedociagniêcie to mam udaæ ¿e go nie by³o?przecie¿ to nie po to by wbic szpilke, a by podnosiæ standardy.
Tak jak uj±³ to chudy 102,nie myli sie ten co nic nie robi.
Co do braku podpisu pod artyku³em, Zibi zapowiedzia³ na FB ¿e podsumowanie jest mojego autorstwa , czemu nie dopisa³ tego na SKM-ie nie wiem, moze by³ zmêczony bo by³o pó¼no .Mi to nie wadzi, po medale klaty nie wystawiam.
janusz_52 dnia marzec 19 2015 18:27:47
Ja od razu zorientowa³em siê, ¿e artyku³ jest Pawcia, ale równie¿ dla mnie by³o zastanawiaj±ce, dlaczego Zibi nie umie¶ci³ sygnatury autora. Te¿ s±dzê, ¿e Zibi zwyczajnie zapomnia³, ale korzystniej dla komentuj±cych jest, gdy autorstwo jest od pocz±tku jasno okre¶lone.
Nie by³em na tych mistrzostwach i nie ogl±da³em przekazów chocia¿ pilnie ¶ledzi³em wyniki. Podzielam zdanie Pawcia, ¿e o mankamentach nale¿y mówiæ. To prawda, ¿e wysi³ek organizacyjny gospodarzy zas³uguje na uznanie. Ale te¿ wpadki organizacyjne, a tak± jest niew±tpliwie brak miejsc do ogl±dania, nale¿y zwyczajnie zaznaczyæ chocia¿by po to, by kolejni organizatorzy zwracali na takie sprawy uwagê.
Po zesz³orocznych MPU18 we Wroc³awiu (tam organizacyjnie wszystko dopiête by³o rewelacyjnie) to kolejne MVP dla Grzesia Kulki. Warto to odnotowaæ bo chyba mamy w polskiej koszykówce wielki talent; bêdê ¶lêdzi³ jak rozwinie siê jego kariera. Mia³em nadziejê, na rewan¿ Grzesia Kulki w rywalizacji o MVP z Maækiem Benderem, ale ten nie przyjecha³ na Wybrze¿e. Pewnie s³usznie, bo WKK bez rocznika 95 by³ zbyt s³aby na fina³ow± ósemkê.
Na koniec sentymentalna uwaga:

Kolejny rocznik 1995 tym samym koñczy kariery m³odzie¿owe i rusza podbijaæ seniorskie parkiety (o ile ju¿ tego nie robi).
pisze Pawcio.

No w³a¶nie. Kibicowa³em temu rocznikowi od chwili, gdy ch³opaki mieli po 12 lat. Szmat czasu i kawa³ek ¿ycia. Mimo ¿e nie mia³ ten rocznik "dobrej prasy" to my¶lê, ¿e zrobi³ dla polskiej koszykówki co do niego nale¿a³o. Utrzyma³ siê w dywizji A na MEU16 w Czechach, a na MEU18 dywizji B wywalczy³ awans. Wypada im podziêkowaæ i ¿yczyæ d³ugiego grania na seniorskich parkietach.
Pawcio dnia marzec 20 2015 09:05:13
Janusz dzieki za dobre s³owo ,Maciek bêdzie dopiero na U-18 szko³a na drugiej pó³kuli to nie ma zlituj ,a ¿e WKK jest faworytem to pewno bêdzie mocny kandydatem do MVP. A co do rewan¿ów, trudno to tak traktowaæ Maciek ma swój rocznik Grzesiek swój, mo¿e kiedys na etapie seniorskim bêdzie mo¿na mówiæ o jaki¶ rewan¿ach teraz juz raczej nie ma kiedy.
Swoja drog± Maciek gra fajny sezon w MMS jest w ranku stanu na 12 pozycji.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Podkarpackie
Podkarpackie
Lubelskie
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi