News: Mateusz Szczypiñski - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 14 2020 03:36:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mateusz Szczypiñski
Wywiady

 Cel na przys³y sezon? Zadebiutowaæ w TBL! – rozmowa z Mateuszem Szczypiñskim

Wyszed³ z wroc³awskiej ku¼ni talentów WKK, ale teraz zbiera kolejne szlify w D±browie. Odwa¿ny i wygadany, ale co najwa¿niejsze nie¼le gra w kosza. Poznajcie Mateusza Szczypiñskiego.

Mateusz niespe³na 17 lat, ale ju¿ ¶mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e na swój wiek koszykarsko sporo prze¿y³e¶.

Mateusz Szczypiñski: Nie mogê zaprzeczyæ. Zgadza siê, maj±c niespe³na 17 lat prze¿y³em ju¿ wiele „przygód” zwi±zanych z koszykówk± – mistrzostwa Europy, turnieje miêdzynarodowe czy mistrzostwa Polski ró¿nych kategorii wiekowych. Wielu moich rówie¶ników nie ma mo¿liwo¶ci tylu wyjazdów, wiêc jest to ogromny dar od losu, ¿e akurat w³a¶nie ja mogê tego wszystkiego spróbowaæ.

Dlaczego akurat koszykówka?


- Bardzo czêsto pada to pytanie. Dlaczego akurat koszykówka? Mi³o¶æ do tej gry zaszczepili we mnie rodzice, za co jestem im ogromnie wdziêczny. Kiedy nie by³o mnie jeszcze na ¶wiecie, tata wraz z mam± chodzili na mecze wroc³awskiego ¦l±ska. By³y to czasy, kiedy WKS by³ nie do pokonania, a Maciej Zieliñski wraz z ekip± królowali na polskich parkietach. Maj±c dwa latka, odbija³em ju¿ pi³kê do kosza chodz±c po domu. My¶lê, ¿e nie by³ to przypadek. Rok pó¼niej rodzice zabrali mnie na pierwszy mecz. Pamiêtam to jak dzi¶ – w przerwie meczu bawi³em siê na ¶rodku parkietu. Zdarzy³o siê nawet, ¿e wyl±dowa³em na ok³adce magazynu koszykarskiego. Tak w³a¶nie zaczê³a siê moja przygoda z basketem, która trwa do tej pory.

Wychowanek WKK Wroc³aw, wiêc od pocz±tku trafi³e¶ idealnie pod wzglêdem szkolenia. Zgadzasz siê?

- Kiedy zaczyna³em przygodê z WKK, by³em w pierwszej klasie podstawówki. Nie orientowa³em siê dok³adnie wtedy, kto ma jakie szkolenie we Wroc³awiu. Z biegiem czasu zacz±³em dostrzegaæ jak ogromne mo¿liwo¶ci rozwoju daje WKK. Szkolenie dzieciaków w podstawówkach, organizowanie tzw. Basketmanii – turniejów, na które móg³ zg³osiæ siê ka¿dy, kto posiada³ dru¿ynê, a zg³asza³o siê mnóstwo szkó³ z ca³ego miasta. W³a¶nie podczas Basketmanii klub WKK móg³ podpatrywaæ bardzo m³odych zawodników. My¶lê, ¿e w³a¶nie tak ogromnym zainteresowaniem m³odzie¿±, ten klub przyci±ga³ do siebie mnóstwo dzieciaków nie tylko z Wroc³awia, ale tak¿e spoza miasta. Wynika z tego, ¿e od najm³odszych lat trafi³em pod bardzo dobre skrzyd³a.

Kiedy zaczêto dostrzegaæ, ¿e masz potencja³ nie ukrywajmy wiêkszy od reszty?


- Osobi¶cie uwa¿am, ¿e to nie by³a kwestia potencja³u. Od samego pocz±tku, czyli przez pierwsze 4 lata trenowa³em z rocznikiem starszym. Wiadomo si³± fizyczn± odstawa³em od kolegów, mimo ¿e to by³ tylko rok ró¿nicy. Zawsze by³em najm³odszy w dru¿ynie, wiêc musia³em walczyæ o swoje i nie byæ, ¿e tak powiem „ch³opcem na posy³ki”. Od pocz±tku pracowa³em ze ¶wietnymi trenerami. Te kilka lat spêdzonych w starszej dru¿ynie zaprocentowa³o, kiedy WKK utworzy³o sekcjê dla mojego rocznika. Mia³em treningi zarówno z rocznikiem starszym jak i ze swoimi rówie¶nikami. Kiedy dochodzi³o do treningów z moim rocznikiem, sam mog³em zauwa¿yæ ró¿nicê, ¿e jestem o jeden krok dalej ni¿ koledzy. Potencja³ nie odgrywa³ tu tak wa¿nej roli, bo mo¿e i on by³, ale mo¿liwo¶æ trenowania ze starszymi nauczy³a mnie tego wszystkiego, co pozwala³o byæ mi jeden krok z przodu.

Kto odkry³ w tobie ten potencja³?

- To teraz móg³bym zacz±æ wymieniaæ wszystkich trenerów dziêki, którym jestem w tym miejscu, ale my¶lê, ¿e prêdko bym nie skoñczy³ (¶miech). Pamiêtam pierwszy swój trening i trenera który zaproponowa³ mi granie w WKK – by³ nim Piotr Gliniak. Pó¼niej trafi³em pod skrzyd³a pani Iwony Olesiewicz, u której szlifowa³em podstawy koszykarskiego abecad³a. Kolejnym trenerem doskonal±cym moje umiejêtno¶ci by³ trener Mariusz Mazur. My¶lê ,¿e wszyscy wiedz± o kim mowa. Trener m.in. £ukasza Koszarka i Micha³a Ignerskiego. Po kilku latach spêdzonych pod skrzyd³ami trenera Mazura, znów dosta³em szansê grania w roczniku starszym – tym razem pod skrzyd³ami trenera Krzystofa Wilkosza. Moje ulubione s³owa trenera, które pamiêtam do teraz: „Masz pozycjê w 4 sekundzie akcji? Nie bój siê rzucaæ, bo w 24 sekundzie mo¿e jej ju¿ nie byæ!”. Ostatnim moim wroc³awskim trenerem by³ Tomasz Niedbalski, którego przedstawiaæ nie trzeba. Pracowa³em z nim stosunkowo krótko, ale uwa¿am ¿e przy nim mo¿na siê wiele nauczyæ. Ma on najwiêksz± wiedzê koszykarsk± w Polsce w¶ród trenerów m³odzie¿owych. Aktualnie mam przyjemno¶æ wspó³pracowaæ z trenerem Rafa³em Knapem.

CZYTAJ PE£NY WYWIAD AUTORSTWA MATEUSZA ZBOROWSKIEGOKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Mól Marek GTK Gliwice r.96
Mól Marek GTK Gliwice r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi