News: Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim - rocznik 2001 - 10-12.IV.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 00:53:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim - rocznik 2001 - 10-12.IV.2015
Turnieje Podsumowanie
 Po siedmiu latach przerwy ponownie zawita³em do hali Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim gdzie w 2007 roku odbywa³y siê MP U14.Od tego czasu w hali nic siê nie zmieni³o, jedynie co zauwa¿y³em to koszulkê na ¶cianie Mateusza Ponitki który na moim pierwszym turnieju MP U14 by³ niekwestionowanym liderem Kasprowiczanki - dzi¶ jest Reprezentantem Polski.

MOJE PIERWSZE FINA£Y MP U14

Czas szybko biegnie mamy rok 2015 i turniej rocznika 2001. Trener Ostrowa Wielkopolskiego Andrzej Suski, szuka³ zespo³ów takich z którymi ma³o co gra³, by³o to ostanie przygotowanie dru¿yn przed zbli¿aj±cymi siê æwieræfina³ami. W Wi¶le Kraków i GTK Gdynia zabrak³o czo³owych zawodników Micha³a Ostrowskiego (GTK)  i Wiktora Hamerê (Wis³a) pozosta³e ekipy gra³y w najmocniejszych sk³adach. Niestety nie by³o mnie na  5 pierwszych meczach bo do po³udnia w pi±tek by³em na Finale wojewódzkim Energa Basket Cup w ¯orach.

 Turniej w Ostrowie Wielkopolskim sta³ na dobrym poziomie, ka¿dy zagra³ z ka¿dym. Naj³adniejszym spotkaniem by³ ostatni pojedynek Kasprowiczanki z GTK Gdynia wynik tego meczu decydowa³ o kolejno¶ci 1-3 Gdyby wygra³a Gdynia 20 pkt mia³a by mistrzostwo gdyby wygra³a mniej ni¿ 20  - Puchar Dyrektora powêdrowa³ by w rêce ¦l±ska Wroc³aw . Znakomity doping zarówno do GTK-u jak i gospodarzy KASPRO dodawa³ si³ zawodnikom na parkiecie. Na kilka sekund przed koñcem ostatniego meczu turnieju na tablicy widnia³ wynik remisowy 50 : 50. Ostrowianie znakomicie rozegrali ostatni± akcje, zwyciêskie punkty wjazdem na kosz zdoby³ Miko³aj Kuncewicz. Puchar Dyrektora Gim nr 3 pozosta³ w Ostrowie. Micha³ Kuncewicz zosta³ wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP).
¦l±sk Wroc³aw z tak± sama ilo¶ci± punktów co GTK zajmuje drugie miejsce. W bezpo¶rednim spotkaniu  z GTK wygra³ (+13). Najlepszym strzelcem turnieju by³ zawodnik trójkolorowych Jakub Kuczyc zdoby³ tak¿e najwiêcej trójek. Trener GTK Micha³ Mróz jest tak¿e trenerem Kadry Polski rocznika 2001 Ka¿dy z ch³opaków na tym turnieju chcia³ siê pokazaæ z jak najlepszej strony.

 W tym turnieju nie wybierali¶my MVP meczu by nikogo nie ,,forowaæ,, przed trenerem kadry i przed zbli¿aj±cymi siê æwieræfina³ami. Dziewczyny z Ostrowa  wybiera³y swoich idoli. Najsympatyczniejszy wed³ug dziewczyny to zawodnik z Regisu Bartosz Jaglarz. MOSM Bytom to dru¿yna która nie wygra³a ¿adnego meczu ale pokaza³a ¿e nie byli ch³opcami do bicie. Z Wis³a, GTK, Regisem i ¦l±skiem przegrali poni¿ej 10 pkt. W Ostrowie trochê  zawiod³y dru¿yny z ma³opolski: Regis Wieliczka i Wis³a Kraków – chyba zni¿ka formy, bo na Fina³ach OOM te¿ nie by³o ciekawie. Najwa¿niejsze by forma by³a za dwa tygodnie i upragniony awans do pó³fina³ów MP.

Chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania organizatorom za zaproszenie na turniej. Logo SKM na oficjalnym banerze to dla mnie wielkie wyró¿nienie !. Trenerom z ma³opolski dziêkuje za transport powrotny. Turniej w Ostrowie przebiega³ w bardzo fajnej milej atmosferze. Gdy pyta³em kibiców z Gdyni gdzie chcieli by przyjechaæ na æwieræfina³y MP bez zastanowienia odpowiedzieli do Ostrowa Wielkopolskiego. Musze tak¿e pochwaliæ organizatorów za znakomite zakwaterowanie i wy¿ywienie  (Dziêkujemy Sponsorowi) Ka¿dy zawodnik otrzyma³ koszulkê turniejowa, zdjêcie dru¿yny. Indywidualne nagrody i statuetki dla MVP oraz nie pi±tki a szóstki ALL-STARS

Do zobaczenie w wielkim Finale MP U14

 MVP Turnieju
Miko³aj Kuncewicz 
Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski


FOTO ZIBI
 
FILMIKI ZIBI


TOP 10 STRZELCY

1 Jakub Kuczyc 88 pkt. ¦l±sk
2 Ivo Olender 70 GTK
3 Jakub Miko³ajczyk 64 Kasprowiczanka
4 Bartosz Jasica 59 Regis
5 Kamil Gross 57 Wis³a
6 Igor Koz³owski  54 ¦l±sk
7 Miko³aj  Kuncewicz  52 Kasprowiczanka  
8 Micha³  G³owka  45 Kasprowiczanka
9 Kamil Zaradny 40 Kasprowiczanka
10 Krzysztof Guzik 38 Wis³a

Strzelcy ,, za trzy punkty,,
1 Jakub Kuczyc  (7X3) WKS ¦l±sk Wroc³aw
2 Filip Wadowski  (6X3) MOSM Bytom
3 Daniel Rybkiewicz  (3X3) GTK Gdynia
   Klaudiusz Basa 3X3 Wis³a Kraków


 Kasprowiczanka  -  ¦l±sk Wroc³aw  58 : 51  (12-10, 18-12, 15-15, 13-14)
Wis³a Kraków  -   MOSM Bytom  49 : 46  (14-13, 13-10, 13-12, 9-11)
GTK Gdynia  -  Regis Wieliczka  67 : 34  (16-15, 12-9, 23-5, 16-15)
Wis³a Kraków  -  ¦l±sk Wroc³aw  32 : 50  (10-17, 5-14, 9-14, 8-5)
Kasprowiczanka  -  Regis Wieliczka  76 : 39 (24-5, 17-3, 21-14, 14-17)
GTK Gdynia  -  MOSM Bytom  58 : 47  (12-16, 17-7, 11-8, 18-16)
¦l±sk Wroc³aw - GTK Gdynia  52 : 39  (16-10, 12-7, 5-11, 19-11)
Kasprowiczanka - Wis³a Kraków  61 : 53  (17-6, 19-14, 10-13, 15-20)
MOSM Bytom - Regis Wieliczka 49 : 56  (15-16, 12-13, 9-15, 13-12)
GTK Gdynia - Wis³a Kraków  53 : 49  (14-12, 15-12, 7-14, 17-11)
Kasprowiczanka - MOSM Bytom 79 : 50   (25-9, 16-17, 16-16, 18-8)
Regis Wieliczka - ¦l±sk Wroc³aw     40 : 67  (4-19, 6-13, 6-11, 24-24)
¦l±sk Wroc³aw - MOSM Bytom  53 : 44
Regis Wieliczka - Wis³a Kraków  46 : 56
Kasprowiczanka - GTK Gdynia  56 : 54  (14-9, 14-21, 16-15, 12-9)

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  numer............zawodnik.............punkty...................
 6 ALL-STARS
1
 UKS Kasprowiczanka

4 Maksymilian Krawczyk 2+0+2+0+1 = 5
6 Micha³ Ka¼mierczak 6+2+2+4+5 = 19
7 Jakub Miko³ajczyk 9+11+16+19+9 = 64  (2x3)
8 Miko³aj  Tyburcy 4+4+0+2+0 = 10  (1x3)
9 Bartosz Zió³ek 0+11+10+10+6 = 37
10 Cezary  Szuka³a 0+4+4+0 = 8
11 Nikodem Mal±g 0+2+0+0 = 2
12 Hubert  Koczura
13 Micha³  G³owka 5+15+7+14+6 = 45  (1x3)
15 Kacper  Marchewka 5+10+6+1+3 = 25
16 Dominik  Pa³atyñski 0+1+4+4+3 = 12
17 Kamil  Zaradny 8+6+6+14+6 = 40
19 Wiktor Strzelczyk 2+2+2+2+0 = 8
20 Miko³aj  Kuncewicz  17+10+4+5+16 = 52
Trener: Andrzej Suski
 2 WKS ¦l±sk Wroc³aw

4 Krzysztof Niedarys 0+1+11+2 = 14
5 Maciej Lubowiecki 4+4+7 = 15  (1x3)
6 Szymon Paluch 2+2+6 = 10
7 Marek Bia³owês 0+4+2+12+3 = 21
9 Maciej Nowak 4+2+6+0+4 = 17
10 Jakub Malik 2+0+9+6+6 = 17
13 Hubert Kwapisz 2+0+0 = 2
14 Igor Koz³owski  13+16+11+3 +11= 54  (2x3) >>
24 Wojciech Kaliñski 0+2+4 = 6
31 Robert Kotarba 0+8 = 8
33 Marcel W³odawski 5+3+5+0+3 = 16  (1x3)
35 Kacper Pastusiñski 0+4+0+2 = 6
53 Jakub Kuczyc 18+20+21+7+22 = 88  (6x3)
93 Jakub Zaremba
Trener: Piotr Portas
3
 GTK Gdynia

6 Krzysztof Nowicki  0+8+4+4+4 = 20
7 Iwo Olender  19+14+10+8+19 = 70  (1x3) >>>>
9 Adrian Pajkert  6+6+4+11+5 = 32 (2x3)
10 Dominik Noga   1+4+7+0 = 12
11 Piotr Gutowski 
12 Jan Lejman 3+3+0+3 = 9 (1x3)
13 Daniel Rybkiewicz  7+3+2+5+2 = 19  (3x3)
14 Olaf Miluski 0+6+2+4+2 =14
15 Piotr Olszewski  11+9+3+10+5 = 38
16 Tomasz Jêczmieñ  4+6+5+2+3 = 20
17 Jerzy Kwidziñski  2+4+0+7 = 13  (1x3)
18 Piotr Lis 5+7+6+2+2 = 22
Trener: Micha³ Mróz

 4
Wis³a Kraków

4 Wiktor Kozyra  1+2+10+5+8 = 26
5 Krzysztof Guzik 4+8+12+10+4 = 38 >>>>>>>>
6 Aleksander Knap 3+0+2+1 = 6
7 Mateusz Przêczek 6+7+5+1+2 = 21
10 Mateusz Kubaszewski 0+6+2+4+4=16
11 Klaudiusz  Basa 0+7+8+2+9 = 26  (3x3)
12 Jakub  Cepuchowicz 5+4+4+11+8 = 33
14 Dawid Poni¿y
15 Kamil Gross 11+14+6+10+16 = 57 (1x3)
16 Szymon Szczyrek 0+5+0+3 = 8
17 Micha³ Kowalczyk 2+0 = 2
18 Jan Marzec 0+5+2 = 7  (1x3)
Trener: Przemys³aw Biliñski
 5 UKS REGIS Wieliczka

5 Bartosz Jasica 6+7+25+8+13 = 59  (1X3)
6 Maciej Kozio³ 3+0+3+3 = 9
7 Arkadiusz Widuch 0+3+2+4 = 9  (1x3)
8 Micha³ Górecki 5+4+2+7 = 18
9 Rados³aw  Stok³osa 3+0+0+0+2 = 5  (1x3)
10 Tomasz Windak 2+14+4+2+12 = 34 (2x3)
12 Mateusz Spicha 3+6+1+2+2 = 14  (2x3)
13 Wojciech  Kmiecik 0+7+2+2 = 11
14 Krystian Gruca 6+1+7+6+2 = 22
15 Mateusz Stroñski 0+3+0+3 = 6  (1x3)
16 Bartosz Jaglarz 6+4+4+5+9 = 28 >>>>>>>>>>
17 Jakub Ko³odziej
18 Patryk Wojtanowicz
Trener: Micha³ Sarota
 6 MOSM Bytom

5 Adam Miller 10+6+5+2+9 = 32  (1x3)
6 Filip Wadowski 2+10+5+11+6 = 34  (6x3)
7 Mi³osz  Handziuk
8 Brunon  Jastrzêbski 7+1+6+2+2 = 18
9 Pawe³ Bia³as 3+1+12+16+5 = 36  (1x3) >>>>>>
11 Szymon Grz±dziel 2+7+5+0+9 = 23
12 Marcin Janus 0+4+0+2 = 6
13 Adam Wawrzyniuk 4+8+3+6+2 = 23  (2x3)
14 Krzysztof Olesiñski
15 Denis Musik 7+1+5+6+6 = 25
17 Brian Suwa³a 0+2+4+5+3 = 14 (2x3)
18 Pawe³ Haberek 9+6+0+2 = 17
0 Tomasz Krzy¿owski 3+0+0+0 = 3
Trener: Rados³aw Fudali

1 Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski  10 pkt.  (+83)
2 WKS ¦l±sk Wroc³aw   9 pkt.  (+47)
3 GTK Gdynia   9 pkt.  (+37)
4 Wis³a Kraków   7 pkt. (-17)
5 UKS Regis Wieliczka  6 pkt.  (-87)
6 MOSM Bytom   5 pkt.  (-59)

Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3 - prezentacja dru¿ynKomentarze
madej1972 dnia kwiecie 11 2015 08:27:59
Wyniki z pierwszego dnia potwierdzaj± uk³ad si³ znany od zesz³ego sezonu KASPRO WKS GTK to kandydaci do wygrania tego turnieju ale w tym momencie sezonu wa¿niejsza jest rosn±ca forma i zdrowie zawodników ... wyszkolenie, potencja³, ogarnie - tego nie da siê zniwelowaæ tylko np. waleczno¶ci±.
madej1972 dnia kwiecie 12 2015 19:40:20
No i pierwsza 3 turnieju trafiona ... i tak jako¶ kolejno¶æ mi wesz³a smiley
ToniK dnia kwiecie 13 2015 16:44:41
Zibi, dziêkujemy za przyjazd i zrobienie kolejnego "Zibi show" smiley

Dziêkujemy równie¿ wszystkim uczestnikom za spor± dawkê emocji i walki w duchu fair play. Powodzenia w æwieræfina³ach i do zobaczenia na kolejnych turniejach!!!

P.S . Pozdrowienia dla bardzo sympatycznej, kilkunasto osobowej, grupy rodziców z Gdyni - zapraszamy ponownie smiley
madej1972 dnia kwiecie 14 2015 19:20:32
"Nie wybierali¶my MVP meczu by nie forowaæ przed trenerem kadry"... ZIBI b³agam !!! a jakie to ma znaczenie przy wyborach do kadry. Kadra to nie wy¶cig wg ilo¶ci zdobytych pucharów. Po co wiêc by³y przyznawane MVP meczu na OOM przed sztabem trenerski kadry U14 ???
zibi dnia kwiecie 14 2015 19:55:09
Na OOM nie by³o wyró¿nieñ MVP meczu tylko wyró¿nienia dla zawodników z dru¿yny przegranej i wygranej ..wyró¿nienie nie mog³y siê powtórzyæ. Wyró¿nienie wed³ug statystyk: punkty, zbiorki, asysty, przechwyty % z gry
Na turnieju w Ostrowie wyró¿nienia by³y bardziej na weso³o kto by³ to wie. SKM nie chce byæ monotonny i wprowadza czasami co¶ innego je¶li oczywi¶cie organizator zezwoli

WSZYSTKIE WYRÓ¯NIENIA PRZEZ SKM S¡ NIEOFICJALNE.. STARAM SIÊ ¯EBY NA SKM nie wia³o nuda

pozdrawiam i do zobaczenia na MP
ToniK dnia kwiecie 14 2015 22:28:26
Potwierdzam, ¿e na turnieju wyró¿nienia wrêcza³y, nakrêcone przez Zibiego, urocze dziewczyny. Czê¶æ ch³opaków, przyjmowa³o nagrodê z buziakiem, jeszcze z pewnym zak³opotaniem ... smiley
Niemniej ka¿da "dekoracja" wywo³ywa³a spory aplauz w¶ród kolegów smiley
Raczej ka¿dy bardziej zapamiêta³, od kogo dosta³ upominek, a nie za co ...smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kpt.4o Radom Miturski odbiera Puchar za 4 miejsce
kpt.4o Radom Miturski odbiera Puchar za 4 miejsce
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi