News: U18 Fina³ Mistrzostw Polski Juniorów rocz.1997/98 Radom 6-10.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 31 2020 17:28:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U18 Fina³ Mistrzostw Polski Juniorów rocz.1997/98 Radom 6-10.V.2015
U-18 Juniorzy

 W dniach 6-10 maja odbêd± siê w Radomiu fina³y Mistrzostw Polski U-18. Osiem dru¿yn powalczy o medale i choæ nietrudno wskazaæ faworytów, to w sporcie wszystko jest mo¿liwe. Dwie najlepsze ekipy z ka¿dej z grup awansuj± do wielkiej czwórki, która powalczy o medale. Pozosta³e zespo³y zagraj± o miejsca 5-8.

Specjalnie dla SKM zapowiedzi przygotowa³ Dominik z Wa³brzycha


Gr
upa A

 TREFL SOPOT
Gdy mówimy o rozgrywkach m³odzie¿owych, Trefl Sopot zawsze znajduje siê w roli faworytów do medali. Klub z Sopotu to Mistrzowie Polski U-20 z tego roku oraz z³oci medali¶ci MP U-18 z sezonu poprzedniego. Trefl w roczniku 1997 zdoby³ ju¿ srebrny medal dwa lata temu, ale obecna dru¿yna z Trójmiasta w niewielkim stopniu przypomina wicemistrza z 2013 roku. W sk³adzie zosta³o ledwie trzech, czterech graczy sprzed dwóch lat, a Sopot opu¶ci³y dwa motory napêdowe wicemistrza: Wiktor Sewio³ i Karol Majchrzak. Sewio³ w pojedynkê poprowadzi³ Trefl do fina³u, zdobywaj±c 36 punktów i notuj±c 28 zbiórek, co da³o jego dru¿ynie fina³. Obok zmian na parkiecie pozmienia³o siê tak¿e na ³awce. Bart³omieja Perzanowskiego i ¶.p. Arkadiusza Morasa zast±pili Mateusz Bieszke i Pawe³ Blechacz.

Liderem obecnej dru¿yny jest Micha³ Kolenda. Wychowanek Nenufara E³k pamiêta wicemistrzostwo sprzed dwóch lat, ma te¿ na koncie mecze w ME U-16, gdzie by³ kapitanem reprezentacji Polski. W tym sezonie Kolenda gra³ w II lidze oraz zdobywa³ ze starszym rocznikiem mistrzostwo kraju dla Trefla. Boiskowym genera³em jest s³yn±cy z asyst rozgrywaj±cy Damian Ciesielski, którego nieobecno¶æ na parkiecie wprowadza niema³y chaos w grze sopocian.

 W tegorocznych pó³fina³ach Trefl by³ faworytem. Po wygraniu I kwarty z Górnikiem Wa³brzych 31:11 wydawa³o siê, ¿e jak burza przebije siê do fina³ów. Nic z tych rzeczy, bo z bia³o-niebieskimi Trefl przegra³ i w nastêpnych starcia musia³ do koñca walczyæ o awans. Pewne wygrane z Siark± 67:53 oraz Ursynowem 83:56 da³y jednak upragnion± promocjê z drugiej lokaty. Grupa A wydaje siê do¶æ wyrównana i choæ faworytem do Final Four s± poznaniacy, to mistrz strefy Gdañsk powinien siê liczyæ w walce o drugie miejsce w tabeli.

 POLONIA WARSZAWA
„Nigdy nie lekcewa¿ mistrza”, to stare sportowe powiedzenie zadzia³a³o w przypadku obroñcy tytu³u w roczniku 1997, Polonii Warszawa. W tegorocznych pó³fina³ach, po pokonaniu Smyka Prudnik oraz pora¿ce z Asseco Gdynia, tylko wygrana z WKK dawa³a Polonii awans. Zespó³ z Wroc³awia, który zmia¿d¿y³ zespo³y z Prudnika i Gdyni by³ zdecydowanym faworytem starcia z Poloni±. Ekipa z Warszawy zagra³a jednak ¶wietny mecz i pokona³a WKK 75:73. I choæ kwestionuje siê zaanga¿owanie wroc³awian w meczu przed którym byli pewni awansu, to ambicja „Czarnych Koszul” zas³uguje na uznanie.

 Tylko trzech graczy z obecnego sk³adu Polonii pamiêta mistrzostwo sprzed dwóch lat. Dwóch z nich, Micha³ Kierlewicz i Marcin Wiszomirski, stanowi o sile zespo³u. Kierlewicz, który gra³ w drugoligowym SMS-ie W³adys³awowo oraz m³odzie¿owej reprezentacji Polski ze ¶r. 23.7 pkt zosta³ najlepszym strzelcem pó³fina³ów (28 pkt w meczu z WKK) a urodzony w 1998 roku Wiszomirski (niedawno kadra Polski U-16) w fazie centralnej notuje ¶r. 16.3 pkt i 7 zb. Polonia to zespó³ absolutnie nieprzewidywalny i zdolny do wszystkiego, w tym do awansu do Final Four.

Dwa lata temu, w meczu o z³oty medal Polonia pokona³a Trefl 59:46. Teraz oba zespo³y, w mocno zmienionych sk³adach, zmierz± siê ju¿ w grupie.

 BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAÑ
Mistrz strefy Poznañ w pó³fina³ach nie pozostawi³ w±tpliwo¶ci, o co bêdzie w tym sezonie gra³. Trzy pewne wygrane z Ros±, Niw± O¶wiêcim i Jedynk± Starogard Gdañski wywindowa³y Basket do fina³ów. Twierdzenie, ¿e poznaniacy nie zdobêd± medalu wydaje siê blu¼nierstwem, bo ekipa duetu Sikorski-¦niadek ma potencja³ do walki nawet o z³oto.

 Si³± ekipy z Wielkopolski s± wychowankowie Basket Teamu Opalenica, który dwa lata temu zdoby³ w kategorii rocznika 1997 br±zowy medal. Mowa o podkoszowych Dawidzie Gruszczyñskim i Miko³aju Kurpiszu, obwodowym Michale Skrzypku oraz bardzo utalentowanym rozgrywaj±cym, Patryku Stankowskim. Nie wolno zapominaæ o skutecznym w fazie centralnej Szymonie Ry¿ku, który ju¿ w wieku 14 lat debiutowa³ w 2. lidze. Gruszczyñski, Kurpisz i Stankowski maj± na koncie wiele meczów w tym sezonie w 2. lidze w Baskecie Suchy Las, a Kurpisz zbiera³ do¶wiadczenie dodatkowo w ME U-16.

Do tego grona nale¿y dodaæ flirtuj±cego niedawno z kadr± Polski U-16 Macieja Waraczyñskiego.

W Baskecie nie brakuje talentów, ale wci±¿ króluje zespo³owo¶æ - najlepszy strzelec (Gruszczyñski) notuje tylko ¶r. 13.0 pkt w meczu. W zespole z Poznania bardzo ¿ywy jest duch trenera Ziobry z Opalenicy, czyli gra oparta na du¿ej intensywno¶ci, pressingu, szybkim ataku i b³yskawicznym przej¶ciu do kontry. Widaæ to szczególnie w drugoligowym Baskecie Suchy Las, który oparty jest m.in. na dawnych „ziobrystach”.

 ¦L¡SK WROC£AW
Bardzo d³ugo wydawa³o siê, ¿e wroc³awianie zakoñcz± rywalizacjê w strefie na drugiej lokacie. Wszystko zmieni³o siê 1 marca, gdy prowadz±cy do przerwy dziewiêtnastoma punktami ¦l±sk uleg³ walcz±cemu za¿arcie o awans do fazy centralnej Zastalowi 64:67. Uleg³ po dogrywce, do której zielonogórzanie doprowadzili rzutem w ostatniej sekundzie niemal z po³owy boiska… Ostatecznie ¦l±sk by³ w regionie Wroc³aw gorszy od WKK i wa³brzyskiego Górnika, z którym ma minimalnie lepszy bilans ma³ych punktów, ale od którego uzbiera³ punkt mniej (bolesna pora¿ka z Zastalem).

Awans WKS-u do najlepszej ósemki to spory sukces, bo ekipa Jacka Kolisa niemal w ca³o¶ci sk³ada siê z graczy z rocznika 1998. Na uwagê zas³uguje trio Jakub Musia³-Tomasz ¯ele¼niak-Sebastian Bo¿enko, ale nie wolno zapominaæ o ¶rodkowym Michale Jod³owskim, który gra³ w reprezentacji Polski w ostatnich ME U-16. Najlepszym strzelcem ¦l±ska jest wspomniany Musia³ (15.3 pkt, 4.5 zb). Obwodowy „Kosynierów” zagra³ w tym sezonie 11 meczów w rezerwach wroc³awskiego klubu w 2. lidze, gra³ te¿ w juniorach starszych.

W pó³fina³ach ¦l±sk pokona³ wyra¼nie TKM W³oc³awek, po walce ogra³ MKS D±browê Górnicz± i minimalnie przegra³ z Wis³±. Awans do strefy medalowej m³odej dru¿yny ze stolicy Dolnego ¦l±ska by³by niespodziank±.

Grupa B WKK WROC£AW
Murowany faworyt do z³otego medalu. Wroc³awianie byli ju¿ faworytami dysponuj±c sk³adem z rozgrywek strefowych, co wiêc powiedzieæ o obecnej kadrze? Ze szko³y ¶redniej w Kentucky do Polski na pó³fina³y wróci³ Wiktor Sewio³, a na fina³y ma dojechaæ mistrz Polski w roczniku 1997 sprzed dwóch lat, graj±cy na co dzieñ w Mountain Mission w Virginii Maciej Bender. Gdy do tej dwójki dodamy maj±cego za sob± ¶wietne fina³y MP U-20 (17.3 pkt, 10.7 zb) oraz  pó³fina³y MP U-18 (18.3 pkt i 9.7 zb) Szymona Kiwilszê, to ju¿ wiemy, ¿e pod koszem na WKK nie bêdzie mocnych.

Na obwodzie potencja³u te¿ nie brakuje. S± uczestnicy m³odzie¿owych mistrzostw Europy Dominik Rutkowski, Jakub Kobel, Micha³ Jêdrzejewski, Piotr ¦cibisz i Micha³ Kapa. WKK to najbardziej do¶wiadczony i najbardziej ograny zespó³ w¶ród fina³owej ósemki.

Swoj± dominacjê zespó³ Tomasza Niedbalskiego udowodni³ w pó³fina³ach gdzie pokona³ Smyka Prudnik 80:36 i Asseco Gdynia 95:44. W ostatniej kolejce lepsza od pewnego awansu WKK by³a zdeterminowana Polonia, choæ koñcowy wynik móg³by byæ zupe³nie inny, gdyby nie dwa pud³a w koñcówce z linii rzutów wolnych Sewio³a.

Spora czê¶æ sk³adu WKK to wicemistrzowie Polski U-18 sprzed roku oraz mistrzowie Polski rocznika 1997 jeszcze w kategorii m³odzika, w 2011 roku (MP U-14).

Maciej Bender  https://www.youtube.com/watch?v=_TQcbovlwko

 ROSA SPORT RADOM
Wraz z zaakcentowaniem swojej obecno¶ci na koszykarskiej mapie Polski pierwszej dru¿yny Rosy Radom, du¿o dzieje siê w radomskiej koszykówce m³odzie¿owej. Rosa to jedyny w Polsce zespó³, który wystawi³ do rozgrywek ligowych w tym sezonie dwa zespo³y rezerw (w 2. i w 3. lidze). Lwia czê¶æ juniorów tegorocznego mistrza strefy Warszawa gra te¿ w 3. lidze i w lidze juniorów starszych.

Ca³a dru¿yna juniorów Rosy to rocznik docelowy 1997, dodatkowo wzmocniony w fazie centralnej skrzyd³owym Mateuszem Gawlin± (gra razem z Sewio³em w szkole ¶redniej w Kentucky) oraz rozgrywaj±cym Szymonem Walczakiem (mistrz Polski w roczniku 1997 z Poloni±, obecnie w szkole ¶redniej w USA razem z Maciejem Benderem z WKK).

W ekipie z Radomia nie ma wyra¼nego lidera. Najlepszym strzelcem w pó³fina³ach by³ Kacper Bejnar (14.7 pkt, 8.3 zb), a 13.0 pkt i 7.3 zb zalicza³ dynamiczny Hubert Stopierzyñski, który dwa lata temu zdobywa³ br±z z Basket Teamem Opalenica.

W pó³fina³ach opór radomianom postawili jedynie juniorzy Basket Juniora Poznañ. Opór nie byle jaki, bo zakoñczony zaskakuj±co wysokim zwyciêstwem poznaniaków 83:58.

Etap fina³owy MP U-18 Rosa zagra przed w³asn± publiczno¶ci±, co powinno dodaæ skrzyde³ ekipie Dawida Mazura. Rosa obok WKK pozostaje faworytem grupy B do awansu do strefy medalowej, ale jest jeden zespó³, który mo¿e im pokrzy¿owaæ plany.

Szymon Walczak https://www.youtube.com/watch?v=XELZpdsTqSg   https://www.youtube.com/watch?v=910Hm9nYwZQ

 GÓRNIK WA£BRZYCH
Plany Rosy mo¿e pokrzy¿owaæ wa³brzyski Górnik, który zaimponowa³ form± w pó³fina³ach, gdzie wygra³ wszystkie mecze, w tym z sopockim Treflem. Zespó³ z Wa³brzycha s³ynie z ogromnej waleczno¶ci i woli walki. Jeszcze po po³udniu 1 marca wydawa³o siê, ¿e szanse na awans Górnika do fazy centralnej jest praktycznie niemo¿liwy. Po wygranej Zastalu ze ¦l±skiem bia³o-niebiescy musieli pokonaæ u siebie niepokonane WKK Wroc³aw. Dziêki ogromnemu heroizmowi i og³uszaj±cemu dopingowi kibiców Górnik pokona³ graj±cy bez Szymona Kiwilszy WKK 65:61 i wszed³ do æwieræfina³ów.

 Gdy w pó³fina³ach Górnik przegra³ I kwartê z Treflem 11:31, ponownie wydawa³o siê, ¿e to koniec marzeñ wa³brzyszan o sukcesach. Ci jednak potrafili odwróciæ losy meczu. Si³± Górnika jest mocna pierwsza pi±tka, bardzo dobre przygotowanie kondycyjne oraz wspomniana wola walki. Problemem mo¿e byæ krótka ³awka rezerwowych oraz do¶æ niski sk³ad.

Do fina³ów Górnika poprowadzi³o trio Maciej Krzymiñski – £ukasz Ko³aczyñski – Damian Durski. Na szczególn± uwagê zas³uguje ten ostatni, który w samych pó³fina³ach notowa³ wy¶mienite ¶rednie: 20.0 pkt, 10 zb, 7.0 as (w jednym z meczów triple-double), a do tego zakoñczy³ ten etap rozgrywek na drugim miejscu w kategorii wska¼nika efektywno¶ci eval.

Faworytami do awansu z grupy B pozostaj± WKK i Rosa, ale wiecznie niedoceniani „Górnicy” mog± byæ czarnym koniem turnieju. Warto pamiêtaæ o tym, ¿e Górnik bazuje jedynie na swoich wychowankach i nie ma w sk³adzie ani jednego gracza z poza regionu wa³brzyskiego.

  WIS£A KRAKÓW
Nie ma co ukrywaæ, sam awans do fina³owej ósemki to du¿y sukces zespo³u Piotr Piecucha. W pó³fina³ach, po trudnych, zwyciêskich meczach z TKM W³oc³awek i ¦l±skiem Wroc³aw, przysz³a wysoka pora¿ka z D±brow± Górnicz±.

W Wi¶le nie ma ju¿ Mateusza Gawliny, ale 15.0 pkt i 11 zb w pó³fina³ach notowa³ Marcin Rachelski, 11.0 pkt, 4.3 zb i 3.3 as to ¶redni dorobek wywodz±cego siê z Przemy¶la Kacpra Majki, a 14.0 pkt i 6.5 zb i 5.5 as sta³o siê udzia³em maj±cego przygodê z m³odzie¿ow± kadr± Polski (ME U-16) Jana Reraka. Dodatkowo, Rachelski i Rerak zostali wybrani do najlepszej pi±tki turnieju pó³fina³owego we Wroc³awiu. W ekipie „Wi¶laków” warto zwróciæ uwagê na ogrywajacego siê z juniorami 16-letniego Micha³a Chrabotê. Ten rzucaj±cy obroñca to lider kadry Polski U-16 (w pó³fina³ach U-18 ¶r. 9.0 pkt), ostatnio bior±cy udzia³ w campie Marcina Gortata w USA.

 Trudno wyobraziæ sobie mistrza strefy Kraków w strefie medalowej, ale dopóki pi³ka w grze…

 
Komentarze
Arkan dnia kwiecie 24 2015 09:41:29
Panie Dominiku, chcia³bym siê odnie¶æ do coraz czê¶ciej powtarzanej sugestii o braku zaanga¿owania WKK w mecz z Poloni±. By³em tam i widzia³em. Zastanawia³em siê d³u¿szy czas czy jest sens to opisywaæ, bo to co siê wydarzy³o po meczu rzuca nieco inne ¶wiat³o na ca³o¶æ sprawy. Ale po kolei..
Najpierw chcia³bym jednak co¶ powiedzieæ do Wiktora Sewio³a: Wiktor, jeste¶ jednym z 2 zawodników, dziêki którym, WKK nawi±za³o w tym dniu piêkna walkê z Poloni±. Mówi siê o dwóch nietrafionych osobistych jako przyczynie pora¿ki r11; JEST TO ABSOLUTNIE NIEPRAWDA. Wiem doskonale co to znaczy po 30minutach walki na styku stan±æ przed koszem kiedy ³apy siê trzês± ze zmêczenia a adrenalina buzuje. Lata temu, na mistrzostwach w Niemczech nie trafi³em w 5 sekundzie przed koñcem rzutu z wyskoku z czystej pozycji. Posz³a kontra, 3ka z faulem, w zerowym czasie osobisty i przegrali¶my 5cioma. Wieczór po meczu pamiêtam jako jeden z najgorszych w ¿yciu. Kiedy siedzia³em w Novotelu, podszed³ do mnie mój trener, Remigiusz Koæ r11; najm±drzejszy trener i facet jakiego kiedykolwiek spotka³em w ¿yciu. Za¶mia³ siê i powiedzia³, ¿e najwa¿niejsze jest to, ¿e wzi±³em ciê¿ar gry na siebie, a nie schowa³em siê za plecami kolegów. Powiedzia³, ¿e mecz przegra³a ca³a dru¿yna, bo gdyby inni przez 40min robili to co do nich nale¿y, to mój rzut nie mia³by kompletnie znaczenia. I tak by³o w Twoim przypadku.
Drug± osob±, która zas³uguje na wyra¼n± pochwa³ê jest Rutkowski. Jest to zawodnik, dziêki któremu w 4 kwarcie WKK rozpoczê³a po¶cig. Jako jedyny zauwa¿y³ lukê w strefie Polonii i zacz±³ graæ 1na1 rzucaj±c 13pkt z 23 rzuconych w 4 kwarcie. Rutkowski to by³ zawodnik, który obudzi³ WKK r11; Brawo!
Pewnie niektórzy spodziewali siê, ¿e 2gim zawodnikiem bêdzie Kiwilsza r11; otó¿ nie. Kiwilsza zagra³ bardzo dobry mecz, ale w najwa¿niejszym dla WKK momencie, w 4 kwarcie, przesta³ istnieæ na desce Polonii! Obrona Polonii wyeliminowa³a go z deski w ataku r11; ergo WKK nie mia³o centra na desce w akcjach ofensywnych. Dla mnie ten fakt wp³yn±³ o wiele bardziej na pora¿kê WKK ni¿ nietrafione rzuty Sewio³a.
Twarda gra Polonii pokaza³a wyra¼n± liniê podzia³u w WKK r11; kiedy WKK gra na du¿ej przewadze, to ma ³awkê, a kiedy trwoga, to Kiwilsza, Sewio³, Rutkowski i r30;.koniec. Wilk, Kappa, Krucza³a r11; to by³a kompromitacja. Ekipa, która powinna daæ zmianê i odpocz±æ kluczowym graczom, pa³êta³a siê po boisku nie za bardzo wiedz±c co siê dzieje. I taki tez by³ tego wynik (do obejrzenia w statystykach)
To tyle o samym meczu. By³ bardzo ³adnym widowiskiem i ogromne podziêkowania dla zawodników obu dru¿yn za walkê do koñca.
Teraz o tym co po meczur30;Otó¿ WKK jako jedyne bez po¿egnania z organizatorami zwinê³o siê z oficjalnego zakoñczenia, które odby³o 1,5h po zakoñczeniu meczu WKK-Polonia. W zestawieniu z ogromnym wysi³kiem i zaanga¿owaniem lokalnej spo³eczno¶ci Prudnika (za co ogromne brawa i podziêkowania) wypad³o to naprawdê s³abo. W momencie kiedy Pan Burmistrz Prudnika wrêcza³ nagrody indywidualne zawodnikom, powiedzia³, ¿e nie wie komu w dru¿ynie WKK ma wrêczyæ indywidualny puchar, bo nikt z WKK nic nie powiedzia³ przed wyjazdem!!! Drodzy zawodnicy WKK r11; arogancki b³±d Waszego trenera w 1kwarcie pozbawi³a Was wygranej, a jednego z Was jego foch pozbawi³ pucharu na który ciê¿ko zapracowa³!!! Jeste¶cie ju¿ mê¿czyznami i nie mo¿ecie pozwoliæ, aby trenerskie fochy pozbawia³y Was nale¿nego Wam szacunku i robi³y z Was arogantów. Ja rozumiem, ¿e nie ka¿dy ma szczê¶cie uczyæ siê u takich trenerów jak Koæ, £oboda, Kierlewicz, Kocio³ek i ca³a grup fantastycznych trenerów, którzy rozumiej±, ¿e to oni s± dla WAS a nie Wy dla nich, a szkolenie m³odzie¿y nie sprowadza siê tylko do nauki na boisku, ale przede wszystkim do nauki zachowania poza nim. Panie trenerze WKK - najlepszym sposobem jest danie przyk³adu w³asnym zachowaniem.
I tyler30;.a ju¿ cieszê siê na spotkania w Radomiu smiley
Tomasz Niedbalski dnia kwiecie 24 2015 15:07:23
Pozwolê sobie na pierwszy w swoim ¿yciu komentarz na stronach www. Czytaj±c jednak komentarz pana Arkana oraz zapowied¼ (zreszt± bardzo fajn±) fina³ów U18 muszê zareagowaæ. Najpierw do pana Dominika:
Przy opisie zespo³u Polonii Warszawa - "...I choæ kwestionuje siê zaanga¿owanie wroc³awian w meczu przed którym byli pewni awansu, to ambicja rCzarnych Koszulr1; zas³uguje na uznanie...". Pewnie by³ Pan na meczu w Wa³brzychu, gdzie Górnik swoj± niewiarygodnie waleczn± postaw± wygra³ z WKK. Czy te¿ zaanga¿owanie moich ch³opaków by³o na niskim poziomie? Proszê wa¿yæ swoje s³owa, bo tym zdaniem obra¿a Pan mnie jako trenera, moich zawodników, mój klub oraz kwestionuje Pan niesamowit± postawê ch³opaków z Wa³brzycha!
Do pana Arkana: to, ¿e w tym sezonie uda³o nam siê skompletowaæ naprawdê fajny sk³ad, nie oznacza, ¿e medal przyjdzie sobie spacerkiem. Po dwóch fenomenalnych meczach, zagrali¶my mecz, który pokaza³, ¿e bez wsparcia graczy rezerwowych mo¿na te moje "nazwiska" pokonaæ. Je¶li Pan uwa¿a, ¿e zmieniaj±c Piotra ¦cibisza i Szymona Kiwilszê (którzy maj± po 2 przewinienia w 1 kwarcie) ukazujê swoj± arogancjê i butê - to naprawdê nie mam s³ów i nie mam zamiaru z Panem polemizowaæ. Dostali¶my dobr± lekcjê i moi ch³opcy o tym wiedz±, ¿e trzeba mecz "d¼wigaæ" w trudnych momentach a nie jak idzie. I chwa³a juniorom Polonii za kapitalne nastawienie do meczu.
I niestety opinie, które wypisuj± ludzie po takich meczach s± zazwyczaj takie same... na tweeterze pierwszym newsem od pewnego znanego dziennikarza by³o stwierdzenie, ¿e WKK ma kosê z Gdyni±!!! Rêce opadaj±! To jak skomentuje Pan wczorajsze zwyciestwo Olympiacosu nad faworyzowan± Barc±? Kosa? Kupiony awans do F4?
I ostatnie dotycz±ce zakoñczenia. Je¶li nie zna Pan szczegó³ów proszê nie pisaæ bzdur! To, ¿e nie zostaniemy, zosta³o powiedziane w pi±tek, w sobotê i przed samym meczem w niedzielê. Pan, z którym rozmawia³em osobi¶cie stwierdzi³, ¿e jest wszystko w porz±dku i ¿yczy szerokiej drogi. Nazywa mnie Pan arogantem, bucem, ¿e strzelam focha - za przeproszeniem g...o Pan na mój temat wie! Je¶li ma Pan jakie¶ osobiste uwagi co do mojej osoby, zapraszam do Radomia, mo¿emy sobie w sposób kulturalny porozmawiaæ jak normalni ludzie. Wylewanie na forum absurdalnych pomyj na mnie, moich zawodników, mojego klubu jest niestosowne.
Koñcz±c, ¿yczê wszystkim zespo³om ¶wietnego turnieju.
Niech wygra najlepszy!
serdecznie pozdrawiam kibiców koszykówki
Tomasz Niedbalski - trener WKK Wroc³aw
Arkan dnia kwiecie 24 2015 16:11:42
Panie Trenerze WKK
1. Nie nazwa³em Pana bucem.
2. Pana ch³opcy zagrali z ogromnym zanga¿owaniem a autor artyku³u niezbyt wie o czym pisze (w tej kwestii). Ktokolwiek widzia³ ten mecz i twierdzi inaczej - k³amie.
3. Co do zmiany w pierwszej kwarcie - ta decyzja mia³a znaczny wp³yw na przebieg meczu i doskonale Pan o tym wie. Czy arogancja sta³a u podstaw tej decyzji? Czym jest arogancja? To przecenienie w³asnych mo¿liwo¶ci vs oceny mo¿liwo¶ci rywala. Jest Pan bardzo dobrym trenerem i nie wierzê, ¿e podj±³by Pan taka decyzjê maj±c w³a¶ciwy os±d wzajemnych mo¿liwo¶ci obu zespo³ów. Czy mozna by³o zrobic inaczej? To jest w³a¶nie temat na fajn± dyskusjê przy kawie.
4. Co do zakoñczenia - faktycznie nie znam ustaleñ jakie by³y poczynione. Wiem natomiast jak to zosta³o zakomunikowane innym uczestnikom, co powiedzia³ Burmistrz. Je¶li faktycznie by³o tak jak Pan mówi to serdecznie przepraszam za nazwanie Pana arogantem i za focha. Dla mnie kolejna nauczka aby nie wierzyæ politykom (nawet lokalnym), a dla Pana, chyba jednak wniosek, ¿e trzeba zostawiæ reprezentatna dru¿yny je¶li to mo¿liwe. WKK jest zbyt rozpoznawalne, aby dopu¶ciæ do takich sytuacji, ¿e lokalny mówca na zakoñczeniu mówi, ¿e z WKK to mu nawet nikt nie powiedzia³ komu ma dedykowaæ puchar..
4. Rozumiem, ¿e s³ownictwo typu "g...o Pan wie" jest wynikem moich nies³usznych insynuacji, za ktore przepraszam, a nie normalna form± komunikacji. Je¶li tak, to chetnie wypije z Panem kawê, bo ma Pan naprawdê ciekawy zespó³ i ciekawi mnie jak Pan postrzega przysz³o¶æ tych ch³opców.
5. Nie wylewam pomyj na Pañskich ch³opców. Ale nie zamierzam pisaæ nieprawdy. Moje widzenie przebiegu meczu przedstawi³em - jako by³y zawodnik zaawansowany wiekeim tak to widzê. Polonia to bardzo nierówny zespó³. Potrafi przegraæ w bardzo z³ym stylu prosty wydawa³oby sie mecz (vide Asseco). A s± dni kiedy dostaj± kompletnego szaleju. Pana ch³opcy zagrali bardzo dobrze, ale ¿eby zatrzymaæ Poloniê w takim szale, to trzeba co najmniej calej pi±tki na poziomie Szymona i Wiktora. Tu nie chodzi o skald, nazwiska itd. Polonia jest jak bokser, ktory ma niezbyt równo pod sufitem. Jednego dnia wejdzie do ringu i dostanie straszne bêcki od kompletnego amtora. Innego dnia wejdzie i z ob³edem w oczach zat³ucze mistrza ¶wiata wagi ciê¿kiej.....Kompletny brak regu³y...
Pozdrawiam Pana serdecznie, ale nadal nie zdj±³bym Kiwilszy w 5 minucie smiley
janusz_52 dnia kwiecie 24 2015 17:05:46
To chyba pierwsza wizyta na SKM-ie trenera dru¿yny m³odzie¿owej, przynajmniej w otwartej formie; uznanie dla trenera Niedbalskiego. Z samym SKM-em nie ³±czy mnie nic, ale poniewa¿ dobro koszykówki m³odzie¿owej le¿y mi na sercu, a SKM jest czê¶ci± tej¿e koszykówki zale¿y mi na tym, by portal siê rozwija³ i stawa³ siê nieod³±czn± czê¶ci± sportu m³odzie¿owego. Post trenera Niedbalskiego stanowi now± jako¶æ w wymianie opinii na tej witrynie i jako taki powinien byæ doceniony i zauwa¿ony.
Trochê ¼le siê jednak sta³o, ze trener Niedbalski, zapewne w polemicznym ferworze, u¿y³ w nim s³ów niepotrzebnych. Tak ju¿ jest, ¿e trener dru¿yny zespo³owej (nawet koszykówki m³odzie¿owej) jest w pewny sensie osob± publiczn± i bêdzie poddany ocenie tej¿e publiczno¶ci. Kibice, forumowicze maj± prawo do oceny, czy te¿ krytyki i jakby z zasady "mog± wiêcej". Nie wydaje mi siê zreszt±, by Arkan, czy Dominik przesadnie skorzystali z tego prawa. Nie by³o potrzeby, Szanowny Panie Tomaszu, reagowania w tak gwa³towny sposób chocia¿ sam komentarz, który Pan zamie¶ci³ jest niezwykle warto¶ciowy, bo daje nam obraz tego meczu z ³awki trenerskiej WKK. Ja sam pod poprzednim artyku³em o meczu w Prudniku pyta³em siê Artiego "co tam siê sta³o". Wydawa³o mi siê nieprawdopodobne, by konfrontuj±c wcze¶niejsze wyniki "korespondencyjnie", WKK móg³ przegraæ z Poloni±. Zak³ada³em oczywi¶cie, ¿e nast±pi³o pewne rozprzê¿enie w WKK, co nie jest przecie¿ niczym nadzwyczajnym; awans mieli pewny, trochê zmêczenie poprzednimi meczami, koñcówka sezonu - nic wielkiego. W pierwotnej wersji tego postu umie¶ci³em zreszt± taki passus:
... Co tam siê sta³o; Sewio³ my¶la³ o Ameryce, Kiwilsza siê spoci³, Wadowski postanowi³ na parkiecie odpocz±æ, a trener Niedbalski przez ca³y mecz czyta³ na ³awce Przegl±d Sportowy?...
w ¿artobliwy sposób daj±c do zrozumienia, ¿e potê¿na si³a WKK zosta³a zachowana na fina³y. Rzecz jasna, w ¿adnym razie nie mia³o to byæ nic z³o¶liwego, a raczej zabawnego. Po namy¶le usun±³em jednak ten akapit, by kto¶ nie poczu³ siê ura¿ony. Teraz widzê, ¿e decyzja by³a w³a¶ciwa.
Ale to wszystko drobiazgi. Prawdziwie interesuj±ca informacja p³yn±ca z komentarza trenera Niedbalskiego jest ta, ¿e WKK nie odpu¶ci³ meczu, a Polonia wspiê³a siê na wy¿yny kunsztu koszykarskiego. To fenomenalnie wró¿y fina³om w Radomiu. A na miejscu ROSY na mecz WKK-POLONIA (je¶li do niego dojdzie) sprzedawa³bym bilety; rozejd± siê na pniu!. Sam kupi³bym 3, ¿eby mi nikt nie przeszkadza³ gdy bêdê wrzeszcza³ i wymachiwa³ ³apami w kibicowskim amoku!
Do zobaczenia w Radomiu!
Psofix dnia kwiecie 24 2015 22:04:02
Na 100% Poloniê zasili Jakub Mijakowskismiley https://www.youtube.com/watch?v=uITnOW5hcMY
dh1989 dnia kwiecie 25 2015 15:54:11
Posypujê g³owê popio³em, bo w swoim opisie pope³ni³em b³±d ¼le wyra¿aj±c swoje my¶li. Absolutnie NIE uwa¿am, ¿e WKK komukolwiek odpuszcza. Chodzi³o mi bardziej o to, ¿e po dwóch mia¿d¿±cych wygranych w pó³fina³ach u graczy WKK zabrak³o nieco koncentracji w trzecim spotkaniu, co skrzêtnie wykorzysta³a ambitna Polonia. Ogl±dam WKK w akcji regularnie od 6 lat w rozgrywkach m³odzie¿owych, do tego widzia³em m³odzie¿ coacha Niedbalskiego dwa razy w tym sezonie w 2. lidze. Na podstawie obserwacji zespo³ów trenera Niedbalskiego absolutnie nie kwestionuje jego dokonañ oraz filozofii klubu, bo w obu przypadkach mo¿na braæ przyk³ad. Widzia³em mecz WKK z Górnikiem we Wroc³awiu w 2. lidze i podziwia³em jak kapitalna strefa wroc³awian absolutnie wykoñczy³a walcz±cych o awans wa³brzyszan (podziwia³em przez ³zy, bo zespó³ z mojego miasta zagra³ katastrofalny mecz). WKK gra³o wtedy o nic i mog³o odpu¶ciæ, ale powalczy³o z faworytem i po dwóch dogrywkach zas³u¿enie zwyciê¿y³o (w takim samym tonie wypowiada³em siê o WKK na stronie www.gornik.walbrzych.pl po meczu).

Teraz naprawdê nie wyobra¿am sobie by kto¶ by³ w stanie WKK zatrzymaæ w drodze do z³ota. Jestem dumny z wa³brzyskich juniorów, którzy wyszarpali wygran± z WKK w strefie, ale mam ¶wiadomo¶æ, ¿e Wroc³aw zagra³ bez Kiwilszy, Sewio³a i Bendera. Pamiêtam trenera Niedbalskiego jak g³o¶no krzycza³ w przerwie tego meczu do swoich graczy, a opisuj±c "Górników": " "Oni graj± o ¿ycie!!!!!" Przepraszam za wprowadzanie w niezamierzony sposób w b³±d.


Pozdrawiam

Dominik z Wa³brzycha
janusz_52 dnia kwiecie 26 2015 12:27:42
Szanowni Panowie Arkan i Dominik.
Oczywi¶cie nic mi do tego kogo i jak przepraszacie, ale dobrze by³oby znaæ proporcje. Przeczyta³em dok³adnie Wasze wpisy i, doprawdy, nie zauwa¿y³em tam nic co mog³o byæ powodem do tak gwa³townej i momentami - nie bardzo parlamentarnej, reakcji trenera Niedbalskiego. Jego wpis uzna³em za warto¶æ sam± w sobie (podtrzymujê to z moc±!), jednak zdecydowanie przesadzon± pretensjê do Waszych opinii. Podkre¶lam: opinii. Przecie¿ te mo¿e mieæ ka¿dy i je¶li tylko wyra¿a je w cywilizowanej formie nie powinny byæ powodem tak gwa³townych i, co tu gadaæ, nieeleganckich wypowiedzi, jakie poczyni³ Tomasz Niedbalski. Jeszcze trochê, a zainicjujemy akcjê "ca³y SKM przeprasza trenera Niedbalskiego". Tylko za co?
Doskonale by³oby, gdyby¶my zamknêli tê sprawê jakim¶ krótkim postem samego Zainteresowanego. Ale czy zechce i domy¶li siê o co chodzi?
Arkan dnia kwiecie 26 2015 13:47:28
Panie Januszu, bardzo dziêkuje za g³os rozs±dku w dyskusji. Ma ogromn± nadziejê, ¿e Pan Trener Niedbalski, kiedy opadn± emocje i stres zwi±zany z niezmiernie wa¿nymi zawodami w Radomiu, sam oceni czy i w jakim zakresie zas³u¿y³ na przeprosiny. ¬le by siê sta³o, gdyby przeszed³ nad tym do porz±dku dziennego, ale có¿ - to absolutnie jego osobista decyzja.
miswid dnia kwiecie 26 2015 22:46:31
Oczywi¶cie, ¿e trener zas³u¿y³ na przeprosiny. A bardziej ni¿ on - zawodnicy WKK.

"I choæ kwestionuje siê zaanga¿owanie wroc³awian w meczu przed którym byli pewni awansu" - nie wszyscy zdaj± sobie sprawê, ¿e nawet najmniejsze zasugerowanie niew³a¶ciwej postawy wywo³uje u zainteresowanych wybuch z³o¶ci.

Takie zdanie trzeba trzy razy przemy¶leæ, zanim siê je napisze. Rozumiem, ¿e autor mia³ na my¶li niepe³ne zaanga¿owanie WKK ze wzglêdu na ich pewny awans, ale mo¿na je odczytaæ jako co¶ wiêcej - sportowcy s± bardzo czuli na tym punkcie smiley

PS. Przy okazji, wrzucanie Wadowskiego w wypowiedzi o U18 jest równie¿ b³êdem.
Arti dnia kwiecie 27 2015 09:20:24
Witam.Ale sie porobilo ! Panowie-koledzy dajcie juz spokoj ! musimy koniecznie spotkac sie w Radomiu (przy piwku lub kawce jak kto woli i porozmawiamy) JUZ NIE MOGE SIE DOCZEKAC MECZYsmiley Wiecie moze o ktorej sa? (musze sie zamienic w pracy).Super info ze Jakub Mijakowski przyjezdza (wrescie).Kuba wsiadaj w pierwszy samolot do Polski i wkladaj stroj Polonii jestes nam niezbednie potrzebnysmiley
madej1972 dnia kwiecie 28 2015 08:01:11
Panie Tomku ... trzeba pewne sprawy prostowaæ i korygowaæ nieprawdziwe opinie - czy anonimowe forum SKM jest do tego dobrym miejscem ? Jest niestety jedynym miejscem ... i to jest ogromny problem m³odzie¿owego basketu - to po czê¶ci wina ¶rodowiska koszykarskich mediów - które to ¶rodowisko poza paroma osobami tylko linkuj±ce staty. Drobna uwaga do nicku janusza52 ... akcja ca³y SKM przeprasza trenera Niedbalskiego ... bez problemu j± zorganizujecie - bo komentatorów na SKM jest garstka (z 10 osósmiley. Ja bym postawi³ pytanie dlaczego od paru lat ta liczba maleje, a nie ro¶nie ??? Co¶ w tym jest...
Daniel Madejski (WKK Wroc³aw)
Pawcio dnia kwiecie 28 2015 13:02:47
madej1972 zawsze tak jest, czytaj± setki pisz± jednostki, niedocenianie roli SKM jest b³êdem.
Pan Arkan powinien umieæ siê podpisaæ pod swoim postem,dialog anonima z osoba znan± z nazwiska nie ma zwykle sensu i to wszystko ode mnie.
Arkan dnia kwiecie 28 2015 14:46:19
Pawcio - nie mam problemu z podpisaniem siê imieniem i nazwiskiem. W odpowiedzi na post Pana Trenera zamierza³em to zrobiæ, ale doszed³em do wniosku, ¿e stwierdzenia "..nie mam s³ów i nie mam zamiaru z Panem polemizowaæ." i "g...o Pan na mój temat wie.." s± koñcem dialogu, a nie zaproszeniem do dyskusji. Poniewa¿, wiem ¿e zawodnicy czytaj± równie¿ nasze posty, postanowi³em w miarê moich skromnych umiejetn¶ci za³agodziæ nieco emocjonalny ton dyskusji. Niestety spowodowa³o to b³êdne wra¿enie, ¿e wszyscy powinni Pana Trenera przeprosiæ. Tak nie jest. Bardzo chêtnie podpiszê sie imieniem i nazwiskiem, kiedy poziom dyskusji bêdzie mniej "emocjonalny" i bardziej merytoryczny.
madej1972 dnia kwiecie 28 2015 17:19:18
To proszê siê podpisaæ Arkan ... bêdzie mo¿e wtedy bardziej merytoryczna dyskusja bez "gdybania o l±dowaniu na Marsie" za anonimowym nickiem.
Daniel Madejski
Arkan dnia kwiecie 28 2015 18:13:01
Robert Szymañski, 202cm, waga w czasach zawodniczych 90-98kg, klub macierzysty Skra Warszawa (sekcje m³odzie¿owe Polonii Warszawa), Liceum sportowe klasa koszykówki Warszawa, pozycja klubowa 5, w±ska kadra polski od kadeta do m³odzie¿ówki (dzisiejsze U20) 1985-89. Pozycja w kadrze 4/5. To tyle o mnie. Pana Trenera ju¿ znam. Artiego równie¿. Panów, którzy prosili mnie o przedstawienie siê, proszê o to samo. Mam nadziejê, ¿e po Panów prezentacji zrobi siê bardzo merytorycznie.
janusz_52 dnia kwiecie 28 2015 19:22:15
Trzeba przyznaæ, ¿e robi siê ciekawie na SKM-ie. Zmasowany atak zwolenników jawno¶ci w ¿yciu publicznym i SKM-ie doprowadzi³ do ujawnienia siê Arkana. Jeszcze trochê Panowie Madej i Pawcio, a zaczniecie ¶cigaæ komentatorów za ukrywanie siê pod podejrzanymi nickami. Miswid z kolei bêdzie tropi³ Anonimowych Autorów za nieprawomy¶lno¶æ, bo przecie¿ jaki¶ zawodnik mo¿e siê obraziæ i zdenerwowaæ nieprzychylnym komentarzem.
Otó¿, Panowie, ja nie zamierzam siê ujawniaæ. Piszê na SKM-ie od pocz±tków jego powstania, moje dane osobowe poda³em kiedy¶ Zibiemu, ale tylko do jego wiadomo¶ci i to w zupe³no¶ci powinno wystarczyæ. W ¿adnym z moich postów nie by³o agresji, czy niecenzuralnych zwrotów, ani te¿ z³o¶liwych wycieczek pod czyim¶ osobistym adresem. Regu³y SKM s± od pocz±tku jasne: piszemy pod nickami, prezentujemy swoje pogl±dy i opinie, i je¶li tylko spe³niaj± one podstawowe standardy przyzwoito¶ci - nie ma siê czego czepiaæ. Je¶li jaki¶ post narusza te zasady - od tego jest Zibi ¿eby komentarz wywaliæ. Wymuszanie od kogo¶ podawania swoich danych osobowych jest tyle¿ niedobre co niepowa¿ne; komplikuje swobodn± wymianê my¶li na SKM-ie i narusza zasady ustalone przecie¿ wcze¶niej. Dla Autorów pisz±cych pod Imieniem i Nazwiskiem mam wiele szacunku, ale wymaganie tego od innych uwa¿am za niedobre.
Dla Arkana - chapeau bas! Za pe³ne taktu i kultury zdjêcie przy³bicy.
PS.
Miswid ma oczywi¶cie racjê wytykaj±c mi umieszczenie Wadowskiego w roczniku 97. Przywo³a³em ten cytat z pamiêci bo - jak zaznaczy³em, nie umie¶ci³em go w pierwotnej wersji komentarza. W oryginale by³ tam inny zawodnik.
madej1972 dnia kwiecie 28 2015 21:40:45
Widzê, ¿e o merytorykê... a mo¿e bardziej o ochronê danych osobowych zadba³ ju¿ janusz52. Chcia³bym tylko napomnkn±æ, ¿e wed³ug kryteriów SKM przedstawionych przez janusza52 pierwszy post Arkana powinien podlegaæ cenzurze --- jak nic pe³no tam personalnych wycieczek do trenera Niedbalskiego i jego zespo³u - maj±c na uwadze anonimowo¶æ tego wpisu jest to bardziej hejt, a nie wolna wymiana my¶li.
PZD
Daniel Madejski
Koñczê ten w±tek - problemem jest inne widzenie i postrzeganie "anonimowo¶ci" w moim jakim¶ tam systemie warto¶ci to sprawa do¶æ wa¿na z kim mam przyjemno¶æ rozmawiaæ i siê nawet spieraæ (czêsto do¶æ ostro). Wracam do mojego U14 - ale bêdê mia³ oko wed³ug zaleceñ janusza 52 na inne w±tki i anonimowe wpisy, które obserwujê ju¿ od dobrych paru lat. Jeden sukces ju¿ mam wg Janusza 52 - Arkan ods³oni³ przy³bicê - jednak dawne rycerstwo ju¿ na tarczy eksponowa³o swoje pochodzenie i korzenie - chyba to jednak bardzo niefortunnie odniesienie w stosunku do rycersko¶ci Arkana smiley
PZD
Daniel Madejski
Arkan dnia kwiecie 28 2015 23:42:33
Panie Danielu, strasznie to mi³e, ¿e moje przedstawienie siê spotka³o siê z tak o¿ywion± reakcj± z Pañskiej strony. Deklarowa³ Pan, i¿ przyczyni siê to do polepszenia merytoryki dyskusji na forum. Niestety Pañski kolejny wpis ma siê nijak do Pañskich deklaracji - nie ma tam nic o koszykówce. S± jakie¶ przemy¶lenia co do net etykiety i Pana ewentualnej roli jako pilnowacza kolejnych wpisów. Trochê naiwnie liczy³em, ¿e zrewan¿uje siê Pan informacjami na swój temat, które pozwol± trochê na uwiarygodnienie Pañskich (je¶li oczywi¶cie mia³y by siê pojawiæ) opinii na temat koszykówki. Ale.có¿, nie mogê zaprzeczyæ, rola pilnowacza forum jest potrzebna i po¿yteczna. Szczególnie w przedzieñ tak emocjonuj±cych wydarzeñ jak fina³y.
Czujê siê równie¿ w obowi±zku do wyja¶nienia kwestii hejtu. Otó¿ za³ó¿my sytuacjê, ¿e Kowalski ma odpowiedzieæ na pytanie "Ile to jest 2 razy 2?" Odpowiada: 5. I teraz, je¶li ja komentuj±c to zdarzenie powiem " Kowalski jest brudasem i oszustem", to niezale¿nie od podpisu pod postem bêdzie to hejt. Je¶li natomiast napiszê, ¿e "Kowalski jest nieukiem", to niezale¿nie od podpisu bêdzie to fakt.
Dla mnie EOT na tematy psychologiczno-obyczajowe. Zapraszam do dyskusji na temay g³ówny. Moi Drodzy: która grupa trudniejsza?
WestPoint dnia kwiecie 29 2015 07:52:06
Witam serdecznie, odpowiadam na apel o wiêksz± liczbê dyskutantów. W³a¶nie siê zarejestrowa³em i jest to mój pierwszy wpissmiley. Na dobry pocz±tek poprê jedno ze wcze¶niejszych pytañ o godziny meczów w fina³ach U 18. Godziny pilnie potrzebne do planowania...
madej1972 dnia kwiecie 29 2015 08:59:20
Pzkosz zapewne siê bêdzie oci±ga³ z przyznaniem organizacji 1/2 U14 wiêc mam jeszcze czas co¶ napisaæ w tym w±tku. Mi³o mi Pana poznaæ (przynajmniej wirtualnie) Panie Robercie ... po pierwsze gratulujê ¶wietnej kariery w m³odzie¿owej koszykówce ... która to jednak moim zdaniem nie za bardzo wiele wnosi do Pana oceny trenera Niedbalskiego. Powiem wiêcej Panie Robercie --- tym bardziej dziwiê siê temu pierwszemu postowi (nie ca³emu). By³y kadrowicz tak ³atwo ocenia trenera i zawodników wiedz±c jak specyficznym sportem jest koszykówka i jak drobne elementy oraz czêsto stan umys³u decyduj± czy jest siê w meczu lub poza nim. Ma Pan racjê ... w moich wpisach w tym w±tku nie ma nic o koszykówce. Poniewa¿ ca³a ta dyskusja powiedzmy od po³owy Pana pierwszego wpisu nie dotyczy nadchodz±cych fina³ów. Ciekawy jestem ile godzin przegada³ Pan z trenerem Niedbalskim, ¿e tak ³atwo i jednoznacznie go Pan oceni³ ??? ile treningów prowadzonych przez niego oraz meczów Pan ogl±da³ na ¿ywo ??? ... mój poprzedni wpis bardziej skierowany by³ do Pana janusza 52 (obroñcy danych osobowych i zadeklarowanego anonima).
Na samym koñcu wracamy do najwa¿niejszego punktu programu Pan Robert Szymañski pyta o grupy i ich ocenê przed fina³ami MP U18 !!! i to jest najlepsze co mog³o siê wydarzyæ po tej wymianie zdañ i stanowisk smiley Powa¿nie to wpis, który cieszy mnie najbardziej !!! Wracaj±c jeszcze wstecznie do jednego w±tku ... Panie Robercie je¿eli chce siê Pan dowiedzieæ czego¶ wiêcej o mnie zapraszam na mój profil na FB jest publiczny ... mo¿e w moich znajomych znajdzie Pan kogo¶ kogo Pan zna (np. z Warszawy) i zasiêgnie jêzyka z jakim go¶ciem Pan siê spiera ... opinie osób, które mnie znaj± s± chyba cenniejsze od mojej osobistej autoprezentacji - na pewno w kwestii kariery w koszykówce m³odzie¿owej nie mam absolutnie mo¿liwo¶ci równania siê z Panem. Kompleksów z tego powodu jednak nie mam.
Je¿eli WKK dostanie siê do fina³ów U14 i odbêd± siê blisko Pana ... serdecznie zapraszam na dobr± kawê lub co¶ bardziej bursztynowego i do zerkniêcia na nowy powiew w PL koszykówce ... rocznik 2001 zapowiada siê bardzo ciekawie.
Pozdrawiam serdecznie
Daniel Madejski
co¶ o U18 ze swojej strony tak¿e napiszê smiley o ekipach które, widzia³em osobi¶cie i mam o nich jak±¶ wiedzê.
Pawcio dnia kwiecie 29 2015 21:52:59
Janusz plizzz ja nikogo nie ¶cigam i ¶cigaæ nie zamierzam, nie wtr±cam siê w spory tego typu. Po prostu uwa¿a³em ¿e pisanie takich postów anonimowo jest nie w porz±dku.Arkan wzi±³ to na klate i siê przedstawi³, nie musia³.EOT
Do West Pointa Harmonogram godzinowy wisi u miswida na polishhopsie
06.05 (¶roda)
11:00 Polonia - Trefl
13:15 Basket Junior - ¦l±sk

07.05 (czwartek)
11:00 ¦l±sk - Polonia
13:15 Trefl - Basket Junior

08.05 (pi±tek)
11:00 Trefl - ¦l±sk
13:15 Basket Junior - Polonia
09.05 (sobota)
11:00 mecz o 7. miejsce
13:15 mecz o 5. miejsce
15:30 1. pó³fina³ (A2-B1)
17:45 2. pó³fina³ (B2-A1)

GRUPA B

06.05 (¶roda)
15:30 Wis³a - Rosa-Sport
18:00 Górnik - WKK

07.05 (czwartek)
15:30 WKK-Wis³a
17:45 Rosa-Sport - Górnik

08.05 (pi±tek)
15:30 Rosa-Sport - WKK
17:45 Górnik - Wis³a

Pawe³ Kulka
Arkan dnia kwiecie 29 2015 23:50:45
No dobra, to skoro ju¿ wisi rozk³ad godzinowy to mo¿emy zacz±æ wró¿enie z fusów ;-). Zanim jednak zacznê siê m±drzyæ w temacie grup, to chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e harmonogram jest najkorzystniejszy dla sztabów trenerskich WKK i Rosy (dla WKK na jak sadzê na 100%, a dla Rosy jak ogra Górnika). Mecz ten bêdzie siê odbywa³ przy zamkniêtej tabeli grupy A, co daje mo¿liwo¶æ wyboru kolejnego rywala (proszê mi nie pisaæ, ze sugerujê odpuszczanie meczy - piszê o zwyk³ej taktyce turniejowej). Ale ¿eby nie by³o za s³odko, to akurat grupy WKK to nie zazdroszczê :-)
Moi Drodzy, Pan Dominik napisa³ bardzo fajn± metrykê dru¿yn i by³bym j± przyj±³ bez zastrze¿eñ, gdyby nie jeden fakt. Przed nami turniej 5-cio dniowy, a takie turnieje rz±dz± siê zupe³nie innymi prawami!!!! Oprócz oczywistych ró¿nic takich jak rosn±ce zmêczenie (fizyczne i psychiczne) i wiêksze ryzyko wyst±pienia kontuzji, koszykówka m³odzie¿owa przynosi dodatkowe problemy - problem z utrzymaniem wysokiej koncentracji w trakcie ca³ego turnieju oraz przypadki niewytrzymania ci¶nienia (2-3 mecze "o wszystko" w czasie 1 turnieju). Co oczywiste, turnieje 5-cio dniowe promuj± d³ugie ³awki (to minus np dla Wa³brzycha), ale równie¿ grê opart± na zespole, a nie tylko na gwiazdach (a to plus dla np: Rosy i Biofarmu).
Co do samych grup - ¶miesznie siê u³o¿y³o. Obecnie mamy dwa rodzaje dru¿yn w U18: pierwszy, to taki, który ma w zespole graczy wysokich i wychodzi wysok± pierwsz± pi±tk± (np: WKK, Trefl, Biofarm, Polonia) oraz zespo³y wychodz±ce niskim bardzo motorycznym sk³adem (np: Rosa czy Wa³brzych). Junior, to jest jeszcze taka kategoria, gdzie dobry zespó³ streetballowy jest w stanie namieszaæ dobrze u³o¿onej dru¿ynie z graj±cymi rasowymi 5 i 4 (potem w seniorze, gdy wysocy maj± ju¿ motorykê i koordynacjê, to raczej sie nie zdarza). Zespo³y "niskie" trafi³y do grupy B na WKK, a "wysokie" do grupy A, gdzie bêd± stara³y siê ograæ Biofarm.
Dlatego napisa³em na pocz±tku, ¿e nie zazdroszczê WKK - maj± bardzo ambitnych Górników (którzy graj± z nimi pierwszy mecz na pe³nej ¶wie¿o¶ci) i gospodarzy. ¯eby by³o jasne - moim zdaniem wygraj± oba mecze (chyba, ¿e która¶ z dru¿yna zagra na skuteczno¶ci z gry pow 46-47% to mo¿e siê zrobiæ problem), ale siê ch³opy umorduj± jak koñ na westernie. A nastêpnego dnia trzeba i¶æ do final four....
Grupa A - wszystko za³e¿y od tego co zrobi Polonia. Pó³fina³y pokaza³y, ¿e jakiekolwiek przewidywania w przypadku tego zespo³u nie maj± sensu. Jako kibic Polonii wierze, ¿e wejd± do final four, jako, ¿e maj± zaleg³± sprawê z Ros± z bara¿y - Rosa wygra³a, a ca³a pierwsz 5tka Polonii spad³a za 5 fauli (mam nadzieje, ¿e takie sêdziowanie nie powtórzy siê na fina³ach). Trochê celowo nie chcê siê rozpisywaæ na temat grupy A teraz. Nie chcê przez przypadek wygadaæ planów jakie maja ch³opcy....ale odbije sobie na nich po zawodach
herring dnia kwiecie 30 2015 07:23:57
Witam. Skoro (mam nadziejê) zosta³ zakoñczony spór na temat trenera Niedbalskiego i o to czy WKK odpu¶ci³o mecz w pó³fina³ach, mo¿e zaczniemy zabawê w typowanie kto trafi do strefy medalowej. Mam ¶wiadomo¶æ, ¿e wiêkszo¶æ komentatorów jest zwi±zana emocjonalnie z poszczególnymi dru¿ynami lub regionami. Wiêc czasami ich typy mog± byæ trochê subiektywne. Ja jestem z Dolnego ¦l±ska, wiêc si³± rzeczy powinienem postawiæ na zespo³y wroc³awskie i Górnika Wa³brzych.
Grupa A - moim zdaniem bardziej wyrówna. Faworyt to Poznañ, a o drugie miejsce Polonia powalczy ze... ¦l±skiem.
Grupa B - zdecydowany faworyt to WKK , si³a pod koszem Bendera, Kiwilszy i Sewio³a jest wszystkim znana, a i obwód niczego sobie. ¦cibisz pokaza³ na pó³finale bardzo dobr± dyspozycje, podobnie jak rok m³odsi Rutkowski, Jêdrzejewski i Kobel. O drugie miejsce Rosa bêdzie musia³a ostro walczyæ z Górnikiem. Do zobaczenia w Radomiu.
luck777 dnia kwiecie 30 2015 16:48:16
dziêki Panowie za powrót na w³a¶ciwe tory, moje typy na wyj¶cie z grup to WKK i Rosa oraz Polonia i ¦l±sk.
luck777 dnia kwiecie 30 2015 17:26:12
g³o¶no my¶lê, czy nie powinno siê wprowadziæ takiego przepisu, ¿e zawodnik musi rozegraæ np. trzy mecze w strefie by móc graæ w æwieræfinale i dalej? Czy to jest ok wobec ch³opaków którzy wywalczyli awans, ¿e przyje¿d¿a kto¶ z Ameryki tak naprawdê niezwi±zany z klubem i gra? Czy to jest fair play? Ok przyje¿d¿aj± "gwiazdy" ale jak± wtedy maj± szansê inni? Jaka to dla nich motywacja? S³abo¶ci Rosy i WKK upatrujê w³a¶nie tu, obce cia³o wprowadzone do organizmu, który doskonale funkcjonuje, nie zawsze to musi byæ dla tego organizmu lepsze... Lepsze jest wrogiem dobrego.
Psofix dnia kwiecie 30 2015 20:03:41
Do luck777: Z jednej strony w tym co Pan pisze jest trochê racji jednak jest pewno raler1;. Ci ch³opcy s± zwi±zani ze swoimi klubami bo ca³y czas reprezentuj± ich barwy. Nauka w USA w ¿aden sposób nie zmienia ich przynale¿no¶ci klubowej. Poza tym to s± przecie¿ Polacy nie ¿adni Amerykaniesmiley Dlaczego ich karaæ za to ¿e wybrali inny program treningowy? Pod±¿aj±c dalej za Pana tokiem my¶lenia to ch³opcom z SMS Cetniewo te¿ nie powinno siê pozwoliæ graæ w pó³ i fina³achsmiley Pyta Pan czy to jest rokr1;, moim zdaniem chyba tak bo przecie¿ oprócz samego aspektu rywalizacji istnieje co¶ takiego jak szkolenie oraz rozwój umiejêtno¶ci sportowych. Moim zdaniem lepiej siê uczyæ od lepszych nawet kosztem przegranej ni¿ graæ i wygrywaæ ze s³abszymi bo to za du¿o nie wnosi w rozwój sportowy. Wydaje mi siê równie¿ ¿eby ca³y czas móc i¶æ do przodu trzeba mieæ mo¿liwo¶æ rywalizowania z lepszymi od siebie bo tylko wtedy jest szansa na postêp. Oczywi¶cie wcale nie chce przez to powiedzieæ, ¿e Ci ch³opcy którzy przyjechali s± lepsi bo to zweryfikuje boisko ale im wiêkszy przegl±d m³odzie¿y z ró¿nych programów treningowych tym lepiej dla wszystkich. To moje zdanie w tej materiismiley A teraz moje typy: Gr.A Poznañ, Polonia, Gr.B WKK, Rosa.
Arkan dnia kwiecie 30 2015 22:24:20
luck777 - poruszasz klika ro¿nych aspektów na raz. Pierwszy to limitowanie udzia³u "gwiazd", aby inni mieli szanse. Ale szanse na co? Od kogo, z kim i czego mieliby siê uczyæ? Jeden mecz z zawodnikami z grupy "nazwisk" (polskich i amerykañskich) daje wiêcej nauki i dobrego do¶wiadczenia ni¿ ca³a strefa w meczach z klubami typu KS KILOF MÊCZYDO£Y, gdzie lokaln± pi±tk± i królem deski jest Rysiu, lat 17, 188cm wzrostu i 107kg.
Co do bycia fair - zgadzam siê z Psofix. Motywacja - ta zale¿y tylko od zawodnika. Nie znam bardziej motywuj±cych meczy dla klubowych zawodników, ni¿ walka z koleg± o uznanej renomie.

....ale poruszy³e¶ w swojej wypowiedzi o wiele ciekawsza kwestiê - wzmocnieñ (byæ mo¿e os³abieñ?) zespo³u zawodnikami zza Wielkiej Wody. Podstawowym problemem nie jet tu bynajmniej "cia³o obce" jako takie. Problem polega na tym, ze to przeszczep miêdzygatunkowy! Koszykówka USA nie ma praktycznie nic wspólnego z koszykówk± w tzw Europie! Szczerze powiedziawszy, aspekt jak trenerzy poradz± sobie z modyfikacj± za³o¿eñ taktycznych pod k±tem wzmocnieñ z USA jest dla mnie najciekawsz± rzecz± na zbli¿aj±cej siê imprezie. Bardzo trudna rzecz i naprawdê mo¿na sporo zepsuæ. Doskona³ym przyk³adem jak sensytywna jest to rzecz jest wystêp Sewio³a w Prudniku. W meczach z Asecco i Prudnikiem gra³a ca³a dru¿yna. Wiktor w 2 meczach rzuci³ 18pkt i zebra³ 3 pi³ki. Oba mecze WKK wygra³o. W meczu z Poloni±, dru¿yna nie zagra³a tak jak w przednich meczach - ciê¿ar wzi±³ na siebie Wiktor - rzuci³ 27 oczek i zebra³ 5 pi³ek. WKK przegra³o. Oczywi¶cie wiemy, ¿e do Wiktora do³±czy Bender, ale czy je¶li narzuc± swój styl gry dru¿ynie, to dru¿yna siê dostosuje? A mo¿e dru¿yna "zignoruje" to i bêdzie stara³a siê graæ swoje? Co siê stanie je¶li to koszykarskie "MMA" spotka siê z bardzo spójnym dru¿ynowo Biofarmem? Podsumowuj±c - koszykówka to nadal sport zespo³owy (przynajmniej w Europie) i wkomponowanie tych bardzo dobrych indywidualno¶ci w istniej±ce ramy dru¿yn stanowi moim zdaniem g³ówne wyzwanie dla kadry trenerskiej wzmacnianych zespo³ów.
luck777 dnia maj 01 2015 10:01:53
Psofix, Arkan-> to tylko moje dywagacje, wystêp zawodników zza wielkiej wody, ma swoje plusy i minusy, nie upieram siê przy swoich racjach, tylko g³o¶no siê zastanawiam. Mam podobne zdanie jak Arkan, taki przeszczep nie musi byæ lepszy dla organizmu takiego jakim jest dru¿yna. Rosy nie widzia³em, ale WKK parê razy, by³a to maszyna do wygrywania...
Arti dnia maj 01 2015 11:03:02
Cze¶æ. Moim zdaniem to dobrze ¿e zawodnicy zmieniaj± kluby ,szukaj± swojej szansu na ¿ycie i sukces ( ró¿nie to bywa - jednym siê udaje , drugim nie ale zawsze id± do przodu przynajmniej na starcie.) Mo¿e jest to nie w po¿±dku je¿eli chodzi o ma³e kluby ( pierwotne kluby zawodników czêsto z ma³ych miasteczek ale co one mog± zaproponowaæ swoim wychowankom w juniorach lub seniorach( gdzie nie maj± zespo³ów nawet w 3 lidze.)Tak naprawde to dobrze ¿e du¿e kluby m³odzie¿owe potrafia i chca pozyskac zawodników z innych stron Polski.Gdyby istnia³ przepis o zakazie zmiany klubów pierwotnych do 20 r ¿ycia to my¶lê ¿e ju¿ w U- 16 mieliby¶my du¿o mniej dru¿yn w rozgrywkach nie mówi±c ju¿ o poziomie ! Pawcio kiedy¶ napisa³ ¿e dobrzy zawodnicy chc± grac z dobrymi bo wtedy podnosz± swoje umiejêtno¶ci ! A Amerykanie czy inni obcokrajowcy przecie¿ terz nie pojechali na wakacje i jezeli sztab trenerski ich chce i s± zg³oszeni do rozgrywek to jest wszystko ok i ja jestem za ! pozdrawiam
herring dnia maj 01 2015 11:58:02
To jak zawodnicy ze Stanów wkomponuj± siê w zespó³ i jak najlepiej wykorzystaæ potencja³ ka¿dego z nich zale¿y zapewne od kilku czynników. Samych graczy, którzy zapewne s± silnymi osobowo¶ciami(skoro zdecydowali siê na takli wyjazd w m³odym wieku), od kolegów z dru¿yny, którzy mog± mieæ czasami problem z zaakceptowaniem nowego uk³adu w dru¿ynie i oczywi¶cie od trenera, który musi jak najlepiej wykorzystaæ potencja³ gracza, jednocze¶nie dbaj±c o w³a¶ciw± chemiê w zespole.
Do Arkana: piszesz, s³usznie, ¿e WKK nie zagra³o z Poloni± taj jak we wcze¶niejszych meczach, ale z drugiej strony sugerujesz, ¿e przyczyn± pora¿ki wroc³awian jest fakt, ¿e Wiktor Sewio³ wzi±³ ciê¿ar gry na siebie. Nie mogê siê z t± sugesti± zgodziæ, gdy¿ w mojej ocenie (nie jestem trenerem koszykówki), przyczyn tej pora¿ki by³o kilka: rewelacyjna dyspozycja Kiereleiwcza, bardzo dobra gra Wyszomirskiego, s³aba gra WKK, szczególnie w obronie przez trzy kwarty, szybko z³apane faule przez Kiwilszê i ¦cibisza oraz nieobecno¶æ z powodu kontuzji bardzo kreatywnego gracza Jêdrzejewskiego.
Arkan dnia maj 01 2015 12:22:12
Herring - nic takiego o Sewiole nie napisa³em. Wiktor zagra³ dobry mecz, ale pod "nieobecno¶æ" dru¿yny, 1-2 gwiazdy mog± ju¾ ma tym etapie nie wystarczyæ....szczególnie w 4 i 5tym meczu turnieju. Wiktor zagra³ swoj± koszykówkê, a dru¿yna nie pod³apa³a zmiany. Mówiê o tym w kontek¶cie dyskusji nt zasilenia dru¿yn graczami z USA, a nie omawiania po raz kolejny meczu WKK Polonia.
¯eby nie by³o tylko o WKK - co uwa¿acie na temat Rosy i jej zasilenia Walczakiem w pó³fina³ach. Pomog³o? A mo¿e nie?
luck777 dnia maj 01 2015 12:31:57
nie chcia³em mówiæ o nazwiskach ale Arkan wywo³a³ temat Walczaka, z tego co widzia³em to w USA gra na pozycji nr 2 a w rosie ma rozgrywaæ. Przy silnych dru¿ynach bêdzie problem.
luck777 dnia maj 01 2015 12:37:51
przepraszam Rosie a nie rosie
Arkan dnia maj 01 2015 12:56:18
Luck777, je¶li chcemy pogadaæ o koszykówce, a nie tylko obstawiaæ wyniki, to nie unikniemy nazwisk. Co do Rosy - zachêcam w wolnej chwili do lektury statystyk pó³fina³owych. Ciekawa lektura ;-)
Filip70121 dnia maj 01 2015 22:38:48
Rosa Radom - Gospodarz MP U18 mo¿e zaskoczyæ.Wzmocniony sk³ad przez ¶wietnego gracza Szymka Walczaka.Wydaje mi siê,¿e ekipa z Radomia powinna poradziæ sobie w fazie grupowej.Najciê¿szy mecz w grupie B dla Rosy bêdzie z faworytem do z³otego medalu z dru¿yn± Wkk Wroc³aw.Radom ma równie¿ ¶wietnie graj±cego by³ego zawodnika z Opalenicy Huberta Stopierzyñskiego. Zobaczymy jak siê spisze Rosa w roli gospodarza MP U18.

Trefl Sopot - Bêdzie broni³ mistrzostwa z przed roku z Wroc³awia gdzie Sopocianie pokonali Wkk 45 : 64. Sopot zabiera do Radomia równie¿ 3 mistrzów z przed roku Damiana Ciesielskiego £ukasza i Micha³a Kolenda.
Nie wyobra¿am sobie ,¿e Trefl nie bêdzie walczy³ o medal.W grupie Sopotu jest wiele dru¿yn które maj± "chrapkê" na medal.Jednym z nich jest np.Polonia Warszawa z Marcinem Wyszomirskim chc± przynajmniej powalczyæ o br±z. Trefl w 1/2 MP U18 zosta³ pokonany przez Górnik Wa³brzych 10 punktami.I tak jest to dla mnie faworyt do medalu.

WKK Wroc³aw - Jest to moim jak i innych sympatyków koszykówki m³odzie¿owej,¿e Wroc³awianie s± faworytem do z³otego medalu. WKK ma 3 z³otych medlistów U16 z Tarnobrzegu i kilku kadrowiczów Polski.W pó³fina³ach Wroc³awianie przegrali po bardzo zaciêtym i emocjonuj±cym meczu z Poloni± Warszaw± 75-73.Tak pora¿ka mog³a byæ spowodowana brakiem super ¶wietnie graj±cego 200 cm Maæka Bendera.On i jak wielu z jego kolegów s± to miêdzy innymi Wiktor Sewio³ , Micha³ Kapa s± to wicemistrzowie z przed roku z Wroc³awia gdzie doznali pora¿ki z zwyciêzcami MP U18 2014 roku Treflem Sopot. Wroc³awianie maj± czas do 6 maja ¿eby przygotowaæ siê do tych mistrzostw.S³ysza³em ,¿e na fina³ach ma siê ju¿ pojawiæ Maciej Bender.Je¿eli siê tak stanie to z Wkk bêdzie bardzo ciê¿ko walczyæ z zbiórce.Bêd± miel bardzo wyskoki sk³ad i bêdzie to ¶wietna dru¿yna na tych mistrzostwach.

A oto moim zadnie klasyfikacja poza stref± medalowa to :
5.-Górnik Wa³brzych
6.-Biofarm Basket JR Poznañ
7.-¦l±sk Wroc³aw
8.-TS Wis³a Kraków
A w pierwszej 4 znajd± siê moim zdaniem na
1.-WKK Wroc³aw - wielki faworyt
2.-Rosa Radom - poniewa¿ gospodarz MP
3.-Trefl Sopot - Je¿eli bêdzie gra³ "swój' basket
4.-Polonia Warszawa - Jak bêdzie gra³ tylko "jeden" zawodnik to tak siê stanie
Oczywi¶cie sport jest nie przewidywalny ,a zw³aszcza m³odzie¿owy raz wygra faworyt a dwa razy wygra o wiele s³absza dru¿yna.Przyk³ad wzi±³em z strefy Wroc³aw w lidze Kadeta U16. By³ to mecz pomiêdzy dru¿ynami Chromika ¯ary w roli gospodarza i KKS Kobierzyce. Wiêkszo¶æ osób mówi³a ,¿e Chromik wygra mecz tym bardziej na swoim parkiecie ale tak siê nie sta³o .Ch³opaki z Lubuskiego przegrali na swoim parkiecie
i wszyscy byli bardzo a to bardzo zaskoczeni.To jest w³a¶nie piêkno sportu
m³odzie¿owego.Nie zawsze wygrywa faworyt.
Pozdrawiam liczê na wasze opisy faworytów MP U18 JR.smileysmileysmileysmiley
dh1989 dnia maj 03 2015 10:49:46
Trudno jest mi byæ obiektywnym, bo kibicuje mojemu Górnikowi, który niesamowitym zaanga¿owaniem wdar³ siê przebojem do fina³ów. Niestety przed fina³ami bia³o-niebiescy maj± swoje problemy kadrowe. Ca³y sk³ad to zawodnicy z regionu wa³brzyskiego, nie ma sprowadzanych talentów z ca³ej Polski. Trudno znale¼æ drugiego takiego finalistê. Ch³opakom w Radomiu bêdzie ciê¿ko, ale oni nigdy, przenigdy siê nie poddaj±, copewnie zaprezentuj± w fina³ach. WKK na dzieñ dzisiejszy wydaje siê poza zasiêgiem kogokolwiek, ale z Ros± trzeba bêdzie powalczyæ.
dh1989 dnia maj 03 2015 10:50:46
Wypowiedzi "Górników" przed fina³ami (www.gornik.walbrzych.pl):

Marcin Jeziorowski, skrzyd³owy juniorów Górnika:

- Po ciê¿kich rozgrywkach wywalczyli¶my fina³. Jeste¶my zmotywowani i pozytywnie nastawieni. Najgorsze ju¿ za nami. Nie mamy nic do stracenia. Bêd±c w czo³ówce najlepszych zespo³ów w Polsce ju¿ jeste¶my wygranymi. Jest to ogromne wyró¿nienie. Przeciwnicy reprezentuj± wysoki poziom gry, nie bêdzie ³atwo. Musimy daæ z siebie wiêcej ni¿ zwykle. Poka¿emy na co nas staæ.


Damian Durski, obroñca/skrzyd³owy juniorów Górnika:


- Ciê¿ko jest cokolwiek powiedzieæ przed fina³ami, to co osi±gnêli¶my do tej pory to sukces, ale mamy aspiracje na medal i nie mamy zamiaru teraz odpu¶ciæ. Jeste¶my dru¿yn±, która nie boi siê graæ z nikim i zawsze walczymy do koñca, co jest naszym najwiêkszym atutem. Potrafimy wyj¶æ z opresji, inne dru¿yny wiedz±, ¿e nie mo¿na nas lekcewa¿yæ
Pawcio dnia maj 03 2015 15:55:40
Wiêkszym problemem WKK ni¿ wkomponowanie w sk³ad Maæka i Wiktora bêdzie utrzymanie koncentracji i udzwigniêcie presji bycia faworytem.
Je¶li jaki¶ mecz siê nie u³o¿y, to ta presja mo¿e wszystko zrewidowaæ.

Podobnie bêdzie z Ros±, granie u siebie nie zawsze daje tylko pozytywne efekty.Rola trenerów to odpowiednie ustawienie mentalne graczy a tu i tr Niedbalski i Mazur wiedz± jak to zrobiæ by by³o bez niespodzianek.

Fajnie ze Górnik gra w fina³ach takie wdarcie siê do fina³ów przez zespó³ bez wcze¶niejszych sukcesów to du¿a sprawa.Obawiam siê jednak ¿e brak ogrania na tym lvl-u da o sobie znaæ bardzo mocno.

Duzo pisze siê o Maæku Benderze nie bez powodów razem z Szymonem jest to podstawowy podkoszowy kadry w r 97 maj±c ich obu WKK nie boi siê pod koszem ¿adnej dru¿yny.Sci±gniêcie do klubu Kiwilszy to by³ doskona³y manewr przed rozpoczêciem sezonu po pierwsze moga rotowaæ bez utraty jako¶ci i po drugie nie ma go inny zespó³smiley.
By³o tak¿e o Walczaku , od obserwatorów wiem ¿e jego gra w istotny sposób pomog³a Rosie w awansie .Cicho tylko o Kubie Mijakowskim, ten zawodnik jest mocno w cieniu, a wiem od jego amerykanskiego trenera ¿e bardzo jest zadowolony z postepów jakie zrobi³.Bardzo jestem ciekawy jak ten zawodnik zaprezentuje siê w Radomiu.
luck777 dnia maj 03 2015 16:39:56
znamy lew± stronê wykresu, to uznane nazwiska, ale powinni¶my tak¿e dbaæ o praw± stronê wykresu, której nie znamy jak na gie³dzie... przyk³ad to Przemek ¯ó³nierewicz, który zaistnia³ dopiero na MP juniorów wcze¶niej by³ szerzej nieznany, ale by³ kto¶ kto da³ mu szansê. I tak naprawdê o to mi w moich wpisach chodzi, wynik wynikiem ale nie traæmy po drodze zawodników tzw pó¼no rozwojowych.
Co do Górnika to szacun za wolê walki, charakter, wiarê, cocones, skoro raz ju¿ wygrali¶cie z WKK dlaczego nie mo¿ecie tego powtórzyæ? Spokojnie mo¿ecie byæ w czwórce, i to niech inni siê obawiaj±.
miswid dnia maj 03 2015 18:22:21
Co do Górnika to szacun za wolê walki, charakter, wiarê, cocones, skoro raz ju¿ wygrali¶cie z WKK dlaczego nie mo¿ecie tego powtórzyæ?


Mo¿e dlatego, ¿e teraz w WKK zagraj± ju¿ Sewio³, Kiwilsza i Bender smiley

Niestety przed fina³ami bia³o-niebiescy maj± swoje problemy kadrowe. Ca³y sk³ad to zawodnicy z regionu wa³brzyskiego, nie ma sprowadzanych talentów z ca³ej Polski.


Hmm, Polonia te¿ chyba gra samymi warszawiakami? W Wi¶le i ¦l±sku wiêkszo¶æ te¿ stanowi± miejscowi/wychowankowie?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOS Katowice r.1995
MOS Katowice r.1995
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi